<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL Sklep II Ip 3262/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:II.IP.3262.2017

Evidenčna številka:VSL00005780
Datum odločbe:04.12.2017
Senat, sodnik posameznik:mag. Damjan Orož
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:odlog izvršbe - predlog tretjega za odlog izvršbe - izvršba na premičnine - verjetnost nastanka nenadomestljive ali težko nadomestljive škode - prodaja premičnine - prenehanje lastninske pravice - trditveno in dokazno breme - tožba na ugotovitev nedopustnosti izvršbe - zmotna uporaba materialnega prava

Jedro

Tretji v predlogu za odlog izvršbe s sklicevanjem na nepovratno izgubo lastninske pravice na mobilnih hišicah in na nezmožnost izterjati nadomestno izpolnitev v denarju od dolžnika ni izkazal nastanka nenadomestljive škode, ki bi mu nastala v primeru takojšnje prodaje mobilnih hišic.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se sklep v I. in II. točki izreka spremeni tako, da se predlog tretjega za odlog izvršbe s prodajo vseh 25 zarubljenih mobilnih hišic zavrne.

II. Tretji D. d.o.o. je dolžan upniku povrniti stroške pritožbenega postopka v znesku 921,77 EUR v roku 8 dni od vročitve tega sklepa.

III. Tretji D. d.o.o. sam krije svoje stroške odgovora na pritožbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugodilo predlogu tretjega za odlog izvršbe s prodajo 25 mobilnih hišic treh različnih proizvajalcev A. d.o.o., B. s.r.l. in C. d.o.o. (I. točka izreka, iz katere so razvidne tudi oznake šasij posameznih mobilnih hišic) ter odločilo, da se izvršba s prodajo zarubljenih mobilnih hišic odloži za čas do izdaje pravnomočne sodbe v zvezi s tožbo, ki jo je tretji dne 10. 7. 2017 vložil pri Okrožnem sodišču v Novem mestu v zadevi Pg 96/2017.

2. Upnik je zoper ta sklep vložil pravočasno pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov. Višjemu sodišču predlaga, naj izpodbijani sklep razveljavi in predlog tretjega za odlog izvršbe zavrne, vse s stroškovno posledico, podredno pa, naj izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno sojenje. Priglaša stroške pritožbenega postopka.

3. Tretji D. d.o.o. v odgovoru na pritožbo zavrača upnikove pritožbene navedbe kot neutemeljene oziroma neresnične in predlaga zavrnitev pritožbe. Priglaša stroške odgovora na pritožbo.

4. Pritožba je utemeljena, vendar iz drugega razloga kot ga uveljavlja upnik.

5. Ob preizkusu pravilnosti in zakonitosti izpodbijanega sklepa po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku - ZPP, oba v zvezi z določbo 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ) je višje sodišče ugotovilo, da je sodišče prve stopnje napravilo materialnopravno zmoten zaključek, da je tretji izkazal za verjetno, da bi s prodajo mobilnih hišic utrpel vsaj težko nadomestljivo, če ne že nenadomestljivo škodo v primeru takojšnje izvršbe.

6. V sodni praksi sicer v primeru predlaganega odloga izvršbe s strani tretjega (73. člen ZIZ) veljajo nekoliko milejši kriteriji glede izkazane verjetnosti nastanka nenadomestljive ali težko nadomestljive škode v primeru takojšnje izvršbe kot v primeru predlaganega odloga izvršbe s strani dolžnika - 71. člen ZIZ (tako v določenih primerih ni izključeno, da že posledica same izvršbe za tretjega pomeni nenadomestljivo ali težko nadomestljivo škodo, ker tretji ne bo mogel doseči vrnitve predmeta). Vendar pa navedeno stališče ne odvezuje tretjega, da v predlogu za odlog izvršbe navede konkretna dejstva, s katerimi utemeljuje nastanek nenadomestljive ali težko nadomestljive škode zanj, ter da za svoje trditve predlaga tudi dokaze. Višje sodišče ocenjuje, da tretji D. d.o.o. že svojemu trditvenemu bremenu ni zadostil.

7. Tretji je namreč v predlogu za odlog izvršbe nastanek nenadomestljive škode, ki bi mu nastala v primeru takojšnje prodaje mobilnih hišic, utemeljil le z dvema razlogoma: skliceval se je na svojo nepovratno izgubo lastninske pravice na mobilnih hišicah in na svojo nezmožnost izterjati nadomestno izpolnitev v denarju od dolžnika. Mobilne hišice so premične stvari, ki jih je načeloma mogoče nadomestiti, tretji pa obenem ni zatrjeval in dokazoval, da so nujno potrebne za opravljanje njegove gospodarske dejavnosti, zato zgolj sklicevanje tretjega na nepovratno izgubo lastninske pravice na mobilnih hišicah ne zadošča. Glede zatrjevanja tretjega o nezmožnosti izterjati nadomestno izpolnitev v denarju od dolžnika pa višje sodišče ugotavlja, da tretji izhaja iz napačnega stališča, da bi mu v primeru ugotovitve nedopustnosti izvršbe na mobilnih hišicah moral povrniti njihovo vrednost dolžnik. Če bo tretji s tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe uspel, bo upnik tisti, ki mu bo moral povrniti nastalo škodo (upnik je ugovoru tretjega nasprotoval, iz tožbe tretjega na ugotovitev nedopustnosti izvršbe v prilogi C3 pa je razvidno, da je ta vložena le zoper upnika in ne tudi zoper dolžnika). Da mu upnik ne bi bil zmožen povrniti škode v primeru ugotovitve nedopustnosti izvršbe, pa tretji v predlogu za odlog izvršbe ni zatrjeval.

8. Ker je sodišče prve stopnje glede na navedeno predlog tretjega za odlog izvršbe materialnopravno zmotno ocenilo kot utemeljen že iz navedenih razlogov, je višje sodišče že zato ugodilo upnikovi pritožbi in izpodbijani sklep v I. in II. točki izreka spremenilo tako, da je predlog tretjega za odlog izvršbe s prodajo vseh 25 zarubljenih mobilnih hišic zavrnilo (3. točka 365. člena ZPP in 5. alineja 358. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP, vsi v zvezi s 15. členom ZIZ), s presojo utemeljenosti uveljavljenih pritožbenih očitkov pa se posledično ni ukvarjalo, niti se vsebinsko ne opredeljuje do navedb tretjega v odgovoru na pritožbo, saj te za oceno (ne)izkazanosti pogoja nenadomestljive oziroma težko nadomestljive škode v primeru takojšnje izvršbe s prodajo mobilnih hišic niso pravno pomembne (tretji glede navedene škode le ponavlja navedbe iz predloga za odlog izvršbe z dne 10. 7. 2017).

9. Upnik je s pritožbo uspel, zaradi česar mu je tretji dolžan povrniti priglašene stroške v zvezi s pritožbo, saj mu je te stroške povzročil neutemeljeno (sedmi odstavek 38. člena ZIZ). Gre za storitev sestave pritožbe v višini 1.500 točk (kar upoštevaje vrednost odvetniške točke 0,459 EUR znaša 688,50 EUR), materialne stroške v višini 2% (13,77 EUR), 22% DDV na odvetniško storitev in stroške (154,50 EUR) ter sodno takso v višini 65,00 EUR, kar vse skupaj znaša 921,77 EUR pritožbenih stroškov.

10. Odločitev o stroških odgovora na pritožbo tretjega temelji na določbi šestega odstavka 38. člena ZIZ.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 65, 65/3, 65/4, 65/5, 73, 73/2
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 212, 341
Datum zadnje spremembe:
12.01.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE0MjI1