Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 16cT1vcHVzdGl0ZXYlMjBjZXBsamVuamEmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZGF0YWJhc2UlNUJTRVUlNUQ9U0VVJmRhdGFiYXNlJTVCTkVHTSU1RD1ORUdNJmRhdGFiYXNlJTVCU09TQyU1RD1TT1NDJmRhdGFiYXNlJTVCU09QTSU1RD1TT1BNJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9Y2hhbmdlRGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMA==
 OdločbaDatumJedroInstitut
Pravosodni bilten (PB), št. 1/2018, str. 13901.04.2018Dogmatika kaznivega dejanja prenašanja nalezljivih bolezni po 177. členu KZ-1(1)kaznivo dejanje prenašanja nalezljivih bolezni - objektivni pogoj kaznivosti - prepovedana posledica - blanketna dispozicija - splošno kaznivo dejanje - hujša posledica - obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim - opustitev cepljenja
VSL Sklep II Cp 2401/201813.03.2019Objektivna odgovornost države za posledice obveznega cepljenja temelji na posebnih predpisih o varstvu pred nalezljivimi boleznimi. Gre za dejavnost, pri kateri kljub še tako veliki skrbnosti vedno ni mogoče preprečiti nastanka škode (poslabšanja zdravja) in pomeni povečano nevarnost nastanka škode. Narave odgovornosti ne spreminja dejstvo, da je cepljenje proti steklini indicirano šele, ko obstaja nevarnost okužbe s steklino, kakor tudi ne dejstvo, da se z njim preprečuje potencialno smrtno nevarna bolezen. Obvezno cepljenje proti steklini namreč ni predpisano le zaradi zaščite posameznika, temveč tudi zaradi preprečevanja širjenja bolezni, torej zaradi varstva splošnega interesa. Ravno zaradi tega interesa ob podani indikaciji odločitev za cepljenje ni prepuščena volji posameznika.

Zdravstvene težave bodisi cepljenih bodisi necepljenih posameznikov imajo lahko zelo različne vzroke, ki jih vedno ni mogoče odkriti. Stališče,...
odškodnina - objektivna odgovornost države - nevarna dejavnost - cepljenje - obvezno cepljenje otrok - obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim - nalezljive bolezni - posledice cepljenja - vzročna zveza - obstoj škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - mesečna renta - povrnitev stroškov zdravljenja - izvedensko mnenje - predlog za postavitev novega izvedenca - pomanjkljiva obrazložitev - pravica do izjave - pravica do pritožbe - sojenje brez nepotrebnega odlašanja - enako varstvo pravic - učinkovito pravno sredstvo - ugotovitvena odločba Ustavnega sodišča - materialno trditveno in dokazno breme - procesno trditveno in dokazno breme - dokazni standard - pomanjkljiva trditvena podlaga
VSRS Sklep X Ips 277/201607.09.2016Trditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije sta na revidentu.

Nekonkretizirano pravno vprašanje po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča ni pravno vprašanje, zaradi katerega bi revizijo vsebinsko obravnavalo, saj na tako postavljeno vprašanje konkreten odgovor niti ni možen.

Vprašanje, ki se nanašata na pravilnost in zakonitost postopka, v katerem je prišlo do izdaje dokončnega upravnega akta, ni predmet revizijske presoje, razen če sodišče prve stopnje v zvezi s to kršitvijo ni samo kršilo določb ZUS-1, zato ne more biti pomembno pravno vprašanje.

Pomembno pravno vprašanje je le vprašanje, od katerega je odvisna odločitev v konkretni zadevi, revidenta pa ne zatrjujeta, da naj bi bilo materialno pravo, ki je bilo podlaga za odločitev v tej zadevi, zmotno uporabljeno, temveč nasprotujeta pravni ureditvi določenega področja, s tako postavljenima vprašanjema, pri katerih nista niti navedla pravnega pravila, ki naj...
dovoljenost revizije - ukrep zdravstvenega inšpektorja - opustitev obveznega cepljenja - pomembno pravno vprašanje - odstop od sodne prakse - nekonkretizirano vprašanje - nestrinjanje z zakonsko ureditvijo - vprašanje pravilnosti in zakonitosti upravnega postopka - zelo hude posledice niso izkazane
Sklep X Ips 326/200901.10.2009V primeru, kadar zaradi ravnanja ali odločitve državnih organov (v obravnavanem primeru odločitve, da se obveznega cepljenja sina tožnikov ne opusti) lahko pride do poslabšanja zdravstvenega stanja ali celo do smrti (kar predstavlja težko popravljivo škodo v smislu določbe drugega odstavka 32. člena ZUS-1) za izdajo začasne odredbe po presoji Vrhovnega sodišča, zadostuje najnižja stopnja verjetnosti, da bo do takih posledic prišlo.dovoljena revizija - zelo hude posledice - obvezno cepljenje - začasna odredba v revizijskem postopku - težko popravljiva škoda - vpliv na zdravje - prizadetost javne koristi
VSRS Sklep X Ips 47/201524.03.2015Trditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije sta na revidentu.

Vprašanje obstoja pravne podlage za inšpekcijsko ukrepanje v obravnavani zadevi ni pomembno pravno vprašanje v smislu 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1, saj je nanj mogoče odgovoriti že z branjem oziroma z jezikovno razlago določb ZNB in ZZdrI, na kateri temelji izpodbijana odločitev.

Po presoji Vrhovnega sodišča revidentka z navedbami (o posledicah, ki naj bi njenemu otroku nastale kot posledica izpodbijane odločitve), ki so bile že presojena v postopku opustitve (oziroma neopustitve) cepljenja, ni izkazala zelo hudih posledic izpodbijane odločitve (ukrepa zdravstvene inšpekcije, da jo vključi v program obveznega cepljenja za otroka).
ukrep zdravstvenega inšpektorja - (ne)opustitev obveznega cepljenja - dovoljenost revizije - jasna zakonska določba - zelo hude posledice - trditveno breme
Sodba II Ips 664/200728.10.2010Vprašanje odškodninske odgovornosti države za škodo, ki jo je posameznik utrpel zaradi obveznega cepljenja, v zakonu do uveljavitve ZNB-A ni bilo ustrezno urejeno, vendar pa to ne pomeni, da terjatve takih oškodovancev niso mogle zastarati oziroma da zastaranje zanje ni moglo začeti teči. Tožnik bi moral, da bi njegova pravica zahtevati izpolnitev obveznosti ne prenehala, tožbo vložiti v triletnem subjektivnem roku, v postopku pa bi se nato po potrebi presojala tudi ustreznost (tedaj) obstoječe zakonske ureditve oziroma njena (ne)skladnost z ustavo.začetek teka zastaralnega roka - odgovornost države - zastaranje odškodninskega zahtevka - škoda zaradi obveznega cepljenja
VSL sodba II Cp 1363/201207.11.2012Kljub temu da je povezanost med materjo in otrokom, ki ga mati nosi, nedvomno zelo velika, se ta po/navezanost še okrepi in poveča z njegovim rojstvom, ko mati prične za otroka skrbeti in ga negovati, kar posredno izhaja tudi iz sodne prakse, po kateri sodišča za smrt že rojenih otrok prisojajo višje denarne odškodnine kot za smrt še ne rojenih.odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo - duševne bolečine zaradi skaženosti - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - smrt nerojenega otroka
Sklep I Up 512/201106.10.2011Čeprav sta tožnika predlagala zadržanje izvršitve izpodbijane odločbe (s katero je bilo odločeno, da se celjenje ne opusti) in predloga za ureditev stanja nista konkretno opredelila, pa njun zahtevek, sklicujoč se tudi na tretji odstavek 32. člena ZUS-1, pojmovno izhaja iz same vsebine celotnega predloga. Zato je kljub pomanjkanju formalnega besedila ureditvenega predloga mogoče začasno urediti stanje glede na sporno pravno razmerje, saj to (da se cepljenje ne opravi) v obravnavani zadevi izhaja, poleg navedb tožnikov, že iz same narave stvari.obvezno cepljenje - začasna odredba - odložitev cepljenja - odložilna začasna odredba - ureditvena začasna odredba - bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu
Sklep I Up 138/201117.03.2011Suspenzivne začasne odredbe (po drugem odstavku 32. člena ZUS-1) zoper negativno odločbo ni mogoče izdati.opustitev obveznega cepljenja - začasna odredba - suspenzivna začasna odredba - negativna odločba
Sklep X Ips 8/201003.03.2011Trditveno in dokazno breme glede izpolnjevanja pogojev za dovoljenost revizije je na revidentu. Različne sodne prakse prvostopenjskega sodišča revidenta nista izkazala, saj sodb, na katere se sklicujeta, reviziji nista priložila. Zelo hudih posledic pa revidenta s pavšalnimi navedbami o škodljivosti cepljenja nista izkazala, saj s tem ne moreta ovreči ugotovitev Komisije za cepljenje, ki pri njunem otroku ni ugotovila nobenega izmed z zakonom določenih razlogov za opustitev obveznega cepljenja. Če je revizija zavržena, niso izpolnjeni pogoji za izdajo začasne odredbe.obvezno cepljenje - opustitev obveznega cepljenja - neizkazani razlogi za dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - zelo hude posledice - pavšalne navedbe - začasna odredba
Sklep X Ips 454/201002.02.2011Revizija je skladno s 3. točko drugega odstavka 83. člena ZUS-1 dovoljena, če ima odločitev, ki se izpodbija v upravnem sporu, zelo hude posledice za stranko. S pavšalnimi navedbami o tveganju, da bi ob cepljenju njunega otroka prišlo do morebitnih stranskih učinkov, trditvenega in dokaznega bremena o izpolnjevanju uveljavljanega pogoja za dovoljenost revizije revidenta nista izpolnila.obvezno cepljenje - dovoljenost revizije - zelo hude posledice - začasna odredba v revizijskem postopku - strokovno mnenje Komisije za cepljenje
Sklep X Ips 326/200916.09.2010Komisija za cepljenje mora obširno, natančno, celovito in strokovno odgovoriti na vse razloge, ki jih stranka navaja v predlogu za opustitev cepljenja. Pomanjkljivo strokovno mnenje ne more biti zadostna podlaga za izdajo upravne odločbe.opustitev obveznega cepljenja - dovoljena revizija - zelo hude posledice - komisija za cepljenje - vsebina strokovnega mnenja - pomanjkljivo strokovno mnenje - pojasnilna dolžnost
Sodba I Up 58/200320.09.2006Cepljenje proti nalezljivim boleznim je zakonska obveznost, ki se jo lahko opusti le, če so za to izpolnjeni pogoji.
ukrep zdravstvenega inšpektorja - obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim
Sodba I Up 183/200427.01.2004Če tožnica ni uredila obveznega cepljenja za svojega mladoletnega otroka, zdravstveni inšpektor odredi ukrepe po Zakonu o nalezljivih boleznih.
ukrep zdravstvenega inšpektorja - obvezno cepljenje - nalezljive bolezni
Sodba I Up 413/200328.05.2003Ker je cepljenje proti nalezljivim boleznim zakonska obveznost, ki se jo lahko opusti le, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, ki pa v tem primeru niso izpolnjeni, tožnik ne more izpodbiti odločbe zdravstvenega inšpektorja, s katero mu je naloženo, da pripelje otroka na obvezno cepljenje.
cepljenje proti nalezljivim boleznim - izpodbijanje odločbe zdravstvenega inšpektorja
PP 49-50/06, str. 621.12.2006Kršitve predpisov v obstoječem sistemu obveznega cepljenjaobvezno cepljenje - pacientova pravica do obveščenosti - dolžnost zdravnika - predlog za opustitev cepljenja - odškodninska odgovornost za škodo, ki nastane zaradi obveznega cepljenja

Izberi vse|Izvozi izbrane