Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20923cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT05
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005162018.11.2021ČlankiSlovenijagoljufija na škodo EU - Evropsko javno tožilstvo (EJT) - evropski delegirani tožilec - pristojnosti - Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) - Evropsko računsko sodišče - sodelovanje

Nov institucionalni in zakonodajni okvir za boj proti goljufijam na škodo EU

VS0005165125.10.2021ČlankiHrvaškamalomarno zdravljenje - telesna celovitost - pravica do povrnitve škode - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - hrvaško pravo

Zaštita tjelesnog integriteta i zdravstvena zaštita pri nesavjesnom liječenju

(Varovanje telesne celovitosti in zdravstveno varstvo v primeru malomarnega zdravljenja)

VS0005165508.11.2021ČlankiHrvaškapokojninsko zavarovanje - odvetništvo - status zavarovanca - dodatno delo - delovno razmerje - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - hrvaško pravo

Svojstvo osiguranika na temelju rada u samostalnoj odvjetničkoj djelatnosti i u radnom odnosu

(Status zavarovanca na podlagi dela v samostojnem odvetništvu in v delovnem razmerju)

VS0005165025.10.2021ČlankiHrvaškadavčni inšpekcijski nadzor - dokazni postopek - dokazna sredstva - zaslišanje priče - priča vabljenje priče - odklonitev pričanja - soočenje prič - pravica do povrnitve stroškov - hrvaško pravo

Svjedoci kao dokazno sredstvo u poreznom nadzoru

(Priče kot dokazno sredstvo pri davčnem nadzoru)

VS0005163011.10.2021ČlankiHrvaškaupravno pravo - izvajanje javnopravnih nalog - sodno varstvo pravic - pravica do dostopa do informacij javnega značaja - mnenje - uporaba določil zakona - hrvaško pravo

Tri vrste obavješćivanja u području upravnog prava

(Tri vrste informacij s področja upravnega prava)

VS0005163511.10.2021ČlankiHrvaškadelovna razmerja - prepoved diskriminacije - enako obravnavanje - porodniški dopust - očetovski dopust - vrnitev na delovno mesto - poskusno delo - ohranitev pridobljenih pravic - predhodno vprašanje Sodišču Evropske unije - sodna praksa Sodišča EU - hrvaško pravo

Odluke Suda EU o diskriminaciji u radnim odnosima

(Odločbe Sodišča EU o diskriminaciji v delovnih razmerjih)

VS0005165301.11.2021ČlankiHrvaškapostopek oddaje javnega naročila - resnost ponudbe - jamstvo - rok veljavnosti - bančna garancija - hrvaško pravo

Jamstvo za ozbiljnost ponude u postupcima javne nabave

(Jamstvo za resnost ponudbe v postopkih javnega naročanja)

VS0005165401.11.2021ČlankiHrvaškazavarovalno pravo - subrogacija - izpolnitev tretjega - zakonita subrogacija - regresna pravica zavarovalnice - zastaranje pravice - cesija - hrvaško pravo

Pravo subrogacije osiguratelja

(Pravica do subrogacije zavarovatelja)

VS0005163411.10.2021ČlankiHrvaškadržavljan države članice EU - zdravstveno varstvo - predhodno vprašanje Sodišču Evropske unije - sodna praksa Sodišča EU - hrvaško pravo

Zdravstvena zaštita državljanina druge članice EU

(Zdravstveno varstvo državljanov druge države članice EU)

VS0005164318.10.2021ČlankiHrvaškaBruseljska uredba - mednarodna pristojnost sodišč - potrošniška pogodba - pojem potrošnika - hrvaško pravo - sodna praksa Sodišča EU

Posebna nadležnost za potrošačke ugovore kroz praksu Suda EU

(Posebna pristojnost za potrošniške pogodbe po sodni praksi Sodišča EU)

VS0005162604.10.2021ČlankiHrvaškabrexit - pravice iz zdravstvenega zavarovanja - evropska kartica zdravstvenega zavarovanja - študij v tujini - hrvaško pravo

Brexit i prava iz zdravstvenog osiguranja

(Brexit in pravice iz zdravstvenega zavarovanja)

VS0005162111.11.2021ČlankiSlovenijaprosilec za mednarodno zaščito - postopek izročitve - začasni izročitveni pripor - trajanje pripora - hitrost postopka - upravni postopek - kazenski postopek - odločba Ustavnega sodišča - diskrecijska klavzula

Prosilci za mednarodno zaščito med Scilo in Karibdo slovenske zakonodaje

VS0005160826.08.2021ČlankiSlovenijaenergetika - distribucija zemeljskega plina - dostop do omrežja - priključitev na distribucijsko omrežje

Pravna ureditev zaprtih sistemov za distribucijo zemeljskega plina

VS0005157601.04.2021ČlankiSlovenijapremoženjskopravna razmerja zakoncev - podjetniško premoženje - pravni posli med zakoncema - veljavnost pravnih poslov - notarska overitev - darila med zakoncema - pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij - sporazumna razveza zakonske zveze - sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem - sporazum o delitvi skupnega premoženja - sporazum o delitvi skupnega premoženja v obliki izvršljivega notarskega zapisa - vzajemna oporoka - neveljavna dedna pogodba - skupna oporoka

Premoženjskopravne posledice sklenitve zakonske zveze

VS0005080630.09.2021ČlankiSlovenijajavna dražba nepremičnin - prodaja nepremičnine na javni dražbi v izvršilnem postopku - javna dražba v stečajnem postopku - tveganje - jamčevanje za stvarne napake - zastavna pravica - stvarna služnost - osebna služnost - pravica do bivanja v prodani nepremičnini - rok za izpraznitev - najemno razmerje

Pasti nakupa nepremičnine na javni dražbi

VS0005154601.07.2021ČlankiSlovenijapostopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča - pripadajoče zemljišče - redna raba stavbe - ločenost pravic na stavbi (stavbišču) in na (ostalem) pripadajočem zemljišču - ugovor - dokazanost - obrazloženost - pravnoposlovni prenos lastninske pravice - volja in namen pogodbenih strank - sklepčnost ugovora - substanciranost ugovora - prehod lastninske pravice - dedovanje - prehod lastninske pravice po zakonu - priposestvovanje - etažna lastnina - pravni interes

Ugovor ločene pravne usode stavbe in zemljišča po 25. juliju 1997 v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča po ZVEtL-1

VS0005153201.07.2021ČlankiSlovenijanajem poslovne stavbe in poslovnih prostorov - novela SZ-1E - najemna pogodba po ZPSPP - razveljavitev zakona - spremembe - minimalni odpovedni rok - sodna odpoved najema poslovnih prostorov - izpraznitev poslovnega prostora - podzakup - transformacija v pogodbo za nedoločen čas - pisna oblika pogodbe - teorija o realizaciji

Najemna razmerja poslovnih stavb in poslovnih prostorov po razveljavitvi ZPSPP

VS0005153301.07.2021ČlankiSlovenijakreditna pogodba - nepošten pogodbeni pogoj - zastaranje - zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka - ugotovitvena tožba - dajatvena tožba

Novo o zastaralnih rokih v sporih iz naslova nepoštenih klavzul v kreditnih pogodbah

VS0005151203.06.2021ČlankiSlovenijaodškodnina - premoženjska škoda - način izplačila - denarna renta - mesečna renta - izplačilo enkratne vsote - kapitalizirana renta - povrnitev bodoče škode - bodoča škoda - nova škoda - načelo popolne odškodnine

Nekaj pomislekov o nespremenljivosti kapitalizirane rente za premoženjsko škodo

VS0005152917.06.2021ČlankiSlovenijakrivdna odškodninska odgovornost - odgovornost upravljalca in vzdrževalca javnih površin - pohodna površina - javna pohodna površina - pravni standard - sodna praksa

Pravni standard normalne pohodne površine

Izberi vse|Izvozi izbrane