<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Gospodarski oddelek

VSK sklep II Cpg 160/2005
ECLI:SI:VSKP:2006:II.CPG.160.2005

Evidenčna številka:VSK01565
Datum odločbe:05.01.2006
Področje:PRAVO DRUŽB
Institut:prisilna poravnava

Jedro

Po določbah 3. odst. 59. člena ZPPSL ima potrjena prisilna poravnava pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka, če se njihove terjatve naknadno ugotovijo. Se pa smejo izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov iz 3. odst. 59. člena ZPPSL izvršiti nasproti dolžniku samo ob pogojih iz potrjene prisilne poravnave.

 

Izrek

Pritožbi upnika se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu (točka 1 izreka sklepa) s p r e m e n i tako, da se glasi :

"Ugovoru dolžnika se delno ugodi in se sklep o izvršbi Opr.št. Ig 2004/87 razveljavi v delu, ki se nanaša na plačilo računov in jih je dolžan dolžnik poravnati v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi Opr. št. St 34/2002 z dne 28.11.2002, št.:

- 2815 z dne 30.5.2001 v znesku 37.851,35 SIT,

- 6175 z dne 30.9.2001 v znesku 38.448,74 SIT in

- 1456 z dne 22.3.2002 v znesku 38.104,31 SIT,

v obsegu, ki presega 20 % uveljavljenih glavnic, brez obresti in sicer z valorizirano glavnico za razliko v rasti srednjega tečaja B.S. za valuto EUR od 28.8.2002 do plačila".

Nadaljnji stroški upnika se odmerijo na znesek 22.800,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5.1.2006 do plačila.

 

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje pod točko: 1. ugovoru dolžnika delno ugodilo in sklep o izvršbi opr. št. Ig 2004/87 razveljavilo v delu, ki se nanaša na plačilo računov številke 2815 z dne 30.5.2001 v znesku 37.851,35 SIT, 6175 z dne 30.9.2001 v znesku 38.448,74 SIT in 1456 z dne 22.3.2002 v znesku 38.104,32 SIT skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi in v tem delu postopek ustavilo; pod točko 2. pa v ostalem delu ugovor dolžnika zavrnilo.

Zoper ta sklep in sicer zoper prvo točko izreka, to je v delu, v katerem je sodišče prve stopnje ugovoru dolžnika ugodilo in izdani sklep o izvršbi opr. št. Ig 2004/87 razveljavilo in ki se nanaša na plačilo treh računov v skupnem znesku 114.404,41 SIT se preko svojega pooblaščenca pritožuje upnik. V pritožbi navaja, da je sicer pravilna ugotovitev sodišča prve stopnje, da so bili ti računi št. 2815, 6175 in 1456 izdani pred začetkom postopka prisilne poravnave nad dolžnikom. Poudarja pa, da je bil konkretni postopek prisilne poravnave pravnomočno končan dne 11.12.2002 s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru z dne 28.11.2002 opr. št. St 34/2002. Predlog za izvršbo je bil vložen v letu 2004 to je že po pravnomočno zaključenem postopku prisilne poravnave in tako določbe 36. člena ZPPSL v konkretni zadevi ni možno uporabiti, kot je zmotno storilo sodišče prve stopnje. Upnik pa svoje pravice do poplačila v obsegu, kot je določena v sklepu z dne 28.11.2002 ni izgubil in mu gre pravico uveljavljati izterjavo svojih terjatev v obsegu točke 1 izreka sklepa Okrožnega sodišča v Kopru z dne 28.11.2002 opr. št. St 34/2002. Ker meni, da ni nikakršnih zadržkov, da se v obsegu, v katerem se vlaga pritožba izvršba dovoli in izvede, predlaga, spremembo izpodbijanega sklepa.

Pritožba upnika je utemeljena.

Tudi po oceni pritožbenega sodišča je materialno pravno napačno stališče sodišča prve stopnje, da glede na vložen predlog za uvedbo postopka prisilne poravnave in ker je postal sklep o potrditvi prisilne poravnave pravnomočen dne 11.12.2002, ni mogoče dovoliti izvršbe zoper dolžnika. Pri svoji odločitvi je namreč sodišče prve stopnje očitno spregledalo določila 3. odst. 59. čl. in 2. odst. 62. čl. Zakona o stečaju, prisilni poravnavi in likvidaciji (ZPPSL). Po določbah 3. odst. 59. člena ZPPSL ima potrjena prisilna poravnava pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka, če se njihove terjatve naknadno ugotovijo. Glede na določilo 2. odst. 64. člena ZPPSL pa se smejo izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov iz 3. odst. 59. člena ZPPSL izvršiti nasproti dolžniku samo ob pogojih iz potrjene prisilne poravnave. Ker obravnavana upnikova terjatev spada med terjatve navedene v točki 2.1., v prvi razred, saj gre za terjatev upnika - dobavitelja iz sklepa o potrditvi prisilne poravnave z dne 28.11.2002 opr. št. St 34/2002, je povsem pravilno stališče pritožnika, da ima pravico do poplačila v obsegu, kot je določen v tem sklepu. Zato je pritožbeno sodišče utemeljeni pritožbi upnika ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako, kot je to razvidno iz izreka (3. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom ZIZ). Pritožbeno sodišče pa je upniku priznalo tudi stroške pritožbenega postopka v znesku 22.800,00 SIT (sestava pritožbe z 20% DDV-jem in sodna taksa) z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5.1.2006 do plačila.

 


Zveza:

ZPPSL člen 59, 59/3, 62, 62/2, 64, 64/2, 59, 59/3, 62, 62/2, 64, 64/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjA3MA==