Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 618cT11cHJhdm5pK29kZGVsZWsrcG9vYmxhJUM1JUExJUM0JThEZW5lYyZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERp
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I Up 46/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.07.2001pooblaščenecLe fizična oseba je lahko pooblaščenec, saj je le ona poslovno sposobna za opravljanje procesnih dejanj.
Sklep I Up 820/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.11.2001vročitev - pooblaščenecČe je bila sodba vročena pooblaščencu tožnika, se šteje, da je vročitev opravljena osebno stranki (6. odstavek 142. člena ZPP v zvezi s 16. členom ZUS).
Sklep I Up 392/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.10.2001pooblaščenec - družbaDružba, ki ni odvetniška družba, ne more biti pooblaščenec tožeče stranke v upravnem sporu.
Sklep I Up 971/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.12.2002nepopolna vloga - pooblastilno razmerje - pooblaščenecKer so podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje gospodarskih družb, vpisani v sodnem registru in so javnega značaja, dejstvo, da v pooblastilu tožene stranke - pravne osebe ni navedena funkcija osebe, ki je sklenila pooblastilno razmerje s pooblaščencem, ne predstavlja pomanjkljivosti, zaradi katere zadeve ni mogoče obravnavati.
Sklep I Up 457/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.07.2007pooblaščenec - pravna ali fizična oseba - odprava pomanjkljivosti - zavrženje tožbeKer torej lahko pravno osebo zastopa v upravnem sporu v skladu s citirano določbo 3. odstavka 87. člena ZPP samo fizična oseba, je po presoji pritožbenega sodišča sodišče prve stopnje tožečo stranko pravilno pozvalo, da svojo nepopolno tožbo dopolni v odmerjenem roku. Ker tožeča stranka nepopolne tožbe ni dopolnila, je odločitev sodišča prve stopnje o tem, da se njena tožba zavrže, pravilna.
Sklep I Up 332/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.03.2007vrnitev v prejšnje stanje - pooblaščenec - izpolnjevanje pogojev za zastopanje strankKer pooblaščenec tožnikov zaradi neizpolnjevanja pogoja iz tretjega odstavka 87. člena ZPP (v postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodiščem je pooblaščenec lahko samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit) ni smel zastopati tožnikov, tožniki pa glede na navedeno ob vložitvi pooblaščenčevega predloga za vrnitev v prejšnje stanje niso še sami navedli utemeljenih okoliščin, zakaj so zamudili zakonski rok za tožbo, čeprav bi to morali ob sami vložitvi pooblaščenčevega predloga za vrnitev v prejšnje stanje, je sodišče prve stopnje utemeljeno izdalo izpodbijani sklep o zavrnitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje.
Sklep I Up 1508/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.11.2006razrešitev dekana - pooblaščenec - zakoniti zastopnik - stranka intervencijaPooblaščenec, ki je dobil pooblastilo od zastopnika, ki ni zakoniti zastopnik, ne more vložiti pritožbe. ZUS ne pozna stranske intervencije.
Sodba U 805/94Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.11.1994pooblaščenec - preklic pooblastila pooblastitelja - pogojiPreklic pooblastila v upravnem postopku mora biti izrecen in kot tak tudi sporočen organu, ki vodi postopek. Če v pooblastilu ni drugače določeno, je pravno nepomembno, ali je dal pooblaščenec, ki je odvetnik, izjavo o umiku predloga v soglasju s stranko ali ne.
VSRS Sklep X Ips 449/2014Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.01.2015revizija - pooblaščenec - ni pooblastila – novo pooblastiloVrhovno sodišče tudi v revizijskem postopku v upravnem sporu pooblaščencu, ki reviziji ni priložil novega pooblastila za zastopanje, začasnega zastopanja ne dovoli, ampak tako revizijo kot nedovoljeno zavrže na podlagi četrtega odstavka 83. člena ZUS-1.
Sklep I Up 1718/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.02.2007pravočasnost tožbe - pooblaščenec - vročanje - zamuda roka - akcesorni zahtevekČe ima stranka v upravnem postopku pooblaščenca, se vročajo odločbe, sklepi in drugi dokumenti pooblaščencu, od vročitve pooblaščencu teče zakonski rok za vložitev tožbe.
Sklep X Ips 762/2008,Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.02.2009zakoniti zastopnik - pooblastilo - pooblaščenec - prokurist - prenos pooblastilaProkurist ni zakoniti zastopnik, ampak pooblaščenec, katerega obseg pooblastila je določen v ZGD. To pooblastilo obsega le upravičenja na materialnem, ne pa tudi na procesnem področju. Zato prokurist brez posebnega pooblastila zakonitega zastopnika ne more sam zastopati pravne osebe v sodnem postopku in tudi ne pooblastiti druge osebe za zastopanje.
VSRS sodba II Ips 184/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.01.2016zastaranje - zastaranje odškodninske terjatve - subjektivni zastaralni rok - pooblaščenec - skrbnost dobrega strokovnjakaObstoj pooblastilnega razmerja je vprašanje materialnega in ne procesnega prava, čeprav je tožnik nastopal kot pooblaščenec v upravnem postopku. Pooblastiteljeva skrbnost terja, da se seznani z dejanji in dosežki svojega pooblaščenca.
VSRS Sklep I Up 38/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.03.2016pritožba - dovoljenost - zastopanje - pooblaščenec - tuj odvetnik - pravniški državni izpit - listina v tujem jeziku in tuji pisaviV skladu z 226. členom ZPP mora biti listini, sestavljeni v tujem jeziku, na katero se stranka sklicuje, priložen overjen prevod. Glede na navedeno, ker je priložena listina v tujem jeziku in ni priložen njen overjen prevod, obstoj pooblastilnega razmerja med odvetnikom, ki je vložil pritožbo, in tožnikom ni izkazan.Tožnikov pooblaščenec ni izkazal niti zatrjeval obstoja predpostavk, ki jih določa ZOdv za zastopanje tujih odvetnikov pred sodišči v Republiki Sloveniji, niti ni zatrjeval, da ima opravljen pravniški državni izpit po Zakonu o pravniškem državnem izpitu.Ker pa tudi tožnik sam ne izpolnjuje pogojev za vložitev pritožbe (četrti odstavek 86. člena ZPP), saj niti v postopku pred sodiščem prve stopnje niti v pritožbi ni izkazal, da ima opravljen pravniški državni izpit, je Vrhovno sodišče zaključilo, da je pritožbo vložila oseba, ki te pravice ni imela.
VSRS Sklep I Up 164/2019Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.11.2019pritožba zoper sklep o zavrženju revizije - mednarodna zaščita - novo pooblastilo za revizijo - posebno pooblastilo - generalno pooblastilo - pooblaščenec - ministrstvo - delovne izkušnje - zastopanje - ugoditev pritožbiNovo pooblastilo je tisto pooblastilo, ki izvira iz časa, ko je stranki nastala pravica do vložitve izrednega pravnega sredstva, to je po pravnomočnosti izpodbijane odločitve. Zakon ne zahteva, da je v pooblastilu izrecno navedena tudi opravilna številka sodbe, zoper katero se revizija vlaga, oziroma opravilna številka sklepa, s katerim je bila revizija dopuščena. ZMZ-1, ureja sodno varstvo ter s tem povezan postopek s tožbo pred Upravnim sodiščem, revizija pa je izredno pravno sredstvo, ki ni urejeno v ZMZ-1, ampak jo urejata ZUS-1, predvsem pa ZPP. In iz obeh predpisov jasno izhaja, da se lahko revizijo vloži samo po osebi, ki ima opravljen PDI. Stališče, da bi moral imeti pooblaščenec ministrstva za vložitev revizije poleg PDI še pet let delovnih izkušenj na področju mednarodne zaščite, torej ni pravilno.
Sodba U 500/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.06.1993pravica pooblaščenca za vročitve - izdaja potrdila o državljanstvuPooblaščenec za vročitve ni upravičena oseba za vložitev pritožbe. Prvostopni organ lahko tako pritožbo zavrže, če pooblaščenec, v določenem roku ne predloži pooblastila stranke za vložitev pritožbe.
Sklep I Up 813/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.12.2002postopek pred sodiščem prve stopnje - nepopolna tožba zastopanje stranke - predložitev pooblastilaTožba je nepopolna, ker pooblaščenec tožeče stranke sodišču ni predložil pooblastila za zastopanje.
Sklep I Up 128/2014Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.04.2014postulacijska sposobnost - tuj odvetnik - vpis v imenik odvetnikov - zavrženje pritožbePritožnikov pooblaščenec, odvetnik iz Skopja, Republika Makedonija, ni vpisan v nobenega izmed imenikov, ki jih skladno z Zakonom o odvetništvu vodi Odvetniška zbornica Slovenije, zato pritožnikov pooblaščenec nima pravice opravljati odvetniškega poklica v Republiki Sloveniji.
VSRS Sklep X Ips 253/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.09.2016zavrženje revizije - novo pooblastilo za revizijo - prenos pooblastila - strankino novo pooblastiloČe pooblastilo odvetniku za vložitev revizije daje strankin pooblaščenec, se pooblastilo odvetniku šteje za novo le, če se tudi pooblaščenec izkaže z novim (in posebnim) pooblastilom stranke za vložitev revizije, ki vključuje pooblastilo za prenos pooblastila na odvetnika.
Sodba I Up 1081/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.09.2005denacionalizacija - pooblaščenec denacionalizacijskega upravičenca, ki na območju RS nima stalnega prebivališča - učinek dejanj, ki jih opravi pooblaščenecDejanja, ki jih v postopku denacionalizacije opravi pooblaščenec v mejah pooblastila, imajo enak učinek, kot bi jih opravil tožnik sam.
Sklep I Up 6/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.08.2004prisilna izterjava davka - pravočasnost tožbe - vročanje po pooblaščencuKadar stranko v postopku zastopa pooblaščenec, se vsi spisi vročajo pooblaščencu, in se kot datum vročitve šteje dan vročitve pooblaščencu.

Izberi vse|Izvozi izbrane