<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep I Cpg 293/2021

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2021:I.CPG.293.2021
Evidenčna številka:VSL00047944
Datum odločbe:21.06.2021
Senat, sodnik posameznik:Mateja Levstek
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:nalog za izpraznitev poslovnega prostora - sklep o stroških pravdnega postopka - obrazložitev sklepa o stroških - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka

Jedro

Po prvem odstavku 331. člena ZPP mora biti sklep obrazložen, če se z njim zavrača predlog stranke, ali če se z njim odloča o predlogih strank, ki si med seboj nasprotujejo, lahko pa je obrazložen tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno. Glede na to, da spadajo stroški predloga za izdajo naloga za izpraznitev med pravdne stroške (prvi odstavek 151. člena ZPP), ima vsaka stranka pravico vedeti, po katerih kriterijih in katere stroške je sodišče priznalo.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se nalog za izpraznitev poslovnih prostorov Plg 7/2020- 5 z dne 21. 4. 2020 v izpodbijanem tretjem odstavku potrdi.

II. Tožeča stranka sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je 21. 4. 2020 izdalo nalog za izpraznitev poslovnih prostorov, po katerem je najemnica, tožena stranka, dolžna v 8 dneh izprazniti poslovni prostor tožeče stranke v stavbi na naslovu A. 1 in A. 1a, Ljubljana.

2. V tretjem odstavku izpraznitvenega naloga je sodišče prve stopnje sklenilo, da je tožena stranka dolžna v roku 8 dni tožeči stranki plačati stroške postopka za izdajo tega naloga v višini 299,33 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka osemdnevnega roka dalje do plačila.

3. Zoper sklep o stroških se je zaradi napačne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb pravdnega postopka pravočasno pritožila tožeča stranka.

4. Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

5. Pritožba ni utemeljena.

6. Višje sodišče uvodoma ugotavlja, da držijo pritožbene trditve, da sodišče prve stopnje svoje stroškovne odločitve ni obrazložilo. Izpodbijana odločitev je vsebovana le v izreku izpraznitvenega naloga, medtem ko razlogov zanjo sodišče prve stopnje ni navedlo. Po prvem odstavku 331. člena ZPP mora biti sklep obrazložen, če se z njim zavrača predlog stranke, ali če se z njim odloča o predlogih strank, ki si med seboj nasprotujejo. Lahko pa je obrazložen tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno. Glede na to, da spadajo stroški predloga za izdajo naloga za izpraznitev med pravdne stroške (prvi odstavek 151. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP), ima vsaka stranka pravico vedeti, po katerih kriterijih in katere stroške je sodišče priznalo.

7. Sodišče prve stopnje je stroške postopka za izdajo izpraznitvenega naloga odmerilo na 299,33 EUR. Ker tudi v stroškovniku tožeče stranke iz predloga za izdajo izpraznitvenega naloga (ki je v spisu), ni označeno, katere stroške je sodišče prve stopnje tožeči stranki priznalo, višje sodišče ugotavlja, da ima izpodbijani sklep pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne more preizkusiti, s čimer je podana absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.

8. Skladno s pooblastilom iz prvega odstavka 354. člena ZPP je višje sodišče ugotovljeno bistveno kršitev določb pravdnega postopka odpravilo samo. Iz priloženega stroškovnika tožeče stranke (na list. št. 3 spisa) so namreč razvidni vsi stroški, ki jih je ta priglasila v skladu z Odvetniško tarifo – OT: sodno takso po odmeri sodišča, sestanek s stranko 100 točk, pregled dokumentacije 100 točk, predlog 400 točk, administrativni in PTT stroški v pavšalu (2% do 1000 točk, 1% nad 1000 točk), 22% DDV.

9. Za nalog za izpraznitev poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora se smiselno uporabljajo določbe ZPP, ki se nanašajo na plačilni nalog (tretji odstavek 29. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - ZPSPP), tudi določbe o stroških postopka.

10. V primeru, ko teče postopek po pravilih, ki velja za izdajo plačilnega naloga (mandatna tožba), gre za enostaven, skrajšan in nekontradiktoren postopek, v katerem se lahko nasprotna stranka izjavi šele naknadno z ugovorom (začasna omejitev načela kontradiktornosti), zato so pravila poenostavljena, enako pa je tudi pri izdaji naloga za izpraznitev poslovnih prostorov. V tem primeru sicer res ne gre za mandatno tožbo, ki temelji na fakturi ali izpisku iz poslovnih knjig, vendar že zakon sam določi, da se pri odpovedi in s tem povezanim izpraznitvenim nalogom smiselno uporabljajo pravila posebnega postopka za izdajo plačilnega naloga (prim. tretji odstavek 29. člena ZPSPP)1.

11. Stroške predloga za izdajo naloga za izpraznitev in izročitev poslovnega prostora je zato treba odmeriti po enajsti alineji 2. točke tarifne številke 18 OT. Ta določa, da za mandatne tožbe na podlagi faktur ali izpiskov iz poslovnih knjig, če izda sodišče plačilni nalog, odmeri 50% 1. točke tarifne številke 18; v tej zadevi torej 200 točk. Temu je treba prišteti še 2% pavšalni znesek po tretjem odstavku 11. člena OT (4 točke), kar skupaj znaša 204 točke, skupaj z 22% DDV in sodno takso v višini 150,00 EUR torej 299,33 EUR.

12. Višje sodišče tako ugotavlja, da je stroškovna odločitev, kljub temu da je obremenjena z zgoraj ugotovljeno kršitvijo (ki je z zgornjo obrazložitvijo odpravljena), vendarle pravilna. Pritožbene trditve, da bi sodišče prve stopnje moralo odmeriti tudi 100 točk za sestanek s stranko po tar. št. 39/1 OT in 100 točk za pregled dokumentacije po tar. št. 39/2 OT, so namreč neutemeljene. Sestanek s stranko je že zajet v sestavi izpraznitvenega predloga. Opravil, ki jih opravi odvetnik zato, da lahko sestavi vlogo ali da se pripravi za udeležbo na naroku, se namreč ne obračunava in priznava posebej, ampak je nagrada že všteta v siceršnji nagradi za opravilo, za katero je te podatke oz. listine nato uporabil.2 To velja tako za sestanek s stranko kot za pregled dokumentacije.

13. Glede na navedeno je pritožba neutemeljena. Zato jo je višje sodišče zavrnilo in sklep v izpodbijanem tretjem odstavku naloga potrdilo (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 1. točko 366.a člena istega zakona).

14. Odločitev o stroških pritožbenega postopka temelji na prvem odstavku 154. člena ZPP.

15. V skladu s prvim odstavkom 366.a člena in s 7. alinejo drugega odstavka 366. člena ZPP je o pritožbi zoper sklep o stroških odločila sodnica posameznica.

-------------------------------
1 Prim. V. Rijavec, Pravdni postopek zakon s komentarjem, 3. knjiga, GV založba, Ljubljana 2009, str. 672.
2 Tako tudi VSK Sklep Cpg 43/2017 z dne 17. 8. 2017 in VDSS Sklep Psp 34/2021 z dne 6. 3. 2021.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 151, 151/1, 331, 331/1, 339, 339/2, 339/2-14
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (1974) - ZPSPP - člen 29, 29/3

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
29.09.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDUwNTk4