<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep Cst 188/2021
ECLI:SI:VSLJ:2021:CST.188.2021

Evidenčna številka:VSL00045796
Datum odločbe:19.05.2021
Senat, sodnik posameznik:Vesna Jenko (preds.), Helena Miklavčič (poroč.), Nada Mitrović
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:postopek poenostavljene prisilne poravnave - pritožba zoper sklep o začetku postopka - pritožba upnika - pravni interes za pritožbo - terjatve na katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava - posodobljen seznam terjatev

Jedro

Ker terjatev pritožnika ni vsebovana v Seznamu navadnih terjatev upnikov, nanj poenostavljena prisilna poravnava niti ne bo imela učinkov, tudi če jo bo sodišče potrdilo. Slednje pomeni, da pritožnik nima pravnega interesa za pritožbo zoper sklep o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave.

Izrek

I. Pritožba se zavrže.

II. Upnik sam nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom začelo postopek poenostavljene prisilne poravnave nad dolžnikom A. d. o. o.

2. Zoper sklep se pritožuje upnik, iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP. Pritožbenemu sodišču predlaga, da njegovi pritožbi ugodi, sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek. V specificiranem stroškovniku na vlogi je priglasil pritožbene stroške.

3. Dolžnik na pritožbo ni odgovoril.

4. Pritožba ni dovoljena.

5. Upnik v svoji pritožbi trdi, da ima do dolžnika terjatev na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 88247/2020 z dne 29. 10. 2020 v višini 52.064,00 EUR, ki izvira iz gradbene pogodbe, sklenjene z dolžnikom 15. 10. 2019.

6. Iz podatkov spisa v predmetnem postopku poenostavljene prisilne poravnave ne izhaja, da bi dolžnik pritožnika vključil v Seznam navadnih terjatev do dolžnika na dan 30. 9. 2020, ki je sestavni del Poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika (PD 12). Iz Načrta finančnega prestrukturiranja dolžnika (PD 11) izhaja predlog dolžnika poplačila le upnikov, ki so navedeni v tako navedenem Seznamu navadnih terjatev do dolžnika na dan 30. 9. 2020. V obravnavanem primeru je za odločitev o pritožbi upnika pomembna tudi okoliščina, da dolžnik posodobljenega seznama terjatev, za katere praviloma učinkuje poenostavljena prisilna poravnava (četrti odstavek 221.b člen ZFPPIPP) in ki bi ga dolžnik moral predložiti v roku enega meseca po začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave upoštevaje določbo določbo četrtega odstavka 221.d člena ZFPPIPP, ni predložil. Sodišče prve stopnje je prav iz tega razloga s sklepom z dne 3. 3. 2021 na temelju določbe šestega odstavka 221.d člena ZFPPIPP poenostavljeno prisilno poravnavo zavrnilo, vendar je dolžnik zoper navedeni sklep vložil pritožbo in v njej navajal:

- da je bilo v oklicu o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave v 2. točki navedeno, da ima pravico glasovati o poenostavljeni prisilni poravnavi upnik, katerega terjatev do dolžnika je navedena v posodobljenem seznamu terjatev, ki je vsebovan v poročilu o finančnem položaju in poslovanju dolžnika,

- da je poročilu o finančnem položaju in poslovanju priložil tudi izjavo dolžnika v skladu z 221.d členom ZFPPIPP, kateri je vseboval tudi seznam terjatev,

- da iz 5. točke oklica izhaja, da mora predlagatelj (torej dolžnik) v štirih mesecih od objave tega oklica o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave vložiti zahtevo za potrditev poenostavljene prisilne poravnave in priložiti notarski zapisnik o izidu glasovanja in listine iz desetega odstavka 221.e člena ZFPPIPP,

- da je navedeni zapis dolžnik razumel tako, da je sodišče Poročilu o finančnem položaju in poslovanju dolžnika priloženi seznam upoštevalo že v smislu določbe četrtega odstavka 221.d člena ZFPPIPP torej že kot posodobljeni seznam.

7. Višje sodišče v Ljubljani je o tej pritožbi dolžnika odločalo s sklepom Cst 189/2021 z dne 12. 5. 2021 (PD 39), njegovi pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep o zavrnitvi poenostavljene prisilne poravnave razveljavilo. Iz citiranega sklepa višjega sodišča izhaja, da predstavlja v obravnavanem primeru seznam terjatev upnikov, za katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava v smislu določbe četrtega odstavka 221.b člena ZFPPIPP, seznam, ki je naveden in vsebovan v dolžnikovem Poročilu o finančnem položaju in poslovanju (PD 12). Z vpogledom v ta Seznam terjatev upnikov (ki je torej naveden in vsebovan v Poročilu o finančnem položaju in poslovanju) pa je pritožbeno sodišče ob reševanju konkretne pritožbe ugotovilo, da v tem seznamu terjatev upnika B. d. o. o., Hrvaška, torej pritožnika, sploh ni navedena.

8. Ker terjatev pritožnika ni vsebovana v Seznamu navadnih terjatev upnikov na dan 30. 9. 2020, nanj poenostavljena prisilna poravnava niti ne bo imela učinkov, tudi če jo bo sodišče potrdilo (četrti odstavek 221.b člena ZFPPIPP). Slednje pomeni, da pritožnik nima pravnega interesa za pritožbo zoper sklep o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave.

9. Iz navedenega razloga je pritožbeno sodišče pritožbo kot nedovoljeno zavrglo (četrti odstavek 343. člena in 1. točka prvega odstavka 365. člena ZPP v zvezi z 121. členom ZFPPIPP). Posledično je odločilo, da je pritožnik dolžan sam nositi svoje pritožbene stroške (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 221b, 221b/4, 221d, 221d/4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
05.07.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ4NTIy