Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20924cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MTAzNg==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS04465901.03.2014ČlankiSlovenijapodjemna pogodba - pogodba o delu - javno naročanje - neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev od naročnika - zaupanje izvršitve posla tretjemu - obveznosti do podizvajalcev v pravilih o javnem naročanju - podizvajalec - naročnik - podjemnik - ponudnik - povezane osebe ponudnika - asignacija - priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe - izvedba javnega naročila s podizvajalci - pooblastilo ponudnika - soglasje podizvajalcaNeposredna zahteva podizvajalcev do naročnika pri razmerjih, ki izhajajo iz javnih naročil
VS04786328.12.2015ČlankiSlovenijamednarodni in čezmejni civilni spori - mednarodna pravna pomoč - pravna pomoč med sodnimi in upravnimi organi - vzajemnost - postopek dodelitve pravne pomoči - plačilo stroškov pravne pomoči - načelo delitve stroškov - pridobivanje podatkov o premoženju prosilca v postopkih odločanja o pravni pomoči(Brezplačna) pravna pomoč v mednarodnih in čezmejnih civilnih sporih
VS0000313601.06.2017ČlankiSlovenijamaterialnopravni pobot - procesni pobot - predpravdni pobot - pobotna izjava - ugovor zaradi pobota - pogoji za pobot - vzajemnost medsebojnih terjatev - likvidnost terjatve - vračunavanje s pobotom - dospelost terjatve - učinki pobota - dogovor o pobotu - izrek sodbe pri pobotnem ugovoru

Materialnopravni in procesnopravni vidiki pobota(1)

VS04692323.12.2013ČlankiSlovenijapreživljanje otroka - spori iz razmerij med starši in otroki - eventualna maksima - vezanost sodišča na tožbeni zahtevek - preiskovalno načelo - mladoletni otrok - polnoletni otrok - vzgoja in varstvo otroka - stiki z otrokom - zakonski spori - razveza zakonske zveze - dokazovanje - izrek - center za socialno delo - zavrženje tožbe - rejništvo - odvzem otroka staršem - ugotavljanje in izpodbijanje očetovstva - analiza DNA - zaslišanje stranke - predodelitev otroka na zahtevo enega od staršev - varovanje tajnosti - varstvo koristi otroka - dolžnost naznanitve kaznivega dejana in storilca - posebni zastopnik otroka - zagovornik otrokovih pravic - zaslišanje - oprostitev pričanja - kolizijski skrbnik - začasni zastopnik - zakoniti zastopnik - razveljavitev zakonske zveze - tožba - podaljšanje roditeljske pravice čez otrokovo polnoletnost - pristojnost - sodna pristojnost - odvzem poslovne sposobnosti - skrbnikAktualna vprašanja s področja družinskega prava
VS04875901.01.2013ČlankiSlovenijačlovekove pravice in temeljne svoboščine - načelo zakonitosti - načelo pravne varnosti - pravica do enakega varstva pravic - načelo konkretnosti - načelo alternativnosti - prekrškovno pravo - uporaba milejšega zakona - prepoved retroaktivne uporabe novega strožjega zakona - retroaktivna uporaba novega milejšega zakona - varnost cestnega prometa - prekršek - zakonski znaki prekrška - sankcija za prekršek - prekršek in kaznivo dejanje - zastaranje - blanketne norme - ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja - poklicni voznik - pojem hujšega prekrška - prisotnost psihoaktivnih snovi v urinu - vpliv spremembe materialnopravnih določb zakona - sprememba sankcije za prekršek med tekom sodnega postopka - globa - višina globe - kazenske točke - izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja - prehodne in končne določbeUporaba milejšega zakona v prekrškovnem pravu
VS0001438601.07.2018ČlankiSlovenijaspor iz družinskih razmerij - sodno izvedenstvo - otrokova korist - svetovalni razgovor - dokaz z izvedencem - sklep o postavitvi izvedenca - pripombe na izvedensko mnenje - odprava nejasnosti v izvedenskem mnenju - zaslišanje izvedenca - dopolnitev izvedenskega mnenja - postavitev novega izvedenca - uporaba izvedenskega mnenja iz drugega sodnega postopka - Center za socialno delo (CSD) - mnenje Centra za socialno delo (CSD) - poročilo centra za socialno deloSodno izvedenstvo v družinskopravnih postopkih (1)
VS0003249901.02.2019ČlankiSlovenijanepravdni postopek - družinski spor - spori iz razmerja med starši in otroki - spor o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok - odločanje o stikih z otrokom - mnenje otroka - razgovor z otrokom - varstvo koristi otroka - procesna legitimacija - zastopanje mladoletnega otroka - materialni in formalni udeleženci nepravdnega postopka - ukrepi za varstvo koristi otroka - postavitev kolizijskega skrbnika - postavitev začasnega zastopnika - postavitev posebnega zastopnika otroku - rejništvo

Postopki za varstvo koristi otroka in vloga otroka v teh postopkih (1)

VS04582301.08.2015ČlankiSlovenijastečajni postopek - mediacija v stečajnem postopku - obvezna mediacija - sporazumna mediacijaZakonska ureditev mediacije v stečaju(1)
VS0003249301.02.2019ČlankiSlovenijasodni tolmač - ustavna procesna jamstva - pravica do uporabe svojega jezika - pravica do izjave v postopku - pravna jamstva v kazenskem postopku - seznanitev z obtožbo - pravica do obrambe

Ustavna vloga tolmača
(mednarodna konferenca Nürnberški procesi in konferenčno tolmačenje, Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije, Ljubljana, 14. 9. 2018)

VS04875601.01.2013ČlankiSlovenijagoljufija - prevara - zakonski znaki kaznivega dejanja - opustitev - napake volje - zmota - računalniška prevara - računalniška goljufija - informacijska goljufija - vrste računalniških goljufij - internet - goljufiva prodaja po internetu - nigerijska prevara - prevara 419 - goljufija z elektronskim prenosom denarja - goljufive investicije - vplivanje na ceno delnic - konvencijska ureditev - kibernetski kriminal - mnenja in nasveti - slovenska zakonodaja - poslovna goljufija - posredna informacijska goljufija - preslepitev - preslepitev informacijskega sistema - velika tatvina - osebni podatki - kraja identitete - kriminal identitete - identitetna goljufija - sodna praksaRačunalniška goljufija kot nova oblika tradicionalne goljufije
VS04836518.05.2015ČlankiSlovenijaučinkovitost sojenja - domneva nedolžnosti - neupravičena obsodba - neupravičen odvzem prostosti - kršitev pravic obdolžencev - Državno pravobranilstvo - pristojnosti državnega pravobranilstvaPrimerjalnopravni pogled na vlogo državnega pravobranilstva pri povračilu škode osebami, ki so bile neupravičeno obsojene ali jim je bila neutemeljeno (od)vzeta prostost
VS04811001.01.2014ČlankiSlovenijakazniva dejanja zoper gospodarstvo - gospodarski kriminal - gospodarska dejavnost - stečaj - stečajni postopek - oškodovanje upnikov - stečajno kaznivo dejanje - kaznivo dejanje povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem - kaznivo dejanje lažnega stečaja - milejši zakon - stečajna goljufija - blanketni predpis - poskus - prostovoljni odstop - dokončano kaznivo dejanje - sklep o začetku stečajnega postopka - objava oklica o začetku stečajnega postopka - prisilna poravnava - izbris gospodarske družbe iz sodnega registra brez likvidacije - osebni stečaj - stečaj zapuščine - odpust obveznosti - udeležba - storitev - opustitev - vzročna zveza - krivda - direktni naklep - eventualni naklep - ponareditev ali uničenje poslovnih listin - poslovna goljufija - zloraba položaja ali pravic - stek - pranje denarjaStečajno kaznivo dejanje (v zakonu in v praksi)
VS04793003.05.2016ČlankiSlovenijapravica do osebne svobode - odškodninska odgovornost države - povračilo škode - neupravičena obsodba - neutemeljen odvzem prostosti - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice - nepremoženjska škodaPomen pravice do osebne svobode v luči povračila škode osebam, ki so bile neupravičeno obsojene ali jim je bila neutemeljeno (od)vzeta prostost
VS04796925.07.2016ČlankiSlovenijapogodba o zdravstveni oskrbi - konkludenten način sklenitve pogodbe - bolnišnično zdravljenje - škoda na zdravju - zdravniška napaka (medicinska napaka) - poslovna odškodninska odgovornosti - odškodninska odgovornost zdravnika - pojasnilna dolžnost - odpoved pravici - kršitev pojasnilne dolžnosti - medicinski izvid - krivdna odgovornost - vzročna zveza - skrbnost dobrega strokovnjaka - izvedensko mnenje - soodgovornost pacienta - dejansko stanje - dokazno breme - izvedensko mnenje, ki ga pridobi stranka postopka - olajšanje dokaznega bremenaTemelji prava zdravnikove odškodninske odgovornosti(1)
VS04934415.05.2017ČlankiSlovenijaposlovna odškodninska odgovornost - neposlovna odškodninska odgovornost - odgovornost za nepravilno izpolnitev - obseg odškodnine - predvidljivost škode - kršitev pogodbenih obveznosti - izpolnitveni zahtevek - razbremenitev odgovornosti

Nekatera aktualna vprašanja poslovne odškodninske odgovornosti

VS04934801.03.2017ČlankiSlovenijaUredba Sveta (ES) št. 44/2001 (Bruseljska uredba I) - Uredba 1215/2012 (Bruselj I bis) - priznanje in izvršitev tuje sodne odločbe - litispendenca - vzporeden postopek v tretji državi - vzporeden postopek v drugi državi članici EU - izvršitev sodne odločbe v drugi državi članici - eksekvatura - zavrnitev priznanja - prekinitev izvršbe - ukrepi zavarovanja

Sprememba Bruseljske uredbe I

VS04692223.12.2013ČlankiSlovenijaspori iz razmerij med starši in otroki - začasna odredba - vzgoja in varstvo otrok - preživljanje otroka - stiki z otrokom - sklep o začasni odredbi - sredstva zavarovanja terjatve - regulacijska začasna odredba - predlog za izdajo začasne odredbe - premičnina - prenos denarne terjatve stalnih denarnih prejemkov - organizacija za plačilni promet - nematerializirani vrednostni papirji - nepremičnina - nedenarna terjatevIzvršilni del začasnih odredb, izdanih v sporih iz razmerij med straši in otroki(1)
VS04204527.07.2015ČlankiSlovenijaazil - notranja zaščita - merilo varnosti - resna škoda - preganjanje - merilo razumnosti - življenjske razmere - kvalifikacijska direktivaInstitut notranje zaščite v slovenskem in evropskem azilnem pravu
VS0000313401.06.2017ČlankiSlovenijapodjemna pogodba - gradbena in podjemna pogodba - pogodba o naročilu in podjemna pogodba - mandatna pogodba - potrošniška pogodba - sklenitev pogodbe - pogodbene obveznosti - sklenitev pogodbe o delu - obveznosti podjemnika - dogovorjene lastnosti - uporaba določb o prodajni pogodbi - jamčevanje za stvarne napake - notifikacijska dolžnost - odgovornost podjemnika za skrite napake - odprava napake - izročitev dela - prenos lastninske pravice - hramba - nemožnost izpolnitve - zamuda - odstop od pogodbe - odškodninski zahtevekPodjemna pogodba
VS04811301.01.2014ČlankiSlovenijasum kaznivega dejanja - obveznost naznanitve kaznivega dejanja - kazenska ovadba - uradna kazenska ovadba - opustitev ovadbe - gospodarska dejavnost - opravljanje gospodarske dejavnosti - kazniva dejanja zoper gospodarstvo - poslovna goljufija - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem - oškodovanje upnikov - davčna zatajitev - oškodovanje javnih sredstev - nevestno delo v službi - listinska kazniva dejanjaSodnikove dolžnosti ob zaznavi suma kaznivega dejanja zoper gospodarstvo

Izberi vse|Izvozi izbrane