<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep I Ip 1559/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:I.IP.1559.2014

Evidenčna številka:VSL0066140
Datum odločbe:28.05.2014
Senat, sodnik posameznik:Magda Gombač Gluhak (preds.), Irena Balažic (poroč.), Urška Jordan
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:prekinitev postopka - zastoj v postopku - nadaljevanje izvršbe - prisilna poravnava

Jedro

Ker je s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave prenehal razlog za prekinitev postopka, mora sodišče na podlagi 216. člena ZFPPIPP postopek izvršbe nadaljevati.

ZIZ ne predvideva zadržanja izvršilnega postopka, kot zastoj postopka na dolžnikov predlog omogoča le odlog izvršbe, če so podani pogoji iz 71. člena ZIZ.

Izrek

Pritožbi upnika in dolžnika zoper sklep z dne 30. 8. 2013 v zvezi s 1. točko izreka sklepa z dne 3. 12. 2013 se zavrneta in se sklep potrdi.

Upnik sam krije svoje stroške tega dela pritožbenega postopka upnika.

Pritožbi upnika zoper sklep z dne 3. 12. 2013 se ugodi, sklep se v izpodbijanem delu 2. točke izreka, v katerem je zavrnjen predlog za izdajo dopolnilnega sklepa glede nadaljevanja izvršbe na premičninah (stroju za krojenje plošč Optimat HPP 72/43, proizvajalec HOLZMA, nemškega porekla, tovarniška številka 0-240-04-1791, leto izdelave in nabave 2002, in dvižni vlagalni napravi Econolift HEE33/22, nemškega porekla, tovarniška številka 0-243-17-0232, leto izdelave in nabave 2002), razveljavi in se zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Odločitev o upnikovih stroških tega dela pritožbenega postopka se pridrži za končni sklep.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 30. 8. 2013 odločilo o nadaljevanju prekinjenega postopka in opravi izvršbe za izterjavo celotne terjatve po pravnomočnem sklepu o izvršbi z dne 17. 1. 2011 v obsegu ločitvene pravice upnika, pridobljene v izvršilnem postopku na nepremičninah: ID znak 000, ID znak 001, ID znak 002, ID znak 003 in ID znak 004. S sklepom z dne 3. 12. 2013 je v 1. točki izreka popravilo navedbo ID znaka zadnje navedene nepremičnine, tako da se pravilno glasi: 005. V 2. točki izreka sklepa z dne 3. 12. 2013 pa je zavrnilo predlog za izdajo popravnega/dopolnilnega sklepa upnika z dne 3. 10. 2013 v delu, da je upnik pridobil ločitveno pravico s sklenitvijo sporazuma o zavarovanju denarne terjatve v obliki notarskega zapisa notarja A.A. opr. št. SV 2683/02 z dne 26. 11. 2002, in v delu, da se izvršba nadaljuje tudi na premičninah dolžnika, in sicer stroju za krojenje plošč Optimat HPP 72/43, proizvajalec H., nemškega porekla, tovarniška številka 000, leto izdelave in nabave 2002, in dvižni vlagalni napravi E HEE33/22, nemškega porekla, tovarniška številka 002, leto izdelave in nabave 2002.

2. Zoper sklep z dne 30. 8. 2013 sta se pravočasno pritožila upnik po pooblaščencu in dolžnik.

3. Upnik je predlagal izdajo popravnega sklepa, o čemer je sodišče prve stopnje odločilo s sklepom z dne 3. 12. 2013, podredno pa iz vseh pritožbenih razlogov vložil tudi pritožbo. Napada odločitev sodišča prve stopnje v sklepu z dne 30. 8. 2013, v katerem je odločilo, da se izvršba nadaljuje „v obsegu ločitvene pravice upnika, pridobljene v izvršilnem postopku“. Trdi, da je ločitvene (zastavne) pravice na nepremičninah pridobil že prej, in sicer s sklenitvijo sporazuma o zavarovanju denarne terjatve v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja A.A. SV 2683/02 z dne 26. 11. 2002, in je tako pri nepremičninah tudi vknjižena skupna hipoteka oziroma zastavna pravica. Uveljavlja tudi, da je sodišče prezrlo, da je terjatev po kreditni pogodbi št. 105 z dne 19. 9. 2002 zavarovana z zastavnima pravicama na premičninah dolžnika, stroju za krojenje plošč in dvižni vlagalni napravi. Sodišče bi zato moralo nadaljevati izvršbo za izterjavo celotne terjatve z izvršilnim naslovom tako glede nepremičnin kot tudi premičnin in predlaga spremembo izpodbijanega sklepa, podredno pa razveljavitev in vrnitev sodišču prve stopnje v nov postopek. Priglaša stroške pritožbenega postopka.

4. Dolžnik v pritožbi predlaga, da se postopek ne nadaljuje oziroma se zadrži glede na načrt finančnega prestrukturiranja družbe H., v katerem je predvideno predmetno hipotekarno poplačilo v skupni višini 101.826,91 EUR v štirih letih. Zadnji obrok zapade leta 2015.

5. Upnik je na dolžnikovo pritožbo odgovoril in predlaga njeno zavrnitev ter priglaša stroške odgovora na pritožbo.

6. Upnik v pritožbi zoper sklep z dne 3. 12. 2013 izpodbija 2. točko izreka in uveljavlja, da sodišče v izreku sklepa z dne 30. 8. 2013 niti ni odločilo o nadaljevanju izvršbe s premičninami, temveč je o tem zapisalo zgolj v obrazložitvi, ki ne postane pravnomočna, ocenjuje pa jo kot nepravilno. Predlaga, da že prvostopenjsko sodišče odloči o nadaljevanju izvršbe tudi na navedenih dveh premičninah.

7. Pritožbi upnika in dolžnika zoper sklep z dne 30. 8. 2013 (v zvezi s 1. točko izreka sklepa z dne 3. 12. 2013) nista utemeljeni, pritožba upnika zoper izpodbijani del 2. točke izreka sklepa, v katerem je zavrnjen predlog za nadaljevanje izvršbe na tam opredeljenih premičninah, pa je utemeljena.

O pritožbah zoper sklep z dne 30. 8. 2013 (v zvezi s 1. točko izreka sklepa z dne 3. 12. 2013):

8. Višje sodišče je upnikovo vlogo kot pritožbo presojalo v delu, v katerem izpodbija odločitev v izreku sklepa, da se postopek izvršbe nadaljuje in izvršba opravi za izterjavo celotne terjatve „v obsegu ločitvene pravice upnika, pridobljene v izvršilnem postopku“ na navedenih nepremičninah. Predmet odločitve v izpodbijanem sklepu je nadaljevanje prekinjenega izvršilnega postopka v skladu z 216. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP), ki opredeljuje obseg nadaljevanja postopka glede na pravnomočnost sklepa o potrditvi prisilne poravnave, torej ali se izvršba opravi v celoti ali v deležu, rokih in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi.

9. Z izpodbijanim sklepom je bilo odločeno o opravi izvršbe za izterjavo celotne terjatve glede na ugotovljene ločitvene pravice na nepremičninah. Za odločitev o vplivu potrjene prisilne poravnave na opravo izvršbe v skladu z 216. členom ZFPPIPP ni odločilnega pomena čas pridobitve ločitvene pravice, bistveno je, da je bila pridobljena pred potrjeno prisilno poravnavo. Čas pridobitve hipoteke je pomemben za vrstni red poplačila upnikov, na kar pa odločitev v izpodbijanem sklepu ne vpliva.

10. Dolžnik neutemeljeno izpodbija sklep o nadaljevanju prekinjenega postopka z uveljavljanjem predvidenega poplačila v Načrtu finančnega prestrukturiranja družbe H. d.o.o. (v nadaljevanju Načrt). Ker je s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave prenehal razlog za prekinitev postopka, mora sodišče na podlagi 216. člena ZFPPIPP postopek izvršbe nadaljevati. Sestavni del pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, ki ga je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani pod opr. št. St 2696/2011 z dne 23. 7. 2012, je seznam terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave, z dne 16. 7. 2012 (2. točka izreka sklepa o potrditvi prisilne poravnave), iz katerega je razvidno, da prisilna poravnava ne učinkuje na upnikove zavarovane terjatve z ločitveno pravico. Na nadaljevanje postopka zato zatrjevano predvideno poplačilo skladno z Načrtom ne vpliva, dolžnik pa ni niti zatrjeval, da bi z upnikom dosegel dogovor v skladu s točko 5.2 Načrta in se že zaradi pomanjkljive trditvene in dokazne podlage višje sodišče ne more podrobneje opredeliti do pritožbenih navedb.

11. ZIZ ne predvideva zadržanja izvršilnega postopka, kot zastoj postopka na dolžnikov predlog omogoča le odlog izvršbe, če so podani pogoji iz 71. člena ZIZ, ki pa jih dolžnik niti ne zatrjuje.

12. Pritožbi sta glede na navedeno neutemeljeni in ker višje sodišče tudi ni ugotovilo kršitev, na katere v skladu z drugim odstavkom 350. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) pazi po uradni dolžnosti, ju je zavrnilo in sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

13. Upnik sam krije svoje stroške tega dela pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena, prvi odstavek 154. člena in prvi odstavek 155. člena ZPP, vsi v zvezi s 15. členom ZIZ). Stroške svoje pritožbe krije, ker s pritožbo ni uspel, stroške odgovora na dolžnikovo pritožbo pa, ker ti za izvršbo niso bili potrebni. Upnik namreč z odgovorom na pritožbo ni v ničemer pripomogel k odločitvi, saj ni navedel nobenih dejstev oziroma argumentov, ki višjemu sodišču ne bi bili poznani.

O pritožbi upnika zoper izpodbijani del 2. točke izreka sklepa z dne 3. 12. 2013:

14. Sodišče prve stopnje v sklepu z dne 30. 8. 2013 ni odločilo o nadaljevanju izvršbe na premičninah, zavarovanih z zastavnima pravicama, kar je upnik uveljavljal v predlogu za izdajo popravnega oziroma pravilno dopolnilnega sklepa, vloženem hkrati s pritožbo, zaradi česar ga iz tega razloga ne more izpodbijati. V obrazložitvi sklepa z dne 3. 12. 2013 se je sodišče opredelilo, da se v tem delu vloga obravnava kot pritožba, hkrati pa predlog za izdajo popravnega/ dopolnilnega sklepa v 2. točki izreka zavrnilo. Takšna odločitev ni pravilna.

15. Ker je ugotovitev sodišča prve stopnje, da upnik ni pridobil ločitvene pravice pri izvršbi na premičnine, zapisana zgolj v obrazložitvi sklepa z dne 30. 8. 2013, ni pa predmet odločitve v izreku tega sklepa, je za zagotovitev pravice do pritožbe treba smiselno uporabiti določbo 325. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ in vsebinsko presoditi utemeljenost predloga za izdajo dopolnilnega sklepa.

16. Višje sodišče je glede na navedeno pritožbi zoper izpodbijani del 2. točke izreka sklepa z dne 3. 12. 2013 ugodilo, sklep v tem obsegu razveljavilo in vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

17. Odločitev o upnikovih stroških tega dela pritožbenega postopka je višje sodišče pridržalo za končni sklep (tretji odstavek 165. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).


Zveza:

ZIZ člen 71.
ZFPPIPP člen 216.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
10.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY5NjE5