Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1036cT1wcmlzaWxuYSUyMHBvcmF2bmF2YSZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QklFU1AlNUQ9SUVTUCZkYXRhYmFzZSU1QlZEU1MlNUQ9VkRTUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPWRpdiZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTM=

Dokument: VSL sklep II Cpg 388/2000, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 16.06.2000

Institut: prisilna poravnava - sodna taksa - izterjava neplačane takse

Jedro: Tudi terjatev države iz naslova taksne obveznosti je terjatev, na katero učinkuje prisilna poravnava. Ker je dolžnikova taksna obveznost nastala z vložitvijo ugovora pred začetkom postopka prisilne poravnave, jo je možno izterjati samo v skladu z določbami potrjene prisilne poravnave. 

+

Dokument: VSL sklep Cst 539/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 27.09.2017

Institut: poenostavljena prisilna poravnava - prednostne pravice imetnikov prednostnih delnic - prednostne terjatve - imetnik terjatve - davki - terjatve, za katere ne učinkuje potrjena prisilna poravnava

Jedro: ZFPPIPP v redni prisilni poravnavi ne daje privilegiranega statusa davčnim obveznostim, za razliko od poenostavljene prisilne poravnave (peti odstavek 221.b člena ZFPPIPP). Del dikcije dolžnika v NFP, ki se nanaša na davke, se tako nanaša le na postopek "poenostavljene" prisilne... poravnave, ki je tekel pred začetkom postopka redne prisilne poravnave (po določbi petega odstavka 221.b člena ZFPPIPP namreč poenostavljena prisilna poravnava ne učinkuje na terjatve za plačilo davkov, kot jih določa zakon, ki ureja davčni postopek). Ni mogoče pritrditi pritožnici, da iz NFP izrecno izhaja dolžnikov predlog, da (redna) prisilna poravnava za davke ne učinkuje. Sodišče prve stopnje je zavrnilo prisilno poravnavo v delu, ki ni bil predmet dolžnikovega predloga.

+

Dokument: VDSS sodba in sklep Pdp 890/2009, Sodišče: Višje delovno in socialno sodišče, Oddelek: Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, Datum: 05.11.2009

Institut: terjatev iz delovnega razmerja - prisilna poravnava

Jedro: Kljub temu, da so bile terjatve tožnice za plačilo nadomestila plače in regresa za letni dopust za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja pravnomočno ugotovljene šele po zaključku prisilne poravnave, se poplačajo pod pogoji iz potrjene prisilne poravnave, ker izvirajo iz časa pred... potrjeno prisilno poravnavo.

+

Dokument: VSK sklep CDn 8000000158/2011, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 10.01.2012

Institut: zaznamba sklepa o izvršbi - prisilna poravnava

Jedro: Četudi drži pritožnikova navedba, ki jo je podal že v ugovornem postopku, da je bil nad njim dan pred izdajo sklepa izvršilnega sodišča (ki je podlaga za izpodbijani vpis hipoteke in zaznambe izvršbe) začet postopek prisilne poravnave, to dejstvo za zemljiškoknjižni postopek ni relevantno.... V predpisih ni podlage, da bi sodišče v situaciji, kot jo zatrjuje pritožba, kljub izpolnjevanju pogojev, ki jih sicer določajo zemljiškoknjižna pravila, ne dovolilo predlagane vknjižbe hipoteke in zaznambe sklepa o izvršbi.

+

Dokument: Sodba VIII Ips 463/2007, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Delovno-socialni oddelek, Datum: 23.02.2009

Institut: regres za letni dopust - prisilna poravnava

Jedro: V skladu s prvim odstavkom 63. člena ZPPSL je na podlagi potrjene prisilne poravnave dolžnik oproščen obveznosti, da izplača upniku znesek, ki presega v potrjeni prisilni poravnavi navedeni odstotek, plačilni roki pa se odložijo v skladu s potrjeno prisilno poravnavo. Glede na navedeno določbo... je zmoten zaključek sodišča druge stopnje, da se pravnomočni sklep o potrditvi prisilne poravnave ne nanaša na celotno tožnikovo terjatev, ampak da velja za pravnomočno razsojeno stvar le glede 20 % terjatve.

+

Dokument: Sodba VIII Ips 493/2008, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Delovno-socialni oddelek, Datum: 09.03.2009

Institut: regres za letni dopust - prisilna poravnava

Jedro: V skladu s prvim odstavkom 63. člena ZPPSL je na podlagi potrjene prisilne poravnave dolžnik oproščen obveznosti, da izplača upniku znesek, ki presega v potrjeni prisilni poravnavi navedeni odstotek, plačilni roki pa se odložijo v skladu s potrjeno prisilno poravnavo. Glede na navedeno določbo... je zmoten zaključek sodišč nižje stopnje, da se pravnomočni sklep o potrditvi prisilne poravnave ne nanaša na celotno tožnikovo terjatev, ampak da velja za pravnomočno razsojeno stvar le glede 20 % terjatve.

+

Dokument: VSL sklep I Cpg 885/2013, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 28.08.2013

Institut: oprostitev plačila sodnih taks - prisilna poravnava

Jedro: Zgolj splošni navedbi pritožnice, da v postopku prisilne poravnave nastajajo stroški upravitelja, in je vprašljiva možnost izterjave njenih poslovnih terjatev, nista pritožbena razloga, ki bi utemeljevala oprostitev plačila sodnih taks. Začet postopek prisilne poravnave je namreč namenjen... prav finančnemu prestrukturiranju tožnika z odlogom in – ali zmanjšanjem poplačila terjatev njegovih upnikov.

+

Dokument: VDSS Sklep Pdp 969/2016, Sodišče: Višje delovno in socialno sodišče, Oddelek: Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, Datum: 13.04.2017

Institut: odločitev o pravdnih stroških - prisilna poravnava

Jedro: V skladu z določbo 217. člena ZFPPIPP sodišče v primeru, če po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave v postopku, ki teče proti insolventnemu dolžniku, odloča o terjatvi, za katero učinkuje potrjena prisilna poravnava in ni bila ugotovljena v postopku prisilne poravnave, ter... presodi, da terjatev obstaja, z odločbo ugotovi obstoj celotnega zneska terjatve ob začetku postopka prisilne poravnave in insolventnemu dolžniku naloži plačilo terjatve v deležu, rokih in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi. Sodišče prve stopnje je zato ravnalo pravilno, ko je toženi stranki naložilo, da je dolžna tožnici v roku štirih let od pravnomočnosti sklepa o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave plačati (le) 50 % v prvem odstavku I. točke izreka sodbe ugotovljenih terjatev, kar pa ne pomeni, da tožnica v tem delu ni uspela. Njena terjatev je bila ugotovljena v celoti, nato pa je bila zaradi dejstva, nastalega v sferi tožene stranke, naložena v plačilo v omejenem obsegu. Po presoji pritožbenega sodišča je zato tožnica do stroškov postopka, ki so bili odmerjeni s sodno odločbo šele po pravnomočnosti sklepa o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave, upravičena tako po temelju kot v celotni, pravilno odmerjeni višini.

+

Dokument: VSL sodba III Cpg 8/2005, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 03.02.2005

Institut: prisilna poravnava - upnik - ustavitev postopka

Jedro: Upnik kot pooblaščeni predlagatelj ustavitve postopka prisilne poravnave je torej lahko samo upnik, ki ima izkazano denarno terjatev do dolžnika in je to terjatev v postopku prijavil v smislu 43. člena ZPPSL. Delnica sama po sebi v razmerju med delničarjem in družbo ne izkazuje denarne terjatve do družbe. Prepoved vrnitve vložkov, s katero se zagotavlja ohranitev osnovnega kapitala delniške družbe (225. člen ZGD) je celo eno izmed osnovnih načel delniškega prava. Pritožniki se glede obstoja terjatve sicer sklicujejo na pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe, ki kot rečeno predstavlja samostojno premoženjsko upravičenje delničarja, katero pa lahko uveljavi samo ob izpolnjeni predpostavki uvedbe stečajnega postopka oziroma postopka likvidacije družbe. Z uvedbo postopka prisilne poravnave te predpostavke niso izpolnjene, saj je postopek prisilne poravnave sam po sebi negativna procesna predpostavka za pričetek stečajnega postopka (2. odstavek 5. člena ZPPSL). 

+

Dokument: VSM sklep Cpg 349/95, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 13.02.1998

Institut: prisilna poravnava - izvršilni postopek - stečaj

Jedro: Prekinitev izvršilnega postopka zaradi začetega postopka prisilne poravnave se nanaša na vse izvršilne postopke, kjer je bil sklep o dovolitvi izvršbe že izdan, izvršba pa še ni bila realizirana. Tudi v stečaju velja določilo o prekinitvi tekočega izvršilnega postopka in uveljavljanje... izplačila s pravočasno prijavo v stečajnem postopku. 

+

Dokument: VDSS sodba Pdp 1060/2012, Sodišče: Višje delovno in socialno sodišče, Oddelek: Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, Datum: 14.11.2012

Institut: odpravnina - prisilna poravnava - prednostna terjatev

Jedro: V postopku prisilne poravnave štejejo za prednostne terjatve neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja, ki so nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave, in ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca,... ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (3. točka prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP).

+

Dokument: Sklep III DoR 129/2013, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 25.02.2014

Institut: dopuščena revizija - prisilna poravnava - poroštvo

Jedro: Predlogu se ugodi in se revizija dopusti o pravnem vprašanju, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo določbo drugega odstavka 213. člena ZFPPIPP.

Dokument: VSL Sodba I Cpg 519/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 04.10.2017

Institut: poroštvo - zadržana varščina - prisilna poravnava

Jedro: Tožeča stranka se utemeljeno sklicuje na drugi odstavek 1019. člena OZ, po katerem lahko upnik zahteva izpolnitev obveznosti od poroka, čeprav jih ni prej zahteval od glavnega dolžnika, če je očitno, da iz sredstev glavnega dolžnika ni mogoče doseči njene izpolnitve ali če je dolžnik prišel... v stečaj.

+

Dokument: VSL sodba in sklep I Cpg 1043/2004, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 07.07.2005

Institut: prisilna poravnava - učinek - dolžnik - prijava

Jedro: Pogodba, ki je bila od začetka postopka prisilne poravnave delno izpolnjena, ni bila med postopkom prisilne poravnave odpovedana. Dolžnik je dolžan izpolniti (plačati opravljeno delo) pogodbeno obveznost skladno s pogodbo. 

Dokument: VSL sklep I Cpg 229/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 23.03.2016

Institut: terjatev z odložnim pogojem - leasing pogodba - odstop od pogodbe - prisilna poravnava - terjatve, za katere učinkuje potrjena prisilna poravnava

Jedro: Ker sta pogodbeni stranki že z leasing pogodbama dogovorili posledice odstopa od pogodbe in določili višino odškodnine, ki ustreza pozitivnemu pogodbenemu (izpolnitvenemu) interesu tožene stranke, je evidentno, da je terjatev na plačilo odškodnine (v višini še neplačanih in nezapadlih leasing... obrokov, diskontiranih zaradi predčasne zapadlosti, povečanih za stroške izterjave in zmanjšanih za kupnino, doseženo s prodajo predmetov leasinga), ena od pogodbenih obveznosti leasingojemalca oziroma tožeče stranke kot njegovega solidarnega poroka. Terjatev, kot obligacijska pravica na plačilo odškodnine, je nastala torej že z veljavno sklenitvijo leasing pogodb. Le začetek učinkovanja te terjatve (izpolnitvenega upravičenja, ki ga vsebuje terjatev) je povezana z uresničitvijo odložnega pogoja, v obravnavanem primeru odstopa od pogodb. Drugačno pritožbeno stališče, da je temelj nastanka terjatve na plačilo odškodnine zaradi odstopa od pogodbe vezan na uresničitev razveznega pogoja, bi namreč po presoji pritožbenega sodišča izničil pomen pogodbeno dogovorjene odškodnine za primer leasingodajalčevega odstopa od pogodbe. Pogodbeno dogovorjena odškodnina bi bila ob takem razlogovanju tožene stranke brezpredmetna.

+

Dokument: VSL sklep Cst 4/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 24.01.2017

Institut: poenostavljena prisilna poravnava - zloraba

Jedro: Odsotnost vsebinske presoje ne sme omogočiti zlorabe tega postopka za doseganje ciljev, ki z zakonom niso predvideni. Če se izkaže, da je dolžnik s predlogom za poenostavljeno prisilno poravnavo prekoračil dopustnost takega predloga, temu pravnega varstva ni mogoče nuditi. V kolikor... ni mogoče utemeljeno pričakovati, da bo dolžnikova insolventnost odpravljena, potem namena poenostavljene prisilne poravnave ni mogoče doseči.

+

Dokument: VSL sklep III Cp 2060/2000, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 13.12.2000

Institut: prisilna poravnava - privilegirana terjatev - zamudne obresti

Jedro: Zamudne obresti od denarnih prejemkov, do katerih so upravičeni delavci, niso privilegirane terjatve po drugem odstavku 160. člena ZPPSL. Omenjeno zakonsko določilo izčrpno našteva, katere terjatve imajo enak pravni položaj kot stroški stečajnega postopka (oziroma postopka prisilne poravnave),... zato naštetim vrstam terjatev ni mogoče dodajati še drugih vrst terjatev. 

+

Dokument: VSK sklep II Cpg 124/2005, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 24.11.2005

Institut: dovolitev izvršbe - prisilna poravnava - sklep

Jedro: Prepoved velja v primerih, kadar pride do potrditve prisilne poravnave le do izdaje sklepa o potrditvi prisilne poravnave. 

Dokument: VSC Sklep II Ip 325/2018, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Izvršilni oddelek, Datum: 09.01.2019

Institut: prekinitev postopka - posodobljen seznam terjatev - poenostavljena prisilna poravnava

Jedro: Ratio legis za smiselno uporabo prvega odstavka 132. člena ZFPPIPP tudi v postopku poenostavljene prisilne poravnave je v tem, da ima dolžnik primeren čas, da sestavi posodobljen seznam terjatev. To pa narekuje prekinitev vseh postopkov izvršbe.

Dokument: Sodba VIII Ips 422/2007, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Delovno-socialni oddelek, Datum: 06.10.2009

Institut: plačilo plač - prisilna poravnava - privilegirana terjatev

Jedro: Plače delavcev, razen za obdobje zadnjih treh mesecev pred začetkom stečajnega postopka (prisilne poravnave), niso privilegirane terjatve iz 160. člena ZPPSL. Sodišče je zato terjatve, ki so dospele do zadnjih treh mesecev pred začetkom postopka prisilne poravnave, tožniku pravilno priznalo... pod pogoji prisilne poravnave, kasneje zapadle pa v celoti.

+

Izberi vse|Izvozi izbrane