<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSM sklep I Cpg 133/2004

Sodišče:Višje sodišče v Mariboru
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSMB:2004:I.CPG.133.2004
Evidenčna številka:VSM20192
Datum odločbe:09.09.2004
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:prisilna poravnava

Jedro

Potrjena prisilna poravnava sanira oblične pomanjkljivosti prevzema

in prenosa poslovnega vložka iz člena 453 ZGD.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi glede vpisa

povečanja osnovnega kapitala in za ustanovitveni delež družbenika

G. d.o.o., v višini 57,607.271,56 SIT, zaradi vnovičnega

odločanja pred prvo stopnjo.

 

Obrazložitev

Okrožno sodišče je s sklepom pod I vpisalo v sodni

register povečanje osnovnega kapitala subjekta vpisa na

328,576.880,84 SIT in med vpisanimi družbeniki z

osnovnim vložkom tudi G. d.o.o., z vložkom 57,607.271,26

SIT, pod II pa je zavrglo predlog nadaljnjih vpisov

družbenikov, prav tako pa povečanje osnovnega kapitala

za 58,155.124,31 SIT in predlog spremembe družbene

pogodbe.

Vpis povečanja osnovnega kapitala družbenik G. d.o.o. (v

nadaljevanju pritožitelj), izpodbija s pritožbo glede

povečanja osnovnega kapitala za njegov vpisani delež

57,607.271,56 SIT zaradi zmotne ugotovitve dejanskega

stanja in zmotne uporabe materialnega prava, predlagajoč

njegovo razveljavitev. Sodišče naj bi namreč zmotno

štelo, da je osnovni kapital avtomatično povečan s

pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave tudi v postopku

registracije, pri čemer pa ni preverjalo drugih predpostavk za tako

povečanje. Predlagatelj prisilne poravnave (subjekt vpisa) naj bi kot

metodo finančne organizacije ponudil konvertiranje terjatev upnikov v

poslovne deleže. Pri tem je bil dolžan najprej sprejeti sklep o

povečanju osnovnega kapitala, kar je bilo storjeno, upniki pa nove

vložke vpisati in vplačati, temu pa mora slediti pravnomočni sklep o

prisilni poravnavi. Pritožitelj kot upnik in novi družbenik je namreč

izjavo o vpisu poslovnega deleža in pogodbo o cesiji svoje terjatve

na dolžnika podpisal, vendar ne v predpisani obličnosti, notarskem

zapisu, zahtevanem v členu 453 ZGD, zato pogodba o vpisu njegovega

ustanovitvenega vložka ni bila sklenjena, vložka tudi ni sprejel in

se zato za njegov vložek osnovni kapital ni povečal.

Pritožba je utemeljena, vendar iz drugih razlogov.

Izjava o vpisu novega poslovnega deleža in pogodbo o

cesiji, ki sta jo podpisala G. d.o.o. (torej

pritožitelj) in dolžnik GN dne 15.07.2002 predstavlja

opredelitev izjavo iz drugega odstavka člena 49č Zakona

o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL in

hkrati prevzem osnovnega vložka. Po členu 453 Zakona o

gospodarskih družbah - ZGD mora biti tak prevzem

sestavljen v obliki notarskega zapisa, kar pritožba

zanika, v registrskem spisu pa ta obličnost ni izkazana,

vendar je pravnomočnost sklepa o potrjeni prisilni

poravnavi konvalidirala vse te formalne pomanjkljivosti

pred njenim sprejemom in se štejejo novi vložki kot

vplačani, osnovni kapital pa povečan z nastopom

pravnomočnosti. To se je zgodilo 04.09.2002 in s tem so

nastopili tudi korporacijsko-pravni učinki, zato je vpis

povečanja in prevzema novih vložkov deklarativne narave,

ne pa konstitutivne, kot določa člen 315 ZGD, v razmerju do tega

člena ima člen 49d ZPPSL moč lex specialis. Pritožitelj je torej od

nastopa pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi družbenik

konvertiranega deleža, kljub njegovim dejanskim in formalnopravnim

pomislekom. Ne gre prezreti, da je bil v postopku

prisilne poravnave celo član upniškega zbora in da je

tudi glasoval za njen sprejem. S posledicami

izglasovanja prisilne poravnave je torej moral biti

seznanjen.

Vsa dejstva, ki so predpisana v členu 49d ZPPSL, pa pri

vpisu pritožitelja kot družbenika vendarle niso bila

upoštevana, saj drugi odstavek tega člena določa, da

mora uprava družbe predlog za vpis sprememb osnovnega

kapitala v sodni register, sočasno s predlogom za vpis

sprememb osnovnega kapitala, vložiti v roku 15 dni,

šteto od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne

poravnave. Ta rok je predlagatelj sicer bistveno

prekoračil, ker je predlog vložil z enoletno

prekoračitvijo (to pa je samo prekršek iz člena 576

ZGD). V predlogu pa ni predložil vseh listin iz četrtega

odstavka člena 49d ZPPSL in s katerimi bi dokazal nastop

vseh dejstev, ki so pravno relevantna za vpisane

spremembe osnovnega kapitala in novih družbenikov.

Podlaga za vpisa sprememb osnovnega kapitala je v

družbeni pogodbi, v notarskem zapisu, ki jo bo moral predložiti v

čistopisu. Ta je v spisu postopka prisilne poravnave opr. št. St

12/2002. Brez vpogleda teh listin niso bili izpolnjeni pogoji za vpis

iz člena 29 Zakona o sodnem registru, kar bi moralo registrsko

sodišče upoštevati že pri predhodnem preizkusu predloga, in ker tega

ni storilo, je napadeni del njegove odločitve razveljavljen, zaradi

vnovičnega odločanja.

 


Zveza:

ZGD člen 315, 453, 576, 315, 453, 576. ZPPSL člen 49č, 49d, 49č, 49d. ZSReg člen 29, 29.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNDM2Mg==