Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MTAzOQ==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS04908601.07.2014ČlankiSlovenijasodniška etika - Mednarodni standardiMednarodni vidik vprašanj sodniške etike
VS04880301.08.2013ČlankiSlovenijadelniška družba (d. d.) - družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - osnovni kapital - povečanje osnovnega kapitala - konverzija terjatev v poslovne deleže - debt to equity swap - razpolagalni pravni posel - pravni posel, potreben za vplačilo stvarnega vložka - stvarni vložek - predmet stvarnega vložka - stvarne pravice - izvedene stvarne pravice - terjatev upnika do družbe kot premet stvarnega vložka - prisilna poravnava - sprememba osnovnega kapitala v postopku prisilne poravnave - finančno prestrukturiranje v postopku prisilne poravnave - načelo enakega obravnavanja upnikov - vpis in vplačilo delnic s terjatvami upnikov - sprememba osnovnega kapitala s sklepom upniškega odboraPovečanje osnovnega kapitala s konverzijo terjatev v deleže (1)
VS04376401.07.2015ČlankiSlovenijadelovni spor - mobbing - protipravnost - dokazno breme - deljena odgovornost„Mobing“ - pristop k reševanju delovnih sporov
VS04907701.07.2014ČlankiSlovenijasklic skupščine - rok - p renos poslovnega deleža - pogodba o prenosu poslovnega deleža - razveljavitev pogodbe - enoosebna družbe z omejeno odgovornostjo - vpisovanje v knjigo sklepov - firma podružnice tuje gospodarske družbe - jezik firme - točka VEM - tujec kot novi družbenik - vložitev predloga - poznavanje slovenskega jezika - odstop direktorja - odstopna izjava - prokura - pooblastilo prokurista - čistopis družbene pogodbe - notarsko potrdiloMogoči odgovori na vprašanja iz prakse
VS04587001.07.2016ČlankiSlovenijaprocesna legitimacija - stranke postopka - stranska intervencija - izločitev sodnika - izločitev stečajnega upravitelja - načelo hitrosti postopka - štetje rokov - zloraba pravic - sprejem odločitve - prekluzija - predhodno vprašanje - prekinitev postopka - pravno nasledstvo - nepopolna vloga - ravnanje z nepopolno vlogo - umik tožbe - stroški postopka - odgovor na pritožbo - nadomestni sklep - vročanje - procesna dejanja sodišča - oprava procesnih dejanj s strani sodišča - rok - prenehanje stranke v postopku - pravica do vpogleda v spis na sodišču - subsidiarna uporaba ZPP v stečajnem postopku - javna objava sklepa na portalu AJPES - litispendenca - umik predloga za začetek postopka insolventnosti - izredna pravna sredstva v stečajnem postopku - začasna odredba - pravna sredstvaSubsidiarna uporaba ZPP v stečajnem postopku
VS0002375601.11.2018ČlankiSlovenijaukrepi za varstvo koristi otroka - odvzem otroka - postopek za oceno ogroženosti otroka - Družinski zakonik (DZ) - odločanje sodišča - pristojnost centra za socialno delo - začasne odredbe v sporih iz razmerij med starši in otroki - pogoj za izdajo začasne odredbe - upravna izvršba - delo izvršitelja - neposredna dejanja izvršbe - neposredna izročitev - vstop v stanovanje - zastopanje mladoletnega otroka - mnenje otroka

Odvzem otroka

VS04786528.12.2015ČlankiSlovenijanotarski zapis - neposredna izvršljivost notarskega zapisa - kreditna pogodba - določenost ali določljivost obveznosti - nastanek terjatve - zapadlost terjatve - predčasna zapadlost - odpoklic - zavarovanje obveznosti za vračilo kredita - sporazum o ustanovitvi hipoteke - maksimalna hipoteka - neposestna zastavna pravica na premičninah - zavarovanje terjatve banke proti naročniku bančne garancije - javna listinaNeposredna izvršljivost notarskega zapisa kreditne pogodbe
VS04793203.05.2016ČlankiSlovenijaevropski nalog za zamrznitev bančnih računov - čezmejna izterjava dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah - blokada dolžnikovega računa - pristojnost za izdajo naloga - postopek izdaje naloga - pogoji za izdajo naloga za zamrznitev - pridobivanje informacij o računih dolžnika - izvršljivost - izvršitev naloga - odprava eksekvature - vročanje - vročitev dolžniku - skupni račun - imenski račun - prednostno razvrščanje naloga - zneski, izvzeti iz zamrznitve - pravna sredstva - pritožba - pravno zastopanje - stroški - subsidiarnost - sorazmernostEvropski nalog za zamrznitev bančnih računov: nov instrument za izterjavo dolgov
VS0003246601.11.2018ČlankiSlovenijaizbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - predlagatelj postopka izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije - neporavnane obveznosti - sklep o obstoju izbrisnega razloga - dovoljenost ugovora - likvidacija družbe z omejeno odgovornosto (d.o.o.) - izbris zaradi zaključka likvidacije - poplačilo terjatev upnikom - prijava terjatve v likvidacijskem postopku - pravočasnost prijave - varstvo firme - izbris firme iz sodnega registra - socialno podjetništvo - vpis spremembe zastopnika v sodni register - vpis omejitev zastopnika - učinek proti tretjim - vpis direktorja javnega zavoda - soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja - vpis delitve družbe v sodni register - vpis preoblikovanja družbe

Pregled pomembnejših odločb s področja sodnega registra v zadnjem letu

VS0004985230.06.2021ČlankiSlovenijaodškodninska odgovornost direktorja - odgovornost delodajalca za delavca - objektivna odgovornost - krivdna odgovornost - odgovornost delodajalca - odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ - razbremenitev odgovornosti - neposredni zahtevek - regresni zahtevek - nemško pravoOdškodninska odgovornost družb do tretjih oseb za ravnanja delavcev in direktorjev(1)
VS0003249001.02.2019ČlankiSlovenijapostopek o prekršku - postopek pred prekrškovnim organom - hitri postopek o prekršku - postopek z zahtevo za sodno varstvo - ugotavljanje dejstev - dokazna pravila - dokazne prepovedi - dokaz iz drugega postopka - dopustnost dokaza - nedovoljeni dokazi - izločitev nedovoljenega dokaza - dokazi, pridobljeni na podlagi nedovoljenih dokazov - doktrina sadežev zastrupljenega drevesa - privilegij zoper samoobtožbo - temeljna jamstva poštenega postopka - izjava privilegirane priče - postopek zoper odgovorno osebo pravne osebe

Pravna dopustnost dokazov iz neprekrškovnih postopkov (1)

VS0003404101.01.2020ČlankiSlovenijaprodajna pogodba - stvarne napake - skrita napaka - očitna napaka - odstop kupca od pogodbe - odškodninski zahtevek - odprava napak - znižanje kupnine

Odgovornost za stvarne napake pri prodajni pogodbi

VS04916301.04.2016ČlankiSlovenijapraksa Sodišča Evropske unije - predhodno vprašanje - zadeva pogodb o finančnem leasingu - sale and lease back pogodba - pojem dobave blaga - pojem dobave storitev - razdrtje pogodbe - plačilo zapadlih obrokov - pravica do razpolaganja - davek na dodano vrednost (DDV) - naknadni popravek davčne osnoveSodba SEU NLB Leasing – kako naprej
VS0004925714.06.2021ČlankiSlovenijaudeležba mladoletnega otroka v postopku - materialni in formalni udeleženci nepravdnega postopka - procesna sposobnost - zastopanje otroka - kolizijski skrbnik - pravica otroka, da izrazi svoje mnenje - udeležba zagovornika otrokovih pravic - namestitev otroka v zavod

Otrok kot udeleženec postopka (1)

VS04579501.01.2015ČlankiSlovenijainsolvenčni postopek - vpliv postopka prisilne poravnave na postopke izvršbe in zavarovanja - vpliv postopka preventivnega prestrukturiranja na postopke izvršbe in zavarovanja - vpliv stečajnega postopka na postopke izvršbe in zavarovanjaInsolvenčni postopki ter postopek izvršbe in zavarovanja(1)
VS0003255501.02.2019ČlankiSlovenijaplačilo sodne takse - družinski postopek - sodna taksa za postopek - kriteriji za oprostitev plačila sodne takse - pridobitev podatkov po uradni dolžnosti - odmera sodne takse - delno plačilo sodne takse - sodna taksa kot procesna predpostavka - pravica do sodnega varstva - predlog za izdajo začasne odredbe - sodna taksa za predlog - ukrep po zpnd - sodna taksa za ugovor - neplačilo sodne takse - fikcija umika predloga - vračilo sodne takse - ureditev stikov

Plačilo sodnih taks v družinskih postopkih

VS04907901.07.2014ČlankiSlovenijapostopek izbrisa - začetek postopka - razlogi za izbris - poslovanje na poslovnem registriranem naslovu - soglasje lastnika - interes lastnika objekta - ugovor - dovoljenje za registracijo poslovnega naslova - izbrisana družba kot družbenica drugega subjektaProblematika izbrisov družb brez likvidacije po ZFPPIPP
VS03253501.01.1994ČlankiSlovenijapobot v izvršbi

POBOT V IZVRŠBI - 8. TOČKA 50. ČLENA ZIP
Ugovor zoper sklep o izvršbi je dopusten iz razlogov, ki preprečujejo
izvršbo, med drugim tudi, če je terjatev prenehala na podlagi
dejstva, ki je nastopilo po izvršljivosti odločbe ali pred tem, toda
v času, ko dolžnik tega ni mogel več uveljavljati v postopku, iz
katerega izvira izvršilni naslov, oziroma če je terjatev prenehala na
podlagi dejstva, ki je nastopilo po sklenitvi poravnave (8. točka 50.
člena ZIP, Zakon o izvršilnem postopku, Ur.l. SFRJ, št. 20/78 -
20/90). Dejstva, ki naknadno povzročijo prenehanje terjatve, so
najpogosteje plačilo terjatve - redkeje pa nastopajo v praksi
primeri, ko gre za odpust dolga (344. - 347. člen ZOR, Zakon o
obligacijskih razmerjih, Ur.l. SFRJ, št. 29/78 - 57/89), prenovitev
ali novacijo (348. - 352. člen ZOR), združitev ali konfuzijo (353.
VS0000809112.02.2018ČlankiSlovenijasodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - poseg v človekove pravice - pravica do življenja - pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja - pravica do poštenega postopka - pravica do dostopa do sodišča - pravica do učinkovitega pravnega sredstva - pravično zadoščenje - pravica do izražanja vere - pravica do svobode izražanja

Nekatere najnovejše odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice

VS0004934901.02.2020ČlankiSlovenijaodpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog

Mednarodna ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ter vpliv na našo ureditev in prakso

Izberi vse|Izvozi izbrane