<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sodba Uv 5/2014
ECLI:SI:VSRS:2014:UV.5.2014

Evidenčna številka:VS00001440
Datum odločbe:22.06.2014
Senat:Martina Lippai (preds.), Marko Prijatelj (poroč.), Borivoj Rozman
Področje:VOLITVE
Institut:volilna pravica

Jedro

Vrhovno sodišče meni, da tožena stranka niti ni bila dolžna pozivati tožeče stranke na dopolnitev vloge. V drugem odstavku 56. člena ZVDZ je namreč določeno, da če Volilna komisija volilne enote ugotovi formalne pomanjkljivosti liste kandidatov, zahteva takoj od predlagatelja, da jih v treh dneh odpravi. Ta določba je glede na določbe ZUP, na katere se sklicuje tožeča stranka, specialna določba, saj dovoljuje dopolnjevanje vloge - liste kandidatov le, če gre za formalne pomanjkljivosti liste kandidatov.

Izrek

Pritožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano odločbo je Volilna komisija 6. volilne enote (v nadaljevanju tožena stranka) na podlagi 38. in 56. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ) zavrnila listo kandidatov tožeče stranke.

2. Iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja, da je bila navedena lista kandidatov zavrnjena, ker jo je podprlo le 67 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v 6. volilni enoti, ne pa 100 volivcev, zato lista ne uživa podpore volivcev, ki jo določa ZVDZ.

3. V pritožbi tožeča stranka navaja, da je predstavnik organa že ob vložitvi vloge pojasnil, da jo vlaga na podlagi tretjega odstavka 43. člena ZVDZ in ne na podlagi četrtega odstavka ZVDZ. Kljub temu je na telefonski poziv tajnika tožene stranke ob 21.30 uri dostavil še Zapisnik sestanka regionalnega odbora tožeče stranke, iz katerega je razvidno, da so člane na kandidatni listi potrdili le člani stranke, ki imajo stalno prebivališče na območju 6. volilne enote, priložil pa je še 12 potrjenih obrazcev podpore volivcev. V takem primeru so Volilne komisije v Mariboru in Ljubljani Bežigrad kandidature potrdili. Tožena stranka je tako tožeči stranki kršila pravico iz 22. člena Ustave Republike Slovenije, tožena stranka pa ni upoštevala naknadno predloženega zapisnika, s katerim je tožeča stranka dokazovala, da vlaga listo kandidatov na podlagi tretjega odstavka 43. člena ZVDZ. Sklicuje se tudi na prvi odstavek 138. člena in na prvi odstavek 237. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Predlaga, da se izpodbijana odločba razveljavi in se (zadeva) vrne toženi stranki v ponovno odločanje, pri čemer mora tožena stranka pravilno ugotoviti dejansko stanje ter omogoči, da tožeča stranka dokaže dejansko upravičenost do vložitve liste kandidatov za volitve poslancev v Državni zbor iz 6. volilne enote.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Iz izpodbijane odločbe in iz predložene dokumentacije izhaja, da je v sedmem odstavku 29. člena Statuta tožeče stranke (v nadaljevanju Statut) določeno, da Svet stranke (v nadaljevanju Svet) na predlog Izvršilnega odbora določi s tajnim glasovanjem kandidate, med drugim tudi za poslance Državnega zbora; da je v 10. točki četrtega odstavka 17. člena Statuta določeno, da Svet sprejme pravilnik o postopku evidentiranja in kandidiranja, med drugim tudi za volitve poslancev v Državni zbor. Svet je po prvem odstavku istega člena Statuta sestavljen iz 40 na kongresu izvoljenih članov iz teritorialnih organizacij in članov po funkciji. Pravilnik o postopku evidentiranja in kandidiranja za poslance Državnega zbora z dne 16. 6. 2014 (v nadaljevanju Pravilnik) v 7. členu določa, da listo kandidatov določi Svet stranke s tajnim glasovanjem; da je za sklepčnost potrebna prisotnost vsaj polovice članov Sveta; da se glasuje za listo v celoti; da je lista sprejeta, če zanjo glasuje vsaj polovica prisotnih članov. Iz zapisnika seje Sveta z dne 18. 6. 2014, na katerem je bila določena lista kandidatov za predčasne volitve v Državni zbor, je razvidno, da je bilo prisotnih 31 od 40 članov Sveta stranke s prebivališči po celotnem ozemlju Republike Slovenije, od tega le 3 osebe z območja 6. volilne enote. Za potrditev liste je glasovalo 31 udeležencev, nihče ni bil proti ali vzdržan.

6. Ker je v Statutu tožeče stranke določeno, da se v Pravilniku določi postopek evidentiranja in kandidiranja za poslance v Državni zbor, v Pravilniku pa je določeno, da listo kandidatov določi Svet, ta pa je sestavljen iz 40 članov, pri čemer jih je bilo na seji 18. 6. 2014 prisotnih 31 s stalnim prebivališčem v različnih volilnih enotah, ki so vsi glasovali o listah za vse volilne enote, je bila tudi po presoji Vrhovnega sodišča obravnavana lista kandidatov določena na podlagi četrtega odstavka 43. člena ZVDZ (ta določa, da lahko politična stranka vloži listo kandidatov v posamezni volilni enoti tudi v primeru, če lista kandidatov ni določena na način iz prejšnjega odstavka (glasujejo le člani Sveta z območja volilne enote), ob pogoju, da listo kandidatov podpre s podpisi najmanj sto volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti), in ne na podlagi tretjega odstavka 43. člena ZVDZ (ki določa, da lahko politična stranka vloži listo kandidatov v posamezni volilni enoti, če listo kandidatov določijo člani politične stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti, in če listo kandidatov podpre s podpisi najmanj petdeset volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti), kot zmotno meni tožeča stranka.

7. Glede na gornje ugotovitve, bi torej moralo biti v tem primeru listi kandidatov priloženih 100 podpor volivcev iz 6. volilne enote, priloženih pa jih je bilo le 67. Da bi imela tožeča stranka do predložitve liste kandidatov toženi stranki več podpor, niti ne zatrjuje. Glede na takšno ureditev v ZVDZ in v aktih tožeče stranke pomanjkanja 33 pravočasnih podpor ni mogoče šteti za formalno pomanjkljivost, ki bi jo bilo mogoče odpraviti v naknadnem roku. Tožeča stranka pa niti ne zatrjuje, da bi pravočasne podpore (razen 12, ki jih je že naknadno priložila) lahko predložila. Slednje med strankama niti ni sporno.

8. Vrhovno sodišče meni, da tožena stranka niti ni bila dolžna pozivati tožeče stranke na dopolnitev vloge. V drugem odstavku 56. člena ZVDZ je namreč določeno, da če Volilna komisija volilne enote ugotovi formalne pomanjkljivosti liste kandidatov, zahteva takoj od predlagatelja, da jih v treh dneh odpravi. Ta določba je glede na določbe ZUP, na katere se sklicuje tožeča stranka, specialna določba, saj dovoljuje dopolnjevanje vloge - liste kandidatov le, če gre za formalne pomanjkljivosti liste kandidatov.

9. Glede na zgoraj navedeno na drugačno odločitev Vrhovnega sodišča v tej zadevi ne more vplivati niti zgolj pavšalno sklicevanje tožeče stranke, da je bila v tem primeru neenako obravnavana glede na postopke v drugih volilnih enotah, v katerih naj bi volilne komisije po odpravi formalnih pomanjkljivosti kandidature potrdile.

10. Na drugačno odločitev Vrhovnega sodišča tudi ne more vplivati pritožbi priložen "Zapisnik regionalnega odbora za Dolenjsko za sestavo volilne liste v Državni zbor z dne 16. 6. 2014" (ta listi kandidatov ob njeni vložitvi ni bil priložen oziroma naj bi bil predložen naknadno), saj takšen regionalni odbor niti v Statutu stranke niti v Pravilniku ni določen kot organ, ki določa listo kandidatov. Kot pristojen organ za določanje liste kandidatov, je namreč v 29. členu Statuta in v 7. členu Pravilnika določen Svet stranke, ki pa je o tem odločil na seji 18. 6. 2014, kar dokazuje njegov zapisnik z naslovom A.

11. Ker je Vrhovno sodišče ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen, da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je pritožbo na podlagi 63. člena Zakona o upravnem sporu zavrnilo kot neutemeljeno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o volitvah v državni zbor (1992) - ZVDZ - člen 38, 43, 56.
Datum zadnje spremembe:
11.09.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEwMTI5