Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20851cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005002301.10.2021ČlankiSlovenijazasliševanje prič - navzkrižno zasliševanje - Mednarodno kazensko sodišče - mednarodno kazensko pravo - protislovnost in nekonsistentnost navedb - verodostojnost priče

Navzkrižno zasliševanje pred mednarodnimi kazenskimi sodišči

VS0005002101.10.2021ČlankiSlovenijaepidemija - COVID-19 - odločbe Ustavnega sodišča - presoja zakonitosti in ustavnosti podzakonskega predpisa - protiustavnost ZNB - učinki ustavne odločbe - prekrškovni postopek - exceptio illegalis - omejevanje človekovih pravic - omejitev gibanja - pravica do zbiranja in združevanja - jasnost in določnost pravnih pravil

Ključni odločitvi Ustavnega sodišča RS v zvezi s pravnim odzivom države na epidemijo covida-19

VS0005062801.10.2021ČlankiSlovenijazaslišanje obdolženca - zasliševanje prič v rednem sodnem postopku - kazenski postopek - komunikacija - tehnike zasliševanja - kvaliteta dokazov - izid analize

Analiza komunikacije v kazenskih sodnih postopkih

VS0005062601.10.2021ČlankiSlovenijadigitalni dokaz - forenzična preiskava - umetna inteligenca - digitalizacija - avtomatizacija forenzične preiskave - veliko podatkovje - dokazni standard zanesljivosti

Vpliv avtomatizacije digitalnih forenzičnih preiskav na dokazovanje v kazenskem postopku

VS0005062701.10.2021ČlankiSlovenijasodni izvedenec - strokovna usposobljenost izvedenca - požar - imenovanje izvedenca - primerjalna analiza - Srbija - Makedonija - Črna gora - Bosna in Hercegovina - Republika Slovenija - Republika Hrvaška

Primerjalna analiza kompetenc sodnih izvedencev za področje požarov in eksplozij

VS0005117901.10.2021ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - tristranski posli - zaporedne dobave - dobava, oproščena plačila DDV

Problematika tristranskih - zaporednih dobav

VS0005118001.10.2021ČlankiSlovenijapostavitev predhodnega vprašanja Sodišču Evropske unije (SEU) - diskrecijska pravica - za odločitev nepomembno pravno vprašanje - doktrina acte clair - obrazložitev odločitve - načelo učinkovitosti prava EU - novejša sodna praksa SEU

Dolžnost nacionalnega sodišča, da postavi vprašanje v predhodno odločanje na Sodišče EU

VS0005086801.10.2021ČlankiSlovenijasklep o izvršbi na denarno terjatev dolžnika - izvršba na plačo dolžnika - izvršba na dolžnikovo plačo - omejitev izvršbe na plačo dolžnika - minimalna plača - vzdrževan družinski član

Zvišanje omejitve izvršbe

VS0005086201.10.2021ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - odmera DDV - upravno sodelovanje - zahteva za posredovanje informacij - prekinitev postopka - prekoračitev roka - davčni inšpekcijski nadzor - sodna praksa SEU

Prekoračena prekinitev postopka

VS0005029430.09.2021ČlankiHrvaškaneplačevanje preživnine - preživninska obveznost - kršitev dolžnosti preživljanja - sposobnost za delo - izključitev protipravnosti - trajajoče kaznivo dejanje - protipravno stanje - dokončano kaznivo dejanje - pravnomočna kazenska sodba - načelo ne bis in idem

Prekid kontinuiteta radnje trajnog kaznenog djela povrede dužnosti uzdržavanja

(Prekinitev izvrševanja trajajočega kaznivega dejanja neplačevanja preživnine)

VS0005029530.09.2021ČlankiHrvaškakaznivo dejanje trgovine z ljudmi - sodna praksa - Republika Hrvaška - način izvršitve kaznivega dejanja - žrtev kaznivega dejanja - storilec kaznivega dejanja - statistični podatki - kazenski postopek - kazenska sankcija

Trgovanje ljudima - analiza slučaja

(Trgovina z ljudmi - analiza primerov)

VS0005029330.09.2021ČlankiHrvaškanadzor nad zaporniki - elektronska oblika - alternativne kazenske sankcije - pogojni odpust - hišni pripor - primerjalno pravo - Republika Hrvaška

Elektronički monitoring u suvremenom kaznenom pravu i Hrvatskoj - Alternativa kazni zatvora i panaceja za prenapučenost zatvora ili samo još jedan od načina nadzora izvršavanja sankcija i mjera

(Elektronski monitoring v sodobnem kazenskem pravu in na Hrvaškem - Alternativa zaporni kazni in panaceja za prenapolnjenost zapora ali samo še eden od načinov nadzora nad izvrševanjem sankcij in ukrepov)

VS0005085030.09.2021ČlankiSlovenijabegunska kriza - migrantski tok - pravica do vstopa v državo - pravica do azila - kršitev človekovih pravic - hrvaško pravo

Izbjeglička i migracijska kriza u Europskoj uniji - zaštita prava na pristup teritoriku ili zaštita teritorija

(Begunska in migracijska kriza v Evropski uniji - zaščita pravice dostopa do ozemlja ali zaščita ozemlja)

VS0005080630.09.2021ČlankiSlovenijajavna dražba nepremičnin - prodaja nepremičnine na javni dražbi v izvršilnem postopku - javna dražba v stečajnem postopku - tveganje - jamčevanje za stvarne napake - zastavna pravica - stvarna služnost - osebna služnost - pravica do bivanja v prodani nepremičnini - rok za izpraznitev - najemno razmerje

Pasti nakupa nepremičnine na javni dražbi

VS0005244630.09.2021ČlankiHrvaškazastopanje otroka - osebnostne pravice - roditeljska pravica - sprememba otrokovega osebnega imena - sprememba naslova prebivališča - sprememba veroizpovedi - naloge skrbnika - hrvaško pravo

Zastupanje u vezi s bitnim, osobnim pravima djeteta

(Zastopanje v zvezi z bistvenimi osebnostnimi pravicami otroka)

VS0004933327.09.2021ČlankiHrvaškadenarna odškodnina - pravična denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - zakonske predpostavke - kriteriji za odmero denarne odškodnine - zapadlost - hrvaško pravo

Pravična novčana naknada neimovinske štete

(Pravična denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo)

VS0004933227.09.2021ČlankiHrvaškajavna dajatev - neplačilo - neplačana globa za prekršek - davek na motorna vozila - neplačilo davka - javna služba - izdaja vozniškega dovoljenja - registracija motornega vozila - odrek storitve

Uskrata javne usluge i dokumenata zbog neplaćenog javnog davanja

(Odrek javne storitve in dokumentov zaradi neplačanih javnih dajatev)

VS0004933127.09.2021ČlankiHrvaškaizvršilni postopek - izvršba na podlagi notarskega zapisa - izvršba na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa - obseg sodne kontrole - obseg sodnega preizkusa - načelo stroge formalne legalitete izvršilnega postopka - sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova - pravica do sodnega varstva - pravica do pritožbe - hrvaško pravo

Stranputice sudske kontrole javnobilježničkih isprava u ovršnome postupku

(Stranpoti sodnega nadzora notarskih zapisov v izvršilnem postopku)

VS0004933427.09.2021ČlankiHrvaškaobdavčitev - izogibanje plačilu davka - slamnati mož - evropsko pravo - hrvaško pravo

Aktualne inicijative Europske unije za borbu protiv korištenja fiktivnih subjekata u porezne svrhe

(Aktualne pobude Evropske unije za boj proti uporabi fiktivnih subjektov v davčne namene)

VS0005007823.09.2021ČlankiSlovenijasvoboda izražanja - svoboda združevanja - protest - omejitev pravice - obveznosti države - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Svoboda izražanja in združevanja med protestom ter njene dopustne omejitve v luči sodne prakse ESČP

Izberi vse|Izvozi izbrane