Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20854cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT05
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0004985130.06.2021ČlankiSlovenijaupravljanje in financiranje naložb - kršitev pravil o javnem naročanju - trditveno in dokazno breme - finančni vpliv kršitve na proračun Evropske skupnosti - nepovratna finančna sredstva - finančni popravek - sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike - javna naročila - strukturni skladi

Finančni popravki pri koriščenju sredstev iz evropskih kohezijskih skladov

VS0004985730.06.2021ČlankiSlovenijauporaba določil in razlaga spornih določil - prometna nesreča dveh motornih vozil - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) - cesija - čas nastanka škode - izpodbojnost sklepov skupščine - prepoved finančne asistence - odškodninska odgovornost člana organa vodenja in nadzora - odškodninska odgovornost članov uprave bank - pravilo podjetniške presoje (business judgement rule) - odstop od pogodbe v stečajnem postopku - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - anticipirana zastavna pravica - trditveno in dokazno breme - koncesija - lekarniška dejavnost

Pregled pomembnejših odločb gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zadnjem letu

VS0004985230.06.2021ČlankiSlovenijaodškodninska odgovornost direktorja - odgovornost delodajalca za delavca - objektivna odgovornost - krivdna odgovornost - odgovornost delodajalca - odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ - razbremenitev odgovornosti - neposredni zahtevek - regresni zahtevek - nemško pravo

Odškodninska odgovornost družb do tretjih oseb za ravnanja delavcev in direktorjev

VS0004731528.06.2021ČlankiHrvaškaizločitev sodnika - razlogi za izločitev sodnika - okoliščine, ki zbujajo dvom v nepristranskost sodnika - odklonitveni razlogi - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - hrvaško pravo - sodba praksa ESČP

O izuzeću sudaca u parničnom postupku zbog postojanja razloga koji dovode u sumnju njihovu nepristranost - osvrt na neke slučajeve iz prakse

(O izločitvi sodnikov v pravdnem postopku zaradi obstoja razlogov, ki vzbujajo dvom v njihovo nepristranskost - pregled nekaterih primerov iz prakse)

VS0004733428.06.2021ČlankiHrvaškadodelitev subvencije - subvencija za zaposlitev brezposelne osebe - subvencija za nabavo kmetijskih strojev - enakopravnost pri konkuriranju za državne subvencije - tožba v upravnem sporu - pravica do sodnega varstva - hrvaško pravo

Problem sudske zaštite u postupcima dodjele državnih subvencija

(Problem sodnega varstva v postopkih dodeljevanja državnih subvencij)

VS0004733128.06.2021ČlankiHrvaškapravica do zasebnosti - pravica do pietete umrlih - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - hrvaško pravo

Pravo umrlih na privatnost

(Pravica umrlih do zasebnosti)

VS0004731728.06.2021ČlankiHrvaškaletni dopust - trajanje letnega dopusta - določitev števila dni letnega dopusta - nadomestilo plače za čas dopusta - nadomestilo plače zaradi neizkoriščenega letnega dopusta - COVID-19 - prenos letnega dopusta - hrvaško pravo

Godišnji odmori za lokalne i državne službenike u 2021

(Letni dopust za lokalne in javne uslužbence v letu 2021)

VS0004733328.06.2021ČlankiHrvaškadavčni inšpekcijski nadzor - upravni akt - prekrškovni postopek - načelo pisnosti - ponovni davčni inšpekcijski nadzor - obnova inšpekcijskega postopka - hrvaško pravo

Uredsko poslovanje u poreznom nadzoru

(Pisarniško poslovanje v davčnem nadzoru)

VS0004731420.06.2021ČlankiSlovenijaprenehanje obveznosti - pobot (kompenzacija) - davčni postopek - konfuzija (združitev) - odpust dolga - pretek časa - cesija terjatve - asignacija (nakazilo) - prevzem dolga - pristop k dolgu - prevzem izpolnitve

Načini prenehanja obveznosti

VS0004871717.06.2021ČlankiSlovenijaomejitve ustanavljanja družb ter pridobitve statusa družbenika - kaznivo dejanje zoper gospodarstvo - spregled pravne osebnosti - poravnava davkov in prispevkov - ničnost kapitalske družbe - novela ZGD-1

Spremembe 10.a člena ZGD-1: doseganje namena ali nova birokratska ovira?

VS0004704217.06.2021ČlankiSlovenijahitri postopek o prekršku - izdaja plačilnega naloga - poštenost postopka - pravica do izjave - ustavna procesna jamstva

Je dovoljena izdaja plačilnega naloga brez izjave kršitelja?

VS0005152917.06.2021ČlankiSlovenijakrivdna odškodninska odgovornost - odgovornost upravljalca in vzdrževalca javnih površin - pohodna površina - javna pohodna površina - pravni standard - sodna praksa

Pravni standard normalne pohodne površine

VS0004704317.06.2021ČlankiSlovenijaEvropsko javno tožilstvo (EJT) - evropski javni tožilec - poštenost postopka - pravice obdolženca - učinkovitost - pravo EU - novela ZKP

Evropsko javno tožilstvo in vprašanja poštenosti postopka

VS0004925814.06.2021ČlankiSlovenijazastopanje otroka - udeležba zagovornika otrokovih pravic - pravice otroka - izjava otroka v postopku - načelo zaupnosti - prijavna dolžnost

Izvajanje 12. člena Konvencije ZN o otrokovih pravicah v praksi

VS0004925914.06.2021ČlankiSlovenijanepravdni postopek - zaznamba - osebno stanje - zastopanje otroka - upravljanje otrokovega premoženja - premoženjski interes - naloge skrbnika - postopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - začasne odredbe v sporih iz razmerij med starši in otroki - omejitev starševske skrbi

Ko se v nepravdnem postopku srečata družinsko in zemljiškoknjižno pravo

VS0004925514.06.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev pod skrbništvo in postopek za postavitev skrbnika - pravica do izjave - zaslišanje - pravica do svobodne izbire zastopnika - začasni skrbnik - postavitev začasnega zastopnika

Procesni položaj osebe, o kateri se vodi postopek, in vloga začasnega skrbnika

VS0004925314.06.2021ČlankiSlovenijavročitev sodnega pisanja - vročanje v tujino - vročanje po diplomatski poti - prevod listine - mednarodna pravna pomoč - pravna pomoč med državami članicami EU - vročanje v države članice evropske unije - vročanje po osrednjem organu, pristojnem za sprejemanje zaprosil za vročitev - vročanje v tujini po pošti - procesna neaktivnost stranke

Vročanje v tujino v civilnih in gospodarskih zadevah

VS0004925214.06.2021ČlankiSlovenijapovrnitev vlaganj v tujo nepremičnino - neupravičena obogatitev - zahtevek za povrnitev vlaganj - tržna vrednost - stroški vlaganja - najemna pogodba - vlaganja v poslovni prostor - gradbena pogodba

Povrnitev stroškov in vlaganj v tujo nepremičnino: restitucijski zahtevki in pravila vračanja

VS0004925714.06.2021ČlankiSlovenijaudeležba mladoletnega otroka v postopku - materialni in formalni udeleženci nepravdnega postopka - procesna sposobnost - zastopanje otroka - kolizijski skrbnik - pravica otroka, da izrazi svoje mnenje - udeležba zagovornika otrokovih pravic - namestitev otroka v zavod

Otrok kot udeleženec postopka

VS0004699914.06.2021ČlankiHrvaškavarstvo lastninske pravice (lastninska tožba) - posestno varstvo - hitrost postopka - dovoljena samopomoč - hrvaško pravo

Putovi i stranputice posjedovne zaštite

(Poti in stranpoti posestnega varstva)

Izberi vse|Izvozi izbrane