<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep III Cp 372/2016

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2016:III.CP.372.2016
Evidenčna številka:VSL0084225
Datum odločbe:17.05.2016
Senat, sodnik posameznik:Tanja Kumer
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV
Institut:pogodba o delu - podjemna pogodba - izračun z izrecnim jamstvom

Jedro

Za odločitev o višini stroškov popravila vozila, ki jih je dolžna plačati stranka, je pomembno, kakšen je bil v „orientacijsko dogovorjeni ceni“ dogovorjen obseg del, ki jih je bilo treba opraviti zaradi popravila vozila.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu (1. n 3. točka izreka) razveljavi ter zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

II. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo ohranilo v veljavi sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 141755/2012 z dne 27. 9. 2012 v delu, v katerem je toženki naloženo, da tožniku poravna znesek 696,39 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 18. 12. 2012 do plačila ter stroške izvršilnega postopka v višini 111,48 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 8. 10. 2012 (I. točka izreka). Sicer (do zahtevanih 717,32 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 18. 12. 2012 do plačila) je navedeni sklep razveljavilo in tožbeni zahtevek v tem delu zavrnilo (II. točka izreka). Odločilo je še, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti pravdne stroške v znesku 419,84 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Zoper sodbo se pritožuje tožena stranka iz pritožbenih razlogov 458. člena ZPP. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da v celoti razveljavi sklep o izvršbi in tožbeni zahtevek v celoti zavrne, s stroškovno posledico, podrejeno, da jo razveljavi in vrne zadevo v ponovno odločanje sodišču prve stopnje. Tožena stranka je naročila popravo vozila. Tožnik, ki je strokovnjak, je navedel, katera dela bo treba opraviti (zamenjava jermena, vodne črpalke, tesnila in ventilov) in ocenil, da bo popravilo znašalo med 400,00 in 450,00 EUR. Obstoj navedenega dogovora so potrdile vse zaslišane priče, zato obstoji bistveno nasprotje med razlogi izpodbijane sodbe in listinskimi in drugimi izvedenimi dokazi, kar predstavlja kršitev iz 15. točke drugega odstavka 339. člena ZPP. Enako kršitev je sodišče prve stopnje zagrešilo, ker je ugotovilo, da je bil med strankama sporen obseg dogovorjenih del, kar ne drži. Tožnik bi jima moral povedati, da bo treba zamenjati tudi olje, oljni filter, zračni filter, hladilno tekočino in svečke. O tem pa ni bilo govora. Če običajno popravilo vsebuje tudi zamenjavo teh stvari, bi moral tožnik toženko na to opozoriti, kolikor to popravilo ni bilo zajeto v ceni 450,00 EUR in opozoriti, da bo popravilo dražje, česar pa tožnik ni storil. Ugotovitev sodišča, da so bile bistvene sestavine podjemne pogodbe dogovorjene (predmet in cena) je v nasprotju z ugotovitvijo v nadaljevanju, da je sporen obseg del, kar predstavlja kršitev iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP ter kršitev iz 15. točke drugega odstavka 339. člena. Priče, zlasti priča M., ki je najverodostojnejša priča, so izpovedale, kaj je tožnik izpovedal, da bo potrebno zamenjati. Gre za zavajanje potrošnika. Toženka ne razpolaga z znanjem, kaj je ob določeni okvari potrebno popraviti. Tožnik je avto pregledal (45-60 min), podal približno oceno popravila, potem pa zaračunal skoraj enkrat več. Toženka ni prejela ne računa, ne predračuna in ne delovnega naloga. Naročila, kot je razvidno iz ponudbe z dne 2. 12. 2011 ter delovnega naloga, toženka tožniku ni nikoli podala. Dogovorjena je bila cena v višini 400,00 do 450,00 EUR in da bo po tem popravilu vozilo vozno. V skladu z določilom 25. b člena Zakona o varstvu potrošnika (ZVPot) pa je ponudnik storitve potrošnika dolžan opozoriti na spremembo cene, česar tožnik ni storil, še več, zaslišan je izpovedal, da so toženko verjetno pozabili obvestiti. Zato je pravno napačen zaključek sodišča, da je toženka dolžna plačati obseg del razviden iz ponudbe tožnika. Za dodatno plačilo mora ponudnik dobiti potrošnikovo izrecno soglasje. Tožnika zavezuje ponudba, ki jo je toženki dal 25.11.2011, saj je bilo takrat dogovorjeno, kakšen obseg del bo tožnik izvedel, ne pa predračun oz. ponudba z dne 2. 12. 2011, ki si jo je tožnik enostavno izmislil in je toženka ni nikoli podpisala. Sodišče prve stopnje je tudi povsem v nasprotju z materialnim pravom zaključilo, da cena ni bila dogovorjena fiksno, saj so vse zaslišane priče potrdile, da je bilo govora o popravilu vozila med 400,00 in 450,00 EUR, s čimer se je toženka strinjala. Če bi bilo potrebno dražje popravilo, bi jo moral tožnik o tem obvestiti. Z ugotovitvijo, da je bila cena nefiksno dogovorjena, je sodišče zagrešilo kršitev iz 15. točke drugega odstavka 339. člena ZPP in napačno uporabilo materialno pravo. Izvedensko mnenje, ki opredeljuje vrednost dogovorjenih v znesku, ki presega 760,00 EUR, kaže na to, da se je tožnik zavedal, da je popravilo dražje, a je toženko zavedel z neresnično ceno popravila z namenom dobiti posel. Napačen je zaključek sodišča, da je toženka dolžna storitev plačati, ker jo je naročila. Sodišče prve stopnje je spregledalo navedbo toženke, da je bilo vozilo pred okvaro brezhibno in servisirano 3. 11. 2011, ter se ni opredelilo do očitka, da je tožnik poškodoval hladnik vozila. Do poškodbe hladilnika je prišlo medtem, ko je bilo vozilo pri tožniku. Ker se izvedenec ni mogel opredeliti do tega, kdaj je ta poškodba nastala, sodišče prve stopnje ni podalo ustrezne dokazne ocene, s čimer je podana absolutna bistvena kršitev postopka.

3. Tožeča stranka v odgovoru na pritožbo predlaga zavrnitev pritožbe in potrditev sodbe v izpodbijanem delu.

4. Pritožba je utemeljena.

5. O pritožbi odloča Višje sodišče v Ljubljani na podlagi sklepa predsednika Vrhovnega sodišča RS Su 889/2015 z dne 26. 3. 2015 o prenosu pristojnosti za odločanje.

6. V predmetni zadevi gre za spor majhne vrednosti. Sodba se lahko izpodbija samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (prvi odstavek 458. člena ZPP). S pritožbo ni dopustno izpodbijati dejanskega stanja, ki ga ugotovi sodba (ugotovljeno dejansko stanje je neizpodbojna podlaga pritožbene odločitve), razen, če je bilo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno zaradi nepravilne uporabe materialnega prava (drugi odstavek 458. člena ZPP).

7. V predmetni zadevi je bila odločitev sodišča prve stopnje enkrat že razveljavljena(1) in je bilo med drugim v razveljavitvenem sklepu izrecno izpostavljeno, da (takrat izpodbijana) sodba med drugim ni imela ugotovitev o tem, kakšna storitev je bila dogovorjena, opravljena in zaračunana (12. točka obrazložitve)(2).

8. Sodba (tokrat) ugotovi, da sta pravdni stranki sklenili podjemno pogodbo, katere predmet je bilo popravilo vozila Renault Thalia 1.4, letnik 2002, in sicer popravilo zobatega jermena, da je bilo treba na vozilu zaradi pretrganja zobatega jermena nujno opraviti zamenjavo zobatega jermena, napenjalca zobatega jermena, vodne črpalke, garniture tesnil, ventilov (štiri sesalni, štiri izpušni), jermena za pogon olja, oljnega filtra, zračnega filtra, hladilne tekočine in svečk(3), da je iz predračuna z dne 12. 11. 2011 (priloga A2) in delovnega naloga z dne 26. 11. 2011 (priloga B2) razvidno, da je tožnik izvedel popravilo zobatega jermena z vsemi nujnimi potrebnimi pripadajočimi deli, da dogovorjena cena ni bila fiksno dogovorjena, temveč podvržena tržnim razmeram za preverljive storitve konkurenčnih ponudnikov z zgolj orientacijsko ceno okrog 400,00 EUR do 450,00 EUR, da je končna cena opravljenih posameznih storitev razvidna iz predračuna, cene nadomestnih delov in dela pa so, kot je potrdil izvedenec S. K., vrednotene v skladu s tržnimi razmerami na področju dela tožnika, da dodatna dela predstavlja samo zamenjava nosilca motorja(4), in da pri opravljanju servisnih storitev pri tožniku ni bila povzročena škoda na hladilniku in zračni cevi.

9. Sodba zaključi, da je toženka tožniku, ki je opravil popravilo zobatega jermena z vsemi nujno potrebnimi pripadajočimi deli, za izvedeno storitev dolžna plačati 696,93 EUR.

10. Ugotovljenega dejanskega stanja, kot že rečeno, pritožba ne more več uspešno izpodbiti. Na pritožbene trditve, s katerim pritožba izpodbija dokazno oceno sodbe, pritožbeno sodišče ne bo odgovarjalo, ker gre za nedopusten pritožbeni razlog(5). Enako velja za trditve, s katerimi pritožba prikazuje drugačno dejansko stanje od ugotovljenega. Pritrditi pa je pritožbi, da se sodba ne izreče do njenih (že v postopku pred sodiščem prve stopnje pravočasno navedenih) trditev o obsegu popravila predvidenega ob prepustitvi vozila v popravilo. Sodba očitno materilnopravno zmotno šteje, da za odločitev o višini zneska, ki ga je dolžna plačati tožena stranka za popravilo, zadošča ugotovitev (na podlagi mnenja sodnega izvedenca), katera dela je bilo na vozilu nujno potrebno opraviti oziroma katere dele je bilo treba zamenjati zaradi pretrganja zobatega jermena (11. točka obrazložitve)(6).

11. Določba tretjega odstavka 643. člena OZ podjemniku, če je bilo plačilo dogovorjeno na podlagi izračuna brez izrecnega jamstva za njegovo pravilnost in se med delom izkaže, da je prekoračitev neogibna, nalaga, da o tem nemudoma obvestiti naročnika, sicer izgubi kakršnokoli terjatev zaradi večjih stroškov. To pomeni, da je podjemnik upravičen do zvišanja pogodbeno dogovorjenega plačila le, če se pokaže, da bodo v zvezi z opravo posla nastali višji stroški, kot jih je upošteval pri izračunu, oziroma bo za opravo posla potreben večji obseg dela, le, če je o tem naročnika obvestil takoj, ko je ugotovil, da bodo nastali višji stroški. Podjemnik je namreč dolžan naročnika opozoriti na vse okoliščine, ki vplivajo na višino plačila. Dolžnost obvestitve o končni ceni določa tudi 25b. člen ZVPot, ki med drugim obvezuje tožnika kot ponudnika storitve, da potrošnika pred sklenitvijo oziroma preden ponudba zavezuje potrošnika, potrošniku na jasen in razumljiv način zagotovi informacijo o končni ceni.

12. Za odločitev o višini stroškov popravila, ki jih je dolžna plačati toženka, je pomembno kakšen je bil v „orientacijsko dogovorjeni ceni“ dogovorjen obseg del, ki jih je bilo treba opraviti zaradi ugotovljene okvare vozila. V kolikor bi se namreč izkazalo, da toženka z določenimi deli (čeprav po ugotovitvi sodbe nujno potrebnimi zaradi „popravila zobatega jermena z vsemi nujno potrebnimi pripadajočimi deli“), kot je trdila in ponavlja v pritožbi ni bila seznanjena(7) (čeprav je tožnik dela opravil), bi bil tožnik upravičen do plačila le, če bi o potrebnosti (dodatnih) del predhodno obvestil toženko(8) (o tem sodba nima ugotovitev). Iz razlogov sodbe tudi ni mogoče ugotoviti, ali je v priznanem znesku stroškov popravila zajeta tudi poprava škode na hladilniku za shranjevanje tekočine ter na zračni cevi, glede katere je bilo v postopku sporno, kdo jo je povzročil(9). Pritožbeno sodišče je, kot je bilo že obrazloženo, v razveljavitvenem sklepu že izrecno na to opozorilo.

13. Po navedenem je zaradi zmotne uporabe materialnega prava ostalo nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, kar narekuje ugoditev pritožbi in razveljavitev odločitve ter vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje (drugi odstavek 458. člena ZPP). Dokazno neocenjen je ostal celoten sklop dejstev, pomembnih za presojo utemeljenosti zahtevka, zato bi njihovo ugotavljanje pred sodiščem druge stopnje moglo stranki prikrajšati v njuni pravici do pritožbe. Posebni napotki sodišču prve stopnje glede na obrazloženo niso potrebni.

14. Posledično, zaradi razveljavitve odločitve o glavni stvari, je pritožbeno sodišče razveljavilo tudi stroškovno odločitev in bo o stroških postopka pred sodiščem prve stopnje in pritožbenih stroških odločalo sodišče prve stopnje s končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP).

-------------

Op. št. (1): Sodba II P 1270/2012 z dne 22. 9. 2014 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani III Cp 967/2015 z dne 28. 8. 2015.

Op. št. (2): Ni bilo navedeno, kakšen je bil dogovorjen obseg popravila vozila, kakšne poškodbe so bile ugotovljene na vozilu ob sprejemu vozila v popravilo, če in kdaj je bilo ugotovljeno, da je poškodovan tudi hladilnik in zračna cev, ali in kdaj je tožeča stranka o tem obvestila toženko, kakšno popravilo je bilo dejansko opravljeno in je zajeto v vtoževanem znesku 717,00 EUR

Op. št. (3): Navedeno ugotavlja na podlagi mnenja sodnega izvedenca avtomobilske stroke S. K. z dne 28. 5. 2014.

Op. št. (4): Sodba stroška za njegovo zamenjavo (plačila 20,93 EUR) tožniku ne prizna, ker gre za dodatno delo, o izvedbi katerega tožnik poprej ni obvestil niti toženke niti K. P.

Op. št. (5): Gre za pritožbeni razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, ki po izrecni določbi prvega odstavka 458. člena ZPP ni dopusten.

Op. št. (6): Obrazložitev sodbe: „da je tožnik naročilo, to je popravilo zobatega jermena z vsemi nujno potrebnimi pripadajočimi deli izvedel, zaradi česar je toženka dolžna izvedeno storitev plačati v znesku 696,39 EUR.“

Op. št. (7): Trditve toženke, da je tožnik po pregledu vozila povedal, da je treba zamenjati jermen, ob tem pa tudi vodno črpalko, napenjalnik jermena, tesnila in po vsej verjetnosti tudi ventile.

Op. št. (8): Toženka zatrjuje, da je tožnik ni obvestil, da bo storitev dražja od predvidene, pri čemer se sklicuje na izpoved tožnika, „da so jo verjetno pozabili obvestiti“.

Op. št. (9): Toženka je trdila in v pritožbi vztraja, da ob predaji vozila v popravilo hladilnik ni puščal, sodba pa zaključuje, da škoda na hladilniku in zračni cevi ni bila povzročena pri tožniku.


Zveza:

OZ člen 643. ZVPot člen 25b.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.07.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk1Nzcx