Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20854cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT04
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005153301.07.2021ČlankiSlovenijakreditna pogodba - nepošten pogodbeni pogoj - zastaranje - zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka - ugotovitvena tožba - dajatvena tožba

Novo o zastaralnih rokih v sporih iz naslova nepoštenih klavzul v kreditnih pogodbah

VS0005153201.07.2021ČlankiSlovenijanajem poslovne stavbe in poslovnih prostorov - novela SZ-1E - najemna pogodba po ZPSPP - razveljavitev zakona - spremembe - minimalni odpovedni rok - sodna odpoved najema poslovnih prostorov - izpraznitev poslovnega prostora - podzakup - transformacija v pogodbo za nedoločen čas - pisna oblika pogodbe - teorija o realizaciji

Najemna razmerja poslovnih stavb in poslovnih prostorov po razveljavitvi ZPSPP

VS0005154601.07.2021ČlankiSlovenijapostopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča - pripadajoče zemljišče - redna raba stavbe - ločenost pravic na stavbi (stavbišču) in na (ostalem) pripadajočem zemljišču - ugovor - dokazanost - obrazloženost - pravnoposlovni prenos lastninske pravice - volja in namen pogodbenih strank - sklepčnost ugovora - substanciranost ugovora - prehod lastninske pravice - dedovanje - prehod lastninske pravice po zakonu - priposestvovanje - etažna lastnina - pravni interes

Ugovor ločene pravne usode stavbe in zemljišča po 25. juliju 1997 v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča po ZVEtL-1

VS0005142401.07.2021ČlankiSlovenijaskupno premoženje zakoncev - skupna lastnina - osebni stečaj - določitev deleža zakoncev na skupnem premoženju - dolg v zvezi s skupnim premoženjem - solidarna odgovornost zakoncev za obveznosti v zvezi s skupnim premoženjem - osebni stečaj dolžnika - prijava izločitvene pravice - domneva o enakem deležu zakoncev - predlog normativne spremembe

Uporaba 83. člena DZ v stečajni praksi

VS0005142801.07.2021ČlankiSlovenijapogodba o izvajanju zdravstvenih storitev - pravna narava pogodbe - podjemna pogodba - pogodba o naročilu - pogodba sui generis - zaupnost razmerja med pogodbenikoma - obligacija prizadevanja - obligacija uspeha - pojasnilna dolžnost zdravnika - sodna praksa Vrhovnega sodišča

Pravna narava pogodbe o zdravljenju

VS0005144901.07.2021ČlankiSlovenijaamaterski šport - športnik - prestop športnika v drug klub - načelo prostega prestopa športnikov - denarno nadomestilo - sodna praksa SEU

O nadomestilih za vzgojo amaterskih športnikov

VS0005227101.07.2021ČlankiSlovenijaosnova za plačilo prispevkovSocialnopravna vročica slovenskega zakonodajalca: o obmejnih in starejših delvcih ter o prerdlogu (proti)socialne kapice
VS0005220101.07.2021ČlankiSlovenijadavki - sodna praksa Sodišča EU - tožba zoper Dansko - oprostitev davka od dobička iz kapitala - izplačilo dividend - razdelitev dobička - hčerinska družba - prepoved zlorabe pravic - dokazno breme

The Prohibition of Abuse of Rights After the ECJ Danish Cases

(Prepoved zlorabe pravic po odločitvi SEU v danskih zadevah)

VS0005221801.07.2021ČlankiSlovenijavarstvo firme - varstvo pravice intelektualne lastnine - izključna pristojnost

Spori o varstvu firme na prvi stopnji po 103. členu ZS

VS0005221601.07.2021ČlankiSlovenijaizbris iz sodnega registra brez likvidacije - spregled pravne osebnosti - pravice družbenikov - poprava krivic - predlog zakona

Predlog zakona za odpravo krivic družbenikom izbrisanih družb

VS0004890830.06.2021ČlankiSlovenijaexceptio illegalis - presoja ustavnosti in zakonitosti podzakonskega akta - presoja ustavnosti zakona - hierarhija pravnih aktov - podzakonski akt - sodišče redne pristojnosti - pristojnost sodišča - sistem zavor in ravnovesij (checks and balances) - praksa Vrhovnega sodišča - precedenčni učinek

Dvojni kvazi erga omnes učinek uporabe instituta exceptio illegalis

VS0004928230.06.2021ČlankiSlovenijaevropsko pravo - davek na dodano vrednost (DDV) - davčni zavezanec - varstvo pravic - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - pravica do učinkovitega pravnega sredstva - sodna praksa Sodišča EU

Varstvo pravic davčnih zavezancev za DDV v Listini EU o temeljnih pravicah

VS0004743130.06.2021ČlankiSlovenijapremoženjska korist - odvzem premoženjske koristi - restorativna pravičnost - predpostavke - kazenska odgovornost napeljevalca - način odvzema premoženjske koristi - odvzem premoženjske koristi drugim osebam - prenos premoženja na bližnje sorodnike storilca - priznanje krivde - mednarodno sodelovanje - izvršitev sodne odločbe v drugi državi članici

Odvzem premoženjske koristi - vse pomembnejši institut v sodobnem kazenskem pravu

VS0004742930.06.2021ČlankiSlovenijanaložbe - davčna goljufija - naložbena prevara - ponzijeva shema - piramidalno naložbenje - denarna veriga - mrežni marketing

Naložbene prevare

VS0004743030.06.2021ČlankiSlovenijastorilec prekrška - status - fizična oseba - samostojni podjetnik posameznik - zasebnik - odgovorna oseba - sodna praksa Vrhovnega sodišča

Opredelitev storilca v prekrškovnih aktih

VS0004759930.06.2021ČlankiSlovenijaCOVID-19 - obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim - poseg v človekove pravice - načelo sorazmernosti - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

(Obvezno) cepljenje proti Covidu-19 in človekove pravice

VS0004754430.06.2021ČlankiBosna in Hercegovinaspolna zloraba otroka - zaščita otrok - pravo EU - zakonska ureditev - pravo BiH - implementacija - otrok - mladoletni storilec - posilstvo - krvoskrunstvo - izkoriščanje prostitucije - trgovina z ljudmi - otroška pornografija - neupravičeno slikovno snemanje - prikazovanje in izdelava pornografskega gradiva - pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene

Usklađenost krivičnog zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine sa Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe uz kratak osvrt na relevantne odredbe Krivičnog zakonika Republike Srpske

(Usklajenost kazenske zakonodaje Federacije Bosne in Hercegovine s Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo s kratkim pregledom relevantnih določb Kazenskega zakonika Republike Srbske)

VS0004748230.06.2021ČlankiSlovenijakazniva dejanja zoper gospodarstvo - motiv pri storitvi kaznivega dejanja - pridobitev premoženjske koristi - pravna teorija - kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti - direktni (obarvan) naklep - eventualni naklep - kaznivo dejanje pranja denarja - zloraba notranje informacije - jemanje podkupnine - davčna zatajitev - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim ravnanjem - oškodovanje upnikov - poslovna goljufija

Pomen motivov pri gospodarskih kaznivih dejanjih

VS0004721930.06.2021ČlankiSlovenijakaznivo dejanje posilstva - kaznivo dejanje spolnega nasilja - kaznivo dejanje spolne zlorabe slabotne osebe - stereotip - nepristransko sojenje - sodna praksa

Stereotipi o posilstvu na slovenskih sodiščih

VS0004985330.06.2021ČlankiSlovenijastečajni upravitelj - odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja - objektivna odgovornost - krivdna odgovornost - osebni stečaj - avstrijsko pravo

Odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja do tretjih oseb

Izberi vse|Izvozi izbrane