Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MTAzMg==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS04473323.07.2014ČlankiSlovenijačezmejni postopki zaradi insolventnosti - vzorčni zakon o čezmejnih postopkih zaradi insolventnosti - vodnik za sprejetje vzorčnega zakona o čezmejnih postopkih zaradi insolventnosti - zakonodajne smernice o insolvenčnem pravu - vzorčni zakon - zakonodajne smernice - priročnik za sodelovanje v čezmejnih postopkih zaradi insolventnosti - JudgeCo načelaČezmejni postopki zaradi insolventnosti(1)
VS04674508.07.2010ČlankiSlovenijajavni razpis – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ustavnost – zakonitost – sofinanciranje – raziskovalna dejavnost – javno naročilo – pravica stranke do izjave – obvestilo – obrazložitev obvestila - stvarna pristojnost – pritožba - pritožbeni rok – suspenzivnost pritožbe– remonstrativnost pritožbe – upravni spor – exceptio illegalis – pobuda za oceno ustavnosti – računsko sodišče - nadzor računskega sodišča(Proti)ustavnost in (ne)zakonitost postopkov javnih razpisov za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
VS03125801.01.1992ČlankiSlovenijaprivatizacija stanovanj - kupna pogodba za družbeno stanovanje - zahteva ožjega družinskega člana za sklenitev pogodbe

Ožji družinski član - pravica do odkupa stanovanja
Vprašanje:
Organizacija je odklonila prodajo oziroma nakup stanovanja ožjemu
družinskemu članu imetniku stanovanjske pravice, ki gradi hišo in mu
je zato organizacija dodelila tudi stanovanjsko posojilo.
Organizacija meni, da lahko odkloni sklenitev kupoprodajne pogodbe z
ožjim družinskim članom, ker bi lahko odklonila tudi zahtevo, ki bi
jo dal imetnik stanovanjske pravice.
Če bo ožji družinski član uspel v pravdi, nas zanima, po kakšni ceni
bo morala organizacija prodati stanovanje?
Original:
Ožji družinski član imetnika stanovanjske pravice lahko zahteva
sklenitev kupoprodajne pogodbe, če o tem da pisno privolitev imetnik
stanovanjske pravice (1. odst. 117. čl. stanovanjskega zakona, Ur.l.
RS, št. 18/91-I). Imetnik stanovanjske pravice s pisnos privolitvijo
prenese...
VS03142301.01.1992ČlankiSlovenijakupna pogodba za družbeno stanovanje - odpravnina imetniku stanovanjske pravice - posojilna pogodba za zgraditev lastne hiše

Imetnik stanovanjske pravice - graditelj lastne hiše
Vprašanje:
Podjetje, ki je lastnik stanovanja, je pred leti delavcu dodelilo
stanovanjski kredit za gradnjo stanovanjske hiše. S posojilno pogodbo
se je delavec zavezal izprazniti stanovanje do določenega roka, toda
pogodbene obveznosti ni mogel izpolniti, ker zaradi finančnih težav
hiše ni dogradil. Sedaj uveljavlja odkup stanovanja ali pa izplačilo
odpravnine ob izpraznitvi stanovanja. Kakšno pravico ima imetnik
stanovanjske pravice po stanovanjskem zakonu?
Odgovor:
Po izrecni določbi stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 18/91-I)
lahko lastnik stanovanja odkloni sklenitev kupoprodajne pogodbe, če
imetnik stanovanjske pravice gradi stanovanjsko hišo (2. odst. 148.
člen). Menimo, da to lahko stori ne glede na to, v kakšni fazi je
gradnja stanovanjske hiše oziroma ne glede na to, ...
VS03143201.01.1992ČlankiSlovenijaprenehanje najemnega razmerja - s potekom časa

Predčasna odpoved najemnega razmerja
Vprašanje:
Podjetje je zasebniku oddalo v najem poslovne prostore bifeja.
Najemnik pogodbene obveznsoti glede plačevanja najemnine redno
izpolnjuje. Ne glede na to pa želi podjetje zaradi osebnih
nesporazumov z najemnikom predčasno prekiniti najemno pogodbo.
V najemni pogodbi, ki je sicer sklenjena za dobo 5 let (do maja 1996
je zapisano med drugim takole: 'Pogodba se sklene za določen čas za
dobo 5 let. Vsaka pogodbena stranka lahko predhodno odpove pogodbo. Z
odpovedjo pogodbeno razmerje preneha po preteku 6 mesečnega
odpovednega roka. Pogodba se odpoveduje sodno.'
Ali je na osnovi cit. določbe v pogodbi podjetje upravičeno vložiti
predlog za izdajo sodnega naloga za izpraznitev poslovnih prostorov z
izpraznitvenim rokom 6 mesecev?
Poseben člen pogodbe v smislu zakona o poslovnih stavbah...
VS03145501.01.1992ČlankiSlovenijaprivatizacija stanovanj - kupna pogodba za družbeno stanovanje - določitev cene - upoštevanje lastne udeležbe

Vrnitev lastne udeležbe
Vprašanje:
Prejšnji imetnik stanovanjske pravice je leta 1983 plačal lastno
udeležbo v višini 18 % vrednosti stanovanja. Kasneje je stanovanje
zamenjal, vendar sta lastnika stanovanj ostala ista. Sedaj želi
odkupiti stanovanje, na katerem ima stanovanjsko pravico, toda
organizacija, kateri je plačal lastno udeležbo, te noče vrniti,
lastnik stanovanja pa seveda lastne udeležbe, plačane pri drugi
organizaciji, ne more upoštevati. Ali je upravičen do vrnitve realne
vrednosti lastne udeležbe?
Odgovor:
Avtorji stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I) niso
upoštevali specifičnosti v zvezi z zamenjavo stanovanj, ki je bila
dovoljena v smislu 23. čl. zakona o stanovanjskih razmerjih (Ur. l.
SRS, št. 35/82 in 14/84). Oba imetnika stanovanjske pravice, ki sta
plačala lastno...
VS03181001.01.1993ČlankiSlovenijaprivatizacija stanovanj - prodajna pogodba za družbeno stanovanje - zahteva ožjega družinskega člana

Ožji družinski člani - pravica do odkupa stanovanja
Vprašanje:
Prejšni imetnik stanovanjske pravice je pred kratkim umrl. Z njim še
ni bila sklenjena najemna pogodba, saj je v času uveljavitve
stanovanjskega zakona prebival v domu za upokojence. V tem času so v
stanovanju bivali kot podnajemniki njegovi daljni sorodniki. Eden
izmed otrok pokojnega imetnika stanovanjske pravice je vložil zahtevo
za odkup stanovanja na katerem je imel pokojni oče stanovanjsko
pravico.
Ali mora lastnik stanovanja skleniti kupoprodajno pogodbo?
Odgovor:
Ožji družinski član prejšnjega imetnika stanovanjske pravice lahko
sklene kupno prodajno pogodbo za stanovanje, če prejšnji imetnik
predloži svoje pisno privolitev k sklenitvi take pogodbe (1. odst.
117. čl. SZ, Ur.l. RS, št. 18/91-I). Če imetnik stanovanjske pravice
umre, preden je podal...
VS03186401.01.1993ČlankiSlovenijaprivatizacija stanovanj - prodajna pogodba za družbeno stanovanje - zahteva za odkup - ožji družinski člani

Ožji družinski člani - pravica do odkupa stanovanja
Vprašanje:
Prejšnji imetnik stanovanjske pravice je pred kratkim umrl. Z njim še
ni bila sklenjena najemna pogdoba, saj je v času uveljavitve
stanovanjskega zakona prebival v domu za upokojence. V tem času so v
stanovanju bivali kot podnajemniki njegovi daljni sorodniki. Eden
izmed otrok pokojnega imetnika stanovanjske pravice je vložil zathevo
za odkup stanovanja, na katerem je imel pokojni oče stanovanjsko
pravico.
Ali mora lastnik stanovanja skleniti kupoprodajno pogodbo?
Odgovor:
Ožji družinski član prejšnjega imetnika stanovanjske pravice lahko
sklene kupoprodajno pogodbo za stanovanje, če prejšnji imetnik
predloži svoje pisno privolitev k sklenitvi take pogodbe (1. odst.
117. čl. stanovanjskega zakona, Ur.l. RS, št. 18/91-1). Če imetnik
stanovanjske pravice...
VS03271401.01.1995ČlankiSlovenijaprivatizacija stanovanj - prodajna pogodba za družbeno stanovanje - sprememba pogodbe - razpolaganje s stanovanji

Sprememba kupoprodajne pogodbe
Vprašanje:
Lastnik stanovanja je leta 1993 sklenil kupoprodajno pogodbo po
stanovanjskem zakonu in sicer tako, da je polovico stanovanja kupil
dotedanji imetnik stanovanjske pravice, drugo polovico stanovanja pa
njegov zakonec. V letu 1994 je bil na predlog kupca podpisan aneks k
pogodbi, s katerim se spreminja eden izmed kupcev (namesto prejšnjega
imetnika stanovanjske pravice nastopa kot kupec njegov mladoletni
otrok). Uprava za javne prihodke je aneks k pogodbi zavrnila z ustno
obrazložitvijo, da taka sprememba pogdobe ni mogoča.
Ali je dopustna sprememba kupoprodajne pogodbe tako, da vstopi kot
novi kupec otrok imetnika stanovanjske pravice, ki je bil prvotni
kupec?
Odgovor:
Sprejeti aneks k pogodbi pomeni sprejeti dodatek k pogodbi, s katerim
se želi posebej in podrobneje urediti neko posebno vprašanje...
vs04909401.10.2014ČlankiSlovenijaizvršba - zavarovanje terjatve - predhodna odredba - začetek stečajnega postopka - pravne posledice - ločitvena pravica - pridobitev ločitvene pravice - zastavna pravica - ukinitev pridobljene predhodne odredbe - novela zakona - časovna veljavnost novele zakonaDosedanja sodna praksa na področju predhodnih odredb glede na pravne posledice začetka stečaja in ustavnopravni vidiki novele ZFPPIPP-F(1,2)
VS04823915.11.2014ČlankiSlovenijacestni promet - kazniva dejanja v cestnem prometu - skrajna sila - silobran - opravičljiva skrajna sila - skrajna sila, ki izključuje kaznivost - putativna skrajna sila - krivda - protipravnost - grozeče zlo - povzročeno zlo - nevarnostSklicevanje na skrajno silo in silobran v cestnem prometu
VS04789224.08.2015ČlankiSlovenijadedovanje - oporoka - veljavnost oporoke - oporočna sposobnost - napake volje - napaka v obliki - nezmožnost razpolaganja - nedopustnost razpolaganja - nedoločnost razpolaganja - oblikovanje tožbenega zahtevka - rok za vložitev tožbe - dokazovanje - obstoj oporoke - pasivna legitimacija - ničnost - izpodbojnost - izločitev iz zapustnikovega premoženja - dediščinska tožba - sosporništvo - nujni sosporniki - sodna praksaDedno pravo – novejša sodna praksa
VS04930503.01.2017ČlankiSlovenijapostopek vpisa v sodni register - tuja javna listina - konvencijska ureditev - vzajemnost - notarska overitev - diplomatsko predstavništvo - postopek mednarodne overitve - pristnost listine - obličnost - tuj sodni prevod - izpisek iz sodnega registra

Overitve podpisov tujih državljanov: problematika mednarodnega elementa v zvezi z listinami in predlagalno vlogo notarja ter drugih predlagateljev v povezavi s sodnim registrskim postopkom

VS04930403.01.2017ČlankiSlovenijanovela ZGD-1 - ustanovitev družbe - omejitve - firma - sodno imenovanje poslovodje - prenos podjetja - razdelitev bilančnega dobička - prenos poslovnega deleža - prokura - obseg pooblastila prokurista - bilančno pravo - konsolidirano letno poročilo - korporativno upravljanje - prenehanje kapitalskih družbNovela Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1l
VS0003245701.07.2018ČlankiSlovenijanasilje v družini - žrtev nasilja v družini - zaslišanje oškodovanca - stockholmski sindrom - privilegirana priča - vloga državnega tožilca - pravo Republike Srpske

Stockholmski sindrom in pričanje žrtve nasilja v družini

VS0003180501.09.2019ČlankiSlovenijapovezovanje registrov - Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) - Poslovni register Slovenije - register družb - trgovinski registerPredstavitev sistema povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb
VS03144401.01.1992ČlankiSlovenijakupna pogodba za družbeno stanovanje - prepoved razpolaganja z nepremičninami

Denacionalizacija - nedopustno razpolaganje
Vprašanje:
Ali se imetniku stanovanjske pravice lahko proda stanovanje v
objektu, ki je bil pred vojno last cerkve, med vojno so ga zaplenili
Nemci, po vojni pa je bil objekt podržavljen kot premoženje
okupatorja, cerkev pa v roku, ki je bil takrat določen, ni zahtevala
vrnitve premoženja?
Odgovor:
Po določbi 88. čl. zakona o denacionalizaciji z dnem njegove
uveljavitve ni dopustno nobeno razpolaganje z nepremičninami oziroma
premoženjem, glede katerega po določbah zakona obstaja dolžnost
vrnitve. Pravni posli in enostranske izjave volje, ki pomenijo tako
razpolaganje, pa so nični.
Iz vprašanja se da sklepati, da je bila nepremičnina, katere
predvojni lastnik je bila cerkev, verjetno podržavljena na podlagi
odloka AVNOJ o prehodu sovražnikovega imetja v...
VS03149401.01.1992ČlankiSlovenijareševanje stanovanjskih vprašanj delavcev

Dodelitev stanovanja
Vprašanje:
V podjetju so se odločili, da ne bodo reševali stanovanjskega
vprašanja tistih delavcev, ki so po stanovanjskem zakonu kupili
stanovanje, ker štejejo, da so si s tem rešili stanovanjske probleme.
Delavec, ki je kupil razmeroma manjše stanovanje (52m2), pa je celo
ponudil brzplačniprenos stanovanja v ponovno lastništvo podjetju, če
mu dodeli drugo, večj, tudii najemno stanovanje. Ali je stališče
podjetja pravilno?
Odgovor:
Po stanovanjskem zakonu (Ur.l. RS, št. 18/91-1) je podjetje kot
stanodajalelc oziroma lastnik stanovanja povsem avtonomno. Zakon ne
predvideva za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev nikakršnih
splošnih ali samoupravnih aktov oziroma kolektivnih pogodb, zato je
pač od organov upravljanja stanovanje dodeljeno oziroma za katerega
delavca bo namenjeno stanovanje...
VS03180401.01.1993ČlankiSlovenijaprivatizacija stanovanj - prodajna pogodba in družbeno podjetje - zahteva za sklenitev pogodbe - izvenzakonska partnerja

Pravica do odkupa stanovanja
Vprašanje:
Medtem ko je organizacija reševala zahtevo prejšnjega imetnika
stanovanjske pravice za odkup stanovanja, je obveščena, da je sodišče
stanovanje dodelilo osebi, ki je živela z imetnikom v izvenzakonski
skupnosti in je z njim imela tudi dva otroka. Na podlagi
pravnomočnega sodnega sklepa pa nova imetnica stanovanjske pravice
oziroma nova imetnica uveljavlja pravico do odkupa stanovanja.
Komu je organizacija dolžna prodati stanovanje, ali prejšnjemu
imetniku stanovanjske pravice, ali najemnici stanovanja (ki je
postala najemnica po sodni odločbi)?
Odgovor:
Že iz samega vprašanja izhaja, da je sodišče odločalo o sporu, ki ga
predvideva 57. čl. SZ (Ur.l. RS 18/91-I), v primeru, če se razvezana
zakonca ne sporazumeta o tem, kdo bo ostal najemnik stanovanja. V
konkretnem...
VS03205901.01.1993ČlankiSlovenijaprivatizacija stanovanj - prodajna pogodba družbenega stanovanja - določitev cene - upoštevanje lastne udeležbe

Vrnitev lastne udeležbe ob zamenjavi stanovanja
Vprašanje:
Pred 11 leti je bilo delavki dodeljeno stanovanje, za katerega je
plačala lastno udeležbo. Ker je uporabila le delno sredstva, ki jih
je pridobila s kreditom, bi bila upravičena do vrnitve revalorizirane
vrednosti. Ta bi se morala upoštevati pri odkupu stanovanja, toda
delavka ni nikoli prebivala v dodeljenem stnaovanju, ker je prišlo do
'pogodbe o zamenjavi stanovanja', ki je last drugega podjetja. Pri
sklepanju kupoprodajne pogodbe lastnik ni hotel slišati o upoštevanju
lastne udeležbe, ker jo je napotil, naj terja vrnitev lastne udeležbe
od prejšnjega lastnika.
Kako naj delavka uveljavlja svojo pravico?
Odgovor:
Iz vprašanja ni povsem jasno, ali je šlo za zamenjavo stanovanja v
smislu 23. člen tedaj veljavnega zakona o stanovanjskih razmerjih
(Ur.l. SRS, št. 35/82 in 14/84),...

Izberi vse|Izvozi izbrane