Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20923cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPWRpdiZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTI=
Evidenčna številka: VS041172, Datum objave: 01.11.2005, Vrsta: Članki, Izvor: dr. Dragan Bolanča, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: stvarne pravice - pridobitev stvarnih pravic na pomorskem dobru
Besedilo:Stvarna prava na pomorskom dobru (Stvarne pravice na pomorskem dobru)
Evidenčna številka: VS041173, Datum objave: 01.11.2005, Vrsta: Članki, Izvor: dipl. iur. Darko Milković, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: pogodba o delu - odpoved pogodbe o delu - redna odpoved pogodbe o delu - poslovni razlogi - krivdni razlogi - izredna odpoved pogodbe o delu - rok - razlogi za izredno odpoved pogodbe o delu - sodno prenehanje pogodbe o delu
Besedilo:Otkaz ugovora o radu (Odpoved pogodbe o delu)
Evidenčna številka: VS041174, Datum objave: 01.11.2005, Vrsta: Članki, Izvor: Jakša Barbić, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: sodni register - vpis v sodni register - podatki, ki se vpisujejo v sodni register
Besedilo:Značenje upisa u sudski registar (Pomen vpisa v sodni register)
Evidenčna številka: VS045629, Datum objave: 01.07.2013, Vrsta: Članki, Izvor: dr. Aleš Galič, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: arbitraža - pizanje arbitražnih odločb - izvršljivost arbitražnih odločb - arbitražni sporazum - arbitrabilnost spora - nasprotovanje odločbe javnemu redu - priznanje arbitražne odločbe, ki je bila ugotovljena za nično
Besedilo:Priznanje i ovrha arbitražnih pravorijeka u Sloveniji (Priznanje in izvršljivost arbitražnih odločb v Sloveniji
Evidenčna številka: VS045630, Datum objave: 01.07.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Željko Borić, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: obresti - posojilna pogodba - pogodba o kreditu - obrestna mera - pogodbene obresti
Besedilo:Je li promjenjiva kamatna stopa u ugovorima o kreditu na zakonu osnovana? (Ali je spremenljiva obrestna mera v pogodbah o kreditu skladna z zakonom?)
Evidenčna številka: VS045631, Datum objave: 01.07.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Martina Grdić, dr. Aleksandra Bravar, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: Mednarodna konvencija o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju (Konvencija HNS) - omejitev odgovornosti - obvezno zavarovanje odgovornosti - sklad HNS
Besedilo:Međunarodna konvencija o odgovornosti i naknadi štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem (HNS konvencija) ( Mednarodna konvencija o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih... snovi po morju (Konvencija HNS))
+
Evidenčna številka: VS046852, Datum objave: 17.10.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Željko Borić, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: zemljiškoknjižni postopek - uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem - pravni interes - aktivno legitimirana stranka - stranka - zaznamba začetka postopka v zemljiški knjigi - začetek in potek postopka - narok - pravdni postopek
Besedilo:Pojedinačni ispravni postupak (Posamezni postopek uskladitve zemljiške knjige z dejanskim stanjem)
Evidenčna številka: VS046853, Datum objave: 17.10.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Goran Milaković, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: zemljiška knjiga - zemljiški kataster - vpis v zemljiško knjigo in kataster - javna cesta - nerazvrščena cesta - zemljiškoknjižni postopek - knjižni pravni prednik - geodetski elaborat - Državna geodteska uprava - javno dobro - izbrisna tožba
Besedilo:E videntiranje i upis u katastru i zemljišnim knjigama ranije izgrađenih javnih i nerazvrtanih cesta (Prijava in vpis v kataster in zemljiško knjigo že zgrajenih javnih in nerazvrščenih cest)
Evidenčna številka: VS043503, Datum objave: 01.11.2013, Vrsta: Članki, Izvor: dipl. iur. Kristian Plazonić, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: delovna razmerja - spremembe hrvaške zakonodaje
Besedilo:Novela zakona o radu (Novela Zakona o delu)
Evidenčna številka: VS045655, Datum objave: 01.09.2013, Vrsta: Članki, Izvor: dr. Alađana Aras, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: sposobnost biti stranka - procesna sposobnost - pravdna sposobnost - pravdna sposobnost pravnih oseb - pravdna sposobnost državnih organov
Besedilo:Subjekti postupka u sporovima unutar trgovačkog društva (Subjekti postopka v sporih znotraj gospodarskih družb)
Evidenčna številka: VS045656, Datum objave: 01.09.2013, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Petar Radošević, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: delniška družba (d. d.) - skrbništvo nad delnicami
Besedilo:O dioničarima kojima ne pripadaju njihove dionice (O delničarjih, ki jim ne pripadajo njihove delnice)
Evidenčna številka: VS045657, Datum objave: 01.09.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Jelena Uzelac, Goran Trbojević, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: adhezijska pogodba - prednosti in slabosti adhezijske pogodbe - zavarovalna pogodba - bančni posli - prevozna pogodba - turistične pogodbe - pogodba o posredovanju in prodaji nepremičnin - razlaga adhezijskih pogodb
Besedilo:Adhezijsko sklapanje ugovora s posebnim osvrtom na tumačenje spornih odredbi (Adhezijsko sklepanje pogodbe s posebnim pogledom na razlago spornih določb)
Evidenčna številka: VS045658, Datum objave: 01.09.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Zinka Bulka, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: povračilo stroškov v izvršilnem postopku - potrebni stroški - povračilo stroškov izvršbe na podlagi verodostojne listine - povračilo stroškov izvršbe na nepremičnine - povračilo stroškov izvršbe na premičnine
Besedilo:Naknada troškova u ovršnom postupku (Povrnitev stroškov v izvršilnem postopku)
Evidenčna številka: VS045666, Datum objave: 01.11.2013, Vrsta: Članki, Izvor: dr. Mladen Pavlović, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: poslovna odškodninska odgovornost - predpostavke poslovne odškodninske odgovornosti - odgovornost za neizpolnitev - odgovornost za izpolnitev z napako - odgovornost za zamudo z izpolnitvijo - protipravnost - vzročna zveza - nastanek škode - ekskulpacijski razlogi - višja sila - škoda, ki jo povzroči tretja oseba - obvestitev o nastanku škode - izostanek obvestila
Besedilo:Ugovorna odgovornost za štetu (Poslovna odškodninska odgovornost)
Evidenčna številka: VS045667, Datum objave: 01.11.2013, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Dinko Jakelić, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: pogajanja pred sklenitvijo pogodbe - neuspela pogajanja - odgovornost za škodo, nastalo zaradi neuspelih pogajanj - predpostavke odgovornosti - obseg povrnitve škode
Besedilo:Odgovornost za štetu zbog neuspjelih pregovora (Odgovornost za škodo zaradi neuspelih pogajanj)
Evidenčna številka: VS045668, Datum objave: 01.11.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Dragan Zlatović, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: nelojalna konkurenca - oblike nelojalnih ravnanj - nastanek škode
Besedilo:Pravna priroda nelojalne konkurencije (Pravna narava nelojalne konkurence)
Evidenčna številka: VS046892, Datum objave: 13.11.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Zvonimir Bošković, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: zdravniška napaka - odškodninska odgovornost - moralna in etična načela zdravniške stroke - profesionalna skrbnost - kodeks medicinske etike - stvarna napaka - odgovornost za proizvod z napako - varstvo potrošnikov - objektivna odgovornost - subjektivna odgovornost - pacientove pravice - nepredviden dogodek - slučaj - višja sila - običajno tveganje - sodni postopki - mediacija - arbitraža
Besedilo:Liječnička pogreška – sudskomedicinski aspekt (Zdravniška napaka – sodnomedicinski aspekt)
Evidenčna številka: VS046893, Datum objave: 13.11.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Alen Golub, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: fiducija - fiduciarno zavarovanje - prenos v zavarovanje - prenos lastninske pravice v zavarovanje - sporazum strank o prenosu lastninske pravice v zavarovanje - lex commissoria - pactum antihreticum - intabulacijska klavzula - ničnost - komisorni dogovor - neposredna izvršljivost - datio in solutum - prepoved omejitve pravice do vrnitve blaga in pravic - prodaja ali zadržanje zastavljene stvari po vnaprej določeni ceni - prodaja zastavljenega predmeta - podzastava - zastavna pravica na zastavni pravici - večkratna zastavitev iste nepremičnine
Besedilo:Zabranjene odredbe sporazuma o fiducijarnom osiguranju (Prepovedi pri sklepanju sporazuma o fiduciarnem zavarovanju)
Evidenčna številka: VS046894, Datum objave: 13.11.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Željko Borić, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: izbrisna tožba - pasivna legitimacija - dobrovernost - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - razpolagalna sposobnost - dovoljenost izbrisne tožbe - odškodninska odgovornost - predpostavke za izbrisno tožbo
Besedilo:Brisovna tužba (Izbrisna tožba)
Evidenčna številka: VS043542, Datum objave: 01.01.2014, Vrsta: Članki, Izvor: Kristian Plazonić, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: stečaj delodajalca - zavarovanje terjatev delavcev - pravice delavcev - Agencija za zavarovanje zahtevkov delavcev v primeru stečaja delodajalca
Besedilo:Novela zakona o osiguranju potraživanja radnika u slućaju stečaja delodajalca (Novela zakona o zavarovanju zahtevkov delavcev v primeru stečaja delodajalca)

Izberi vse|Izvozi izbrane