<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 200/2015
ECLI:SI:VSRS:2017:X.IPS.200.2015

Evidenčna številka:VS00006982
Datum odločbe:22.11.2017
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) II U 330/2014
Datum odločbe II.stopnje:08.04.2015
Senat:Peter Golob (preds.), Marko Prijatelj (poroč.), Borivoj Rozman
Področje:KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - UPRAVNI SPOR
Institut:dovoljena revizija - promet s kmetijskimi zemljišči - pomembno pravno vprašanje - konkretizacija pomembnega pravnega vprašanja

Jedro

Pomembno pravno vprašanje ni konkretizirano le z navedbo, "da je v odločitvi izpodbijane sodbe o pravnem vprašanju statusa kmeta stališča, ki odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča oziroma se o tem sploh še ni odločalo."

Vsebinsko navajanje revizijskih razlogov, brez ustrezne konkretizacije pomembnega pravnega vprašanja, za dovoljenost revizije ne zadostuje.

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo Upravne enote Ljutomer, št. 330-979/2012-9 z dne 7. 11. 2012, s katero so bili: skladno z 19. in 22. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju ZKZ) združena postopka o zahtevi R. Č., ..., ki se vodi pod št. zadeve 330-876/2012, in o zahtevi A. K., ..., ki se vodi pod št. zadeve 330-867/2012 (1. točka); odobren pravni posel med pogodbenima strankama M. Z. iz ..., kot prodajalko, in R. Č. kot kupcem, katerega predmet so parcele s številkami 320/2, 320/3, 320/1, 385/1, 385/2, 384/1 in 384/2, vse k. o. X., za sporazumno dogovorjeno ceno 17.050,00 EUR (2. točka); odločeno, da posebni stroški postopka pri izdaji te odločbe niso nastali (3. točka) in da pritožba zoper odločitev iz 1. točke izreka ne zadrži izvršitve odločbe (4. točka). Drugostopenjski upravni organ je z odločbo, št. 33008-198/2012/2 z dne 23. 7. 2014, tožnikovo pritožbo zoper prvostopenjsko odločbo kot neutemeljeno zavrnil.

2. Zoper navedeno pravnomočno sodbo je tožnik (v nadaljevanju revident) vložil revizijo, katere dovoljenost utemeljuje po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

3. Revizija ni dovoljena.

4. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-11 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti. Stranka, ki vloži izredno pravno sredstvo, mora namreč izkazati, da so za njeno vsebinsko obravnavo izpolnjene procesne predpostavke, konkretno njena dovoljenost. Ker Vrhovno sodišče glede na značilnosti tega pravnega sredstva ter svoj položaj in temeljno funkcijo v sodnem sistemu svojih odločitev o tem, da revizija ni dovoljena, podrobneje ne obrazlaga (razlogi so pojasnjeni že v sodbi X Ips 420/2014 z dne 2. 12. 2015), v nadaljevanju zaradi pojasnila revidentu navaja le bistvene preudarke, zaradi katerih revizije ni vsebinsko obravnavalo.

5. Po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo.

6. Kakšne so zahteve za to, da je mogoče revizijo dovoliti zaradi odgovora na pomembno pravno vprašanje, izhaja iz ustaljene prakse Vrhovnega sodišča.2 Revident tem zahtevam ni zadostil.

7. Pravnega vprašanja, na katerega pričakuje odgovor Vrhovnega sodišča, revident v reviziji namreč ni konkretiziral. Iz navedbe, "da je v odločitvi izpodbijane sodbe o pravnem vprašanju statusa kmeta stališče, ki odstopa od prakse Vrhovnega sodišča oziroma se o tem sploh še ni odločalo" ni razvidno, katero je po vsebini te zadeve tisto pomembno pravno vprašanje, glede katerega revident pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča. V delu revizije, ki je namenjen njeni utemeljenosti, sicer revident pojasnjuje svoja stališča, vendar pomembnih pravnih vprašanj tudi v tem delu ne izpostavi tako, da bi zadostil standardu natančne in konkretne opredelitve pomembnega pravnega vprašanja. Vrhovno sodišče je že večkrat poudarilo, da vsebinsko navajanje revizijskih razlogov, s katerimi revident zatrjuje zmotno uporabo materialnega prava in bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu (2. točka prvega odstavka 85. člena ZUS-1) ter kršitev ustavnih pravic, brez ustrezne konkretizacije pomembnega pravnega vprašanja, za dovoljenost revizije ne zadostuje.3 Vrhovno sodišče bi moralo v obravnavani zadevi na podlagi revizijskih navedb samo oblikovati pomembno pravno vprašanje, nato pa še nanj odgovoriti, kar pomeni, da revident ni izpolnil svojega trditvenega bremena.

8. Revident uveljavlja dovoljenost revizije tudi zaradi zelo hudih posledic izpodbijanega akta po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1. Zelo hude posledice, ki so nedoločen pravni pojem, je treba izkazati v vsakem primeru posebej. Upoštevaje pravilo o trditvenem in dokaznem bremenu ter ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča4 mora revident obrazložiti, kakšne konkretne posledice ima zanj izpodbijana odločitev, navesti razloge, zakaj so te posledice zanj zelo hude, in to tudi izkazati.

9. Revident je zgolj navedel, da je sporno zemljišče že obdeloval, z izbrisom tega zemljišča iz kmetijskega gospodarstva, katerega nosilec je, pa gre za poseg v njegovo eksistenco. Po presoji Vrhovnega sodišča opisanega trditvenega in dokaznega bremena s tako splošnimi navedbami ni izpolnil.

10. Ker uveljavljana pogoja za dovoljenost revizije po 2. in 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 tako nista izkazana, je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo kot nedovoljeno na podlagi 89. člena ZUS-1.

-------------------------------
1 Ker je bila v obravnavani zadevi sodba sodišča prve stopnje, s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, izdana pred 14. 9. 2017, ko se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), se v postopku pred Vrhovnim sodiščem določbe tega zakona ne uporabljajo (tretji odstavek 125. člena ZPP-E).
2 Npr. sklepi X Ips 286/2008 z dne 19. 6. 2008, X Ips 189/2009 z dne 4. 6. 2009, X Ips 423/2012 z dne 29. 11. 2012, X Ips 302/2013 z dne 13. 3. 2014.
3 Enako npr. sodbi Vrhovnega sodišča X Ips 135/2009 z dne 3. 2. 2011 in X Ips 287/2012 z dne 11. 7. 2012.
4 Npr. sklepi X Ips 212/2008 z dne 4. 11. 2010, X Ips 85/2009 z dne 19. 8. 2010 in X Ips 148/2010 z dne 19. 8. 2010.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o kmetijskih zemljiščih (1996) - ZKZ - člen 19, 20
Zakon o upravnem sporu (2006) - ZUS-1 - člen 83, 83/2, 83/2-2, 83/2-3, 89
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE1MDI1