<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL Sklep I Ip 2031/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:I.IP.2031.2017

Evidenčna številka:VSL00007914
Datum odločbe:04.10.2017
Senat, sodnik posameznik:Magda Gombač Gluhak (preds.), Urška Jordan (poroč.), Irena Balažic
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:vpliv postopka zaradi insolventnosti na izvršilni postopek in postopek zavarovanja - poenostavljena prisilna poravnava - nadaljevanje izvršilnega postopka - učinek potrjene poenostavljene prisilne poravnave - utesnitev izvršbe v skladu s pogoji prisilne poravnave - posodobljen seznam terjatev - prestrukturiranje zavarovanih terjatev

Jedro

Smiselna uporaba nekega pravnega pravila ne pomeni njegove neposredne uporabe, ampak takšno uporabo, ki je po načinu in obsegu skladna z razlago pomena posebne ureditve posamezne vrste postopka. Temeljni okvir smiselne razlage določb o pravnih učinkih potrjene prisilne poravnave je podal že sam zakonodajalec, ko je določil, da poenostavljena prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, navedene v posodobljenem seznamu terjatev iz četrtega odstavka 221.d člena ZFPPIPP (četrti odstavek 221.b člena ZFPPIPP). Pri razlagi pravnih učinkov potrjene poenostavljene prisilne poravnave pa izvršilno sodišče zavezuje tudi pravnomočni sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave.

V postopku poenostavljene prisilne poravnave lahko prestrukturiranje zajema tudi zavarovane terjatve, vendar brez soglasja upnikov takšnih terjatev ni mogoče prestrukturirati.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, sklep se v izpodbijanem delu (v katerem je sodišče prve stopnje ugodilo ugovoru, v tem delu izvršbo ustavilo ter sklep o izvršbi z dne 3. 11. 2014 razveljavilo in predlog za izvršbo zavrnilo), razveljavi in se zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

II. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi ugodilo v delu, v katerem je dovoljena izvršba na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet in z rubežem premičnih stvari, razen za premičnine:

- Klicni strežnik za detelfone uporabnike, ki se je v času zastave nahajal v poslovni stavbi na naslovu Ulica 50 in na katerem ima upnika tako že vpisano zastavno pravico s prvim vrstnim redom;

- Tranzitna telefonska centrala Media Gateway, SUN in licence, ki se je v času zastave nahajal v poslovnem prostoru na naslovu Ulica 50 in na katerem ima upnika tako že vpisano zastavno pravico s prvim vrstnim redom;

- Lokalna telefonska centrala C5 proizvajalca Teles AG Infomationstechnologien, ki se je v času zastave nahajal v poslovni stavbi na naslovu Ulica 22 in na katerem ima upnik tako že vpisano zastavno pravico s prvim vrstnim redom;

- Sistem za obračunavanje (BILLING) i provisioning, ki se je v času zastave nahajal v poslovni stavbi na naslovu Ulica 22 in na katerem ima upnik tako že vpisano zastavno pravico s prvim vrstnim redom;

- CPE oprema, ki se je v času zastave nahajal v poslovni stavbi na naslovu Ulica 22 in na katerem ima upnik tako že vpisano zastavno pravico s prvim vrstnim redom;

- Telefonski klon oz. dvojnik/trojnik, ki se je v času zastave nahajal v poslovni stavbi na naslovu Ulica 22 in na katerem ima upnik tako že vpisano zastavno pravico s prvim vrstnim redom;

- Rešitev za glasovanje (voting sistem), ki se je v času zastave nahajal v poslovni stavbi na naslovu Ulica 22 in na katerem ima upnik tako že vpisano zastavno pravico s prvim vrstnim redom;

- Telemarketing, ki se je v času zastave nahajal v poslovni stavbi na naslovu Ulica 22 in na katerem ima upnik tako že vpisano zastavno pravico s prvim vrstnim redom;

- Posebne rešitve, ki se je v času zastave nahajal v poslovni stavbi na naslovu Ulica 22 in na katerem ima upnik tako že vpisano zastavno pravico s prvim vrstnim redom,

in v tem delu izvršbo ustavilo ter sklep o izvršbi z dne 3. 11. 2014 razveljavilo in predlog za izvršbo zavrnilo (1. točka izreka izpodbijanega sklepa). Zavrnilo je ugovor po izteku roka z dne 10. 3. 2017 (3. točka izpodbijanega sklepa) in predlog dolžnika za prekinitev in nadaljevanje postopka (4. točka izpodbijanega sklepa) ter odločilo, da vsaka stranka sama krije svoje stroške svojega ugovornega postopka (2. točka izpodbijanega sklepa).

2. Upnik se je zoper sklep po pooblaščencu pravočasno pritožil. Sklep izpodbija v delu, v katerem je sodišče prve stopnje ugodilo dolžnikovem ugovoru, v delu v katerem je dovoljena izvršba na denarna sredstva in premičnine, ki niso predmet zavarovanja. Predlaga, da se sklep v izpodbijanem delu razveljavi in ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi v celoti zavrne, podredno, da se sklep v izpodbijanem delu razveljavi in vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Navaja, da je njegova terjatev v celoti zavarovana, zato nanjo postopek poenostavljene prisilne poravnave ne vpliva. Sodišče prve stopnje je zmotno uporabilo določbo 213. člena ZFPPIPP. V predmetnem postopku se je nad dolžnikom vodil postopek poenostavljene prisilne poravnave, glede posledic katere se določbe 210. do 218. člena ZFPPIPP uporabljajo smiselno. Dolžnik je njegovo terjatev samovoljno uvrstil na posodobljen seznam terjatev, saj je upnikova terjatev v celoti zavarovana. Z delitvijo terjatve na zavarovani in nezavarovani del, je dolžnik pomešal kvaliteto terjatve s kvaliteto zavarovanj. Dolžnik je tako njegovo terjatev podvrgel vplivom postopka poenostavljene prisilne poravnave, čeprav bi se morala kot zavarovana terjatev poravnati izven tega postopka. Upnik na takšno uvrstitev ni mogel vplivati. Dolžnik ni z njim sklenil nikakršnega dogovora o prestrukturiranju terjatev. Dobesedna uporaba 213. člena ZFPPIPP bi pomenila, da lahko dolžnik terjatve upnikov vključuje na seznam po mili volji, nato pa jih sam po lastnih željah prestrukturira. ZFPPIPP ne vsebuje nobenega varovala, ki bi mu omogočala vplivati na določitev pogojev prestrukturiranja terjatev v postopku poenostavljene prisilne poravnave. To pa pomeni, da je treba v izvršilnih postopkih omogočiti poplačilo terjatev, ki imajo naravo zavarovanih terjatev, iz celotnega premoženja dolžnika in ne zgolj iz sredstev zavarovanja.

3. Dolžnik je po pooblaščencu na pritožbo odgovoril. Predlaga njeno zavrnitev. Priglaša stroške odgovora na pritožbo.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Bistveno vprašanje v predmetni zadevi je, kako učinkuje potrjena poenostavljena prisilna poravnava na terjatev upnika, ki je zavarovana z neposestno zastavno pravico na premičninah. Sodišče prve stopnje je odločilo, da se tudi v tem primeru uporablja določba tretjega odstavka 213. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) in ugovoru ugodilo tako, da je dopustilo izvršbo zgolj na premoženje, na katerem je upnik pridobil ločitveno pravico.

6. Sodišče prve stopnje je pri razlagi določb o pravnih učinkih potrjene poenostavljene prisilne poravnave izhajalo iz neposredne uporabe določb 212. do 218. člena ZFPPIPP. Pri tem je spregledalo določbo drugega odstavka 221.b člena ZFPPIPP, da se v postopku poenostavljene prisilne poravnave te določbe uporabljajo smiselno.

7. Smiselna uporaba nekega pravnega pravila ne pomeni njegove neposredne uporabe, ampak takšno uporabo, ki je po načinu in obsegu skladna z razlago pomena posebne ureditve posamezne vrste postopka. Temeljni okvir smiselne razlage določb o pravnih učinkih potrjene prisilne poravnave je podal že sam zakonodajalec, ko je določil, da poenostavljena prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, navedene v posodobljenem seznamu terjatev iz četrtega odstavka 221.d člena ZFPPIPP (četrti odstavek 221.b člena ZFPPIPP). Pri razlagi pravnih učinkov potrjene poenostavljene prisilne poravnave pa izvršilno sodišče zavezuje tudi pravnomočni sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave.

8. Iz posodobljenega seznama terjatev je razvidno, da je upnikova terjatev navedena v seznamu, pri čemer iz obrazložitve izhaja, da je ta terjatev razdeljena na zavarovani in nazavarovani del. Iz 3. točke sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, St 0000/2014 o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave pa izhaja, da ta ne učinkuje na zavarovane (ločitvene in izločitvene pravice) in prednostne terjatve. Glede na navedeno se kot pravno pomembno dejstvo izkaže upnikovo zatrjevanje, da soglasja za prestrukturiranje svoje zavarovane terjatve ni podal1. V postopku poenostavljene prisilne poravnave lahko namreč prestrukturiranje zajema tudi zavarovane terjatve, vendar brez soglasja upnikov takšnih terjatev ni mogoče prestrukturirati.2 Ker se sodišče prve stopnje do tega pravno pomembnega dejstva ni opredelilo, je višje sodišče pritožbi ugodilo in razveljavilo sklep v izpodbijanem delu ter zadevo v tem obsegu vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (355. člen Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi s s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ). V novem postopku naj sodišče prve stopnje ugotovi manjkajoče pravno odločilno dejstvo ter v kolikor bo ugotovilo, da upnik soglasja k prestrukturiranju ni podal, opredeli učinke potrjene poenostavljene prisilne poravnave na njegovo terjatev, upoštevajoč: 1. da je ta terjatev uvrščena na posodobljen seznam terjatev, 2. določbo 3. točke sklepa o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave ter 3. navedbo upnika, da v postopku poenostavljene prisilne poravnave nima pravnih sredstev, s katerimi bi lahko vplival na sestavo posodobljenega seznama.

9. Odločitev o stroških pritožbenega postopka je višje sodišče pridržalo za končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

-------------------------------
1 Upnik je v ugovoru opozoril, da je delitev terjatve na zavarovani in nezavarovan del v posodobljenem seznamu arbitrarna in napačna, s čimer je smiselno zatrjeval, da s takšnim prestrukturiranjem njegove zavarovane terjatve ni soglašal. Da soglasja k prestrukturiranju njegove terjatve ni dal, izrecno ponovi tudi v pritožbi.
2 Prim. VSL sklep Cst 575/2014 z dne 18. 12. 2014.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 213, 213/3, 221b, 221b/2, 221b/4, 221d, 221d/4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.03.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE2NDg2