<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VDS sodba Pdp 1547/2005

Sodišče:Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek:Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
ECLI:ECLI:SI:VDSS:2006:VDS.PDP.1547.2005
Evidenčna številka:VDS03745
Datum odločbe:16.03.2006
Področje:delovno pravo
Institut:novi ZDR - odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe - utemeljenost odpovednega razloga

Jedro

Če delavec v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe sprejme ponudbo za ustrezno zaposlitev za nedoločen čas, v sodnem sporu lahko izpodbija le utemeljenost odpovednega razloga, odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga pa ne more biti predmet sodne presoje. V tem primeru se zato sodišču ni potrebno ukvarjati s pravočasnostjo podane odpovedi. Ker tožnik dela na delovnem mestu "delovodja" že več let ni opravljal, ampak je opravlja dela na delovnem mestu "kontrolor", za katero mu je bila ponujena nova pogodba o zaposlitvi, ki jo je podpisal, je bil odpovedni razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto "delovodja" utemeljen.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba spremeni tako, da se zavrne tožbeni zahtevek, ki se glasi :

"1. Ugotovi se, da razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, ki jo je tožniku izdal predsednik uprave tožene stranke z dne 22.9.2004, ni utemeljen in se odpoved razveljavi.

2. Tožena stranka je dolžna tožniku vročiti v podpis novo pogodbo o zaposlitvi, z upoštevanjem pogojev v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z dne 11.6.1991 in spremembo pogodbe o zaposlitvi z dne 31.1.1996, v 8 dneh, da ne bo izvršbe.

3. Tožena stranka je dolžna tožniku obračunati in izplačati prikrajšanje pri plači v višini razlike med plačo, ki jo je prejemal do 30.9.2004 in dejanskimi zneski plače, vse dokler prikrajšanje traja, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od mesečnih zneskov prikrajšanja in sicer od 18. dne v mesecu za pretekli mesec, za obračunano obdobje od 1.10.2004 do 30.6.2005 v neto višini 94.785,40 SIT, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zneskov :

- 8.327,90 SIT od 18.11.2004 dalje do plačila,

- 3.751,50 SIT od 18.12.2004 dalje do plačila,

- 8.932,60 SIT od 18.1.2005 dalje do plačila,

- 6.870,00 SIT od 18.2.2005 dalje do plačila,

- 10.375,90 SIT od 18.3.2005 dalje do plačila,

- 8.682,90 SIT od 18.4.2005 dalje do plačila,

- 8.394,20 SIT od 18.5.2005 dalje do plačila,

-19.412,70 SIT od 18.6.2005 dalje do plačila,

-20.037,70 SIT od 18.7.2005 dalje do plačila,

po predhodnem odvodu prispevkov in davkov od bruto zneska v višini 148.873,96 SIT.

4. Tožena stranka je dolžna tožniku povrniti stroške tega postopka skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje sodne odločbe prve stopnje dalje do plačila, v 8 dneh, da ne bo izvršbe."

Stranki krijeta vsaka svoje stroške postopka na prvi stopnji.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je razsodilo, da se redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi z dne 22.9.2004 razveljavi (1. točka izreka), da je toženka dolžna tožniku vročiti v podpis novo pogodbo o zaposlitvi z upoštevanjem pogojev v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z dne 11.6.1991 in spremembo pogodbe o zaposlitvi z dne 31.1.1996, v 8 dneh (2. točka izreka), ter da je toženka dolžna tožniku obračunati in izplačati prikrajšanje pri plači v višini razlike med plačo, ki jo je prejemal do 30.9.2004 in dejanskimi zneski plače, vse dokler prikrajšanje traja, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od mesečnih zneskov prikrajšanja od 18. dne v mesecu za pretekli mesec, za obračunsko obdobje od 1.10.2004 do 30.6.2005 v neto višini 94.785,40 SIT skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer v višini 8.327,90 SIT od 18.11.2004 dalje do plačila, 3.751,50 SIT od 18.12.2004 dalje do plačila, v višini 8.932,60 SIT od 18.1.2005 dalje do plačila, 6.870,00 SIT od 18.2.2005 dalje do plačila, 10.375,90 SIT od 18.3.2005 dalje do plačila, 8.682,90 SIT od 18.4.2005 dalje do plačila, 8.394,20 SIT od 18.5.2005 dalje do plačila, 19.412,70 SIT od 18.6.2005 dalje do plačila, 20.037,70 SIT od 18.7.2005 dalje do plačila, po predhodnem odvodu prispevkov in davkov od bruto zneska v višini 148.873,96 SIT, v 8 dneh (3. točka izreka). Razsodilo je še, da je toženka dolžna povrniti tožniku stroške sodnega postopka v višini 157.971,00 SIT skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5.10.2005 dalje do plačila, v 8 dneh (4. točka izreka).

Tožena stranka je vložila pravočasno pritožbo iz razlogov nepravilne ugotovitve dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava po 2. in 3. točki 1. odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS št. 26/99, 96/2002, 2/2004, v nadaljevanju ZPP). Navaja, da je sodišče prve stopnje zmotno zaključilo, da je bila pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi prekludirana. Za okoliščino, da je potreba za opravljanje dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi prenehala, je izvedela ob izvedbi primerjalne analize med dejanskim opravljanjem dela in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi. Sodišče tudi zmotno zaključuje, da je odpoved vezana na začetek veljavnosti Akta o sistematizaciji delovnih mest, ki je ukinil delovno mesto delovodje. Dejstvo je, da je ob odpovedi pogodbe tožniku v septembru 2004 še vedno obstajalo delovno mesto delovodje, vendar iz organizacijskih razlogov ni bilo več potrebe po takšnem številu izvajalcev. Glede na to, da od 1.4.2005 dalje delovno mesto delovodje ne obstaja več, je zaveza za vročitev v podpis pogodbe o zaposlitvi z upoštevanjem pogojev v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z dne 11.6.1991 in spremembo z dne 31.1.1996 v nasprotju s splošnimi akti delodajalca in splošnimi pravili civilnega prava in bi bila takšna pogodba o zaposlitvi nična, saj opravljanje dela po njej ni mogoče, ker delovno mesto delovodje ne obstaja več. Glede na navedeno tožnik ni upravičen do obračuna in izplačila prikrajšanja pri plači, saj bi tako dobival plačilo za delovno mesto, ki ne obstaja več v sistematizaciji delovnih mest.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijano sodbo v okviru pritožbenih razlogov in pri tem pazilo na pravilno uporabo materialnega prava ter absolutno bistvene kršitve pravil postopka, kot to določa 350. člen ZPP.

Tožnik je s tožbo, oziroma s spremembo tožbe z dne 31.8.2005 (ki ji sodišče prve stopnje v 1. točki izreka sodbe ni dosledno sledilo) zahteval ugotovitev, da razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi ni utemeljen in se odpoved razveljavi (1. točka tožbenega zahtevka), da mu je toženka dolžna vročiti v podpis novo pogodbo o zaposlitvi z upoštevanjem pogojev v skladu s prej sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (2. točka tožbenega zahtevka), ter da mu je toženka dolžna obračunati in izplačati prikrajšanje pri plači v višini razlike med plačo, ki jo je prejemal po prejšnji pogodbi in, ki jo prejema po sedanji pogodbi (3. točka tožbenega zahtevka).

Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 42/2002, v nadaljevanju ZDR) v 3. odstavku 90. člena, ki ureja odpoved s ponudbo nove pogodbe, določa, da če delavec sprejme ponudbo delodajalca za ustrezno zaposlitev za nedoločen čas, obdrži pravico izpodbijati pred sodiščem utemeljenost odpovednega razloga. Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in stopnja izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela na prejšnjem delovnem mestu, za katero je imel delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. V konkretnem primeru je tožnik sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno zaposlitev, saj se za tožnikovo novo zaposlitev (delovno mesto "končni kontrolor") zahteva enaka stopnja izobrazbe kot se je za tožnikovo prejšnjo zaposlitev (delovno mesto delovodje), kot to izhaja iz listinskih dokazov. Glede na navedeno in v skladu s 3. odstavkom 90. člena ZDR ima tožnik pravico izpodbijati le utemeljenost odpovednega razloga, ne pa tudi same odpovedi, saj je odpoved pogodbe s ponudbo nove pogodbe prostovoljno podpisal. Zato so neutemeljene in nepotrebne navedbe v obrazložitvi prvostopenjske sodbe in v pritožbi v zvezi s tem, da naj bi bila toženka z odpovedjo prekludirana, saj, kot že povedano, odpoved pogodbe o zaposlitvi v konkretnem primeru ne more biti predmet sodne presoje. Pritožbeno sodišče je tako v skladu s 3. odstavkom 90. člena ZDR ugotavljalo le utemeljenost odpovednega razloga. Glede na to, da med strankama ni sporno, da tožnik že od jeseni 2000 dalje ne opravlja nalog delovodje, ampak delo končnega kontrolorja, ker za delo delovodje pri toženki ni bilo več potrebe, je podan utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga z dne 22.9.2004 v smislu 1. alinee 1. odstavka 88. člena ZDR.

Glede na dejstvo, da od dne 1.4.2005 dalje pri toženki velja nov akt o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, ki je ukinil delovno mesto delovodje in, ker je tožnik podpisal že novo pogodbo, je neutemeljen tožbeni zahtevek, da je toženka dolžna tožniku vročiti v podpis novo pogodbo o zaposlitvi z upoštevanjem pogojev v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z dne 11.6.1991 in spremembo pogodbe o zaposlitvi z dne 31.1.1996, ki je bila sklenjena za delovno mesto delovodje. Tako sklenjena pogodba bi bila v nasprotju z aktom o sistematizaciji delovnih mest toženke, kot to pravilno navaja toženka v pritožbi. Tožbeni zahtevek je neutemeljen tudi v delu, v katerem tožnik zahteva, da mu je toženka dolžna obračunati in izplačati razliko med plačo po prejšnji in plačo po novi pogodbi o zaposlitvi, saj bi tožnik tako prejemal plačo za delovno mesto, ki ne obstaja več, sicer pa tudi ne bi bilo upoštevano dejstvo sklenjene nove pogodbe o zaposlitvi.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijano sodbo v skladu s 358. členom ZPP spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek kot neutemeljen zavrnilo in v skladu s 5. odstavkom 41. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1, Ur. l. RS št. 2/2004), ki določa, da v sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja delodajalec krije svoje stroške postopka ne glede na izid postopka, odločilo, da stranki krijeta vsaka svoje stroške postopka pred sodiščem prve stopnje.

 


Zveza:

ZDR člen 90, 90/3, 90, 90/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zODI5NQ==