<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep II Cp 2210/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:II.CP.2210.2017

Evidenčna številka:VSL00005743
Datum odločbe:22.11.2017
Senat, sodnik posameznik:mag. Matej Čujovič (preds.), Barbara Krpač Ulaga (poroč.), Polona Marjetič Zemljič
Področje:SODNE TAKSE
Institut:oprostitev plačila sodne takse - pogoji za oprostitev plačila sodne takse - delna oprostitev plačila sodne takse - obročno plačilo sodne takse - pogoji za odlog plačila sodne takse - premoženjsko stanje prosilca - finančno stanje prosilca - ogroženo preživljanje - minimalni mesečni dohodek - preseganje dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka

Jedro

Znesek tožnikovega dohodka presega dvakratnik osnovnega minimalnega dohodka, določenega z zakonom, in tako tožnik ne izpolnjuje pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči, zato skladno z 11. členom ZST-1 ni upravičen do oprostitve plačila sodne takse v celoti. Tožnik pa je upravičen do delne oprostitve plačila sodne takse. Sredstva, s katerimi se preživlja, se ne bodo občutno zmanjšala, če bo tožnik plačal preostanek takse v višini 2.400 EUR, v 24 zaporednih mesečnih obrokih po 100 EUR. Upoštevajoč tožnikov znesek mesečnih dohodkov bo tožniku tudi ob odštetju mesečnega obroka ostal dvakratnik minimalnega dohodka, ki je po zakonu predviden za osnovno preživljanje stranke.

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se sklep sodišča prve stopnje :

- v I. točki izreka spremeni tako, da se tožnika delno oprosti plačila sodne takse za postopek pred sodiščem prve stopnje, in sicer za znesek 1.485 EUR, kar zahteva tožnik več, se zavrne;

- v II. točki izreka se spremeni tako, da je tožnik dolžan plačati preostanek sodne takse v višini 2.400 EUR v 24 (štiriindvajsetih) zaporednih mesečnih obrokih po 100 EUR.

II. Sicer se pritožba zavrne in se v nespremenjenem, a izpodbijanem delu potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo tožnikov predlog za oprostitev plačila sodne takse za postopek pred sodiščem prve stopnje (I. točka izreka) in mu dovolilo obročno plačilo sodne take v znesku 3.885 EUR v 24 zaporednih mesečnih obrokih po 161,87 EUR, pri čemer je določilo, da prvi obrok zapade v plačilo po poteku roka, določenega v plačilnem nalogu, ki ga bo tožnik prejel po pravnomočnosti sklepa, nadaljnji pa petnajstega dne v naslednjih triindvajsetih mesecih (II. točka izreka).

2. Toženec v pravočasni pritožbi po svoji pooblaščenki navaja, da sodne takse ne zmore plačati, ne da bi ogrozil svoje preživljanje, tudi ne po obrokih. Ker ..., ga mesečno bremenijo vsi režijski stroški ... Zato bi ga moralo sodišče oprostiti. Ker ..., ima verjeten uspeh pravde vsaj v delu ..., zaradi česar podrejeno predlaga odlog plačila sodne takse do pravnomočnosti sodbe.

3. Pritožba je delno utemeljena.

4. V skladu z 11. členom Zakona o sodnih taksah (ZST-1), upoštevajoč novelo ZST-1C,1 lahko sodišče prve stopnje v celoti ali deloma oprosti stranko plačila taks, če bi bila s tem plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja (prvi odstavek). Lahko pa sodišče odloži plačilo taks ali ji dovoli obročno plačilo, če bi bila s takojšnjim plačilom ali takojšnim plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerim se stranka preživlja (drugi odstavek).

5. Ustavno sodišče je že pred novelo ZST-1 ugotovilo, da je takratni 11. člen člen v neskladju z Ustavo RS in je v odločbi U-191/14-16 določilo, da do odprave neskladja sodišče stranko, ki ni prejemnik denarne socialne pomoči, v celoti oprosti plačila sodnih taks, če izpolnjuje zakonske pogoje, da bi jo lahko prejemala, ali jo delno oprosti plačila taks, če bi bila s plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani. Pravni standard občutnega zmanjšanja se presoja po merilih, ki jih določa Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP). Po tem je bil z novelo ZST-1C spremenjen šesti odstavek 11. člena, ki določa, da je do celotne oprostitve plačila takse upravičena stranka, ki izpolnjuje materialne pogoje za prejemanje redne brezplačne pravne pomoči po ZBPP. Ta v 13. členu določa, da se šteje, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine, ne presega dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene storitve (minimalni dohodek).

6. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da tožnik prejema dohodek v povprečni mesečni višini ... in je lastnik osebnega vozila ... letnik 2008. Poleg tega ... Po neizpodbijani ugotovitvi sodišča prve stopnje toženčev dohodek presega dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je v času izdaje izpodbijanega sklepa znašal 595 EUR. Neupoštevna je pritožbena trditev, da ga bremenijo mesečni režijski stroški, ker ... Toženec niti v izjavi o premoženjskem stanju in v predlogu, niti sedaj v pritožbi ne navaja konkretno (zneskovno) stroškov oziroma izdatkov, ki bi jih bilo treba upoštevati.

7. Znesek tožnikovega dohodka presega dvakratnik osnovnega minimalnega dohodka določenega z zakonom in tako tožnik ne izpolnjuje pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči, zato je sodišče pravilno presodilo, da skladno z 11. členom ZST-1 ni upravičen do oprostitve plačila sodne takse v celoti, ne pa, da tudi delno ne. Plačilo celotne sodne takse v višini 3.885 EUR bi namreč predstavljalo več kot petkratnik tožnikovega mesečnega dohodka, kar bi zagotovo v veliki meri zmanjšalo njegova sredstva za preživljanje. Tudi v primeru, da je ta znesek razdeljen na 24 obrokov, kot je odločilo prvostopenjsko sodišče, bi mesečni obrok v višini 161,87 EUR občutno zmanjšal mesečna sredstva za preživljanje tožnika, saj bi ta po poplačilu obroka znašala približno ... EUR, kar pa je pod pragom dvakratnika osnovnega zneska mesečnega dohodka.2

8. Pritožbeno sodišče na podlagi navedenega ocenjuje, da je tožnik upravičen do delne oprostitve plačila sodne takse, in sicer v višini 1.485 EUR. Sredstva, s katerimi se preživlja, pa se v skladu z gornjimi merili ne bodo občutno zmanjšala, če bo tožnik plačal preostanek takse v višini 2.400 EUR, v 24 zaporednih mesečnih obrokih po 100 EUR. Upoštevajoč tožnikov znesek mesečnih dohodkov bo tožniku tudi ob odštetju mesečnega obroka ostal dvakratnik minimalnega dohodka, ki je po zakonu predviden za osnovno preživljanje stranke.

9. Ob navedenem je neutemeljen šele v pritožbi podan podrejen predlog za odlog plačila sodne takse do pravnomočnosti sodbe. Tudi zato, ker v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZST-1 čas odloga ne sme biti daljši od 24 mesecev, razen če sodišče zaradi izjemnih okoliščin presodi, da je za plačilo potreben daljši čas. Zakon torej praviloma dopušča odlog plačila takse največ za 24 mesecev. Odlog plačila takse za takšen čas, ko je negotovo ali bo predmetna zadeva tedaj že pravnomočno zaključena in ali bo tožnik pridobil denarna sredstva, ne bi bil v korist tožnika. Sodišče lahko le v izjemnih okoliščinah presodi, da je za plačilo potreben daljši čas. A tožnik s pritožbenimi navedbami, da ima zaradi narave spora verjeten uspeh v pravdi, ne utemeljuje izjemnih okoliščin za (daljši) odlog plačila.

10. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče pritožbi delno ugodilo in sklep sodišča prve stopnje spremenilo, da je predlogu za taksno oprostitev delno ugodilo ter ustrezno spremenilo tudi odločitev o obročnem plačevanju, tako kot izhaja iz izreka tega sklepa. V ostalem delu je pritožbo zavrnilo izpodbijani sklep v izpodbijanem in nespremenjenem delu potrdilo (2. in 3. točka 365. člena ZPP).

-------------------------------
1 Tožba s predlogom za taksno oprostitvijo je bila vložena v juniju 2017.
2 Primerjaj odločbe VSL I Cp 3292/2016, I Cp 2690/2016, II Cp 1776/2014, I Cp 2577/2015, I Cp 2464/2015.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 11, 11/2, 11/6
Zakon o brezplačni pravni pomoči (2001) - ZBPP - člen 13
Datum zadnje spremembe:
12.02.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE1MDA1