Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20690cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005062328.10.2021ČlankiSlovenijanasilje v družini - prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi - pravica do izjave - pravica do kontradiktornega postopka - podaljšanje ukrepa - presoja ustavnosti zakona

Zelo restriktivno glede pravice do izjave domnevnih družinskih nasilnežev

VS0005062415.10.2021ČlankiSlovenijadelo v splošno korist - postopek o prekršku - kazenski postopek - načelo enakosti - kazenske sankcije - nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnostiNačelo enakosti, delo v splošno korist in 19.a člen ZP-1
VS0005001904.10.2021ČlankiHrvaškaprepoved diskriminacije - dovoljenost direktne revizije - dovoljenost dopuščene revizije - zatrjevano pomembno pravno vprašanje - Ustavno sodišče Republike Hrvaške - sodna praksa Ustavnega sodišča - hrvaško pravo

O (ne)dopuštenosti izvanredne revizije i revizije po dopuštenju u antidiskriminacijskim parnicama

(O (ne)dovoljenosti izredne in dopuščene revizije v protidiskriminacijskih postopkih)

VS0005001804.10.2021ČlankiHrvaškaupravni postopek - sprememba zakonodaje - hrvaško pravo

Što nam donosi prva promjena Zakona o općem upravnom postupku?

(Kaj nam prinaša prva sprememba Zakona o splošnem upravnem postopku?)

VS0005002301.10.2021ČlankiSlovenijazasliševanje prič - navzkrižno zasliševanje - Mednarodno kazensko sodišče - mednarodno kazensko pravo - protislovnost in nekonsistentnost navedb - verodostojnost priče

Navzkrižno zasliševanje pred mednarodnimi kazenskimi sodišči

VS0005002101.10.2021ČlankiSlovenijaepidemija - COVID-19 - odločbe Ustavnega sodišča - presoja zakonitosti in ustavnosti podzakonskega predpisa - protiustavnost ZNB - učinki ustavne odločbe - prekrškovni postopek - exceptio illegalis - omejevanje človekovih pravic - omejitev gibanja - pravica do zbiranja in združevanja - jasnost in določnost pravnih pravil

Ključni odločitvi Ustavnega sodišča RS v zvezi s pravnim odzivom države na epidemijo covida-19

VS0005062801.10.2021ČlankiSlovenijazaslišanje obdolženca - zasliševanje prič v rednem sodnem postopku - kazenski postopek - komunikacija - tehnike zasliševanja - kvaliteta dokazov - izid analize

Analiza komunikacije v kazenskih sodnih postopkih

VS0005062601.10.2021ČlankiSlovenijadigitalni dokaz - forenzična preiskava - umetna inteligenca - digitalizacija - avtomatizacija forenzične preiskave - veliko podatkovje - dokazni standard zanesljivosti

Vpliv avtomatizacije digitalnih forenzičnih preiskav na dokazovanje v kazenskem postopku

VS0005062701.10.2021ČlankiSlovenijasodni izvedenec - strokovna usposobljenost izvedenca - požar - imenovanje izvedenca - primerjalna analiza - Srbija - Makedonija - Črna gora - Bosna in Hercegovina - Republika Slovenija - Republika Hrvaška

Primerjalna analiza kompetenc sodnih izvedencev za področje požarov in eksplozij

VS0005029430.09.2021ČlankiHrvaškaneplačevanje preživnine - preživninska obveznost - kršitev dolžnosti preživljanja - sposobnost za delo - izključitev protipravnosti - trajajoče kaznivo dejanje - protipravno stanje - dokončano kaznivo dejanje - pravnomočna kazenska sodba - načelo ne bis in idem

Prekid kontinuiteta radnje trajnog kaznenog djela povrede dužnosti uzdržavanja

(Prekinitev izvrševanja trajajočega kaznivega dejanja neplačevanja preživnine)

VS0005029530.09.2021ČlankiHrvaškakaznivo dejanje trgovine z ljudmi - sodna praksa - Republika Hrvaška - način izvršitve kaznivega dejanja - žrtev kaznivega dejanja - storilec kaznivega dejanja - statistični podatki - kazenski postopek - kazenska sankcija

Trgovanje ljudima - analiza slučaja

(Trgovina z ljudmi - analiza primerov)

VS0005029330.09.2021ČlankiHrvaškanadzor nad zaporniki - elektronska oblika - alternativne kazenske sankcije - pogojni odpust - hišni pripor - primerjalno pravo - Republika Hrvaška

Elektronički monitoring u suvremenom kaznenom pravu i Hrvatskoj - Alternativa kazni zatvora i panaceja za prenapučenost zatvora ili samo još jedan od načina nadzora izvršavanja sankcija i mjera

(Elektronski monitoring v sodobnem kazenskem pravu in na Hrvaškem - Alternativa zaporni kazni in panaceja za prenapolnjenost zapora ali samo še eden od načinov nadzora nad izvrševanjem sankcij in ukrepov)

VS0004933327.09.2021ČlankiHrvaškadenarna odškodnina - pravična denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - zakonske predpostavke - kriteriji za odmero denarne odškodnine - zapadlost - hrvaško pravo

Pravična novčana naknada neimovinske štete

(Pravična denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo)

VS0004933227.09.2021ČlankiHrvaškajavna dajatev - neplačilo - neplačana globa za prekršek - davek na motorna vozila - neplačilo davka - javna služba - izdaja vozniškega dovoljenja - registracija motornega vozila - odrek storitve

Uskrata javne usluge i dokumenata zbog neplaćenog javnog davanja

(Odrek javne storitve in dokumentov zaradi neplačanih javnih dajatev)

VS0004933127.09.2021ČlankiHrvaškaizvršilni postopek - izvršba na podlagi notarskega zapisa - izvršba na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa - obseg sodne kontrole - obseg sodnega preizkusa - načelo stroge formalne legalitete izvršilnega postopka - sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova - pravica do sodnega varstva - pravica do pritožbe - hrvaško pravo

Stranputice sudske kontrole javnobilježničkih isprava u ovršnome postupku

(Stranpoti sodnega nadzora notarskih zapisov v izvršilnem postopku)

VS0004933427.09.2021ČlankiHrvaškaobdavčitev - izogibanje plačilu davka - slamnati mož - evropsko pravo - hrvaško pravo

Aktualne inicijative Europske unije za borbu protiv korištenja fiktivnih subjekata u porezne svrhe

(Aktualne pobude Evropske unije za boj proti uporabi fiktivnih subjektov v davčne namene)

VS0005007823.09.2021ČlankiSlovenijasvoboda izražanja - svoboda združevanja - protest - omejitev pravice - obveznosti države - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Svoboda izražanja in združevanja med protestom ter njene dopustne omejitve v luči sodne prakse ESČP

VS0004933520.09.2021ČlankiHrvaškapripojitev gospodarskih družb - ovire - stečajni razlog - omejitev svobodne gospodarske pobude - omejitev lastninske pravice - primernost ukrepa - nujnost posega - načelo sorazmernosti - hrvaško pravo

Treba li onemogućiti pripajanje trgovačkog društva kod kojeg postoji stečajni ili predstečajni razlog?

(Ali je treba preprečiti pripojitev gospodarske družbe, pri katerem obstaja stečajni ali predstečajni razlog?)

VS0004933620.09.2021ČlankiHrvaškaobdavčitev - stalna poslovna enota - davčni nerezident - opravljanje storitev - dohodek od nepremičnine - dvojna obdavčitev - hrvaško pravo

Stalna poslovna jedinica nerezidenta

(Stalna poslovna enota nerezidenta)

VS0004933720.09.2021ČlankiHrvaškaetažna lastnina - pridobitev lastninske pravice - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - derivativna pridobitev lastninske pravice - rekonstrukcija objekta - nadgradnja objekta - vlaganje v tujo nepremičnino - izdaja gradbenega dovoljenja - uporabno dovoljenje - vknjižba v zemljiško knjigo - hrvaško pravo

Stjecanje etažnog vlasništva nadogradnjom objekta

(Pridobitev etažne lastnine z nadgradnjo objekta)

Izberi vse|Izvozi izbrane