<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 273/2011

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2011:CST.273.2011
Evidenčna številka:VSL0064611
Datum odločbe:17.11.2011
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:stroški stečajnega postopka - predračun stroškov stečajnega postopka

Jedro

Stroški v izpodbijanih postavkah predračuna so potrebni za stečajni postopek ter predvideni v realnem obsegu in realnih višinah.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom določilo posodobljen predračun stroškov stečajnega postopka tako, kot je navedeno v upraviteljevem predlogu določitve posodobljenega predračuna stroškov stečajnega postopka, ki je sestavni del izreka tega sklepa in je bil objavljen dne 29. 07. 2011.

2. Upniki V. T. L., V. L. in I. T. L., vsi naslov XY so pravočasno vložili pritožbo zoper točke I/1b, 3, 6, 7a, 7b, 9a, II/2a, 2b, 2d, 4c, 4g, 4h, 4j, 4k, 4m upraviteljevega predloga določitve posodobljenega predračuna stroškov stečajnega postopka, zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču predlagajo, da pritožbi ugodi in predračun stroškov stečajnega postopka zniža za 73.167,00 EUR.

3. Upravitelj je na pritožbo odgovoril.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je predračun stroškov, ki ga je pripravil upravitelj in ga je določilo prvostopenjsko sodišče z izpodbijanim sklepom, sestavljen v skladu s 356. členom ZFPPIPP, saj je v njem upravitelj opisal vrsto stroškov, ki jih predvideva v okviru posamezne postavke predračuna, mesečne zneske stroškov za posamezno od vrst stroškov oziroma skupni znesek za vsako od teh stroškov. V pojasnilu k posameznim postavkam pa je tudi natančno pojasnil, kakšne stroške predvideva v okviru posamezne postavke ter v kakšni višini in obsegu. Očitki pritožnikov, da izpodbijanega sklepa ni mogoče preizkusiti, zato niso utemeljeni.

6. K pritožbi zoper točko I/1b predračuna

Upravitelj v predračun stroškov ni vnesel zneska predvidene nagrade za njegovo delo, temveč je v pojasnilu navedel, da bo ta odmerjena po posebnih sklepih sodišča in v skladu s tarifo, naknadno. Pritožnik zato ne more izpodbijati predračuna s trditvijo, da upravitelj želi prejeti nagrado v višini 48.542,93 EUR. Tarifo za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ureja Pravilnik za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Pravilnik), v skladu z določbo osmega odstavka 103. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Ta natančno določa merila, ki se upoštevajo pri odmeri nagrade. Za kakršenkoli drugačen način odmere, med drugim načelo sorazmernosti, ki ga zagovarja pritožnik, ni podlage niti v Pravilniku niti v ZFPPIPP.

7. Očitki, namenjeni upravitelju, v zvezi z njegovim delom, ne morejo biti predmet tega pritožbenega preizkusa, v katerem se presoja zgolj to, ali je predračun stroškov stečajnega postopka pravilno in primerno predlagan ter določen.

8. K pritožbi zoper točko I/3 predračuna

Pritožniki očitajo upravitelju, da je napovedal in predvidel previsoke stroške vzdrževanja in obratovanja vila blokov M. O. – K. v višini 46.000,00 EUR. Predloženi računi E. M., V. M., P. M. in T. naj bi dokazovali, da „v delu in na podlagi prejetih računov za iste dobavitelje v daljšem časovnem obdobju pregled stroškov izkazuje realni strošek v višini 30.000,00 EUR, kar znese 15.000,00 EUR na leto“.

9. Iz predračuna stroškov stečajnega postopka izhaja, da je upravitelj pod točko I/3 predvidel stroške električne energije, vode, ogrevanja, telefona in druge stroške, nastale z uporabo in upravljanjem nepremičnin stečajnega dolžnika, v višini 4.000,00 EUR mesečno za prve štiri mesece in 1.500,00 EUR mesečno za ostale mesece, predvidoma do 31. 12. 2012. Iz pojasnila v predračunu je razvidno, da je oceno izdelal na podlagi povprečno realiziranih stroškov do 30. 06. 2011, povečano za morebitne nepredvidene stroške 200,00 EUR mesečno. Upravitelj je torej že sam ugotovil, da so dejansko nastali stroški mesečno gledano nižji, kot so bili sprva predvideni, kar je upošteval pri stroškovniku za čas od 24. 01. 2011 dalje. V takšni višini jih pritožniki tudi priznavajo. Zgolj dejstvo, da so bili dejanski stroški nižji od tistih, ki so bili sprva predvideni, še ne more biti razlog za spremembo predračuna stroškov za prve štiri mesece.

Trditve pritožnikov, da upravitelj v predračunu ni predvidel stroškov rednega čiščenja in vzdrževanja stanovanj ter redne kontrole opreme in naprav, urejanje zelenic, niso utemeljene, saj je iz predračuna razvidno, da so ti stroški predvideni.

10. Pritožniki ne povedo, kako naj bi dejavnost bivšega prokurista vplivala na predračun stroškov. Obravnavanje kritik na delo upravnika pa ne sodi v okvir tega pritožbenega preizkusa.

11. K pritožbi zoper točko I/6 predračuna

Upravitelj je v točki I/6 predvidel pravdne stroške stečajnega dolžnika v postopkih iz oddelka 5.6 ZFPPIPP, to je stroške v zvezi z morebitnimi tožbami upnikov za uveljavitev prerekanih terjatev, v višini 10.000,00 EUR. Gre za strošek, za katerega natančno ni mogoče predvideti, v kakšni višini bo nastal, saj je to odvisno od obsega vloženih tožb in izida le-teh, kar pravilno poudarja upravitelj v odgovoru na pritožbo. Stališče pritožnika, da v primeru uspešnih pravdnih postopkov ni mogoče govoriti o stroških, češ da je nasprotna stranka dolžna povrniti vse stroške stečajnemu dolžniku, je zmotno, saj mora te stroške (nagrade odvetnikom, sodne takse) stečajni dolžnik najprej založiti. Trditev pritožnika, da predvideni stroški lahko omogočajo dvakratno plačilo takšnih odvetniških storitev pa je povsem pavšalna.

12. K pritožbi zoper točko I/7a, 7b predračuna

Upravitelj je pod točko 7a predvidel stroške tekočega finančno računovodskega dela v stečaju v višini 585,00 EUR mesečno do 31. 12. 2011, nato pa 438,75 EUR mesečno, kar skupaj znese 14.040,00 EUR. V pojasnilu predračuna je natančneje pojasnil, katera dela in v kakšnem obsegu predvideva v okviru te postavke. Pod točko 7b pa je predvidel stroške tekočega pisarniškega in administrativnega dela, vodenja pošta, administrativne priprave podatkov in gradiv za sodišče, upnike in druge udeležence postopka, uradne ure, vodenje tekočega arhiva stečajnega postopka, elektronsko obdelavo listin, stroške fotokopiranja, poštne stroške in podobno v višini 480,00 EUR mesečno do 31. 12. 2011, nato pa 360,00 EUR mesečno, kar naj bi skupno zneslo 11.520,00 EUR.

Pritožniki ugovarjajo predvidenim stroškom pod točko 7a nad zneskom 11.000,00 EUR, to je za znesek 3.000,00 EUR, stroškom pod 7b predračuna pa nad zneskom 7.520,00 EUR, to je za znesek 7.000,00 EUR s povsem pavšalnimi trditvami, ki jih ni mogoče preizkusiti. Glede na to, da je upravitelj pojasnil, v zvezi s kakšnimi deli pričakuje stroške, ti pa so tudi po oceni pritožbenega sodišča realno predvideni, pritožba tudi v tem delu ni utemeljena.

13. K pritožbi zoper točko I/9a predračuna

Pritožba zoper predvidene stroške rednih 3-mesečnih vmesnih stečajnih bilanc v višini 605,00 EUR na bilanco, skupaj 4.840,00 EUR, je pavšalna, strošek pa realno predviden in potreben.

14. K pritožbi zoper točko II/2a predračuna

V predračunu so predvideni stroški cenitve premoženja v višini 5.000,00 EUR, ki naj bi nastali s cenitvijo nepremičnin za potrebe prodaje in otvoritvene bilance ter ažuriranj pred prodajo. Pritožniki izpodbijajo predvideni strošek cenitve nad zneskom 2.650,00 EUR. Ta predstavlja znesek stroškov cenitve, ki so že nastali. To pa še ne pomeni, da stroški v zvezi s cenitvijo premoženja ne bodo več nastali, kar poudarja upravitelj tudi v odgovoru na pritožbo. Strošek cenitve do višine 5.000,00 EUR torej ni nepotreben niti nerealno predviden.

15. K pritožbi zoper točko II/2b

V tej točki predvideni stroški se nanašajo na stroške prodajnega oglasa in drugega oglaševanja za prodajo premoženja v medijih, preko nepremičninskih agencij in podobno, v višini 10.000,00 EUR. Pritožniki oporekajo predvidenemu strošku s trditvami, da je edina upravičena pot prodaje z oglaševanjem preko interneta ter navajajo, da ima bivša uprava pripravljeno spletno oblikovano stran za trženje stanovanj v vila blokih, ter jo je pripravljena brezplačno odstopiti upravitelju.

Pritožniki ne podajo argumentov v prid svojemu stališču, da drugačen način prodaje, kot prodaja preko interneta, ni utemeljen, češ da ne zagotavlja rezultatov prodaje. Takšnemu njihovemu stališču pa tudi sicer ni mogoče slediti, saj na izbiro načina oglaševanja prodaje vpliva vrsta dejstev in okoliščin, ki so povezane s samim predmetom in krajem prodaje. Strošek v zvezi s tem bo nedvomno nastal, predvidena višina pa ni nerealna. Zato pritožba ni utemeljena.

16. K pritožbi zoper točko II/4c predračuna

Pritožniki izpodbijajo predračun pod navedeno postavko, v kateri je upravitelj predvidel stroške izdelave rednih zaključnih bilanc (do stečaja) ter davčnih obračunov, obračun DDV do stečaja in ostalih poročil za državne institucije, pripravo podlag za popise in izterjavo, ureditev računovodske dokumentacije, pripravo podatkov za dohodnino in M4 obrazce, strokovna mnenja in presoje (pravna, revizijska) v višini 5.600,00 EUR. Pritožniki trdijo, da je zaključno bilanco na dan pred začetkom stečajnega postopka 23. 09. 2010 brezplačno pripravila bivša uprava stečajnega dolžnika, skupaj z bivšo računovodkinjo go. K., ter računovodjem stečajnega upravitelja g. S., ki je na zahtevo upravitelja preverjal morebitno izpodbojnost knjigovodskih postavk, knjiženj. Ker se strošek nanaša na delo ge. K. in g. S., pritožniki trdijo, da ni utemeljen višji strošek zaračunanih storitev kot 3.700,00 EUR.

17. Upravitelj je na takšne trditve pritožnikov odgovoril, da se strošek pod postavko 4c nanaša delno na storitve zunanjega računovodskega servisa stečajnega dolžnika izpred stečaja, ki je soglašal s sodelovanjem za potrebe ažuriranja računovodskih opravil do stečaja in s pripravo osnutka bilanc ob sodelovanju stečajne ekipe, delno na stečajno računovodstvo ter na strokovno mnenje pooblaščene revizorke, ki je preverjala pravilnost knjiženja prevrednotenja nepremičnin in odpisov ter sočasno pravno odvetniško mnenje glede pravne podlage odpisov. Trdi, da je bivša direktorica še tudi po začetku stečaja dajala bivšemu računovodstvu navodila, ki pa žal niso bila v skladu s pravili stroke. Zato je moral upravitelj podrobno preveriti s stečajnim računovodstvom ob sodelovanju bivše računovodkinje, revizorja in odvetnika, nekatere ključne postavke osnutka bilanc, kar je bilo ključnega pomena za prikaz poštene in realne slike premoženja stečajnega dolžnika in s tem domnevne insolventnosti. Bivša direktorica je namreč nasprotovala ugotovitvam predlagatelja tega stečajnega postopka o insolventnosti in tozadevnemu domnevnemu prirejanju bilanc stečajnega dolžnika. Upravitelj pa je bil dolžan temeljito preveriti po upniku, predlagatelju očitano domnevno prirejanje bilanc in v zvezi s tem pridobil relevantna strokovna mnenja ter na takšnih strokovnih podlagah naročil izdelavo, pravilneje korekcijo osnutka rednih zaključnih bilanc, pripravo ustreznih pojasnil knjig za AJPES in DURS ter posebno poročilo za stečajno sodišče in upnike, vse kot odgovorna oseba v smislu določb 290. in 291. člena ZFPPIPP.

18. Upravitelj je s tem v celoti utemeljil predvidene stroške pod točko II/4c predračuna. Zato pritožba v tem delu ni utemeljena.

19. K pritožbi zoper točki II/4g, 4k, 4l predračuna

Upravitelj je pod točko II/4g predvidel stroške, potrebne za pregled in analizo poslovanja pred stečajem, v smislu 498. ter 499. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) ter 8. člena ZGD, 7. člena Obligacijskega zakonika ter 44. člena ZFPPIPP, v višini 10.000,00 EUR. Pritožniki ne povedo konkretno, iz katerih razlogov oporekajo predračunu stroškov v tem delu, temveč le pavšalno zatrjujejo, da upravitelj za zakonito sklenjena obligacijska, stvarnopravna razmerja izvedena v obdobju 2005 do 2009, torej izven obdobja izpodbojnosti, napoveduje izpodbojne tožbe (4k) in povzroča škodo dobremu imenu bivšega vodstva stečajnega dolžnika. Zgolj s trditvami, da za takšno postopanje ni pravnega temelja in ne bo realizacije pritožniki tudi ne morejo oporekati predvidenim stroškom sodnih taks v zvezi s postopki izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika ter pravdnimi postopki iz oddelka 5.6 ZFPPIPP pod točko II/4l v višini 15.000,00 EUR.

20. K pritožbi zoper točko II/4j, 4m predračuna

Upravitelj je pod točko II/4j predvidel stroške sodnih postopkov, povezanih z izvršbami in pravdami v okviru izterjave terjatev nastalih pred stečajem, zlasti v zvezi s prijavo terjatve v stečajnem postopku G. P., pod točko II/4m pa je predvidel stroške izvedenskega mnenja v zvezi z navedeno prijavo terjatve, v višini 10.000,00 EUR, kar je razvidno že iz pojasnil k predračunu stroškov. Trditve pritožnikov, da je bivša uprava z dokazi že prerekala navedbe v izvršbah upnikov, še pred začetkom stečajnega postopka, ter da se v stečajnem postopku izvršbe prekinejo, upniki pa morajo prijaviti terjatve, še ne povedo ničesar o morebitni nepotrebnosti stroškov v zvezi s prijavo terjatve v stečajnem postopku G. P.. V kolikor so bili stroški v zvezi z izdelavo izvedenskega mnenja v zadevi G. P. manjši od predvidenih, bodo v takšni višini tudi izplačani, kar pa še ni pokazatelj, da strošek izvedenskega mnenja v predračunu ni bil realno predviden. Zato s takšnimi pritožbenimi trditvami pritožniki ne morejo uspeti.

21. K pritožbi zoper točko II/4h predračuna

Pritožniki izpodbijajo predračun stroškov pod navedeno postavko, v kateri je upravitelj predvidel stroške arhiva do stečaja v višini 8.000,00 EUR, za znesek 5.000,00 EUR. Trdi, da je prva upnica, bivša direktorica stečajnega dolžnika sama brezplačno odbrala, pripravila vso zahtevano arhivo za stečajnega upravitelja, le-ta pa je dvakrat s pomočnikom po 2 uri v njeni pisarni v računalnik prepisal naslove iz fasciklov iz vložene in pripravljene dokumentacije M. O. d.o.o., za kar si je neutemeljeno zaračunal 8.000,00 EUR stroškov. Bivša računovodkinja stečajnega dolžnika pa je v njenih poslovnih prostorih, kjer se nahaja računovodsko finančni arhiv stečajnega dolžnika, pripravila vso arhivo sama, že vsa leta razvrščeno in urejeno po fasciklih, pripravila seznam izročene arhive stečajnemu upravitelju, ki je sprejel celoten računovodski popis predhodno v svoj računalnik, pripravljen s strani bivše računovodkinje.

22. Upravitelj v odgovoru na pritožbo navaja, da se strošek iz točke 4h nanaša na odbiro, pripravo arhiva za trajno hrambo in trajno hrambo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, zlasti SRS št. 37 (37.39), kar je razvidno tudi iz pojasnila k predračunu stroškov pod navedeno postavko. Stroški prevzema računovodskega gradiva in poslovnih listin po upravitelju niso zajeti v nobeni postavki kot posebni stroški, razen potnih stroškov. Predaja poslov stečajnemu dolžniku, izročitev poslovne in druge dokumentacije, ki se nanaša na stečajnega dolžnika pa sodi v okvir dolžnosti oseb, ki so opravljale funkcijo člana poslovodstva stečajnega dolžnika ob začetku stečajnega postopka, po določbi drugega odstavka 292. člena ZFPPIPP. Zato pritožbene trditve v tej smeri niso utemeljene.

23. Ob povedanem se izkaže, da niso utemeljeni očitki pritožnikov, da je sodišče prve stopnje s potrditvijo predloga upravitelja dopustilo nerazumno visoko zneske posameznih stroškov, da ti nimajo podlage v pravilih stečajnega prava, da niso nujno potrebni, da niso v skladu z računovodsko tarifo. Očitki pa so v pretežni meri tudi pavšalni in nekonkretizirani.

24. Pritožniki zahtevajo znižanje stroškov ali plačil v breme stečajnega dolžnika, v zvezi s posli, ki jih vodi stečajni upravitelj s povezanimi osebami oziroma pravnimi osebami, ki so deloma tudi v njegovi lasti. Trdijo, da se denarna sredstva stekajo v delu, kot so pravne zadeve, predvsem študij pogodb, računovodske storitve, administrativno pisarniške storitve, skupaj v višini 50.000,00 EUR, tudi na njegove tekoče račune, pri čemer pa ne povedo konkretno, katere povezane osebe imajo v mislih. Zato njihove pritožbe v tem delu ni mogoče preizkusiti.

25. Trditve pritožnikov, da so posodobljeni stroški iz predloga predračuna stroškov stečajnega postopka v primerjavi z vsemi realiziranimi stroški tekom celotnega obdobja vodenja izgradnje in realizacije projekta vila blokov M. O. v času od leta 2004 do vključno leta 2008 nesorazmerno visoki, niso upoštevne, saj v okviru preizkusa pravilnosti predračuna stroškov ni mogoča primerjava stroškov poslovanja stečajnega dolžnika pred stečajem, s stroški, ki nastanejo v stečajnem postopku.

26. Iz povedanega izhaja, da pritožba upnikov ni utemeljena, ter da so stroški v izpodbijanih postavkah potrebni za stečajni postopek ter predvideni v realnem obsegu in realnih višinah.

27. Pritožbeno sodišče je glede na navedeno pritožbo zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu potrdilo, ko je pred tem ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni storilo očitanih bistvenih kršitev določb postopka niti nobene od tistih, na katere je pritožbeno sodišče dolžno paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), materialno pravo pa je pravilno uporabilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 356.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
16.05.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQzMzAz