Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20927cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT04
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005340930.09.2021ČlankiHrvaškaarbitraža - spori o pravicah intelektualne lastnine - mednarodna arbitraža - tuje pravo - mednarodno pravo - Francija - Nemčija - Švica - imenovanje arbitra - začasni ukrepi

Intellectual property disputes and international arbitration

(Spori iz intelektualne lastnine in mednarodna arbitraža)

VS0004933327.09.2021ČlankiHrvaškadenarna odškodnina - pravična denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - zakonske predpostavke - kriteriji za odmero denarne odškodnine - zapadlost - hrvaško pravo

Pravična novčana naknada neimovinske štete

(Pravična denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo)

VS0004933227.09.2021ČlankiHrvaškajavna dajatev - neplačilo - neplačana globa za prekršek - davek na motorna vozila - neplačilo davka - javna služba - izdaja vozniškega dovoljenja - registracija motornega vozila - odrek storitve

Uskrata javne usluge i dokumenata zbog neplaćenog javnog davanja

(Odrek javne storitve in dokumentov zaradi neplačanih javnih dajatev)

VS0004933127.09.2021ČlankiHrvaškaizvršilni postopek - izvršba na podlagi notarskega zapisa - izvršba na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa - obseg sodne kontrole - obseg sodnega preizkusa - načelo stroge formalne legalitete izvršilnega postopka - sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova - pravica do sodnega varstva - pravica do pritožbe - hrvaško pravo

Stranputice sudske kontrole javnobilježničkih isprava u ovršnome postupku

(Stranpoti sodnega nadzora notarskih zapisov v izvršilnem postopku)

VS0004933427.09.2021ČlankiHrvaškaobdavčitev - izogibanje plačilu davka - slamnati mož - evropsko pravo - hrvaško pravo

Aktualne inicijative Europske unije za borbu protiv korištenja fiktivnih subjekata u porezne svrhe

(Aktualne pobude Evropske unije za boj proti uporabi fiktivnih subjektov v davčne namene)

VS0005007823.09.2021ČlankiSlovenijasvoboda izražanja - svoboda združevanja - protest - omejitev pravice - obveznosti države - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Svoboda izražanja in združevanja med protestom ter njene dopustne omejitve v luči sodne prakse ESČP

VS0005244822.09.2021ČlankiHrvaškasodna praksa - lastninska pravica najemodajalca - denarna odškodnina za premoženjsko škodo - neprofitna in tržna najemnina - pravica do neprofitne najemnine

Konsideracije oko prava vlasnika stanova koje koriste ili su koristili zaštićeni najmoprimci

(Razmišljanja glede pravic lastnikov stanovanj, ki jih uporabljajo ali so jih uporabljali zaščiteni najemniki)

VS0004933520.09.2021ČlankiHrvaškapripojitev gospodarskih družb - ovire - stečajni razlog - omejitev svobodne gospodarske pobude - omejitev lastninske pravice - primernost ukrepa - nujnost posega - načelo sorazmernosti - hrvaško pravo

Treba li onemogućiti pripajanje trgovačkog društva kod kojeg postoji stečajni ili predstečajni razlog?

(Ali je treba preprečiti pripojitev gospodarske družbe, pri katerem obstaja stečajni ali predstečajni razlog?)

VS0004933620.09.2021ČlankiHrvaškaobdavčitev - stalna poslovna enota - davčni nerezident - opravljanje storitev - dohodek od nepremičnine - dvojna obdavčitev - hrvaško pravo

Stalna poslovna jedinica nerezidenta

(Stalna poslovna enota nerezidenta)

VS0004933720.09.2021ČlankiHrvaškaetažna lastnina - pridobitev lastninske pravice - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - derivativna pridobitev lastninske pravice - rekonstrukcija objekta - nadgradnja objekta - vlaganje v tujo nepremičnino - izdaja gradbenega dovoljenja - uporabno dovoljenje - vknjižba v zemljiško knjigo - hrvaško pravo

Stjecanje etažnog vlasništva nadogradnjom objekta

(Pridobitev etažne lastnine z nadgradnjo objekta)

VS0004933813.09.2021ČlankiHrvaškaničen pravni posel - restitucijski zahtevek - zastaranje zahtevka - začetek teka zastaralnih rokov - pravnomočna sodna odločba - hrvaško pravo

Otvorena pitanja o restitucijskim zahtjevima iz ništetnih pravnih poslova nakon pravnog shvaćanja Vrhovnog suda RH

(Odprta vprašanja o restitucijskih zahtevkih iz ničnih pravnih poslov po pravnem stališču Vrhovnega sodišča RH)

VS0004933913.09.2021ČlankiHrvaškavarstvo otrokovih pravic - ukrepi za varstvo koristi otroka - prekrškovni postopek - prekrški zoper varnost cestnega prometa - nasilje v družini - zaslišanje otroka - hrvaško pravo

Prekršajnopravna zaštita djece

(Prekrškovnopravno varstvo otrok)

VS0004950709.09.2021ČlankiSlovenijakaznivo dejanje - nasilje v družini - družina - oblike nasilja - epidemija - COVID-19 - državna statistika

Nasilje v družini v času epidemije covida-19

VS0004963709.09.2021ČlankiSlovenijaprivolitev pacienta v zdravljenje ali poseg - privolitev oškodovanca - (ne)veljavnost privolitve v poseg - izključitev protipravnosti - domnevna privolitev

Kazenskopravni vidik privolitve pacienta v medicinski poseg

VS0004963809.09.2021ČlankiSlovenijavštevanje pripora v izrečeno kazen - nedopustnost združitve kazni s prestanim priporom v drugi kazenski zadevi - razlaga kazenskega zakona - ustavnoskladna razlaga - sodna praksa Vrhovnega sodišča

Vštevanje časa pripora v primeru zaporne kazni iz drugega postopka

VS0005001609.09.2021ČlankiSlovenijaCOVID-19 - cepljenje proti nalezljivim boleznim - obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - pravica do zdravega življenjskega okolja - varstvo človekovih pravic - poseg v človekove pravice

Ni pravice do necepljenja

VS0004882906.09.2021ČlankiHrvaškaupravni postopek - potrdilo o izvršljivosti - razveljavitev potrdila o izvršljivosti - razlogi za izpodbijanje - hrvaško pravo

Potvrda izvršnosti u upravnom postupku i njezino stavljanje izvan snage

(Potrdilo o izvršljivosti v upravnem postopku in njegova razveljavitev)

VS0004882706.09.2021ČlankiHrvaškaobvezno zdravstveno zavarovanje - pravice delavcev - enako obravnavanje - obdobje zavarovanja - seštevanje dob - hrvaško pravo - pravo EU

Utjecaj europskih propisa na prava iz zdravstvenog osiguranja

(Vpliv evropskih predpisov na pravice iz zdravstvenega zavarovanja)

VS0004882306.09.2021ČlankiHrvaškanovi kazenski zakonik - sprememba zakona - hrvaško pravo

VI. Novela Kaznenog zakona

(VI. novela Kazenskega zakona)

VS0004882406.09.2021ČlankiHrvaškadostop do spletne strani - spletna povezava - kršitev avtorskih pravic - sodna praksa Sodišča Evropske unije - svoboda izražanja - hrvaško pravo - pravo EU

Predstavlja li poveznica (link) povredu autorskog prava

(Ali pomeni povezava (link) kršitev avtorskih pravic)

Izberi vse|Izvozi izbrane