<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sodba VIII Ips 133/2012
ECLI:SI:VSRS:2013:VIII.IPS.133.2012

Evidenčna številka:VS3005621
Datum odločbe:07.01.2013
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Psp 57/2012
Področje:SOCIALNO ZAVAROVANJE - INVALIDI
Institut:naknadna odmera invalidske pokojnine - pravnomočno odmerjena pokojnina - pokojninska osnova - pravnomočnost - zavrženje zahteve za novo odmero - novo dejstvo - obseg varovanja pravnomočnosti v upravni odločbi

Jedro

Če tožena stranka pokojninsko osnovno izračuna napačno, lahko zavarovanec zmotno ugotovljena dejstva uveljavlja v pritožbenem postopku, ali pa nova dejstva in nove dokaze (nove z vidika stranke in izpodbijane odločbe), ki so obstajala v času prvotnega odločanja, uveljavlja po pravnomočnosti z izrednim pravnim sredstvom obnove postopka. Hkrati pa ZUP v 4. točki 129. člena določa, da organ s sklepom zavrže zahtevo, če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je bilo že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali pa so ji bile naložene kakšne obveznosti.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, da se odpravita sklep Območne enote tožene stranke v Kopru št. 22 1046486 z dne 1. 4. 2011 ter dokončna odločba št. 1046486 z dne 23. 6. 2011, s katerima je tožena stranka zavrgla zahtevo za ponovno odmero invalidske pokojnine z upoštevanjem dela plač, na podlagi katerega so bile tožniku izdane delnice za notranji odkup pri njegovem takratnem delodajalcu, pri ugotavljanju najugodnejše pokojninske osnove. Zavrnilo je tudi zahtevek, da je tožena stranka dolžna izdati tožniku novo odločbo o odmeri pokojnine od 30. 5. 2004 dalje, s katero bi nadomestila odločbo št. 2 2 1046486 1 z dne 16. 6. 2004 ter pri odmeri višine pokojnine poleg že ugotovljenih zneskov v višino pokojninske osnove za leto 1992 štela tudi bruto znesek v vrednosti 2.631,93 EUR ter tožniku izplačati razliko med že izplačanimi zneski pokojnine in na novo odmerjeno pokojnino od 30. 5. 2004 dalje, z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Sodišče druge stopnje je tožnikovo pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje vlaga tožnik revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da sta obe sodišči njegov tožbeni zahtevek zavrnili zgolj ob sklicevanju na institut pravnomočnosti, ne da bi upoštevali siceršnje določbe materialnega prava. Navaja, da izhaja utemeljenost zahtevka za novo odmero pokojnine z dne 22. 3. 2011 iz narave pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pravica do pokojnine temelji na delu in plačanih prispevkih zavarovancev in se uvršča med neodtujljive osebne pravice. Če del plač ni bil upoštevan pri določitvi pokojninske osnove in ni ugotovljeno, da gre za prejemke, ki se ne vštevajo v pokojninsko osnovo, ima upravičenec do starostne pokojnine vedno pravico zahtevati novo odločitev. Prvotna odločitev o višini tožnikove pokojnine je pravnomočna le glede tistih dohodkov, ki so bili pri odločanju že upoštevani. Zato se z novo odmero ne posega v pravnomočna razmerja, saj se zahteva, da se pri bodočih pokojninskih dajatvah upošteva zgolj to, o čemer tožena stranka ob upokojitvi tožnika še ni odločala. Iz 43. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) izhaja, da je naknadna sprememba podatkov možna, če pristojni organ ugotovi, da so v matični evidenci vpisani nepravilni podatki. Prav to je bilo glede tožnikovih prejemkov ugotovljeno z revizijo matične evidence v letu 2009. Na podlagi novega dejanskega stanja glede višine tožnikovih prejemkov, od katerih so bili plačani prispevki, bi morala tožena stranka po vsebini odločiti na podlagi tožnikove nove zahteve. Postopek ponovne odmere pokojnine bi morala izvesti že po uradni dolžnosti, saj iz zapisnika revizorja izhaja, da mora tožena stranka pri izračunu pokojninske osnove upoštevati zneske izplačil na račun delavcev iz naslova dobička podjetja in ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti v 30 dneh. Ker naknadno priznanje določenih zneskov v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) ni posebej urejeno, bi bilo treba smiselno uporabiti 181. člen ZPIZ-1, ki sicer določa postopanje v primeru naknadnega priznanja določenega obdobja pokojninske dobe, hkrati pa ne izključuje ponovne odmere na podlagi naknadno ugotovljenih izplačil. Hkrati navaja, da je tožena stranka v nekaterih podobnih primerih njegovih sodelavcev ugodila zahtevam za ponovno odmero pokojnine, tako da je tožnika tudi sicer neenakopravno obravnavala.

4. Revizija ni utemeljena.

5. Revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni (prvi odstavek 371. člena ZPP).

6. Tožniku je bilo z odločbo z dne 16. 6. 2004 priznana pravica do pokojnine ter odmerjena njena višina in je ta odločba postala dokončna in pravnomočna. Dne 22. 3. 2011 je tožnik ponovno zahteval odmero pokojnine z upoštevanjem izplačil njegovega delodajalca v letu 1992 v obliki obveznic, od katerih so bili tudi po ugotovitvah revizije matične evidence iz leta 2009 plačani prispevki.

7. Tožnik v reviziji ne prereka ugotovitev tožene stranke in sodišča, da je v času vložitve njegove zahteve za ponovno odmero pokojnine 5-letni rok za obnovo postopka iz četrtega odstavka 263. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) glede odmere pokojnine z odločbo z dne 16. 6. 2004 že potekel.

8. Tožnik se neutemeljeno sklicuje na določbe 181. člena ZPIZ-1, ki posebej urejajo le primer naknadnega priznanja določenega obdobja pokojninske dobe, dopolnjene pred uveljavitvijo pravice do pokojnine, ki pri odmeri pokojnine ni bilo upoštevano. Zgolj za ta primer zakon določa možnost odstotnega povečanja pokojnine. Za primer naknadnega ugotavljanja dohodkov, od katerih bi bila lahko odvisna višina pokojninske osnove, pa sedaj veljavni ZPIZ-1 nove odmere pokojnine posebej ne omogoča.

9. Po določbi prvega odstavka 12. člena 249. člena ZPIZ-1 se za odločanje o pravicah iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja uporabljajo določbe ZUP, če s tem zakonom ni določeno drugače. Vrhovno sodišče je že v večih odločbah zavzelo stališče, da dejansko stanje, ki je podlaga za priznanje pravic oziroma za naložitev obveznosti, ne predstavljajo le dejstva, ugotovljena z odločbo, temveč vsa dejstva, ki so nastala do izdaje upravne odločbe in bi lahko predstavljala dejansko podlago za odločanje o pravici oziroma obveznosti materialnega prava. Če tožena stranka pokojninsko osnovno izračuna napačno, lahko zavarovanec zmotno ugotovljena dejstva uveljavlja v pritožbenem postopku, ali pa nova dejstva in nove dokaze (nove z vidika stranke in izpodbijane odločbe), ki so obstajala v času prvotnega odločanja, uveljavlja po pravnomočnosti z izrednim pravnim sredstvom obnove postopka (1). Hkrati pa ZUP v 4. točki 129. člena določa, da organ s sklepom zavrže zahtevo, če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je bilo že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali pa so ji bile naložene kakšne obveznosti.

10. Glede na navedeno ureditev stranka razen z izrednim pravnim sredstvom ne more doseči spremembe dokončne in pravnomočne odločbe, s katero ji je bila priznana pravica do pokojnine. Zato sodišče ni zmotno uporabilo materialnega prava, ko je pritrdilo ravnanju tožene stranke, ki je tožnikovo zahtevo za ponovno odmero pokojnine, vloženo šele v letu 2011, na podlagi navedene določbe ZUP kot nedovoljeno zavrglo.

11. Ker revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava ni podan, je sodišče na podlagi 378. člena ZPP revizijo kot neutemeljeno zavrnilo.

---.---

Op. št. (1): Glej sodbi Vrhovnega sodišča VIII Ips 147/2010 z dne 20. 2. 2012, VIII Ips 263/2010 z dne 20. 2. 2012, VIII Ips 116/2011 z dne 17. 4. 2012 in druge.


Zveza:

ZPIZ-1 člen 12, 181, 249.
ZUP člen 129.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
04.02.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUwOTg1