Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 687cT1tZW5pY2EmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZGF0YWJhc2UlNUJTT1BNJTVEPVNPUE0mX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTA=
 OdločbaDatumJedroInstitut
VSM sodba Cpg 269/9814.09.1999Menična obveznost je samostojna (ne pa akcesorna), enostranska in abstraktna, to slednje pomeni, da regresni zavezanci iz menice ne morejo uveljavljati ugovorov iz pogodbenega razmerja, sklenjenega pred ali ob izdaji menice. Akcesornosti tudi ni.
Za bianco menico, kakršno so toženci (prvotoženec kot trasant, drugo in tretjetoženca pa kot menična poroka), izdali tožnici, zadoščajo podpisi zavezancev na blanketu menice, vse ostale sestavine v njej pa je po pooblastilu za izpolnitev imetnik menice smel vpisati sam.

 

menica
VSL sodba I Cp 4761/0505.10.2005Menična izjava ima tudi pravno naravo poroštva.

 

menica
VSL sodba Cpg 151/9614.02.1996Če ob podpisu trasanta ni oznake, da je menico podpisal kot direktor družbe, se šteje, da jo je podpisal kot fizična oseba.

 

menica
VSC sklep I Ip 1115/200823.06.2009Podlaga pravnomočno dovoljeni izvršbi je menica, na podlagi katere se je dolžnica zavezala kot porok. Čez sredino lica menice se je namreč podpisala, zato lahko menični upnik zahteva poplačilo neposredno od nje kot meničnega poroka.ugovor po izteku roka - menica
VSL sklep II Cpg 134/200228.03.2002Ker predložena fotokopija ne vsebuje vseh podatkov, ki jih za prepis menice zahteva Zakon o menici, ne more imeti meničnopravne veljavnosti, zato tudi ni verodostojna listina v smislu 2. odst. 23. čl. ZIZ.

 

menica - verodostojna listina
VSL sodba I Cpg 669/200522.03.2006Zoper imetnika menice ni mogoče uveljaviti ugovorov, ki so utemeljeni
v njegovih osebnih razmerjih s trasantom ali s kakšnim prejšnim
imetnikom menice. Vendar pa Zakon o menici opredeljuje le omejitev
ugovorov meničnega zavezanca do imetnikov, ki so menico sprejeli, ne
pa tudi ugovorov, ki jih ima menični zavezanec do remitenta, to je
prvega imetnika menice (1. odstavek 16. člena ZM).

 

menica - ugovor
VSL sodba I Cp 335/200025.04.2001Za pooblaščence pravne osebe velja, da mora biti iz njihovega podpisa razvidno, da podpisujejo menico kot pooblaščenci, sicer je po načelu menične strogosti šteti, da je menično obveznost akceptiral v svojem imenu kot fizična oseba.

 

menica - nastanek obveznosti
VSL sklep I Cp 774/9905.07.2000Od načina prenosa menične terjatve (indosament ali cesija) je odvisno, ali ima menični dolžnik proti novemu upniku vse ugovore, ki izhajajo iz osebnega razmerja dolžnika proti prejšnjemu upniku.

 

menica - terjatev
VSL sklep Cpg 24/9410.02.1994Sprejem bianko menice predstavlja pooblastilo poštenemu imetniku, da lahko pozneje izpolni odredbo za plačilo menice. Ko imetnik menice le-to izpolnil, ima menica vse meničnopravne učinke. Zato je menična zaveza avalista, dana na bianko menici, samostojna. Vendar pa lahko avalist ugovarja, da vsebina menice ni bila izpolnjena v skladu z vsebino osnovnih pogodb. Prav tako pa lahko kot posebna ugovora uveljavlja ugovora antidatiranja (v konkretnem primeru antižigosanja) avala in nepoštene pridobitve menice.
Če je sodišče prve stopnje o odločilnih dejstvih razpravljalo, vendar jih ni navedlo v obrazložitvi svoje odločbe, gre za pomanjkljivo obrazložitev, saj njena vsebina ne pojasnjuje odločitve, vsebovane v izreku.
Kljub temu da je po stečaju od dolžnika mogoče zahtevati samo del izpolnitve, ostane porok (avalist) zavezan za celotno izpolnitev.
Vendar pa porok (avalist) vseeno ni zavezan za toliko terjatve, kolikor je bila...
menica - menično poroštvo
VSC sodba Cpg 264/201122.03.2014Tožeča stranka glede na citirano menično izjavo – pooblastilo za izpolnitev menice, ni bila dolžna obravnavane menice protestirati. Tudi če na menici ni napisala odredbe “brez protesta”, je iz vsebine izpolnjene menice, na kateri je odredba “brez obvestila”, jasno in nedvoumno razvidno, da gre za menico brez protesta, kot je bilo to dogovorjeno med izdajateljem – trasantom/akceptantom, avalistom – toženo stranko in remitentom – tožečo stranko (kot upnikom).menica - odredba “brez protesta”
VSL sklep II Cp 701/9413.04.1994S protestom si zagotovi oseba, ki protestira menico, dokazilo o tem, da je pravočasno, a brez uspeha opravila določena menična opravila.menica - protest menice
VSL sklep II Cp 1224/9429.06.1994Akcept menice je praviloma neobvezno menično opravilo, razen, ko je obvezna ali prepovedana predložitev menice v akcept. Sodišče zato na predlog predlagatelja opravi protest menice zaradi neplačila, čeprav ni bila akceptirana oziroma protestirana zaradi neakceptiranja, razen če gre za menico, ki dospe določen čas po vpogledu, ali če je v menici določeno, da se mora obvezno predložiti v akcept. Pri protestu menice sodišče ne preiskuje ali je protestiranje potrebno oziroma smotrno za ohranitev ali izvedbo menične pravice.menica - protest menice
VSL sodba I Cpg 621/201118.04.2012Izdajatelj menice (tožena stranka) lahko uveljavlja zoper zahtevek imetnika, kateremu je izročil menico (tožeča stranka), tudi ugovore iz razmerja, ki je bilo podlaga za izdajo menice, zato je sodišče prve stopnje pravilno postopalo, ko je presojalo utemeljenost terjatve tožeče stranke iz temeljnega razmerja.menica - ugovori iz temeljnega razmerja
Sodba III Ips 102/200912.09.2012Prvi odstavek 2. člena ZM določa, da se listina, v kateri ne bi bilo katerekoli izmed sestavin, naštetih v 1. členu, ne šteje za trasirano menico. Člen 1 ZM med obveznimi sestavinami zahteva, da menica obsega nepogojno nakazilo, naj se plača določena vsota denarja. Vsota denarja mora biti izrecno določena. Zgolj določljivost ali izračunljivost iz drugih navedb ne zadošča. Menica je zato neveljavna tudi takrat, kadar manjka navedba valute. Tudi v tem primeru menična vsota zaradi večpomenskosti ni jasno/nedvoumno določena.menica - neveljavnost menice
Sodba III Ips 80/200525.04.2006Podpis revidentke na hrbtni strani menice pomeni t.i. skriti aval - žiro. Tako obliko poroštva se daje z indosamentom v obliki indosantovega podpisa na hrbtni strani menice.

menica - aval - skriti aval
VSL sodba II Cp 1066/200429.09.2004Menica je obligacijski posel, pravna oseba pa v pravnem prometu
nastopa prek zakonitega zastopnika, ki pravno osebo v obligacijskih
razmerjih zavezuje s svojim podpisom in navedbo, da je njen zakoniti
zastopnik, žig pa se je v praksi uveljavil zgolj kot nadomestilo za
ročni zapis firme in naslova gospodarske družbe, ne vpliva pa na
veljavnost pravnega posla. Ker je menico podpisal zakoniti zastopnik
tožene stranke, ob tem pa so (ročno) navedeni še podatki o firmi in
naslovu tožene stranke (torej podatki, ki so sicer razvidni iz žiga),
ni dvoma, da gre za podpis pravne osebe in je menica kot vrednosti
papir veljavna, k plačilu pa je zavezana tožena stranka.
Pri prekoračitvi meničnega pooblastila gre za ugovor iz temeljnega
razmerja, zato ga je tožena stranka, ob nespornem dejstvu, da je bila
bianco lastna menica indosirana, izgubila pravico uveljavljati.
menica - ugovor meničnega zavezanca - pravna oseba
VSL sodba II Cp 1175/200017.08.2000Avalist je odgovoren prav tako kakor tisti, za katerega je porok, zato ima zoper meničnega upnika vse ugovore, kot jih ima oseba, za katero jamči.

 

menica - aval - odgovornost
VSL sklep I Cpg 1283/200029.11.2000Vsebina pooblastila je pomembna v dveh pogledih. Prvič, v meničnopravnem: brez pooblastila za izpolnitev manjkajočih bistevnih sestavin sporne menice (1. čl. Zakona o menici in nasl.) bi bilo namreč treba šteti, da je bila toženi stranki izročena nepopolna menica, ki bi jo ta lahko izpolnila le po poprejšnjem dovoljenju (pooblastilu) tožeče stranke. In drugič, ker gre za razmerje med izdajateljem menice in remitentom, je pomembno tudi, za zavarovanje plačila katere obveznosti je bilo pooblastilo za izpolnitev menice dano. Obveznost iz menice med njima ni abstraktna (prim. 2. odst. 256. čl. ZOR). Zato izdajatelj lahko proti zahtevku iz menice uveljavlja ugovor prenehanja terjatve iz osnovnega razmerja in na tej podlagi zahteva tudi vračilo menice.

 

menica - pooblastilo - ugovor
VSK sodba I Cp 499/200128.08.2001Trasant kot menični dolžnik ter avalist kot porok lahko ugovarjata imetniku menice - remitentu, da je izdano bianco menico izpolnil v nasprotju s pooblastilom.

 

menica - pooblastilo - ugovor
VSC sodba Cp 1069/200605.04.2007Trasatovo ime mora biti na menici jasno navedeno, sicer takšna listina ni trasirana menica.
Pri lastni menici se izdajatelj zaveže nepogojno, da bo plačal določeno vsoto denarja, nalog za plačilo pa nadomešča obljuba izdajatelja, da bo plačal določeno vsoto denarja. Lastna menica pomeni izjemo od trasirane menice in to izhaja tudi iz nomotehnične ureditve ZM, zato mora iz menice jasno in nesporno izhajati, da gre za izjemo, torej za lastno menico in ne za trasirano menico.

 

menica - trasirana menica - lastna menica

Izberi vse|Izvozi izbrane