Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20851cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2M=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005244326.08.2021ČlankiSlovenijapotrošnik - shranjevalna pogodba - bistvena sestavina pogodbe - cena storitev - določitev cene del po sodišču - načelo afirmacije

Svojevrstna koncepcija pogodbe in potrošniškega prava

VS0005244401.12.2021ČlankiSlovenijazastopanje - nasprotje interesov - notranje omejitve zastopanja - zakonito zastopanje - učinki zastopanja - prekoračitev pooblastila - splošno pooblastilo - načelo abstrahiranja

Kaj omogoča zastopniku ravnanje v nasprotju z interesi zastopanega oziroma diskrepanca med zunanjim in notranjim zastopniškim razmerjem

VS0005244822.09.2021ČlankiHrvaškasodna praksa - lastninska pravica najemodajalca - denarna odškodnina za premoženjsko škodo - neprofitna in tržna najemnina - pravica do neprofitne najemnine

Konsideracije oko prava vlasnika stanova koje koriste ili su koristili zaštićeni najmoprimci

(Razmišljanja glede pravic lastnikov stanovanj, ki jih uporabljajo ali so jih uporabljali zaščiteni najemniki)

VS0005244501.12.2021ČlankiSlovenijaveljavnost pogodbe v tujini - Hrvaška - izvršba - nesporni zahtevki - pogodba v obliki notarskega zapisa - evropski nalog za izvršbo - potrdilo o izvršljivostiKako v Sloveniji skleniti pogodbo, ki bo veljala tudi na Hrvaškem ali v kakšni drugi državi članici EU?
VS0005244630.09.2021ČlankiHrvaškazastopanje otroka - osebnostne pravice - roditeljska pravica - sprememba otrokovega osebnega imena - sprememba naslova prebivališča - sprememba veroizpovedi - naloge skrbnika - hrvaško pravo

Zastupanje u vezi s bitnim, osobnim pravima djeteta

(Zastopanje v zvezi z bistvenimi osebnostnimi pravicami otroka)

VS0005243902.09.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - kverulantstvo - pogoji za postavitev začasnega skrbnika - načelo sorazmernosti

Postavitev odrasle osebe pod skrbništvo zaradi kverulanstva

VS0005243109.11.2021ČlankiBosna in Hercegovinaprodajna pogodba - odstop od ponudbe - določitev cene - izjava o sprejemu ponudbe - obvezna prevzemna ponudba - razlaga pogodbe - pravna sredstva

Neutralni karakter Konvencije o međunarodnoj prodaji robe

(Nevtralni značaj Konvencije o mednarodni prodaji blaga)

VS0005241601.12.2021ČlankiSlovenijaCOVID-19 - začasni ukrepi v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) - časovna veljavnost - odlok - objava predpisa - javna objava pravnega predpisa - objava v državnem uradnem listu - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije - prekrški - lex certa - plačilo globe - zahteva za varstvo zakonitosti - odprava ali sprememba odločbe na predlog prekrškovnega organa - odškodninski zahtevek - neupravičena obogatitev

Problem neveljavnih vladnih odlokov, glob, izrečenih brez pravne podlage, in vprašanja neupravičene obogatitve Republike Slovenije

VS0005228401.12.2021ČlankiSlovenijaCOVID-19 - začasni ukrepi v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) - karantena - obrazloženost odločbe - nezakonita odločba - omejitev svobode gibanja - omejitev osebne svobode - odškodninska odgovornost države R Slovenije - protipravnost konkretnega posamičnega akta - kvalificirana protipravnost - denarna odškodnina za pretrpljene duševne bolečine zaradi okrnitve svobode (pripor) - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Nezakonito odrejena karantena na mejnem prehodu: podlaga za odškodninsko odgovornost države?

VS0005232322.04.2021ČlankiSlovenijastatutarno pravo - pravo EU - svoboda ustanavljanja družb - prenos sedeža pravne osebe - čezmejni prenos sedeža gospodarske družbe - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Svoboda ustanavljanja v povezavi s čezmejnim prenosom statutarnega sedeža družb v EU in vpliv zadeve Polbud

VS0005232721.08.2020ČlankiSlovenijadelniška družba (d. d.) - upravljanje tveganja - uprava - likvidnostno stanje - odškodninska odgovornost poslovodstva

Dolžnost uprave v zvezi z upravljanjem tveganj v delniški družbi

VS0005232422.04.2021ČlankiSlovenijaznamka - uporaba tuje blagovne znamke - omejitev pravic iz znamke - osebno ime - firma - dobri poslovni običaji - dobra vera - novela ZIL-1E

Uporaba tuje znamke po noveli ZIL-1E

VS0005232522.04.2021ČlankiSlovenijapriznanje in izvršitev tuje arbitražne odločbe - arbitražna odločba - eksekvatura - načelo medsebojnega zaupanja med državami članicami

Primerjava postopkov priznanja in izvršitve po Newyorški konvenciji in Bruseljski uredbi Ia

VS0005232821.08.2020ČlankiSlovenijalastne delnice - rezerve za lastne delnice - pridobivanje lastnih delnic prek tretjih oseb - družbeniška tožba - korporacijsko pravni zahtevek - ničnost obligacijskega posla - prepoved finančne asistence - pravice iz lastnih delnic - odsvajanje lastnih delnic - nemško pravo - slovensko pravo

Pridobivanje lastnih delnic prek tretjih oseb v slovenskem in nemškem pravu

VS0005232621.08.2020ČlankiSlovenijastatusno preoblikovanje - svoboda ustanavljanja družb - zaščita delničarjev - zaščita upnika - registracija - likvidacija podjetja - kapitalska družba - register družb - sodni register

Čezmejna preoblikovanja - nova normirana oblika (formalnega) statusnega preoblikovanja

VS0005231526.08.2021ČlankiSlovenijaprevladujoč položaj na trgu - zloraba prevladujočega položaja - osebni podatki - zbiranje podatkov - doktrina nujne zmogljivosti

Konkurenčnopravni vidik zbiranja masovnih podatkov

VS0004934901.02.2020ČlankiSlovenijaodpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog

Mednarodna ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ter vpliv na našo ureditev in prakso

VS0001641911.09.2017ČlankiHrvaškakaznivo dejanje - prekršek - ne bis in idem - hrvaško pravo

Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava

(Načelo ne bis in idem v prekrškovnem, kazenskem in upravnem pravu)

VS0003509201.06.2020ČlankiSlovenijaCOVID-19 - začasno čakanje na delo - nadomestilo plače - skrajšanje delovnega časa - dodelitev subvencije - plačilo prispevkov - delna oprostitev plačila

Protikoronski ukrepi in pogoji, na katere bo treba paziti v letu 2020

VS0000511211.09.2017ČlankiSlovenijanačelo zakonitosti - enotna kazen zapora - pravna praznina

Razlaga pravne praznine v korist obsojenca (Koprivnikar proti Sloveniji, št. 67503/13, 24. januar 2017)

Izberi vse|Izvozi izbrane