<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep Cst 247/2021

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2021:CST.247.2021
Evidenčna številka:VSL00046844
Datum odločbe:16.06.2021
Senat, sodnik posameznik:Helena Miklavčič (preds.), Nada Mitrović (poroč.), Vesna Jenko
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:predlog upnika za začetek stečajnega postopka - ugovor dolžnika - sklep o začetku stečajnega postopka - pritožba zoper sklep o začetku stečajnega postopka - pritožba družbenika - insolventnost - prepričanje o solventnosti

Jedro

Pritožbeni okvir družbenika dolžnika je v primerjavi s pritožbo, ki jo lahko zoper sklep vloži dolžnik, zožen. Družbenik lahko sklep o začetku stečajnega postopka nad dolžnikom izpodbije le, če dokaže, da dolžnik ni insolventen niti po 1. niti po 2. točki prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP.

Družbenik dolžnika v pritožbenem postopku ni uspel dokazati solventnosti dolžnika, nad katerim je sodišče prve stopnje začelo stečajni postopek.

Izrek

Pritožba družbenika se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Okrožno sodišče v Kranju je z uvodoma citiranim sklepom o začetku stečajnega postopka nad dolžnikom začelo stečajni postopek (I. točka izreka), imenovalo stečajno upraviteljico A. A. (II. točka izreka) in ugotovilo, da opravlja naloge in pristojnosti upraviteljice v pravnoorganizacijski obliki, ki je v poslovni register vpisana s temi podatki: A. A. - odvetnica, matična številka: 000 (III. točka izreka).

2. Zoper sklep se je pritožil B. B., edini družbenik dolžnika. Navedel je, da sklep izpodbija v celoti in sicer zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja ter zmotne uporabe materialnega prava. Višjemu sodišču je predlagal, da njegovi pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

3. Na pritožbo je odgovoril upnik BANKA C. d. d., na čigar predlog je sodišče začelo stečajni postopek. Predlagal je zavrnitev neutemeljene pritožbe. O pritožbi se je enako izjavila tudi stečajna upraviteljica.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. V obravnavanem primeru je vložil predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom upnik. Dolžnik je predlogu ugovarjal. Sodišče prve stopnje je izvedlo narok za začetek stečajnega postopka in na podlagi izida dokaznega postopka sklenilo, da začne stečajni postopek nad dolžnikom. Zoper sklep o začetku stečajnega postopka se dolžnik ni pritožil. Pritožil se je le njegov edini družbenik.

6. V skladu z določbo drugega odstavka 242. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - v nadaljevanju ZFPPIPP, lahko v primeru, če je sodišče izdalo sklep o začetku stečajnega postopka na upnikov predlog, pritožbo proti temu sklepu vloži tudi družbenik stečajnega dolžnika. Iz določila četrtega odstavka 235. člena ZFPPIPP, ki ureja postopek z upnikovim predlogom za začetek stečajnega postopka pa izhaja, da je pritožbeni okvir družbenika dolžnika v primerjavi s pritožbo, ki jo lahko zoper sklep vloži dolžnik, zožen. Družbenik lahko sklep o začetku stečajnega postopka nad dolžnikom izpodbije le, če dokaže, da dolžnik ni insolventen niti po 1. niti po 2. točki prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP.

7. Po presoji pritožbenega sodišča družbenik dolžnika s pritožbo ni podal niti zadosti trditev o solventnosti dolžnika, niti ni tistih trditev, ki jih je sicer podal (le) o likvidnosti dolžnika, dokazal.1 V pritožbi je namreč zatrjeval, da dejstvo o likvidnosti dolžnika izhaja iz listin, ki jih je priložil pritožbi. Pritožbi je priložil Poročilo o oceni vrednosti nepremičninskih pravic dolžnika, ki ga je izdelal sodno zapriseženi cenilec nepremičnin D. D. maja 2013 in podatke AJPES o dolžniku v stečaju na dan 22. 4. 2021.

8. Pritožbeno sodišče je predložene listine v pritožbenem postopku presojalo v zvezi s presojo sposobnosti dolžnika, da v daljšem obdobju poravna vse svoje obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju in v zvezi s presojo dolžnikove dolgoročne plačilne sposobnosti (a contrario prvi odstavek 14. člena ZFPPIPP). Zaključilo je, da priloženi podatki AJPES na dan 22. 4. 2021 z ničemer ne potrjujejo trditev pritožnika, da je imel dolžnik na računih odprtih pri E. AG, Nemčija, in pri F., Italija, toliko sredstev, da lahko sam prostovoljno izpolnjuje obveznosti. Drugih dokazov o stanju sredstev na dolžnikovih računih v tujini pritožnik ni predložil. To pa pomeni, da trditve o možnosti takojšnjega plačila vseh obveznosti dolžnika z računov v Nemčiji in Italiji, pritožnik s predloženimi dokazi ni dokazal.

9. Prav tako pritožnik s predloženim Poročilom o oceni vrednosti nepremičninskih pravic dolžnika po oceni pritožbenega sodišča ni uspel dokazati svojih trditev, da dolžnik mesečno prejema sredstva iz naslova najemnin, s katerimi lahko plačuje dolgove. Iz predložene listine namreč ne izhajajo nobeni podatki o najemninah. Pritožnik pa ni niti zatrjeval niti predložil nobene najemne pogodbe med dolžnikom in najemniki, niti ni predložil nobenega dokazila o plačanih najemninah na dolžnikov račun. Prav tako ni navedel, da s temi dokazili sam ne bi mogel razpolagati, kar je sicer razumljivo, saj je bil sam poslovodja družbe do začetka stečajnega postopka. Prav tako pritožnik ni trdil, da bi vrednost nepremičnine po cenitvenem poročilu iz leta 2013 zadoščala za plačilo vseh obveznosti dolžnika, ki so obstajale na dan začetka stečajnega postopka. Ob tem pa upnik v odgovoru na pritožbo in upraviteljica v izjavi opozarjata na dejstvo, da je na obeh nepremičninah vpisana zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje na podlagi izdanih upravnih odločb, s katerimi je dolžniku naložena odstranitev novo zgrajene strešne konstrukcije in ustavitev gradnje prizidka k poslovnemu objektu. Glede na navedeno pa bi moral pritožnik predlagati novo cenitev, česar pa ni storil. Prav tako pa ni podal nobenih trditev o višini obveznosti družbe. Pritožbene trditve družbenika, da ni dolžnik z nobeno izpolnitvijo, ki bi presegla 20% njegovih obveznosti, zamujal za več kot dva meseca, česar naj tudi ne bi zatrjeval predlagatelj v predlogu, pa so za presojo solventnosti dolžnika nezadostne.

10. Glede na vse obrazloženo se izkaže, da družbenik dolžnika v pritožbenem postopku ni uspel dokazati solventnosti dolžnika, nad katerim je sodišče prve stopnje začelo stečajni postopek. Zato je pritožbeno sodišče njegovo neutemeljeno pritožbo zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje o začetku stečajnega postopka nad dolžnikom v celoti potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

-------------------------------
1 Katera dejstva se štejejo za dokazana, odloči sodišče po svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka (8. člen ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 14, 14/1, 14/1-1, 14/1-2, 235, 235/4, 242, 242/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU5MDkw