<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 155/2016
ECLI:SI:VSLJ:2016:CST.155.2016

Evidenčna številka:VSL0081175
Datum odločbe:15.03.2016
Senat, sodnik posameznik:Mateja Levstek(preds.), Irena Dovnik (poroč.), Andreja Strmčnik Izak
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:poenostavljena prisilna poravnava - potrditev poenostavljene prisilne poravnave - zahteva za potrditev poenostavljene prisilne poravnave

Jedro

Dolžnik mora v štirih mesecih od objave oklica o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave vložiti zahtevo za potrditev prisilne poravnave, in sicer tiste (in takšne) prisilne poravnave, ki je vsebovana v njegovem predlogu za začetek postopka prisilne poravnave in ki temelji na pravočasno vloženem posodobljenem seznamu terjatev, za katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava. Le na to prisilno poravnavo se lahko nanaša izid glasovanja.

Izrek

I. Pritožbam se ugodi in se izpodbijani sklep spremeni tako, da se zavrne predlog za poenostavljeno prisilno poravnavo.

II. Upnik A. A., sam nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje 1.) potrdilo poenostavljeno prisilno poravnavo z v izreku navedeno vsebino ter 2.) dolžniku naložilo, da mora terjatve upnikom plačati v deležih, rokih in z obrestmi, določenimi v 1. točki izreka.

2. Zoper navedeni sklep so se pritožili v uvodu navedeni upniki zaradi bistvenih kršitev postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Predlagali so, da višje sodišče pritožbam ugodi in prisilno poravnavo zavrne, podrejeno pa, da izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje. Upnik A. A., zahteva tudi povrnitev pritožbenih stroškov.

3. Dolžnik je v odgovoru na pritožbe predlagal njihovo zavrnitev.

4. Pritožbe so utemeljene.

5. Pritožnik A. A., očita sodišču prve stopnje, da je dne 8.1.2016 objavilo le sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave, ni pa objavilo notarskega zapisnika o izidu glasovanja in izjav oziroma pogodb o soglasju posameznih upnikov, iz katerih bi ostali upniki lahko ugotovili oziroma preverili, ali so pogoji za potrditev poenostavljene prisilne poravnave potrebne večine iz tretjega odstavka 221.e člena ZFPPIPP sploh izpolnjeni. Višje sodišče ugotavlja, da je dolžnik v roku iz prvega odstavka 221.f člena ZFPPIPP vložil zahtevo za potrditev poenostavljene prisilne poravnave in ji priložil odpravke notarskih zapisov pogodb o soglasju za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave, ki jih je sklenil z upniki. Upniki so tako imeli možnost, da si navedene listine ogledajo v spisu.

6. Pritožnik zatrjuje, da večina iz tretjega odstavka 221.e člena ZFPPIPP ni bila dosežena, temveč je prikazovanje domnevnega doseganja praga zgolj posledica očitnega zavajanja in prikazovanja nepravilnih podatkov s strani dolžnika. Ta je namreč z dopisom z dne 25.9.2015 sodišču posredoval posodobljen seznam terjatev (p.d. 11). Iz njega je razvidno, da terjatev pritožnika znaša 47.821,31 EUR (pod zaporedno št. 6 – gre za terjatev na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti I Pg 379/2014). Kljub temu pa je dolžnik 24.12.2015 vložil nov posodobljen seznam terjatev (p.d. 15), iz katerega pa, za razliko od prejšnjega seznama terjatev, izhaja, da naj bi pritožnikova terjatev znašala (le) 25.821,31 EUR (zap.št. 10), kar naj bi bila po navedbah dolžnika „posledica uskladitve terjatev z upniki“. Pritožnik poudarja, da dolžnik upniku ni izpolnil ničesar, prav tako pa z njim ni potekala nobena uskladitev terjatve niti ni bil dosežen noben dogovor, na podlagi katerega bi se upnikova terjatev zmanjšala. Pritožnik s predlagano poenostavljeno prisilno poravnavo ni soglašal. Navaja še, da so iz novega posodobljenega seznama terjatev razvidne še druge spremembe višine terjatev upnikov, za katere je pritožnik prepričan, da za sprejetje prisilne poravnave niso glasovali: terjatev prej največjega upnika RS, Ministrstva za finance se je iz 462.212,27 EUR zmanjšala na 46.212,27 EUR, terjatev prej drugega največjega upnika B. B. d.o.o. pa se je iz 152.483,40 EUR zmanjšala na 47.483,40 EUR. V novem seznamu terjatev pa sta se kot nova največja upnika pojavila upnika N d.o.o. s terjatvijo v višini 395.374.50 EUR (prej je njegova terjatev znašala 50.142,00 EUR) in C. C. d.o.o. s terjatvijo v višini 181.357,42 EUR, ki v prejšnjem seznamu sploh ni imel terjatve do dolžnika. Gre za upnika, katerega edini družbenik in direktor je družbenik in direktor dolžnika, D. D. Pritožnik ocenjuje, da je glede na to, da oba seznama prikazujeta stanje na isti dan (25.8.2015), nemogoče, da bi se določene terjatve zmanjšale, nekatere druge terjatve pa bi nastale na novo.

7. Tudi pritožnika E. E. in F. F. opozarjata, da nov posodobljeni seznam terjatev ne prikazuje resničnega stanja navadnih terjatev upnikov ob začetku postopka prisilne poravnave, saj so terjatve nekaterih upnikov v novem seznamu (brez utemeljenega razloga) povsem drugačne kot v prvem, nekaterih upnikov pa v drugem seznamu sploh ni, čeprav upniki v vmesnem obdobju niso bili niti delno poplačani.

8. Dolžnik v odgovoru na pritožbo priznava, da je predložil (p.d 15) spremenjen posodobljeni seznam navadnih terjatev, in sicer zato, da bi uskladil stanje terjatev z dejanskim stanjem. Trdi, da nov seznam resnično in pošteno prikazuje stanje navadnih terjatev upnikov ob začetku postopka prisilne poravnave (na dan 25.8.2015), na katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava. Pojasnjuje, da je bil seznam spremenjen na podlagi stanj, ki so jih upniki potrdili z IOP naknadno, po objavi prvega seznama.

9. V zvezi s terjatvijo upnika A. A., je dolžnik zapisal le, da je bila „zaradi naslednjih dejstev“ (ki pa jih ni navedel), terjatev v višini 25.821,31 EUR uvrščena na nov posodobljen seznam terjatev. Pritožnike, katerih terjatve so v novem posodobljenem seznamu terjatev zmanjšane, pa je „potolažil“ s tem, da poenostavljena prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, navedene v posodobljenem seznamu (četrti odstavek 221.b člena ZFPPIPP), v preostalem delu pa bodo upniki poplačani v celoti, to pa je zato po njegovem mnenju gotovo v korist teh upnikov. V zvezi s terjatvama upnikov G. G. d.o.o. in C. C. d.o.o., katerih terjatvi sta se v novem posodobljenem seznamu terjatev povečali, je dolžnik pojasnil, da se je to zgodilo zaradi „končne uskladitve stanja z upniki“ in v dokaz priložil potrjen IOP.

10. Dolžnik mora v enem mesecu po začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave sodišču predložiti posodobljeni seznam terjatev, za katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava, s podatki iz 3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona, izdelan po stanju na dan začetka postopka prisilne poravnave (v nadaljnjem besedilu: posodobljeni seznam terjatev) in njegovo izjavo, da posodobljeni seznam terjatev resnično in pošteno prikazuje stanje navadnih terjatev upnikov ob začetku postopka prisilne poravnave (četrti odstavek 221.d člena ZFPPIPP). Navedena izjava mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa, saj ima posodobljeni seznam terjatev v postopku poenostavljene prisilne terjatve pomembno funkcijo: nadomešča prijave terjatev upnikov; o poenostavljeni prisilni poravnavi ima pravico glasovati le upnik, katerega terjatev do dolžnika je navedena v posodobljenem seznamu terjatev (prvi odstavek 221.e člena ZFPPIPP); osnova za izračun deleža glasovalnih pravic upnika pri glasovanju o sprejetju poenostavljene prisilne poravnave je vsota zneskov vseh navadnih terjatev upnikov, navedenih v posodobljenemu seznamu terjatev (drugi odstavek 221.e člena ZFPPIPP). Tudi podatki, ki jih vsebuje notarski zapisnik o izidu glasovanja, temeljijo na posodobljenem seznamu terjatev iz četrtega odstavka 221.d člena ZFPPIPP.

11. Dolžnik mora v štirih mesecih od objave oklica o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave vložiti zahtevo za potrditev prisilne poravnave (221.f člen ZFPPIPP), in sicer tiste (in takšne) prisilne poravnave, ki je vsebovana v njegovem predlogu za začetek postopka prisilne poravnave in ki temelji na pravočasno (v enem mesecu po začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave) vloženem posodobljenem seznamu terjatev, za katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava. Le na to prisilno poravnavo se lahko nanaša izid glasovanja. Glede na to, da dolžnik sprememb v višini terjatev ni ustrezno izkazal, sodišče prve stopnje novega posodobljenega seznama terjatev ne bi smelo upoštevati. S tem, ko je potrdilo poenostavljeno prisilno poravnavo, katere osnova je nov posodobljen seznam terjatev, je dopustilo, da je dolžnik že po tem, ko je rok za glasovanje potekel, brez ustreznih utemeljitev spremenil seznam svojih obveznosti tako, da je terjatve nekaterih upnikov z zgolj pavšalno utemeljitvijo podlage zmanjšal, terjatve določenih upnikov (npr. upnika, katerega edini družbenik in direktor je direktor dolžnika) pa je povečal oziroma jih povsem na novo vpisal v seznam.

12. Na podlagi navedenega višje sodišče ugotavlja, da dolžnik ni predložil zahteve za potrditev poenostavljene prisilne poravnave v skladu z 221.f členom ZFPPIPP, saj ni vložil zahteve za potrditev prvotno predlagane poenostavljene prisilne poravnave. Upniki so namreč glasovali o nečem povsem drugem, kot je nato v potrditev predložil dolžnik.

13. Višje sodišče ugotavlja, da je štirimesečni prekluzivni rok za vložitev zahteve za potrditev poenostavljene prisilne poravnave že potekel. Ker dolžnik zato ne more več pravočasno vložiti ustrezne zahteve za potrditev poenostavljene prisilne poravnave, je višje sodišče pritožbam ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako, da je predlog za poenostavljeno prisilno poravnavo zavrnilo (1. točka šestega odstavka 221.f člena ZFPPIPP in 3. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

14. Pritožnik A. A., glede na določilo 129. člena ZFPPIPP sam krije stroške svoje udeležbe v stečajnem postopku.

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


Zveza:

ZFPPIPP člen 221b, 221d, 221e, 221f.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
19.08.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk2NTIy