Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1036cT1wcmlzaWxuYSUyMHBvcmF2bmF2YSZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QklFU1AlNUQ9SUVTUCZkYXRhYmFzZSU1QlZEU1MlNUQ9VkRTUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPWRpdiZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTE=

Dokument: VDS sodba Pdp 411/2001, Sodišče: Višje delovno in socialno sodišče, Oddelek: Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, Datum: 19.07.2001

Institut: potrjena prisilna poravnava - ugotovljena terjatev - prisilna poravnava

Jedro: Ker so bile terjatve tako iz naslova regresa za leto 1995 kot jubilejne nagrade ugotovljene v času po potrjeni prisilni poravnavi nad toženo stranko, zanje veljajo pogoji prisilne poravnave. V skladu z določbo 3. odst. 59. člena ZPPSL ima prisilna poravnava pravni učinek tudi glede terjatev, ki... se naknadno ugotovijo. Zato bi moralo sodišče po določbi 3. tč. 64. člena ZPPSL, potem ko je ugotovilo obstoj tudi ostalih vtoževanih tožničinih terjatev, te naložiti v plačilo toženi stranki v skladu s pogoji iz potrjene prisilne poravnave. 

+

Dokument: VDS sodba Pdp 923/97, Sodišče: Višje delovno in socialno sodišče, Oddelek: Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, Datum: 17.09.1999

Institut: plača - prisilna poravnava

Jedro: Prisilna poravnava glede na določbo 160. člena ZPPSL ne vpliva na višino obveznosti, ki jih ima delodajalec do delavca iz naslova plačila nadomestila plače v višini do izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi, ki se poravnajo kot stroški stečajnega postopka. Za tista nadomestila plače, ki... to višino presegajo, pa veljajo pogoji prisilne poravnave. 

+

Dokument: VSL sklep Cst 142/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 03.03.2015

Institut: ponovna prisilna poravnava - pogoji

Jedro: Predlog za ponovno prisilno poravnavo po pravnomočni potrditvi prisilne poravnave je dovoljen, tudi če dolžnik še ni izpolnil vseh obveznosti iz prejšnje pravnomočno potrjene prisilne poravnave, vendar le ob kumulativno izpolnjenih pogojih.

Dokument: VDS sodba Pdp 306/2004, Sodišče: Višje delovno in socialno sodišče, Oddelek: Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, Datum: 04.03.2004

Institut: prisilna poravnava - invalid

Jedro: 1. Če je delavec invalid II. kategorije, mu v skladu s 116. čl. in 106. čl. ZDR delovno razmerje ne more prenehati zaradi prisilne poravnave, kajti predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (446. čl. ZPIZ-1) še ne omogočajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu. 2.... Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi prisilne poravnave predstavlja redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, za tako odpoved pa velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo (za sindikalnega predstavnika, starejše delavce, invalide...) 

+

Dokument: VSK sklep II Cpg 170/2005, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 15.12.2005

Institut: prisilna poravnava - izvršba

Jedro: Od dne, ko je izdan sklep o potrditvi prisilne poravnave, se sme zoper dolžnika nadaljevati izvršba le za 20% tistih zneskov, ki jih je na dan izdaje sklepa o potrditvi prisilne poravnave dolžnik še dolžan plačati. 

Dokument: VSL sklep III Cpg 35/2001, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 24.05.2001

Institut: prisilna poravnava - revizija

Jedro: Možno bi bilo opraviti tudi revizijo izkaza uspeha in finančnih tokov za zadnje poslovno leto, vendar po oeni izvedenke mnenja o njih revizorji ne bi mogli izraziti, saj določenih revizijskih postopkov glede na časovno oddaljenost od zadnjega poslovnega leta ne bi mogli opraviti (preveritev... začetnega in končnega stanja zalog in osnovnih sredstev, prisotnost pri inventurah itd.). Iz tega razloga pritožbeno sodišče ocenjuje, da zgolj zato, ker se je dolžnik znašel v postopku prisilne poravnave, teh računovodskih izkazov (v kolikor jih ni revidiral) ni dolžan revidirati. 

+

Dokument: VSM sklep Cpg 461/97, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 10.10.1997

Institut: stečaj - prisilna poravnava

Jedro: Postopek prisilne poravnave v stečaju vodi - stečajni senat in se stečajni postopek zaključi šele s potrjeno prisilno poravnavo. Torej so udeleženci v postopku prisilne poravnave v stečaju poleg stečajnega dolžnika še upniki, ki so s pravočasno prijavo na oklic o začetku stečajnega postopka... postali stečajni upniki.

+

Dokument: sodba U 1750/2005, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Javne finance, Datum: 24.05.2007

Institut: odmera dohodnine - prisilna poravnava - dohodnina

Jedro: ZPPSL določa vrsto pravnih posledic prisilne poravnave, vendar med njimi ni take, ki bi vplivala na odmerne postopke ali jih prepovedala. 

Dokument: VSK sklep II Ip 292/2008, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 22.05.2008

Institut: prisilna poravnava - ločitveni upnik

Jedro: Sodišče prve stopnje je spregledalo, da je v obravnavanem primeru upnik zoper dolžnika vložil predlog za izvršbo kot ločitveni upnik in predlagal poplačilo svoje terjatve na podlagi hipoteke, ki jo je pridobil že v letu 2005. 

Dokument: VSL sklep III Cpg 5/2005, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 19.01.2005

Institut: prisilna poravnava v stečaju

Jedro: Pri odločanju o tem, ali naj se začne postopek prisilne poravnave v stečaju, sodiče ne preverja le, ali je predlog za začetek postopka prisilne poravnave formalno pravilen, pač se presoja tudi, ali je prisiilna poravnava glede na stopnjo stečajne mase in potek stečajnega... postopka še smiselna. 

+

Dokument: VSL sklep III Cpg 90/2003, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 15.01.2004

Institut: prisilna poravnava - poslovni delež

Jedro: Uporaba določila, ki se nanaša na stečajni postopek, je odvisna od presoje, ali je sporno razmerje v postopku prisilne poravnave - to je v konkretnem primeru prodaja družbenikovega poslovnega deleža med postopkom prisilne poravnave - v bistvenem podobno izrecno urejenemu v stečajnem postopku. Zatrjevane prodaje poslovnih deležev nekaterih družbenikov, do katere naj bi prišlo med postopkom prisilne poravnave, ne gre primerjati z usodo poslovnih deležev in morebitnega učinka te prodaje za družbenike po prodaji dolžnika kot pravne osebe v stečajnem postopku. Sporno razmerje v konkretnem primeru ni v bistvenem podobno izrecno urejenemu v stečajnem postopku. Zato uporaba 146. čl. ZPPSL v postopku prisilne poravnave po prepričanju pritožbenega sodišča ni smiselna. 

+

Dokument: VSK sklep I Cpg 264/2005, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 17.11.2005

Institut: prisilna poravnava - prijava terjatve

Jedro: Po 1. odst. 137. člena ZPPSL, ki po 71. členu velja tudi v postopku prisilne poravnave, morajo upniki prijaviti svoje terjatve v roku dveh mesecev od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Po 8. odst. 137. člena ZPPSL predsednik stečajnega... senata zavrže prijave, ki jih upniki vložijo po poteku tega roka. 

+

Dokument: VSL sklep III Cpg 25/2000, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 23.03.2000

Institut: prisilna poravnava - prijava terjatve

Jedro: Prepozno prijavo terjatve v postopku prisilne poravnave predsednik poravnalnega senata zavrže. 

Dokument: VSK sklep I Cpg 230/2006, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 16.02.2007

Institut: prisilna poravnava - pravočasnost ugovora

Jedro: Pritožnik bi moral z ugovorom pravočasno in v zakonsko predpisanih rokih izpodbijati obstoj obeh navedenih terjatev in njihovo višino. Ker tega ni storil, sta upnika tudi v tem obsegu pridobila glasovalne pravice (3.odst.54.čl.ZPPSL). Sklicevanje na določbe 2. in 3. odst. 433. čl. ZGD zato ne... more biti uspešno. 

+

Dokument: VSL sklep Cpg 1557/94, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 16.11.1994

Institut: prisilna poravnava - prijava terjatve

Jedro: Rok za prijavo terjatve v postopku prisilne poravnave je prekluziven. Zato predsednik poravnalnega senata prijavo terjatve, vloženo po izteku 30 dni od objave oklica o začetku postopka prisilne poravnave v uradnem listu, zavrže. 

Dokument: VDS sodba Psp 219/95, Sodišče: Višje delovno in socialno sodišče, Oddelek: Oddelek za socialne spore, Datum: 27.06.1996

Institut: prisilna poravnava - stečajni postopek

Jedro: Po določilu 4. odst. 98. člena ZPP mora sodišče ves čas postopka paziti, ali je tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, upravičen za zastopanje. Iz nadaljnjih določil istega člena - da lahko stranka naknadno odobri pravdna dejanja, pooblaščenca, ki ni upravičen za zastopanje oziroma, da lahko... sodišče dovoli tudi začasno opravljanje dejanj osebi, ki sploh nima pooblastila - izhaja, da mora sodišče najprej poizkusiti odpraviti pomanjkljivosti pri pooblastilu. Sodišče mora ravnati smiselno enako, če ugotovi pomanjkljivosti pri sami pravdni stranki ali njenem zakonitem zastopniku - torej tako kot določa 83. člen ZPP. 

+

Dokument: VSM sklep Cpg 218/96, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 03.06.1996

Institut: prisilna poravnava - stečajni postopek

Jedro: Po vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka -torej v času predhodnega postopka - je stečajni dolžnik vložil predlog za prisilno poravnavo. Po določilu 5. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - v nadaljevanju ZPPSL (Ur.l. RS št. 67/93), ni možno začeti stečajnega... postopka predno se ne odloči o možnosti prisilne poravnave. V primeru neuspešne prisilne poravnave sodišče po uradni dolžnosti začne stečajni postopek - 57. člen ZPPSL. 

+

Dokument: VSL sklep I Cpg 471/98, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 16.09.1999

Institut: prisilna poravnava - pravdni stroški

Jedro: V tej zadevi obravnavani pravdni stroški se po pritožbeni trditvi nanašajo na terjatev, ki je bila prijavljena in obravnavana v postopku prisilne poravnave. Taka terjatev za pravdne stroške bi se štela za ugotovljeno (in bi nanjo učinkovala sklenjena prisilna poravnava) samo v primeru, da bi... šlo za terjatev, ki bi temeljila na izvršljivi odločbi. 

+

Dokument: VDSS Sodba Pdp 474/2019, Sodišče: Višje delovno in socialno sodišče, Oddelek: Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, Datum: 15.01.2020

Institut: sprememba tožbe - prisilna poravnava

Jedro: Na podlagi pravnomočno potrjene poenostavljene prisilne poravnave je tožnik modificiral tožbeni zahtevek tako, da je uveljavljal ugotovitev obstoja denarne terjatve v višini 86.917,36 EUR in da se toženi stranki naloži v plačilo navedeno terjatev v deležu, rokih in z obrestmi, kot je to določeno... v sklepu sodišča. Za tovrstvno spremembo tožbe privolitev tožene stranke ni bila potrebna, pa tudi sicer ZPP v tretjem odstavku 184. člena določa, da tožba ni spremenjena, če tožeča stranka spremeni pravno podlago tožbenega zahtevka, če zmanjša tožbeni zahtevek ali spremeni, dopolni ali popravi posamezne navedbe, tako da zaradi tega tožbeni zahtevek ni spremenjen. V konkretnem primeru je tožeča stranka zmanjšala tožbeni zahtevek, saj je plačilo terjatve v znesku 86.917,36 EUR uveljavljala pod pogoji potrjene poenostavljene prisilne poravnave.

+

Dokument: VSL sklep III Cpg 322/2011, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 07.04.2011

Institut: popravni sklep - prisilna poravnava

Jedro: Institut poprave sodbe ni namenjen vsebinskemu poseganju v že sprejeto odločitev.

Izberi vse|Izvozi izbrane