<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Gospodarski oddelek

VSC Sklep II Ip 299/2020
ECLI:SI:VSCE:2020:II.IP.299.2020

Evidenčna številka:VSC00038170
Datum odločbe:09.09.2020
Senat, sodnik posameznik:Irena Leskovšek Jurjec (preds.), Zdenka Pešec (poroč.), mag. Aleksander Urankar
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:sestava sodišča - pristojnosti strokovnega sodelavca - potrjena poenostavljena prisilna poravnava - nadaljevanje prekinjenega izvršilnega postopka

Jedro

V določbah 6. člena ZIZ niti v 270. členu ZPP, ki se na podlagi 15. člena ZIZ smiselno uporablja v izvršilnem postopku, ni predpisano, da bi lahko strokovni sodelavec odločil o nadaljevanju izvršbe, ki je bila prekinjena zaradi začetka postopka poenostavljene prisilne poravnave.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

II. Odločitev o stroških tega pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z v uvodu navedenim sklepom nadaljevalo izvršilni postopek, prekinjen z dnem začetka poenostavljene prisilne poravnave nad dolžnikom (I. točka izreka). Utesnilo je izvršbo, dovoljeno s sklepom z dne 11. 1. 2019 v skladu s pogoji potrjene prisilne poravnave tako, da se izvršba opravi zaradi izterjave 50 % terjatve iz sklepa o izvršbi, kot je znašala na 1. 7. 2019 v roku zadnjega dne četrtega leta po pravnomočno potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi, to je 31. 12. 2023. Terjatev se v obdobju od 1. 7. 2019 do izteka roka za plačilo ne obrestuje, nato v primeru zamude začnejo teči zakonske zamudne obresti prvi dan po preteku roka za prostovoljno izpolnitev do plačila. V preostalem delu je ustavilo izvršbo (II. točka izreka). Ugotovilo je, da je bila s sklepom Okrožnega sodišča v Celju St ... z dne ... potrjena poenostavljena prisilna poravnava. Sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave je postal pravnomočen 18. 12. 2019. Sodišče je vpogledalo v posodobljeni seznam terjatev navadnih upnikov z dne 31. 7. 2019 po stanju na 1. 7. 2019 ter ugotovilo, da je terjatev zavedena pod zaporedno številko 6, kar pomeni, da nanjo učinkuje poenostavljena prisilna poravnava. Upnik v tem postopku izterjuje navadno terjatev, ki je nastala pred začetkom prisilne poravnave nad dolžnikom in je navedena v posodobljenem seznamu navadnih upnikov.

2. Zoper ta sklep sodišča prve stopnje vlaga pritožbo upnik po pooblaščenki iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 366. členom ZPP in 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ). V pritožbi navaja, da ta sklep ne pomeni zgolj procesnega nadaljevanja postopka, ampak se z njim odloči tudi o obsegu nadaljevanja postopka v skladu z določbo 216. člena v zvezi s četrtim odstavkom 221.b člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Izpodbijani sklep ni vmesni procesni sklep iz druge alineje drugega odstavka 6. člena ZIZ, niti ni v drugem, tretjem in četrtem odstavku istega člena dano pooblastilo strokovnemu sodelavcu ali sodniškemu pomočniku za odločanje o tem vprašanju.

3. Sodišče prve stopnje je vročilo pritožbo dolžniku po pooblaščeni odvetniški pisarni s pozivom, odgovora ni vložil.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Utemeljen je očitek bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 1. točki drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ. Izpodbijani sklep je izdala strokovna sodelavka. Zakonsko pravilo v prvem odstavku 6. člena ZIZ glasi, da izvršilni postopek na prvi stopnji vodi in izdaja odločbe sodnik posameznik. Izjemoma lahko strokovni sodelavec izvaja procesna dejanja, ki jih definirata drugi in tretji odstavek 6. člena ZIZ. Te je potrebno razlagati restriktivno1. Vendar niti v določbah 6. člena ZIZ niti v 270. členu ZPP, ki se na podlagi 15. člena ZIZ smiselno uporablja v izvršilnem postopku, ni predpisano, da bi lahko strokovni sodelavec odločil o nadaljevanju izvršbe, ki je bila prekinjena zaradi začetka postopka poenostavljene prisilne poravnave. Ta sklep ne pomeni zgolj procesnega nadaljevanja postopka, ampak se z njim odloči tudi o obsegu nadaljevanja postopka v skladu z določbo 216. člena v zvezi s četrtim odstavkom 221.b člena ZFPPIPP. Zato izpodbijani sklep ni vmesni procesni sklep iz druge alineje drugega odstavka 6. člena ZIZ, niti ni v drugem, tretjem in četrtem odstavku istega člena dano pooblastilo strokovnemu sodelavcu za odločanje o tem vprašanju2. Sodišče druge stopnje je ugotovilo, da glede na naravo, zlasti zaradi zagotavljanja pravice do pritožbe po 25. členu Ustave RS, ne more samo odpraviti kršitve postopka. Ugodilo je pritožbi upnika, razveljavilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje in mu zadevo vrnilo v nov postopek (prvi odstavek 354. člena ZPP v zvezi s 3. točko 365. člena ZPP in 15. členom ZIZ).

6. V novem postopku naj sodišče prve stopnje ponovno odloči o nadaljevanju prekinjenega izvršilnega postopka, s tem, da mora o zadevi odločiti zakonita sodnica.

7. Odločitev o stroških tega pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

-------------------------------
1 Sklep VSM I Ip 287/2016.
2 Sklep VSL II Ip 2081/2017.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 6/2, 6/3
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 270

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
30.11.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQxNjU2