Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20854cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0x
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005175006.12.2021ČlankiHrvaškakaznivo dejanje pranja denarja - zakonski znaki - prikrivanje - protipravna premoženjska korist - pravni promet

Kazneni pregon u predmetima pranja novca: pravi okvir i sudska praksa

(Kazenski pregon v zadevah pranja denarja: pravni okvir in sodna praksa)

VS0005172106.12.2021ČlankiHrvaškapripor - odreditev pripora - ponovitvena nevarnost - pravica do osebne svobode - domneva nedolžnosti - sorazmernost ukrepa - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) - statistični podatki

Opasnost od ponavljanja djela određivanje istražnog zatvora - iudex, que vadis?

(Ponovitvena nevarnost in odreditev pripora - Iudex, Quo vadis?)

VS0005172506.12.2021ČlankiSlovenijaukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in uspešno izvedbo kazenskega postopka - pripor - milejši ukrep - Hrvaška - obljuba obdolženca, da ne bo zapustil prebivališča - odvzem potnega lista - ukrep prepovedi približevanja - prepoved dostopa do interneta - trajanje ukrepa - pristojnost za odločanje - sorazmernost ukrepa - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - pravo EU - primerjalno pravo - italijansko pravo - nemško pravo - francosko pravo

Mjere opreza u kaznenom postupku - prijepor oko samostalne opstojnosti i trajanja te druga otvorena pitanja

(Preventivni ukrepi v kazenskem postopku - spor glede samostojnega obstoja in trajanja ter druga odprta vprašanja)

VS0005172606.12.2021ČlankiHrvaškaprikriti preiskovalni ukrepi - zakonitost dokazov - naknadna sodna kontrola - obrazloženost odredbe - tehtanje ustavnih pravic - praksa Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - pravica do zasebnega in družinskega življenja - pravica do poštenega postopka

Sudska kontrola zakonitosti dokaza pribavljenih posebnim dokaznim radnjama

(Sodna kontrola zakonitosti dokazov, pridobljenih s prikritimi preiskovalnimi ukrepi)

VS0005174806.12.2021ČlankiHrvaškasvoboda izražanja - kazniva dejanja zoper čast in dobro ime - kaznivo dejanje razžalitve - kaznivo dejanje žaljive obdolžitve - pravica do ugleda ali dobrega imena - kolizija pravic - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - žalitev sodišča - kaznovanje udeležencev postopka z denarno kaznijo

Presude i odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na svobodu izražavanja - s posebnim osvrtom na presudu N. Š. protiv Hrvatske

(Sodbe in odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevah proti Republiki Hrvaški zaradi kršitve pravice do svobode izražanja - s posebnim poudarkom na sodbi N. Š. proti Hrvaški)

VS0005170206.12.2021ČlankiHrvaškadigitalni trg - posredovanje - prepoved nepoštene poslovne prakse - splošni pogoji poslovanja - hrvaško pravo - pravo EU

Regulacija poslovanja digitalnih platformi prema poslovnim subjektima

(Ureditev poslovanja digitalnih platform z vidika poslovnih subjektov)

VS0005170006.12.2021ČlankiHrvaškaodvetništvo - opravljanje odvetniških storitev - sprememba zakonodaje - hrvaško pravo

Izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu i (ne)očekivani doseg četvrte Novele Zakona

(Spremembe in dopolnitve Zakona o odvetništvu in (ne)pričakovani domet četrte novele zakona)

VS0005170106.12.2021ČlankiHrvaškapogodba o nepremičninskem posredovanju - pravice in obveznosti pogodbenih strank - provizija posrednika - varstvo potrošnikov - veljavnost pogodbe - hrvaško pravo

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina

(Pogodba o nepremičninskem posredovanju)

VS0005174706.12.2021ČlankiSlovenijapravice osumljenca - pravni pouk - pravica do obrambe - seznanitev - pravica do zagovornika - dostop do zagovornika - sodna praksa Sodišča Evropske unije

Prava obrane u praksi Suda Europske unije - novosti i neka otvorena pitanja

(Pravica do obrambe v praksi Sodišča Evropske unije - novosti in nekatera odprta vprašanja)

VS0005252802.12.2021ČlankiSlovenijakomunikacijska zasebnost - IP-naslov - statični IP naslov - dinamični IP naslov - odločba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - odredba sodišča - novela ZKP-N

Zadeva Benedik in vprašanje sodne odredbe za podatke o uporabniku naslova IP

VS0005174601.12.2021ČlankiSlovenijasodna praksa Ustavnega sodišča - Sodni svet - diskrecijska pravica - imenovanje na mesto vrhovnega sodnika - tožba zoper predlog sodnega sveta - zakonitost postopka izbire - pravica do izjave v postopku - pravica do informacije - pravica do poštenega postopka - ukrep prepovedi približevanja - podaljšanje ukrepa - pravica do izjave pred sodiščem

Je pravica do informacije v novejši praksi Ustavnega sodišča pod pritiskom?

VS0005244501.12.2021ČlankiSlovenijaveljavnost pogodbe v tujini - Hrvaška - izvršba - nesporni zahtevki - pogodba v obliki notarskega zapisa - evropski nalog za izvršbo - potrdilo o izvršljivostiKako v Sloveniji skleniti pogodbo, ki bo veljala tudi na Hrvaškem ali v kakšni drugi državi članici EU?
VS0005244401.12.2021ČlankiSlovenijazastopanje - nasprotje interesov - notranje omejitve zastopanja - zakonito zastopanje - učinki zastopanja - prekoračitev pooblastila - splošno pooblastilo - načelo abstrahiranja

Kaj omogoča zastopniku ravnanje v nasprotju z interesi zastopanega oziroma diskrepanca med zunanjim in notranjim zastopniškim razmerjem

VS0005228401.12.2021ČlankiSlovenijaCOVID-19 - začasni ukrepi v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) - karantena - obrazloženost odločbe - nezakonita odločba - omejitev svobode gibanja - omejitev osebne svobode - odškodninska odgovornost države R Slovenije - protipravnost konkretnega posamičnega akta - kvalificirana protipravnost - denarna odškodnina za pretrpljene duševne bolečine zaradi okrnitve svobode (pripor) - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Nezakonito odrejena karantena na mejnem prehodu: podlaga za odškodninsko odgovornost države?

VS0005241601.12.2021ČlankiSlovenijaCOVID-19 - začasni ukrepi v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) - časovna veljavnost - odlok - objava predpisa - javna objava pravnega predpisa - objava v državnem uradnem listu - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije - prekrški - lex certa - plačilo globe - zahteva za varstvo zakonitosti - odprava ali sprememba odločbe na predlog prekrškovnega organa - odškodninski zahtevek - neupravičena obogatitev

Problem neveljavnih vladnih odlokov, glob, izrečenih brez pravne podlage, in vprašanja neupravičene obogatitve Republike Slovenije

VS0005169929.11.2021ČlankiHrvaškaformalna pogodba - oblika sprememb in dopolnitev pogodbe - ustni dogovor - veljavnost - hrvaško pravo

O valjanosti neformalno ugovorenih odredbi formalnog ugovora

(O veljavnosti neformalno dogovorjenih določb formalne pogodbe)

VS0005169829.11.2021ČlankiHrvaškaprodajna pogodba - sprememba zakonodaje - pojem potrošnika - odgovornost za stvarne napake - pravice kupca - garancija - hrvaško pravo

Novo reguliranje ugovora o kupoprodaji

(Nova ureditev kupoprodajne pogodbe)

VS0005170325.11.2021ČlankiSlovenijaodlog izvršbe - razlogi za odlog izvršbe - vprašanje ustavnosti zakonske ureditve - odločba Ustavnega sodišča - metoda praktične konkordance

Odlog izvršbe - Ustavno sodišče tako, zakonodajalec drugače?

VS0005166818.11.2021ČlankiSlovenijapostopek izročitve - sodni postopek - upravni postopek - prepoved mučenja - razmere v zaporu - pošteno sojenje - Rusija - novela ZKP-N

Nevarnost dehumaniziranih postopkov kazenskopravnih izročitev tretjim državam

VS0005162018.11.2021ČlankiSlovenijagoljufija na škodo EU - Evropsko javno tožilstvo (EJT) - evropski delegirani tožilec - pristojnosti - Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) - Evropsko računsko sodišče - sodelovanje

Nov institucionalni in zakonodajni okvir za boj proti goljufijam na škodo EU

Izberi vse|Izvozi izbrane