Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20851cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9OQ==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS03394801.01.1998ČlankiHrvaškapostopek pred razsodišči - arbitraža - razveljavitev odločitve arbitraže - jezik v postopku

Jezik arbitraže kao razlog za neizvršenje i poništaj arbitražne
odluke
VS03429501.01.1998ČlankiHrvaškaprevoz v cestnem prometu - prevoz potnikov in prtljage - odškodninska odgovornost prevoznika

Temelji ugovorne odgovornosti u zakonu o prijevozu u cestovnom
prometu
VS03429601.01.1998ČlankiHrvaškazavarovanje denarnih terjatev - ustanovitev zastavne pravice na ladji dolžnika - vknjižba zastavne pravice - vpisnik ladij - rubež ladje - izvensodna prodaja ladje

Pomorska hipoteka de lege ferenda
VS03429701.01.1998ČlankiHrvaškapranje denarja

Prevencija i sankcija pranja novca
VS03429801.01.1998ČlankiHrvaškafirma - pravna narava firme - sestavine firme - splošna načela firmskega prava - uporaba firme - varstvo firme - prenos firme

Tvrtka
VS03429901.01.1998ČlankiHrvaškanadzorni svet - člani nadzornega sveta - prenehanje članstva - pravni položaj člana

Pravni položaj člana nadzornog odbora
VS03436506.04.1998ČlankiHrvaškazastopanje v pravdnem postopku - pooblaščenci - obvezno zastopanje

Obvezatno odvjetničko zastupanje?
VS03436606.04.1998ČlankiHrvaškaleasing - finančni leasing

Pojam financijskog leasinga
VS03436706.04.1998ČlankiHrvaškavarstvo potrošnikov

Materijalnopravna i kolizijskopravna zaštita potrošača u poredbenom
pravu
VS03438601.08.1998ČlankiHrvaškapravo družb - pregled pravne ureditve v R Hrvaški

Pravo društava - nova grana hrvatskog prava
VS03438701.08.1998ČlankiHrvaškavrednostni papirji - trg vrednostnih papirjev - pravna ureditev v R Hrvaški

Uz Zakon o izdavanju i prometu vrejednosnim papirima
VS03438801.08.1998ČlankiHrvaškaprevzemi delniških družb - pregled pravne ureditve v R Hrvaški

Zakon o postupku preuzimanja dioničkih društava
VS03438901.08.1998ČlankiHrvaškapovrnitev negmotne škode - pravna oseba kot oškodovanec - oblike nadomestila za pretrpljeno škodo pravne osebe - primerjava z državami v Evropi

Odgovornost za nematerijalnu štetu pravnih osoba u gospodarstvu
VS03439001.08.1998ČlankiHrvaškaizvršba na podlagi verodostojne listine - izvršilni postopek - ugovor zoper sklep o izvršbi - izvršba na denarne terjatve - rubež

O nekim problemima u vezi s primjenom ovršnoga zakona
VS03439101.08.1998ČlankiHrvaškastečaj delodajalca - vpliv stečaja na delovna razmerja - terjatve delavcev

Prava zaposlenika u slučaju stečaja poslodavca
VS03439201.08.1998ČlankiHrvaškasuperficies solo cedit - zemljišče in stavba

Pravno jedinstvo nektretnine i njezinih posebnih dijelovo
VS03447330.12.1998ČlankiHrvaškalastninska pravica - ustavna zaščita lastninske pravice

Ustavnosudska zaštita prava vlasništva
VS03447430.12.1998ČlankiHrvaškaustavnopravna opredelitev lastninske pravice - omejitve lastninske pravice (v javnem interesu) - posebna pravna ureditev za kmetijska zemljišča, gozdove in gozdna zemljišča - status stavbnih zemljišč - stavb in delov zgradbe

Pravni režim nekretnina i njegova usklađenost s ustavnim poretkom i
zahtjevima tržišnog gospodarstva
VS03447530.12.1998ČlankiHrvaškainstitut etažne lastnine

Uspostava etažnog vlasništva i isključenje prema zakonu o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima
VS03447630.12.1998ČlankiHrvaškapogodba o delu - vsebina - oblika - razmerje s prodajno pogodbo - nevarnost - obveznosti prevzemnika in naročnika - odgovornost za sodelavce - odgovornost za napake

Ugovor o djelu

Izberi vse|Izvozi izbrane