Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MTA0Ng==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0003249101.02.2019ČlankiSlovenijavloga državnega tožilca - vloga državnega tožilca v predkazenskem postopku - kazenski pregon - kazenska ovadba - zavrženje kazenske ovadbe - utemeljenost suma storitve kaznivega dejanja - vrstni red odločanja - državna statistika - razlog za zavrženje

Zavrženje ovadbe (zgodba s številnimi odvodi)

VS04810201.12.2014ČlankiSlovenijakorupcija - korupcijska kazniva dejanja - zakonski znaki korupcijskih kaznivih dejanj - kazniva dejanja zoper gospodarstvo - kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva - kazniva dejanja zoper volilno pravico in volitve - uradna oseba - nedovoljeno sprejemanje daril - nedovoljeno dajanje daril - jemanje podkupnine - dajanje podkupnine - nezakonito posredovanje - pranje denarja - dokazni standardi - utemeljen sumKorupcijska kazniva dejanja in domača sodna praksa
VS04203107.12.2015ČlankiSlovenijapravica do svobode gibanja - pravica do osebne svobode - omejitev svobode gibanja - obrambni interes države - varstvo javnega redaPravica do svobode gibanja in pravica do osebne svobode(1)
VS04384401.03.2016ČlankiSlovenijasodna poravnava - alternativno reševanje sporov - postopek poravnavanja - mediacija

Med sodnim poravnavanjem in mediacijo - pogled sodnika

VS0000873201.07.2017ČlankiSlovenijapredlog za vpis spremembe podatkov, ki ga vloži oseba, ki ji je prenehal mandat - vpis spremembe v sodni register - izbris edinega direktorja d. o. o. - razrešitev likvidacijskega upravitelja - odvzem poslovne sposobnosti direktorju enoosebne d.o.o. in poslovanje družbe - razrešitev direktorja - vpis spremembe podatka o načinu zastopanja - skupno zastopanje prokurista z direktorjem - pooblastilo prokurista - omejitev zastopanja prokurista - sestava nadzornega sveta - izstop družbenika - sklep sveta ustanoviteljev o imenovanju in razrešitvi direktorja - vršilec dolžnosti direktorja pri javnem podjetju d. o. o. - zastopanje zavoda - ustanovitev zavoda s strani fundacije ali socialnega podjetja - označba pravnoorganizacijske oblike - zavod - dejavnost zavoda - odprtje računa pri banki pred ustanovitvijo javnega zavoda - priloge notarskega zapisa - statusno preoblikovanje - potrditev pravnomočnosti - izbris po ZFPPIPP brez likvidacije, če je družba v redni likvidaciji - obvestilo FURS-a o domnevi izbrisnega razloga - akt o ustanovitvi zadruge - zadružna pravila - omejitve pri zastopanjuMožni odgovori na vprašanja registerskih sodišč (1)
VS0001517401.07.2018ČlankiSlovenijastečaj - prevzem premoženja v naravi - razdelitev premoženja upnikom - odmera nagrade stečajnemu upravitelju - nagrada upravitelju za vnovčenje stečajne mase in razdelitev - ugovor zoper sklep strokovnega sodelavca - procesna legitimacija za vložitev pritožbe - krajevna pristojnost - nastanek taksne obveznosti - osebni stečaj - stečajni upravitelj kot zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV) - obdavčljivi dogodek - predlog za odmero nadomestila - rok za podajo predloga

Povzetek razprave o aktualnih vprašanjih s šole insolvenčnega prava 2018 (1)

VS0004857531.10.2020ČlankiSlovenijasodno izvedenstvo - pisano besedilo - forenzična analiza - ugotavljanje pristnosti listine - ugotavljanje dejanskega stanja

Forenzična analiza pisnih besedil(1) v sodnem postopku(2)

VS04587201.07.2016ČlankiSlovenijazačetek stečajnega postopka - razmerje med stečajnim in izvršilnim postopkom - stranska intervencija - pravni interes upnika za začetek stečaja - insolventnost - trajnejša nelikvidnost - izpodbijanje domneve insolventnosti - štetje rokov - stečajna masa - ločitvena pravica - izločitvena pravica - pravni interes stečajnega upravitelja za pritožbo - postopek preventivnega prestrukturiranja - prisilna poravnava - sprememba načrta finančnega prestrukturiranja - poenostavljena prisilna poravnava - osebni stečaj - postopek osebnega stečaja - predlog za začetek postopka osebnega stečaja - odpust obveznosti - pravni interes za začetek postopka osebnega stečaja - ovire za odpust obveznosti - preizkusno obdobje - zaključek postopka osebnega stečaja - umik predloga za začetek stečajnega postopka - stečajni upravitelj - stroški dolžnika - izločitev stečajnega upravitelja - nagrada stečajnega upravitelja - odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja - unovčenje stečajne mase - redna likvidacija - postopek prisilne poravnave - več predlogov upnikov za začetek postopka prisilne poravnave - aktivna legitimacija - domneva o insolventnosti - pravna sredstva v postopku prisilne poravnave - skrbnost stečajnega upravitelja - vodenje poslov v stečajnem postopku - premoženje dolžnika v postopku osebnega stečaja - vročanje - združitev postopkov - smiselna uporaba določil zpp - razmerje med stečajnim postopkom in postopkom poenostavljene prisilne poravnavePregled pomembnejših odločb s področja insolvenčnega prava v zadnjem letu(1)
VS04910928.12.2015ČlankiSlovenijaspolna zloraba - žrtev - družina - spolna zloraba otrokaŽrtve spolne zlorabe in njihove družine
VS04485801.04.2016ČlankiSlovenijaodgovornost v primeru stečaja ali prenehanja - izvrševanje prekrškovnih odločb - nastanek insolventnosti - ukrepanje ob nastanku insolventnosti - poročilo o prestrukturiranjuOdprta vprašanja izterjave glob in stroškov postopka v insolvenčnem postopku storilca (fizične in pravne osebe)
VS0000875501.07.2017ČlankiSlovenijasodni register - vpis v sodni register - omejitve ustanavljanja družb ter pridobitve statusa družbenika - statusno preoblikovanje - družba v prisilni poravnavi - podružnica - podružnica tujega podjetja - izbris iz sodnega registra brez likvidacije - redna likvidacija - izbris družbenika po redni likvidaciji - dedovanje poslovnega deleža

Odločanje o materialnopravnih pogojih vpisov (izbrisov) v sodni register - možni odgovori na vprašanja (1)

VS0003405101.01.2020ČlankiSlovenijastroški v stečajnem postopku - tekoči stroški stečajnega postopka - občasni stroški stečajnega postopka - potrebnost stroškov - sodni penali - prijava stroškov pravdnega postopka v stečaju

Stroški v stečajnih postopkih (1) (s pregledom sodne prakse)

VS04381901.01.2016ČlankiSlovenijastečajni postopek - stvarna pristojnost - uvedba stečajnega postopka - začetek stečajnega postopka - delovni spor - zahtevki iz delovnega razmerjaPostopki in odločanje delovnega sodišča pri uveljavljanju zahtevkov iz delovnega razmerja v povezavi s stečajnimi postopki
VS04907501.07.2014ČlankiSlovenijablago - poreklo blaga - nepreferencialna pravila - potrdilo o poreklu blaga - sistem preferencialov EU - sistem panevropske kumulacije porekla blaga - sistem panevromediteranske kumulacije porekla blaga - sistem SAP kumulacije porekla blaga - trgovinski sporazmi z neveropskimi državami - dokazovanje porekla blaga na notranjem trgu EUZakonodaja EU glede pravil o poreklu blaga
VS04910601.08.2015ČlankiSlovenijaotroci - motnje v razvoju - duševne motnje - mladostniki - agresivno vedenje - odklonsko vedenje - vloga družine - institucionalna obravnava - vzgojni domovi - zavod za vzgojo in izobraževanje - prevzgojni dom - mladinski dom - mladoletniško prestopništvo - strokovne službe - sistemska pomočProblemi institucionalne obravnave otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami in neobvladljivim agresivnim vedenjem v Sloveniji na stičišču strokovnih služb – poziv k nujnim spremembam(1)
VS04881401.08.2013ČlankiSlovenijaračunovodenje - računovodski izkazi - bilanca stanja - kapital - osnovni kapital - računovodski kapital - rezerve - kapitalske rezerve - rezerve iz dobička - čisti dobiček - nerazporejeni dobiček - čista izguba - nepokrita izguba - presežek iz prevrednotenja - dolgoročna sredstva - neopredmetena sredstva - naložbene nepremičnine - nepremičnine - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - dolgoročne finančne naložbe - dolgoročne poslovne terjatve - kratkoročna sredstva - denar - poslovne terjatve - kratkoročne terjatve do kupcev - kratkoročne finančne naložbe - zaloge - računovodske usmeritve - razkritja k računovodskim izkazom - pojasnila - opustitve pojasnil o obveznostih - posli med povezanimi osebami - vrednost kapitala družbe - vrednotenje - izkazovanje poslovnega izida - mednarodni računovodski standardi (MRS)Struktura kapitala v računovodskih izkazih in njegova vrednost81)
VS0004759830.06.2021ČlankiSlovenijavarstvo osebnih podatkov - obdelava osebnih podatkov - elektronsko poslovanje - digitalizacija - učinki

Varstvo posebnih vrst osebnih podatkov, uvajanje digitalizacije in elektronsko poslovanje(1)

VS0004293031.10.2020ČlankiSlovenijatožba v upravnem sporu - izdaja začasne odredbe - odložitvena in ureditvena začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - formalne predpostavke - procesne predpostavke za tožbo v upravnem sporu - procesne predpostavke za izdajo začasne odredbe - vsebinski pogoj - težko popravljiva škoda - prizadetost javne koristi - začasna odredba za začasno ureditev stanja

Začasne odredbe v upravnem sporu

VS04369101.12.2014ČlankiSlovenijazdravljenje v tujini - uveljavljanje pravic pacientov - pogoji - povračilo stroškov - avtorizacijaUveljavljanje pravic do zdravljenja v tujini
vs04908901.12.2014ČlankiSlovenijapogodba o zaposlitvi - razveza pogodbe - sodna razveza - prenehanje delovnega razmerja - nezakonito prenehanje pogodbe - varstvo delavcev - odškodnina - novela zakona - praksa Vrhovnega sodiščaSodna razveza pogodbe o zaposlitvi po določbah ZDR-1

Izberi vse|Izvozi izbrane