Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20924cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MTA0Mg==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0000393801.06.2016ČlankiSlovenijaAvstralija - država Queensland - sodni sistem - kazenska sodišča - položaj sodnikovKazenska sodišča države Queensland - primerjalna perspektiva
VS0000883201.07.2017ČlankiSlovenijastečajni postopek - nagrada stečajnega upravitelja - nadomestilo upravitelja - nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev - izračun nadomestila - prenos premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti - prevzem premoženja s strani upnika - soglasje za prevzem premoženja - soglasje ločitvenega upnika - prodaja premoženja - nezavezujoče zbiranje ponudb za pridobitev informacij - večkratna ponovitev javne dražbe ali postopka zbiranja ponudb - nadzor nad stečajnim upraviteljem - nadomestilo upravitelja za razdelitev stečajne mase

Šola insolvenčnega prava 2017 - Možni odgovori na vprašanja

VS04760104.04.2014ČlankiSlovenijaizvršba - pravica do sodnega varstva - učinkovitost izvršbe - oprostitev izvršbe - omejitev izvršbe - načelo pravne države - načelo socialne države - načelo zaupanja v pravo - pravica do zasebne lastnine - pravica do poštenega sojenja - pravica do osebne svobode - enako varstvo pravic - pravica do osebnega dostojanstva in varnosti - načelo sorazmernosti - pravica do socialne varnosti - odlog izvršbe - ugovor tretjega - oseba, ki ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo - poplačilo upnika na podlagi nepravnomočnega sklepa o izvršbi - pravica do izjave - pravica do pritožbe - gospodarski spor - menica - izvršba na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet - ugovor zoper sklep o izvršbi - suspenzivnost - denarna kazen - sodni penali - izvršba za uveljavitev nedenarne terjatve - obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti - dokazno breme - obrazložen ugovor zoper sklep o izvršbi - načelo kontradiktornosti - odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi - udeleženec postopka izvršbe - ugovor po izteku roka - pravni pouk - obrazložitev - pooblaščenec - zakoniti zastopnik - neposredno izvršljiv notarski zapis - kreditna pogodba - hipoteka - nepopolna vloga - predlog za izvršbo - potrošniška pogodba - ničnost - pritožba - vročanje - odgovor na pritožbo - pritožba zoper sklep - domik nepremičnine - izročitev nepremičnine - izvršba na nepremičnino - prodaja nepremičnine v izvršbi - začasna odredba - predhodna odredba - pravnomočnost - prepoved ponovnega sojenja o isti stvariUstavnopravni vidiki izvršbe in zavarovanja
VS0000813112.02.2018ČlankiSlovenijavpis v sodni register - subjekt vpisa v sodni register - družba z omejeno odgovornostjo - zasebni vrtec - podružnica - uporaba določb ZGD - prokura - obseg pooblastila prokurista - prijava poslovnega naslova - soglasje lastnika nepremičnine - overjena izjava - odsvojitev poslovnega deleža - vrednost osnovnega kapitala družbe - podružnica tujega podjetja - izbris iz sodnega registra - povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe z omejeno odgovornostjo - revizorjevo poročilo - pridobivanje lastnih poslovnih deležev - rezerve za lastni poslovni delež - predlog za vpis spremembe članov nadzornega sveta - vstop novega družbenika - povečanje osnovnega kapitala z vložki - zavarovalnica - prenos podjetja - mnenje ustanovitvenega revizorja - obseg sodne presoje - ustanovitev pridobitvene opcije - obremenitev poslovnega deleža - oddelitev s prevzemom - vpis oddelitve v sodni register - predložitev pogodbe registrskemu sodiščuOdgovori na vprašanja registrske šole 2016
VS0002741701.11.2018ČlankiSlovenijazdravila - farmacevtski proizvodi - kaznivo dejanje proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje - uporaba snovi kot zdravila - zakonski znaki - izvršitvene oblike - kazenski pregon - vloga državnega tožilca - dokazovanje - udeležba - pomoč - odvzem stvari

Pravne in dejanske ovire pregona storilcev kaznivih dejanj v zvezi s ponarejenimi zdravili

VS03204901.01.1993ČlankiSlovenijahramba - žival - skladiščenje
PSI V "PASJIH HOTELIH"
Znano je, da pri nas še kar narašča število lastnikov psov, tako da
nekateri za našo metropolo že zaskrbljeno ugotavljajo, da v njej živi
več psov kot otrok. (Opomba: O enem od zagovornikov te teze in
njegovih ukrepih piše M. Crnkovič: Nadure za moralo, Razgledi št. 21
z dne 12.11.1993, str. 1.) (Trditve nasprotnikov psov, da gre ta
pojav prav na račun vse manjšega števila rojstev otrok, najbrž ne bi
prenesle ugotovitev kakšne znanstvene raziskave.) S povečevanjem
obsega pasjereje pa nastajajo novi, povsem praktični problemi: kam s
psičkom, ko gre gospodar na službeno pot, ali še huje - v bolnišnico.
Tem problemom seveda sledijo še problemi pravne narave. Novi časi pri
nas pa so že prinesli rešitve za te praktične probleme, medtem ko z
rešitvami pravnih še ne moremo biti povsem zadovoljni. Zaskrbljeni
...
VS0002717903.09.2019ČlankiSlovenijabrezplačna pravna pomoč - pogoji za pridobitev brezplačne pravne pomoči - krajevna in stvarna pristojnost - obseg brezplačne pravne pomoči - varstvo osebnih podatkov - stroški postopka - plačilo stroškov postopka - stroški izvedenca - stroški izvršitelja - pravilnost obračuna - mediacija - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči - nagrada in stroški pooblaščenca - kazenski postopek - izvršilni postopek - nepravdni postopek - sodna poravnava

Stroški postopka z vidika brezplačne pravne pomoči (1)

VS04879101.08.2013ČlankiSlovenijazemljiškoknjižni postopek - zemljiškoknjižni pomočnik - pristojnost - vpis v zemljiško knjigo - vknjižba pravice v vrstnem redu predznamovane pravice - predznamba - opravičba predznambe v predlagalnem postopku - hipoteka - pridobitev hipoteke - predznamba pridobitve hipoteke na podlagi predhodne odredbe - zaznamba vrstnega reda - odločanje o vknjižbi in predznambi v zaznamovanem vrstnem redu - zaznamba spora - vpis zaznambe spora - izbris zaznambe spora - vknjižba pravice v vrstnem redu zaznambe spora - vpis zaznambe izrednega pravnega sredstva - izbris zaznambe izrednega pravnega sredstva - vknjižba vzpostavitve prejšnjega stanja vpisov - vpis zaznambe izvršbe - izbris zaznambe izvršbe - vpis na podlagi sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu - vpis zaznambe stečaja - izbris zaznambe stečaja - vpis po sklepu stečajnega sodišča - sodna praksaNove pristojnosti zemljiškoknjižnih pomočnikov po noveli prvega odstavka 127. člena ZZK-1
VS04780818.05.2015ČlankiSlovenijastvar - delitev stvari - solastnina - delitev solastnine - skupna lastnina - fizična delitev stvari - delitev stvari z izplačilom deleža - civilna delitev - dediščinska skupnost - skupno premoženje - ustanovitev etažne lastnine - sodna praksaDelitev solastnine – predstavitev problemov iz sodne prakse
VS04384501.03.2016ČlankiSlovenijaindividualni delovni spori - izvršba - izvršitev sodbe - izrek - denarne terjatve - nedenarne terjatve

Izvršba sodb, izdanih v individualnih delovnih sporih(1)

VS04907101.03.2014ČlankiSlovenijakaznivo dejanje povzročitve stečaja - stečaj pravne osebe - osebni stečaj - insolventnost - poslovne terjatve - neposlovne terjatve - premoženje stečajnega dolžnika - poročilo - pozneje najdeno premoženje - poslovna sposobnost stečajnega dolžnika - omejitev poslovne sposobnosti - stečajna masa - splošna stečajna masa - posebna stečajna masa - razdelitvena masa - oškodovanje upnikov - premoženjskopravni zahtevek - aktivna legitimacija - pasivna legitimacija - odpust obveznosti(Osebni) stečaj in uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka(1)
VS0003178801.09.2019ČlankiSlovenijainvesticijski skladi - alternativni investicijski skladi - pravnoorganizacijska oblika - upravljalec - vpisi v sodni register - odločanje o predlogu za vpis v sodni register - ustanovitev - akt o ustanovitvi - status družbenika

Upravljavci alternativnih investicijskih skladov in alternativni investicijski skladi v Republiki Sloveniji ter z njimi povezani vpisi v sodni register

VS0003245601.07.2018ČlankiSlovenijaspor iz družinskih razmerij - razveza zakonske zveze - sodno izvedenstvo - izvedenec klinične psihologije - izvedensko mnenje - izvedenec psihiater - delo izvedenca - največja korist otroka

Delo sodnih izvedencev kliničnopsihološke stroke v družinskopravnih postopkih (1)

VS0000805501.07.2017ČlankiSlovenijaprenehanje družbe - vpisi v sodni register - vpis po uradni dolžnosti - prostovoljna likvidacija - prisilna likvidacija - upravičen predlagatelj - sodno imenovanje poslovodje - prenehanje družbe (d.o.o.) - družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)Prenehanje družb in drugih subjektov po zakonu
VS0001297601.06.2017ČlankiSlovenijasojenje - sodelovanje državljanov pri sojenju - porotni sistemi - pravi porotni sistem - mešani porotni sistem - prisedniški porotni sistem - zgodovinski razvoj - sestava sodišča - posvetovanje in glasovanje senata - obrazložitev odločitve - pravica do pritožbe - Francija

Francoski prisedniški model sodelovanja državljanov pri sojenju

VS04797325.07.2016ČlankiSlovenijaizvršilni stroški - sodna taksa - stroški izvršitelja - stroški strank - rubež - podaljšanje odloga - oprostitev sodne takse - nasprotna izvršba - odlog izvršbeOdgovori na vprašanja o izvršilnih stroških in sodnih taksah
VS04906901.03.2014ČlankiSlovenijastrukturni skladi - evropska sredstva - kohezijska politika - Evropski sklad za regionalni razvoj - Evropski socialni sklad - Kohezijski sklad - revidiranjeREVIDIRANJE EVROPSKIH STRUKTURNIH SKLADOV
VS04910401.08.2015ČlankiSlovenijavpis v sodni register - sklep sodnega registra - pravnomočnost - rok - pritožba - sodne počitnice - razveljavitev sklepa - sprememba zastopnikov - vrnitev v prejšnje stanje - izbris iz sodnega registra - postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije - obstoj izbrisnega razloga - vročilnica - javna listina - prekinitev postopka - predhodno vprašanje - obstoj pravice ali pravnega razmerja - nadaljevanje postopka - dopolnitev vloge - ugovor zoper odredbo - ugovor zoper predlog za vpis v sodni register - sklep skupščine - notarska listina - izvirnik listine - predložitev izvirnika listine - starost listin - razpis naroka - gospodarsko interesno združenje (GIZ) - javna gospodarska služba - ustanovitev javne gospodarske službe - akt o ustanovitvi - čistopis - vpis - odlok o ustanovitvi - družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - društvo kot edini družbenik d. o. o. - ustanovitev gospodarske zbornice - ustanovitev zbornice - vpis družbenika - ovire za vpis družbenika - vpis spremembe družbenika - prenos poslovnega deleža družbe v stečaju - stečajni dolžnik - pooblastilo stečajnega upravitelja - izjava o poravnavi obveznih dajatev - pooblastilo za prenos poslovnega deleža - pooblastilo za ustanovitev družbe - pooblastilo za sklenitev pogodbe - pooblastilo za podpis pogodbe - podelitev pooblastila - imenovanje direktorja - mandat direktorja - določitev mandatne dobe - omejitev zastopanja - vpis spremembe poslovnega deleža - čas spremembe - družne pogodba - sprememba družbene pogodbe - sedež družbe - poslovi prostor - soglasje lastnika nepremičnine - najem - solastnina - skupnost zavodov - vpis spremembe ustanovitelja - prilogeOdločanje o vpisih v sodni register
VS0000808612.02.2018ČlankiSlovenijaEvropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) - pristojnost in sestava sodišča - dostop do sodnega varstva - sodbe evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - sodbe ESČP zoper Republiko Slovenijo

SLOVENIJA PRED ESČP - Kratek pregled za obdobje 1994?2016(1)

VS0003179801.09.2019ČlankiSlovenijaomejitev zastopanja - skupno zastopanje prokurista z direktorjem - prokura - pogodba o prenosu poslovnega deleža - izbris brez likvidacije - izstop družbenika iz družbe

Povzetek razprave o aktualnih vprašanjih z registrske šole 2019(1)-2

Izberi vse|Izvozi izbrane