Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20854cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT02
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005219701.09.2021ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - sodna praksa Sodišča EU - stalna poslovna enota - odbitek vstopnega DDV - vračilo vstopnega DDV - vzročna zveza - davčna osnova - dvojna obdavčitev - načelo davčne nevtralnosti - načelo sorazmernosti

CJEU VAT Case Law in 2020: Evergreens, Revivals and New Trends

(Sodna praksa SEU o DDV v letu 2020: Večna, oživljena sodna praksa in novi trendi)

VS0005252901.09.2021ČlankiBosna in Hercegovinaorganizirana kriminaliteta - Bosna in Hercegovina - hudodelska združba - značilnosti - sodna praksa - državna statistika

Organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini - između teorije i prakse

(Organiziran kriminal v Bosni in Hercegovini - med teorijo in prakso)

VS0004882130.08.2021ČlankiHrvaškapovrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - merila (kriteriji) za odmero - merila za odmero odškodnine - sodna praksa Vrhovnega sodišča - hrvaško pravo

Domet novih orijentacijskih kriterija VSRH-a za naknadu neimovinske štete

(Domet novih orientacijskih meril VSRH za povrnitev nepremoženjske škode)

VS0004882230.08.2021ČlankiHrvaškakreditna pogodba v CHF - ničnost kreditne pogodbe - hranilnica - tuja pravna oseba - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - hrvaško pravo

Ništetnost ugovora o kreditu sklopljenog sa stranim štedionicama

(Ničnost kreditne pogodbe, sklenjene s tujimi hranilnicami)

VS0004927426.08.2021ČlankiSlovenijamaterialno procesno vodstvo - pravica do izjave - načelo odprtega sojenja - konkretiziran poziv - prekoračitev - načelo nepristranskosti - nepristranskost sodnika - okoliščine, ki zbujajo dvom v nepristranskost sodnika - odklonitveni razlog za izločitev - predlog za izločitev sodnika

O materialnem procesnem vodstvu in sodnikovi nepristranskosti

VS0005131826.08.2021ČlankiSlovenijaodvzem premoženjske koristi - izravnalna pravičnost - način odvzema premoženjske koristi - predmet sporazuma o priznanju krivde - odvzem premoženjske koristi drugim osebam - odvzem premoženjske koristi pravni osebi - stečaj pravne osebe

Kazenskopravni odvzem premoženjske koristi pravnim osebam

VS0005133926.08.2021ČlankiSlovenijakaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti - enoosebna gospodarska družba - kazenska odgovornost - ločenost premoženja družbe in družbenika - varstvo upnikov - objekt varstva - premoženjsko kaznivo dejanje - izključitev protipravnosti - privolitev oškodovanca - pravica do zasebne lastnine - sodna praksa Vrhovnega sodišča

Kaznivo dejanje zlorabe položaja v enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo

VS0005224226.08.2021ČlankiSlovenijavarnost in zdravje pri delu - oseba, odgovorna za varnost in zdravje pri delu

Nujnost rekonstrukcije veljavnega modela varnosti in zdravja pri delu

VS0005160826.08.2021ČlankiSlovenijaenergetika - distribucija zemeljskega plina - dostop do omrežja - priključitev na distribucijsko omrežje

Pravna ureditev zaprtih sistemov za distribucijo zemeljskega plina

VS0005244326.08.2021ČlankiSlovenijapotrošnik - shranjevalna pogodba - bistvena sestavina pogodbe - cena storitev - določitev cene del po sodišču - načelo afirmacije

Svojevrstna koncepcija pogodbe in potrošniškega prava

VS0005231526.08.2021ČlankiSlovenijaprevladujoč položaj na trgu - zloraba prevladujočega položaja - osebni podatki - zbiranje podatkov - doktrina nujne zmogljivosti

Konkurenčnopravni vidik zbiranja masovnih podatkov

VS0005222026.08.2021ČlankiSlovenijadokapitalizacija - vpis v sodni register - povečanje osnovnega kapitala - razvezni pogoj

Razveljavitev vpisa dokapitalizacije v sodni register

VS0005221926.08.2021ČlankiSlovenijapovečanje osnovnega kapitala - premoženje družbe - stvarni vložek - vrednost poslovnega deleža - davčna osnova - osnovni vložek - stvarni vložek v osnovni kapital drugega davčnega zavezanca - prikriti stvarni vložek

Prikrita vplačila kapitala - premoženjski vložki kot podlaga povečanja premoženja družbe

VS0004876420.08.2021ČlankiSlovenijaizogibanje davčnim obveznostim - davčna optimizacija - protiustavna pravna praznina - sodna praksa Vrhovnega sodišča

Ustavno sporna določba ZDavP-2

VS0004899519.08.2021ČlankiSlovenijapogodba o dosmrtnem preživljanju - aleatorna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - darilna pogodba

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je veljavna samo, če je (res) aleatorna

VS0004953219.08.2021ČlankiSlovenijadelavci pred upokojitvijo - izpolnjevanje pogojev za upokojitev - odpuščanje delavcev

Odpuščanje zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, kot način spodbujanja k upokojevanju?

VS0004882018.08.2021ČlankiHrvaškaprisilna privedba - prisilna privedba priče - pravdni postopek - kazenski postopek - hrvaško pravo

O prisilnome dovođenju svjedoka u parničnome postupku

(O prisilni privedbi prič v pravdnem postopku)

VS0004881916.08.2021ČlankiHrvaškaodpoved pogodbe o zaposlitvi - kolektivni odpust delavcev - delavski predstavnik - posvetovanje - sodna praksa Sodišča EU - hrvaško pravo

Kolektivno otkazivanje ugovora o radu

(Kolektivna odpoved pogodb o zaposlitvi)

VS0004881716.08.2021ČlankiHrvaškajavni zavod - javna šola - odbor šole - delavski predstavnik - sindikalni zaupnik - hrvaško pravo

Predstavnik radnika u školskom odboru

(Predstavnik delavcev v šolskem odboru)

VS0004881616.08.2021ČlankiHrvaškavarstvo osebnih podatkov - skrben pregled (due diligence) - osebni podatek - definicija - posredovanje osebnih podatkov - načelo sorazmernosti - hrvaško pravo - pravo EU

O dopuštenosti prijenosa osobnih podataka trećoj osobi na teritoriju Europske unije u due diligence postupcima

(O dopustnosti posredovanja osebnih podatkov tretji osebi na območju Evropske unije v postopkih due diligence (skrben pregled))

Izberi vse|Izvozi izbrane