Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20851cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT03
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005087301.08.2021ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - obdavčitev - davčni zavezanec - poslovna enota (podružnica) - povezane osebe - načelo pravne varnosti - načelo sorazmernosti - sankcija

Novejša sodna praksa glede razlage DDV direktive

VS0005087101.08.2021ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - pravica do odbitka vstopnega DDV - prekluzivni rok - načelo pravne varnosti - začetek teka prekluzivnega roka - nastanek pravice do odbitka ddv - obračun DDV - sodna praksa Sodišča EU

Prekluzivni rok: kdaj velja in kdaj ne teče?

VS0004742619.07.2021ČlankiHrvaškanasilje v družini - zaščitni ukrepi - prepoved približevanja - prekrški - načelo sorazmernosti - hrvaško pravo

Zaštitne mjere propisane Prekršajnim zakonom i Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji

(Varnostni ukrepi, predpisani z Zakonom o prekrških in Zakonom o varstvu pred nasiljem v družini)

VS0004742219.07.2021ČlankiHrvaškanajem stanovanja - zakup poslovnega prostora - obdavčitev - davek na dohodek - davek na dodano vrednost (DDV) - davek na dobiček iz kapitala - hrvaško pravo

Porezni aspekti najma stana i zakupa poslovnog prostora

(Davčni vidiki najema stanovanja in zakupa poslovnega prostora)

VS0004742319.07.2021ČlankiHrvaškapridobitev lastninske pravice na nepremičnini s priposestvovanjem - predpostavke za pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem - družbena lastnina nepremičnina v družbeni lastnini - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - hrvaško pravo

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu

(Pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem na nepremičninah v družbeni lasti)

VS0004742119.07.2021ČlankiHrvaškastečaj - osebni stečaj - sprememba zakonodaje - COVID-19 - hrvaško pravo

Pogled na Izvješće Predsjednika Vrhovnog suda i stanje stečajnih predmeta

(Pogled na Poročilo Predsednika Vrhovnega sodišča in stanje stečajnih zadev)

VS0004837308.07.2021ČlankiSlovenijaodločba Ustavnega sodišča - neustavnost zakona - protiustavnost ZNB - legalitetno načelo - načelo zakonitosti - jasnost zakonskega besedila - določnost - pravna praznina - nezakonitost podzakonskega predpisa - exceptio illegalis - pravni učinki ugotovitve protiustavnosti - pravni učinki razveljavitve zakona - veljavnost podzakonskih predpisovPravni učinki odločbe Ustavnega sodišča o ZNB
VS0004841108.07.2021ČlankiSlovenijavarstvo okolja - ravnanje z odpadno embalažo - odgovornost proizvajalca

Obveznosti gospodarskih subjektov po novi embalažni uredbi

VS0004457808.07.2021ČlankiSlovenijazamudna sodba - neprava zamudna sodba - sklepčnost tožbe - odprava nesklepčnosti tožbe - materialno procesno vodstvo

Neprava zamudna sodba - igranje na srečo?

VS0004741705.07.2021ČlankiHrvaškaglavna obravnava v upravnem sporu - načelo kontradiktornosti - izvedba dokazov - izjava stranke - zaključek glavne obravnave - sodna odločba - stroški prihodov na obravnave - neizvedba glavne obravnave - hrvaško pravo

Rasprava u upravnom sporu

(Obravnava v upravnem sporu)

VS0004742005.07.2021ČlankiHrvaškaCOVID-19 - prepovedi in omejitve - pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - hrvaško pravo

Zabrana i ograničenje održavanja privatnih okupljanja kao mjera borbe protiv bolesti COVID-19

(Prepoved in omejitev prirejanja zasebnih druženj kot ukrep boja proti bolezni COVID-19)

VS0004741905.07.2021ČlankiHrvaškaizvrševanje kazni zapora - pogojni odpust - pravica do poštenega postopka - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - hrvaško pravo

Usporedan prikaz instituta uvjetnog otpusta prema "starom" i "novom" Zakonu o izvršavanju kazne zatvora te praktične dvojbe

(Primerjalni prikaz instituta pogojnega odpusta po "starem" in "novem" Zakonu o izvrševanju kazni zapora in praktični dvomi)

VS0004741605.07.2021ČlankiHrvaškapandemija - COVID-19 - transferne cene - državna pomoč - Vodila (Smernice) OECD - hrvaško pravoNeki utjecaji pandemije bolesti COVID-19 na transferne cijene

(Nekateri vplivi pandemije bolezni COVID-19 na transferne cene)
VS0004841201.07.2021ČlankiSlovenijasprememba namenske rabe zemljišča - poseg v lastninsko pravico - občinski prostorski akti - presoja ustavnosti - pravica graditi - sodna praksa Ustavnega sodišča

Ustavnosodna presoja sprememb namenske rabe zemljišč

VS0004722101.07.2021ČlankiSlovenijaekstradicijski postopek - pristojnost za odločanje - okrožno sodišče - postopek pred Ministrstvom za pravosodje - prepoved mučenja ali nečlovečnega in ponižujočega ravnanja - pravica do poštenega postopka - novela ZKP-N - vezanost na odločitev kazenskega sodišča - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Izročitveni postopki: vezanost ministra za pravosodje na odločitve (kazenskih) sodišč

VS0004722301.07.2021ČlankiSlovenijasodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - nepristranskost sojenja - nepristranskost sodnika - obrazložitev sodbe - presoja po merilih krivde - priznanje krivde

Nekaj stališč ESČP o enem od vidikov pravice do nepristranskega sojenja

VS0004722401.07.2021ČlankiSlovenijaviktimizacija - sekundarna viktimizacija - spolno nasilje - stereotip - obrazložitev sodbe - pravica do zasebnega življenja - pravica do obrambeSekundarna viktimizacija domnevne oškodovanke spolnega napada zaradi obsojajočih in seksističnih komentarjev
VS0005153301.07.2021ČlankiSlovenijakreditna pogodba - nepošten pogodbeni pogoj - zastaranje - zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka - ugotovitvena tožba - dajatvena tožba

Novo o zastaralnih rokih v sporih iz naslova nepoštenih klavzul v kreditnih pogodbah

VS0005153201.07.2021ČlankiSlovenijanajem poslovne stavbe in poslovnih prostorov - novela SZ-1E - najemna pogodba po ZPSPP - razveljavitev zakona - spremembe - minimalni odpovedni rok - sodna odpoved najema poslovnih prostorov - izpraznitev poslovnega prostora - podzakup - transformacija v pogodbo za nedoločen čas - pisna oblika pogodbe - teorija o realizaciji

Najemna razmerja poslovnih stavb in poslovnih prostorov po razveljavitvi ZPSPP

VS0005154601.07.2021ČlankiSlovenijapostopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča - pripadajoče zemljišče - redna raba stavbe - ločenost pravic na stavbi (stavbišču) in na (ostalem) pripadajočem zemljišču - ugovor - dokazanost - obrazloženost - pravnoposlovni prenos lastninske pravice - volja in namen pogodbenih strank - sklepčnost ugovora - substanciranost ugovora - prehod lastninske pravice - dedovanje - prehod lastninske pravice po zakonu - priposestvovanje - etažna lastnina - pravni interes

Ugovor ločene pravne usode stavbe in zemljišča po 25. juliju 1997 v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča po ZVEtL-1

Izberi vse|Izvozi izbrane