<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 146/2014

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2014:CST.146.2014
Evidenčna številka:VSL0080341
Datum odločbe:02.04.2014
Senat, sodnik posameznik:Renata Horvat
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:stroški stečajnega postopka - soglasje k plačilu stroškov - tekoči stroški

Jedro

Odvisno od tega, za katero vrsto stroška gre, je odvisno tudi vprašanje ali bo upravitelj stroške plačal že na podlagi potrjenega predračuna stroškov, ali pa gre za stroške, ki so sicer že zajeti v potrjeni predračun stroškov, za njihovo plačilo pa upravitelj potrebuje še posebno soglasje stečajnega sodnika. Zato mora upravitelj predlog za soglasje k plačilu stroškov pripraviti tako, da navede za katero od vrst stroškov gre, ter da višina stroška ne presega stroškov v potrjenem predračunu stroškov.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Zahteva upnika za priznanje pritožbenih stroškov se zavrne.

Obrazložitev

1. Z uvodoma citiranim sklepom je sodišče prve stopnje dalo upraviteljici soglasje za plačilo stroškov stečajnega postopka, navedenih v predlogu upraviteljice z dne 26. 1. 2014, ki je sestavni del izreka in je objavljen hkrati z objavo tega sklepa.

2. Upnik se je zoper sklep pritožil, uveljavljal je bistvene kršitve določb ZPP in ZFPPIPP, zmotno uporabo materialnega prava ter zmotno ugotovitev dejanskega stanja ter sodišču predlagal, da ugodi pritožbi in izpodbijani sklep razveljavi, upniku pa prizna pritožbene stroške.

3. Stečajna upraviteljica se je o pritožbi izjavila ter predlagala, da se kot neutemeljena zavrne.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Iz označbe v nazivu sklepa (p.d. 256), ki pomeni zaporedno številko, pod katero je vpisan upraviteljičin predlog za izdajo sklepa o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka, je razvidno, da se izpodbijani sklep nanaša na ta predlog. Zato upnik neutemeljeno zatrjuje, da ni povezave med posameznimi predlogi stečajne upraviteljice in sklepi, ki jih je sodišče izdalo istega dne.

6. Iz objavljenega predloga stečajne upraviteljice, ki je sestavni del izreka izpodbijanega sklepa izhaja, da je sodišče prve stopnje izdalo soglasje k plačilu naslednjih stroškov stečajnega postopka:

A. odvetniških storitev odvetnici O. T. v višini 30.719,41 EUR, na podlagi računa št. 144/2013 in dobropisa 173/2013

B. storitev čiščenja B. O. s.p. v višini 3.050,00 EUR.

7. Sodišče prve stopnje je ocenilo, da v obeh primerih upraviteljica potrebuje soglasje za plačilo predlaganih stroškov postopka, saj je odločitev o soglasju oprlo na določbo prvega odstavka 357. člena ZFPPIPP ter pri tem navedlo, da imajo stroški iz predloga značilnost stroškov stečajnega postopka iz 355. člena ZFPPIPP.

8. Pritožbeno sodišče sicer pritrjuje upniku, da niti upraviteljica v predlogu, niti izpodbijani sklep ne vsebuje opredelitve stroškov kot tekočih ali občasnih stroškov stečajnega postopka v skladu z določbo 355. člena ZFPPIPP. Odvisno od tega, za katero vrsto stroška gre, je odvisno tudi vprašanje ali bo upravitelj stroške plačal že na podlagi potrjenega predračuna stroškov, ali pa gre za stroške, ki so sicer že zajeti v potrjeni predračun stroškov, za njihovo plačilo pa upravitelj potrebuje še posebno soglasje stečajnega sodnika. Zato mora upravitelj predlog za soglasje k plačilu stroškov pripraviti tako, da navede za katero od vrst stroškov gre, ter da višina stroška ne presega stroškov v potrjenem predračunu stroškov.

9. Kaj vsebuje predračun stroškov stečajnega postopka določa 356. člen ZFPPIPP. V skladu z določilom prvega v zvezi z drugim odstavkom 357. člena ZFPPIPP mora upravitelj zahtevati soglasje, da plača obveznost, ki je strošek stečajnega postopka (in je tudi potrjen v predračunu stroškov stečajnega postopka) za naslednje tekoče stroške: stroške objav, pravdne stroške stečajnega dolžnika v postopkih iz oddelka 5.6., druge stroške, ki nastanejo mesečno ali v drugih rednih obdobjih med potekom stečajnega postopka (ne rabi pa soglasja za plačilo v potrjenem predračunu stroškov za plačilo stroškov upravitelja, plač in drugih nadomestil osebam, ki opravljajo posle za potrebe stečajnega postopka, vključno z davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati in plačati hkrati s temi plačili, stroške električne energije, vode, ogrevanja, telefona in stroške v zvezi z uporabo poslovnih prostorov za potrebe stečajnega postopka, zavarovalne premije za zavarovanje premoženja, ki spada v stečajno maso, stroške računovodskih, administrativnih in drugih storitev za potrebe stečajnega postopka ter za plačilo obveznosti iz naslova davkov in prispevkov, ki nastanejo med potekom stečajnega postopka). Glede plačila občasnih stroškov stečajnega postopka pa velja, da rabi soglasje za: plačilo terjatev upnikov, ki so nastale med postopkom prisilne poravnave, iz drugega odstavka 289. člena zakona, izpolnitev obveznosti na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe po drugem odstavku 265. člena zakona, plačilo stroškov cenitve vrednosti premoženja in drugih dejanj v zvezi z izvedbo prodaje, plačilo davka na dodano vrednost ali davka na promet nepremičnin v zvezi s prodajo ter za plačilo drugih občasnih stroškov (ne rabi pa soglasja za izpolnitev obveznosti na podlagi dovoljenja o končanju nujnih poslov in dovoljenja o nadaljevanju poslovanja stečajnega dolžnika ter za plačilo stroškov v zvezi z nalaganjem denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika).

10. Glede pravdnih stroškov (med katere so vključene stroški sodnih taks, nagrade odvetniku ter stroški za izvedbo dokazov) zakon ločuje tiste stroške, ki so povezani s postopki iz oddelka 5.6, od drugih stroškov, ki so običajno povezani z izterjavo terjatev stečajnega dolžnika do njegovih dolžnikov. Te stroške je potrebno predvideti med tekoče stroške drugih storitev za potrebe stečajnega postopka (7. točka drugega odstavka 355. člena ZFPPIPP), ali pa med tekoče stroške, ki nastajajo mesečno ali v drugih rednih obdobjih med potekom stečajnega postopka (9. točka drugega odstavka 355. člena ZFPPIPP). Iz potrjenih predračunov izhaja, da je upraviteljica uvrstila odvetniške stroške v posebno postavko stroškov v višini 3.000,00 EUR mesečno, kar pomeni, da za njihovo plačilo tudi potrebuje soglasje. Zato očitek pritožnika, da se sodišče ni prepričalo, ali so zajeti v predračun stroškov, ni utemeljen. Tudi očitek, da se sodišče ni opredelilo do tega, ali so stroški sploh pomembni, ne drži. Sodišče se je namreč sklicevalo tudi na predlog upraviteljice, ki vsebuje seznam opravljenih storitev odvetnice in ki je objavljen hkrati s sklepom ter se opredelilo do tega, da zneski ustrezajo običajni višini teh stroškov. Upnik pa konkretno ne navaja, v kateri zadevi strošek odvetnice za zastopanje dolžnika naj ne bi bil utemeljen. Očitek, da bi moralo sodišče pojasniti, katere stroške bo odvetnica dobila neposredno plačane od nasprotne stranke pa je neutemeljen, ker upnik ne pove, na podlagi česa meni, da bi imela odvetnica lahko podlago, da prejme plačilo stroškov od nasprotne stranke direktno na svoj račun.

11. Ne drži niti trditev pritožnika, da stroškov čiščenja ni mogoče opredeliti pod nobeno od vrst stroškov stečajnega postopka. Stečajna upraviteljica je pojasnila, da gre za stroške v zvezi z dejanji, namenjenimi izvedbi prodaje (na platoju, ki ga je bilo treba očistiti, je stala gradbena mehanizacija, potrebna je bila izpraznitev hangarja pred demontažo), kar pomeni, da gre za občasni strošek stečajnega postopka, glede katerega je potrebno soglasje. Iz potrjenega predračuna stroškov pa prav tako izhaja, da je predvidenih 18.000,00 EUR drugih občasnih stroškov stečajnega postopka, zato tudi pritožba v tem delu ni utemeljena.

12. Glede na navedeno jo je pritožbeno sodišče zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

13. V skladu s 129. členom ZFPPIPP mora vsak upnik sam pokrivati svoje stroške udeležbe v postopku zaradi insolventnosti. Zato je bilo treba zahtevo upnika za priznanje pritožbenih stroškov zavrniti.


Zveza:

ZFPPIPP člen 355, 355/2, 355/2-7, 355/2-9, 356, 357, 357/1, 357/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
10.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY5NTMx