Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 135cT1za2xlcCt1cHJhdm5pK29kZGVsZWsmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmcm93c1BlclBhZ2U9MTAwJl9zdWJtaXQ9aSVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRGk=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I Up 324/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.02.2010zavrženje tožbe – pravni interes - pristojnostKer je mariborski oddelek Upravnega sodišča RS odločal o tožbi družbe X d.o.o. in ji ugodil, je odločil le o tistem delu izpodbijane odločbe, ki je bil v škodo družbi X d.o.o., ni pa odločal o tožnikovi tožbi v tej zadevi, ker je to v pristojnosti celjskega oddelka Upravnega sodišča RS. Zato celjski oddelek ni imel podlage za zavrženje tožnikove tožbe, saj o njej še ni bilo odločeno.
Sklep I Up 811/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.09.2001molk upravnega organaUpravni spor je mogoče sprožiti tudi v primeru molka upravnega organa prve stopnje in upravnega organa druge stopnje pod pogoji 2. in 3. odstavka 26. člena ZUS. Vendar pa je mogoče tako tožbo vložiti le do takrat, dokler molk organa resnično traja in dokler ni izdan upravni akt, zoper katerega ima stranka možnost uporabiti pravno sredstvo, če z njim ni zadovoljna. Namen pritožbe zaradi molka upravnega organa prve stopnje in tožbe v smislu določb 26. člena ZUS je namreč izdaja upravnega akta o zahtevi stranke in le do izdaje takega akta velja zakonska fikcija, da je izdan negativni upravni akt.
Sklep I Upr 6/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.11.2008spor o pristojnosti - končni zapis - spor o zakonitosti končnega zapisaMorebitno sklepanje, da interni Pravilnik tožene stranke opredeljuje končni zapis kot posamični upravni akt, ter da Pravilnik določa, da je zoper končni zapis dopustno sodno varstvo v upravnem sporu, nima nikakršne ustavnopravne podlage. Končni zapis pomeni ugotovitev (ne)pravilnosti izvajanja pogodbenih obveznosti pri tožeči stranki in je lahko zato le podlaga za morebitno uveljavljanje pogodbenih pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe o financiranju zdravstvenih storitev med tožečo in toženo stranko. Zato odločitev o sporu o zakonitosti končnega zapisa, ki vsebuje ugotovitve interne nadzorne komisije tožene stranke, ki nima inšpekcijskih pooblastil, ne spada v sodno pristojnost niti pred sodiščem splošne pristojnosti niti pred specializiranim sodiščem.
Sklep I Upr 1/2013Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.06.2013spor o pristojnosti - kadrovska štipendija – prekinitev pogodbe o štipendiranju – pogodbeno razmerje - javno pooblastiloPo presoji Vrhovnega sodišča v obravnavanem primeru tožena stranka z izpodbijanim sklepom ni odločala z upravnim aktom v okviru izvrševanja upravne funkcije na podlagi norm javnega prava (saj za to niti ni imela javnega pooblastila), ampak je posegla v (tristransko) pogodbeno štipendijsko razmerje. Zato gre v obravnavanem primeru za spor o kadrovski štipendiji v smislu določbe f. točke prvega odstavka 5. člena ZDDS-1, za katerega je pristojno delovno sodišče.
Sodba U 291/95-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.06.1997nepopolna vloga - zavrženjeZDen nima posebnih določb glede varstva pravic strank v postopku, postopanja v primeru pomanjkljive vloge in stvarne pristojnosti, zato veljajo pravila ZUP. Za stranko ne morejo nastati škodljive posledice, če upravni organ, ki je vlogo "priglasitev pravic" sprejel, ni ravnal v skladu s pravili ZUP.
Sodba U 125/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.06.1994ukrep upravnega organa - sklep, naj občina sklene najemno pogodbo - akt poslovanjaSklep, ki ga je sprejel organ občine, da je občina kot lastnica stanovanja dolžna po stanovanjskem zakonu skleniti najemno pogodbo, je akt poslovanja in ne upravni akt.
Sklep I Upr 7/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.11.2008spor o pristojnosti – račun za vračilo sredstev izstavljen na podlagi inšpekcijskega zapisnika - izvajanje pogodbenih obveznosti pri izvajalcu zdravstvenih storitevKer je tožena stranka zavrnila račun za vrnitev že izplačanih sredstev, izstavljen na podlagi ugotovitev nadzora izvajanja storitev zdravstvene nege v ambulanti Doma upokojencev ..., ki ga izvaja tožena stranka po pogodbi, sklenjeni s tožečo stranko, gre po presoji vrhovnega sodišča v obravnavanem primeru za premoženjskopravni spor med dvema pravnima osebama.
Sodba U 43/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.01.1994prednostna lista za dodelitev stanovanj - upravni aktPrednostna lista za dodelitev občinskih neprofitnih stanovanj ni upravni akt.
Sklep I Up 494/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.02.2009prezgodaj vložena tožba - dokončni upravni akt - rok za vložitev tožbe - laična pritožbaV obravnavanem primeru je bila tožba vložena prezgodaj, saj je bila vložena preden je bil končan upravni postopek.
Sklep I Up 436/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.01.2009zavrženje nepopolne in nerazumljive tožbe - odločanje na sejiKer tožnik v določenem roku nepopolne in nerazumljive tožbe ni popravil, zaradi česar je sodišče ni moglo obravnavati, jo je pravilno zavrglo na podlagi 2. odstavka 31. člena ZUS-1.
VSRS Sklep II Ips 21/2020Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.11.2020sprejem na zdravljenje brez privolitve v nujnih primerih - socialnovarstvene storitve - plačilo stroškov institucionalnega varstva - pristojnost - upravnopravno razmerje - upravna pristojnost - zavrženje tožbe - izvrševanje javnih pooblastil - pooblastilo za izdajo upravne odločbe - civilnopravno razmerje - pristojnost sodišča splošne pristojnosti - dopuščena revizijaV primerih prisilne namestitve varovancev po ZDZdr socialnovarstveni zavod o dolžnosti plačila izvršenih storitev ni upravičen oblastno odločati z upravno odločbo. Socialnovarstvenemu zavodu pa ni mogoče odreči možnosti, da povračilo stroškov uveljavlja s tožbo pred sodiščem redne pristojnosti.
Sklep I Up 382/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.09.2001nepopolna tožbaKer pomanjkljivosti v odrejenem roku niso bile odpravljene, tožbe pa zaradi tega ni bilo mogoče obravnavati, je sodišče prve stopnje takšno tožbo pravilno zavrglo na podlagi 2. odstavka 29. člena ZUS.
Sklep I Up 228/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.03.2006prekinitev sodnega postopka - predhodno vprašanje - ugotovitev državljanstvaČe o predhodnem vprašanju že teče postopek, mora sodišče postopek v upravnem sporu prekiniti.
Sklep I Up 911/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.07.2002začasna odredbaZačasno odredbo je mogoče izdati le med upravnim sporom, ko je tožba vložena in o njej še ni bilo odločeno.
Sklep I Upr 11/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.04.2009spor o pristojnosti - izvajanje zdravstvenih storitev - končni zapis – podlaga za uveljavljanje pogodbenih pravic - zavrženje tožbeOdločanje o sporu zoper končni zapis o ugotovljenih nepravilnostih pri izvajanju zdravstvenih storitev ne spada v sodno pristojnost. Pri izdaji končnega zapisa ne gre za oblastveno odločanje nosilca javnih pooblastil, ampak za ugotavljanje nepravilnosti kot podlago za uveljavljanje pogodbenih pravic in obveznosti na podlagi sklenjene pogodbe.
Sodba I Up 401/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.05.2003odvzem orožja - izvršba - ustavitev upravne izvršbeČe je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, je to razlog za ustavitev upravne izvršbe po uradni dolžnosti po 1. odstavku 281. člena ZUP/86.
Sodba U 730/96Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.03.2000obnova postopka - pogojiZa obnovo postopka morajo biti izpolnjeni, poleg pogojev iz 249. člena ZUP, tudi drugi pogoji. Stranka mora na podlagi 5. točke 1. odstavka 252. člena ZUP predlagati obnovo postopka v enem mesecu od dneva, ko ji je bila odločba vročena (subjektivni rok). Stranka mora izkazati okoliščine, na katere opira svoj predlog in okoliščine, da je bil predlog podan v zakonitem roku (254. člen ZUP). Zadeva mora biti vrnjena v novo odločanju upravnemu organu prve stopnje, saj je ta glede na predlog za obnovo postopka, ki je bil končan na prvi stopnji, na podlagi določbe 255. člena ZUP, pristojen za odločanje o obnovi postopka.
Sodba in sklep I Up 711/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.06.2005promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla - pooblastilo - poslovanje upravnega organa s pooblaščencem - preklic pooblastilaNa podlagi določb 99. člena ZPP, ki po 3. odstavku 61. člena ZUP/86 smiselno veljajo za vprašanja v zvezi s pooblastilom, ki z ZUP/86 niso urejena, na poslovanje upravnega organa s tožnikovo pooblaščenko vpliva zgolj preklic pooblastila in sicer od trenutka, ko je organ o njem obveščen.
Sklep I Up 1193/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.02.2007sklepi občine - prodaja stavbnih zemljišč – akt poslovanja – stvarna pristojnostSklep, s katerim občina odloči, da na javni dražbi proda stavbno zemljišče ni upravni akt, ampak je akt poslovanja občine, s katerim občina razpolaga s svojim premoženjem.
Sklep I R 57/98Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.01.1999spor o pristojnosti - izvršba na premične stvari - krajevna pristojnostOdločitev o krajevno pristojnem sodišču za obravnavanje predloga za izvršbo na premične stvari, glede na podatek o dolžnikovem stalnem bivališču.

Izberi vse|Izvozi izbrane