<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep I Ip 1912/2019

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Izvršilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2019:I.IP.1912.2019
Evidenčna številka:VSL00029585
Datum odločbe:06.12.2019
Senat, sodnik posameznik:Magda Gombač Gluhak
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:poenostavljena prisilna poravnava - učinek potrjene poenostavljene prisilne poravnave - terjatve na katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava - posodobljen seznam terjatev - nadaljevanje izvršilnega postopka

Jedro

Za terjatev, ki ni v celoti oziroma izrecno zajeta v posodobljenem seznamu terjatev, pravnomočno potrjena poenostavljena prisilna poravnava ne učinkuje, oziroma se poenostavljena prisilna poravnava po obsegu učinkovanja na terjatve razlikuje od (navadne) prisilne poravnave.

V skupnem znesku terjatev upnika v posodobljenem seznamu terjatev morajo biti vsebovane tako vse njegove glavne kot tudi vse njegove stranske terjatve (stroški postopka, obresti), za katere naj bi učinkovala poenostavljena prisilna poravnava.

Izrek

Pritožba se zavrne in se v izpodbijani II. točki izreka sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugotovilo, da je izvršba, dovoljena s sklepom o izvršbi z dne 17. 11. 2010, ki je postal pravnomočen 3. 12. 2010, prekinjena z dnem 25. 4. 2017 (I. točka izreka), odločilo, da se izvršilni postopek nadaljuje glede izterjave zneska 248,14 EUR, na katerega poenostavljena prisilna poravnava ne učinkuje (II. točka izreka), da se dovoljena izvršba utesni v skladu s pogoji prisilne poravnave, določenimi v pravnomočnem sklepu o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave Okrožnega sodišča v Ljubljani ... z dne 7. 9. 2017 tako, da se izvršba opravi zaradi izterjave zneska v višini 973,90 EUR z obrestmi od 25. 4. 2017 do 31. 12. 2010 po obrestni meri 3% letno, v presežku pa se nad zneskom 248,14 EUR ustavi (III. točka izreka). Pred 1. 1. 2021 se izvršba glede izterjave zneska 973,90 EUR ne sme opravljati (IV. točka izreka).

2. Odločitev v II. točki izreka s pravočasno pritožbo izpodbija dolžnik. Navaja, da je v Poročilu o finančnem položaju in poslovanju ter v posodobljenem seznamu zajel celotno terjatev upnika. Upnik je imel možnost, če je menil, da njegova terjatev ni vključena v celoti, ugovarjati v postopku poenostavljene prisilne poravnave. Sodišče za svoj izračun nima nobenega temelja, temveč bi moralo zgolj izdati sklep, da se celotna terjatev upnika poplača pod pogoji prisilne poravnave. Predlaga razveljavitev izpodbijane odločitve.

3. Odgovor na pritožbo ni bil vložen.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodišče druge stopnje je izpodbijano odločitev preizkusilo v okviru zatrjevanih pravno pomembnih pritožbenih razlogov in razlogov, na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti po določbi drugega odstavka 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), oba v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ).

6. Na podlagi drugega odstavka 221.b člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) se za postopek poenostavljene prisilne poravnave smiselno uporabljajo tudi 212. do 218. členi tega zakona, ki urejajo pravne učinke potrjene prisilne poravnave. Četrti odstavek 221.b člena ZFPPIPP pa določa, da se v postopku poenostavljene prisilne poravnave 212. do 218. člen tega zakona smiselno uporabljajo tako, da poenostavljena prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, navedene v posodobljenem seznamu terjatev iz četrtega odstavka 221.d člena tega zakona.

7. Učinek potrjene prisilne poravnave za izvršilne naslove ureja 215. člen ZFPPIPP, ki v prvem odstavku določa, da sodna odločba ali odločba drugega državnega organa, ki je bila izdana pred pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave in s katero je bilo odločeno o terjatvi, za katero učinkuje potrjena prisilna poravnava, proti insolventnemu dolžniku izgubi moč izvršilnega naslova v obsegu, v katerem po prvem odstavku 214. člena tega zakona preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo, v drugem odstavku pa določa, da na podlagi izvršilnega naslova iz prvega odstavka tega člena izvršilno sodišče dovoli in opravi izvršbo za prisilno izterjavo terjatve v deležu, rokih in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi.

8. Določba četrtega odstavka 212. člena ZFPPIPP glede obsega terjatve, na katero učinkuje pravnomočno potrjena prisilna poravnava, v primeru poenostavljene prisilne poravnave niti v zvezi z drugim odstavkom 221.b člena ZFPPIPP ni neposredno uporabljiva, saj dolžnik v posodobljenem seznamu terjatev sam navede in obljubi poplačilo izrecno določenih terjatev v točno določenem obsegu (glej četrti odstavek 221.b člena in četrti odstavek 221.d člena ZFPPIPP; znižanja (drugih) terjatev v večjem obsegu dolžnik očitno za odpravo svojih likvidnostnih težav ne potrebuje). Zato za terjatev, ki ni v celoti oziroma izrecno zajeta v posodobljenem seznamu terjatev, pravnomočno potrjena poenostavljena prisilna poravnava ne učinkuje, oziroma se poenostavljena prisilna poravnava po obsegu učinkovanja na terjatve razlikuje od (navadne) prisilne poravnave (primerjaj četrti odstavek 212. člena ter prvi in drugi odstavek 214. člena ZFPPIPP; glej tudi prvi do vključno tretji odstavek 221.e člena ZFPPIPP). V skupnem znesku terjatev nekega upnika v posodobljenem seznamu terjatev morajo biti vsebovane tako vse njegove glavne kot tudi vse njegove stranske terjatve (stroški postopka, obresti), za katere naj bi učinkovala poenostavljena prisilna poravnava.1

9. Pri postopku poenostavljene prisilne poravnave dolžnik tako sam navede višino terjatve, na katero naj prisilna poravnava učinkuje. Če dolžnik pri sestavi posodobljenega seznama terjatev po lastni izbiri ne upošteva pravila iz četrtega odstavka 212. člena ZFPPIPP, je s tem sam izključil učinke poenostavljene prisilne poravnave za stranske terjatve, zapadle do začetka postopka poenostavljene prisilne poravnave, ki v seznamu niso zajete. V konkretnem primeru je dolžnik v svojem seznamu terjatev z dne 25. 5. 2017 upnikovo terjatev navedel v znesku 9.739,00 EUR. Kot je pravilno ugotovilo že sodišče prve stopnje, je glede na navedene določbe to znesek, na katerega potrjena poenostavljena prisilna poravnava učinkuje. V presežku, do izračunane vsote upnikove terjatve na dan začetka postopka poenostavljene prisilne poravnave, pa se upnikova terjatev poplačala v celoti, saj v tem delu poenostavljene prisilna poravnava nanjo ne učinkuje.

10. Odločitev sodišča prve stopnje je pravilna. Opravljenemu izračunu terjatve, ki ga je opravilo sodišče prve stopnje, pritožba konkretno ne oporeka. Pritožbeni očitki, da sodišče prve stopnje za svojo odločitev, za kakšno terjatev se izvršilni postopek nadaljuje pod pogoji potrjene poenostavljene prisilne poravnave, ni imelo nobene pravne podlage, saj bi moralo zgolj odločiti, da se postopek nadaljuje pod pogoji poenostavljene prisilne poravnave, so neutemeljeni. Skladno s 1. točko 216. člena ZFPPIPP, ki določa, da sodišče izvršbo utesni ter opravi samo prisilno izterjavo terjatve v deležu, rokih in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi, mora namreč sodišče ob izdaji sklepa o nadaljevanju prekinjenega izvršilnega postopka ugotoviti višino terjatve, ki se po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi v izvršilnem postopku še lahko izterjuje (upoštevajoč prvi odstavek 215. člena v zvezi s prvim odstavkom 214. člena ZFPPIPP), in obseg utesnitve v izreku sklepa določno opredeliti. Navedeno pomeni, da morajo iz izreka sklepa o nadaljevanju izvršilnega postopka poleg deleža izterjevane terjatve jasno izhajati tudi roki plačila in obresti, določeni v pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi, ki predstavlja podlago za nadaljevanje izvršilnega postopka.

11. Pritožba tako ni utemeljena in ker sodišče druge stopnje tudi ni našlo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti, jo je zavrnilo in izpodbijano odločitev potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

-------------------------------
1 Odločba VSRS Sklep III Ips 72/2018 z dne 11. 12. 2018.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 212, 212/4, 214, 214/1, 214/2, 215, 221b, 221b/2, 221b/4, 221d, 221d/4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
30.09.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQwMzkw