<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep Cst 568/2020

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2021:CST.568.2020
Evidenčna številka:VSL00045461
Datum odločbe:13.01.2021
Senat, sodnik posameznik:Vesna Jenko (preds.), Helena Miklavčič (poroč.), Nada Mitrović
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:stečajni postopek - stroški stečajnega postopka - vrste stroškov stečajnega postopka - tekoči stroški stečajnega postopka - občasni stroški stečajnega postopka - administrativni stroški - predračun stroškov stečajnega postopka - sprememba predračuna stroškov - sklep o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka

Jedro

Zakon ne opredeli kaj točno so stroški administrativnih storitev za potrebe stečajnega postopka, vendar je glede na zahtevo po opredelitvi njihovega mesečnega zneska v predračunu stroškov (druga alineja 2. točke drugega odstavka 356. člena ZFPPIPP) lahko sklepati, da gre za običajne mesečne stroške za tista dela, ki pomenijo redno (tekočo) mesečno pisarniško pomoč, pisarniška opravila in organizacijo pisarniškega dela za potrebe stečajnega postopka, kar vse se nanaša na tekoče potrebe stečajnega postopka. Pri določanju njihove višine je potrebno upoštevati značilnosti in posebnosti vsakega posameznega stečajnega postopka, saj so dela administrativne narave pogosto povezana z naravo stečajnega postopka, zato so ti stroški v različnih postopkih lahko tudi različno visoki, vsekakor pa nastajajo periodično (mesečno) in so običajni v vsakem postopku. Zato so ti stroški tudi opredeljeni kot tekoči stroški, saj gre za stroške, ki nastajajo mesečno ali v drugih rednih obdobjih med potekom stečajnega postopka (prim. tudi 9. točko drugega odstavka 355. člena ZFPPIPP).

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi.

  Obrazložitev

  1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da se predračun stroškov stečajnega postopka spremeni oziroma dopolni tako, kot je navedeno v upraviteljičinem predlogu dopolnitve spremembe predračuna stroškov stečajnega postopka (ki se nanaša na administrativne stroške v tabeli 5.2), ki je sestavni del izreka tega sklepa in je bil objavljen hkrati z objavo tega sklepa.

  2. Zoper sklep se pritožuje upnik iz razlogov zmotne uporabe materialnega prava in nepopolno oziroma nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja ter pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi, izpodbijani sklep spremeni tako, da predlog za spremembo predračuna zavrne oziroma podredno, da izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

  3. Na pritožbo upnika je odgovorila upraviteljica. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbo kot neutemeljeno zavrne.

  4. Pritožba je utemeljena.

  5. O predlogu upraviteljice za spremembo predračuna stroškov v delu, v katerem se nanaša na stroške administracije v višini 94.536,00 EUR iz točke 5.2 Tabele priložene k predlogu spremembe predračuna stroškov postopka z dne 6. 8. 2020 (PD 1094) je sodišče prve stopnje odločalo že drugič. O celotnem predlogu upraviteljice za spremembo predračuna stroškov z dne 6. 8. 2020 je sodišče prve stopnje odločalo že s sklepom z dne 7. 8. 2020, ki ga je višje sodišče v delu glede točke 5.2 Tabele predloga razveljavilo iz razloga, ker predlog upraviteljice v tem delu ni bil (dovolj) obrazložen in zadevo v tem obsegu vrnilo prvostopenjskemu sodišču v nov postopek. V novem postopku je upraviteljica v skladu z navodili višjega sodišča svoj predlog predračuna dopolnila z vlogo z dne 13. 10. 2020 (PD 1138). Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom presodilo, da je upraviteljica sedaj ustrezno in obrazloženo pojasnila razloge za nastanek stroškov, ki so še predmet presoje v okviru predloga spremembe predračuna stroškov, zato je spremembo predračuna potrdilo tudi v preostalem delu.

  6. Pritožba trdi, da upraviteljica zvišanja administrativnih stroškov v predlagani višini ni utemeljila, ker iz dopolnitve še vedno ni razviden mesečni strošek administracije, ampak se navaja le skupni, enkratni znesek, glede na navedbe upraviteljice, da gre za projektno delo, ki ni mesečno ali periodično, pa pritožnik tudi meni, da v takem primeru predmetni stroški ne predstavljajo administrativnih stroškov v skladu z ZFPPIPP, zato jih tudi ni mogoče obravnavati kot take.

  7. Upraviteljica je v dopolnitvi predloga (PD 1138) sedaj podrobno opisala za kakšne vrste stroškov je v okviru njene projektne naloge šlo in da so nastali zato, da bo lahko sploh ugotovila dejanski obseg stečajne mase. Upraviteljica je tako pojasnila, da gre pri spornih stroških za projektno delo, ki ni mesečno ali periodično, temveč gre za izvedbo projekta analitične obdelave podatkov, zato je znesek enkraten. Ker je dolžnik upravljal preko 300 objektov, v postopku pa je bilo prijavljenih preko 260 izločitvenih pravic iz naslova vplačil v rezervni sklad, zajemajo storitve, ki so predmet spornih stroškov, ugotavljanje stanja terjatev, ki ne sodijo v stečajno maso. Administrativna pomoč je potrebna za pregled 798 izvršilnih zadev, v katerih je stečajni dolžnik izterjeval svoje terjatve in stroške rezervnega sklada skupaj, pri čemer je upraviteljica sedaj podrobno opisala vse korake oziroma opravila, ki so za izvedbo dela (razčlenitev terjatev, ki se izterjujejo v izvršilnih postopkih) potrebni, jih povprečno časovno ovrednotila (povprečno 6 ur na izvršilno zadevo) in pojasnila, da znaša administrativna ura 20,00 EUR, kar pomeni skupaj znesek 95.760,00 EUR. Znesek predlagan v okviru spremembe predračuna je korigirala z že potrjenim stroškovnikom v delu stroškov administracije v višini 1.224,00 EUR ter predlagala spremembo predračuna na postavki stroški administracije za 94.536,00 EUR.

  8. Med tekoče stroške stečajnega postopka sodijo tudi stroški računovodskih, administrativnih in drugih storitev za potrebe stečajnega postopka (7. točka prvega odstavka 355. člena ZFPPIPP). Zakon ne opredeli kaj točno so administrativni stroški, izhaja pa iz 21. člena Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroškov, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Pravilnik), da ima upravitelj pravico do povrnitve stroškov pisarniškega poslovanja, kamor sodijo izdatki za poštne in telekomunikacijske storitve, obrazce, za bančne storitve, za fotokopiranje in prepisovanje spisov, listin ter dokumentacije in za podobne izdatke v dejanski višini ali enega odstotka višine zneska nagrade po 5. členu tega Pravilnika. Ker ureja Pravilnik stroške, do katerih je upravičen upravitelj (1. člen Pravilnika), je tako sklepati, da stroški pisarniškega poslovanja ne sodijo med tekoče stroške za administrativne storitve v smislu 7. točke drugega odstavka 355. člena ZFPPIPP. Zato je neutemeljeno sklicevanje pritožbe na odločbo Cst 359/2019, ki se nanaša na stroške pisarniškega poslovanja in ne na tekoče stroške za administrativne storitve. Pri tem se predlog upraviteljice v konkretnem primeru ne nanaša na stroške, ki so navedeni v 21. členu Pravilnika, zato je pritožba, ki trdi, da gre v danem primeru za take stroške, neutemeljena.

  9. Če se med stečajnim postopkom pokaže, da posamezne vrste stroškov iz 1. ali 2. točke drugega odstavka 356. člena ZFPPIPP v obsegu, vključenem v predračun stroškov, niso več potrebne ali zadostne za izvedbo dejanj, ki jih je treba opraviti v stečajnem postopku, sodišče glede teh vrst stroškov spremeni predračun stroškov. Med vrste stroškov, za katere je potrebna sprememba predračuna stroškov sodijo tudi stroški administrativnih storitev za potrebe stečajnega postopka (2. točka drugega odstavka 356. člena v zvezi s 7. točko drugega odstavka 355. člena ZFPPIPP), ki se plačujejo kot tekoči stroški stečajnega postopka. Kot že navedeno, zakon ne opredeli kaj točno so stroški administrativnih storitev za potrebe stečajnega postopka, vendar je glede na zahtevo po opredelitvi njihovega mesečnega zneska v predračunu stroškov (druga alineja 2. točke drugega odstavka 356. člena ZFPPIPP) lahko sklepati, da gre za običajne mesečne stroške za tista dela, ki pomenijo redno (tekočo) mesečno pisarniško pomoč, pisarniška opravila in organizacijo pisarniškega dela za potrebe stečajnega postopka, kar vse pa se nanaša na tekoče potrebe stečajnega postopka. Pri določanju njihove višine je potrebno upoštevati značilnosti in posebnosti vsakega posameznega stečajnega postopka, saj so dela administrativne narave pogosto povezana z naravo stečajnega postopka, zato so ti stroški v različnih postopkih lahko tudi različno visoki, vsekakor pa nastajajo periodično (mesečno) in so običajni v vsakem postopku. Zato so ti stroški tudi opredeljeni kot tekoči stroški, saj gre za stroške, ki nastajajo mesečno ali v drugih rednih obdobjih med potekom stečajnega postopka (prim. tudi 9. točko drugega odstavka 355. člena ZFPPIPP).1

  10. Upraviteljica je že v svojem odgovoru na pritožbo zoper sklep z dne 7. 8. 2020, navedla, da ne gre za tekočo naravo stroškov. Nadalje je v svoji dopolnitvi predloga podrobno pojasnila katera opravila konkretno vse so zajeta v njen okvir stroškov, ki so predmet točke 5.2 Tabele predloga spremembe predračuna ter da gre za storitve povezane z ugotavljanjem stanja terjatev za rezervni sklad, ki ne sodijo v stečajno maso, kar smiselno pomeni, da se s tem ugotavlja višina stečajne mase. Po presoji pritožbenega sodišča pritožba zato utemeljeno trdi, da gre pri tem za taka opravila, ki presegajo okvir tekočih stroškov za administrativne storitve po 7. točki drugega odstavka 355. člena ZFPPIPP. Po vsebini bi našteta opravila sicer lahko šteli za opravila administrativne narave, vendar kot navaja upraviteljica sama, ne nastajajo tekoče, mesečno, temveč gre za enkratno delo na projektu.

  11. Tako se izkaže, da pri stroških iz točke 5.2 Tabele, ki je priloga predloga za spremembo predračuna v višini 94.536,00 EUR, ne gre za tekoče stroške v smislu 7. točke drugega odstavka 355. člena ZFPPIPP, zakon pa spremembe predračuna stroškov za primer, da ne gre za take stroške,2 ne določa (tretji odstavek 356. člena ZFPPIPP). Odločitev sodišča prve stopnje, ki je sledilo predlogu upraviteljice, da gre s tem v delu, ki je še predmet presoje, za tekoče administrativne stroške, zaradi česar je z izpodbijanim sklepom tudi dovolilo predlagano spremembo predračuna stroškov, se tako izkaže za materialnopravno napačno.

  12. Ker se je pritožba upnika že iz navedenega razloga izkazala za utemeljeno, se pritožbeno sodišče do ostalih pritožbenih navedb ni opredeljevalo, ampak je pritožbi ugodilo. Napačna uporaba materialnega prava v navedenem primeru pa ne pomeni, da upraviteljica do spornih stroškov v nobenem primeru ni upravičena. Glede na opisane značilnosti konkretnega stečajnega postopka, ki kažejo na izjemno obsežno delo upraviteljice predvsem z ureditvijo in s tem pridobitvijo podatkov o višini stečajne mase (kar je odvisno analitičnega pregleda terjatev, ki se izterjujejo v 798 izvršilnih postopkih) in posledično z obveznostmi stečajnega dolžnika, ki jih ima po Stanovanjskem zakonu – SZ-1, bi take stroške bilo mogoče šteti kot občasne stroške stečajnega postopka. V takem primeru zakon spremembe predračuna ne predvideva, je pa potrebno za njihovo plačilo pridobiti soglasje sodišča v smislu prvega odstavka 357. člena ZFPPIPP, razen če ne gre morda za izjemi določeni v 2. in 3. točki drugega odstavka istega člena. O vsem tem pa se prvostopenjsko sodišče ni opredeljevalo, saj je odločalo le o obstoju pogojev za spremembo predračuna stroškov. Pritožbeno sodišče je zato izpodbijani sklep zgolj razveljavilo (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), sodišče prve stopnje pa naj v smislu gornje obrazložitve vlogo upraviteljice ustrezno obravnava v smislu predloga po prvem odstavku 357. člena ZFPPIPP.

  -------------------------------

  1 Prim. N. Plavšak, e-komentar Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Tax-Fin-Lex

  2 Ali kakšne druge stroške v smislu 1. in 2. točke drugega odstavka 356. člena ZFPPIPP, vendar slednje za ta postopek niti ni odločilnega pomena.


  Zveza:

  RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
  Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 355, 355/2, 355/2-7, 355/2-9, 355/3, 355/3-7, 356, 356/2, 356/2-1, 356/2-2, 356/3

  Podzakonski akti / Vsi drugi akti
  Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (2008) - člen 1, 5, 21

  Pridruženi dokumenti:*

  *Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
  Datum zadnje spremembe:
  29.11.2021

  Opombe:

  P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDUyMjg0