<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep Cst 554/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:CST.554.2018

Evidenčna številka:VSL00020304
Datum odločbe:14.11.2018
Senat, sodnik posameznik:Nada Mitrović (preds.), Renata Horvat (poroč.), Vesna Jenko
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:sklep o preizkusu terjatev - nedovoljena pritožba - izjava upravitelja o prijavljenih terjatvah - osnovni seznam preizkušenih terjatev - ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev - ugovor o prerekanju terjatve - dopolnjen seznam preizkušenih terjatev - ugovor proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev

Jedro

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da sta upnika prijavila terjatev in ločitveno pravico na nepremičnini k. o. X, parcela ..., v deležu do celote, upravitelj pa jima je terjatev in ločitveno pravico priznal tako, kot je bila prijavljena. Upnika nista vložila ugovora proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev niti ga nista vložila proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev. Zato njuna pritožba iz razlogov, ki bi jih lahko uveljavljala v ugovoru zoper dopolnjeni oziroma osnovni seznam preizkušenih terjatev, ni dovoljena.

Izrek

Pritožbi se zavržeta.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom o priznanih in prerekanih terjatvah ter o tem, kdo mora v drugem postopku uveljaviti zahtevek za ugotovitev obstoja oziroma neobstoja prerekanih terjatev, ločitvenih pravic oziroma izločitvenih pravic, odločilo tako, kot je navedeno v končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 12. 9. 2018, ki je sestavni del tega izreka in je objavljen hkrati z objavo tega sklepa (1. točka izreka). O priznanih terjatvah in ločitvenih ter izločitvenih pravicah je odločilo tako, kot je razvidno iz končnega seznama preizkušenih terjatev z dne 12. 9. 2018, tako glede terjatev, kot glede ločitvenih pravic in izločitvenih pravic in upravitelju naložilo, da terjatve, zavarovane z ločitveno pravico, prednostno plača iz premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, glede izločitvene pravice pa je upravitelju naložilo, da stvari izroči upniku (2. točka izreka).

2. Upnika, odvetnik A. A. in B. B. s. p., sta proti sklepu pravočasno vložila pritožbi, ki sta po vsebini povsem identični. Pritožbenih razlogov ne navajata. Pritožbenemu sodišču pa predlagata, da pritožbama ugodi in izpodbijani sklep razveljavi.

3. Pritožbi nista dovoljeni.

4. V postopku preizkusa terjatev se upravitelj o vsaki pravočasno prijavljeni terjatvi določno izreče, ali jo priznava ali prereka (prvi odstavek 61. člena ZFPPIPP), in sicer tako, da sodišču predloži osnovni seznam preizkušenih terjatev. Ta mora za vsako pravočasno prijavljeno terjatev vsebovati podatke iz 1. do 4. točke četrtega odstavka 61. člena ZFPPIPP; izjavo upravitelja, ali terjatev priznava ali prereka; če upravitelj prereka terjatev samo delno, prerekani znesek terjatve in če upravitelj prereka terjatev, opis dejstev, iz katerih izhaja, da terjatev ali prerekani del terjatve ne obstaja (5. do 7. točka četrtega odstavka 61. člena ZFPPIPP).

5. Upnik lahko vloži ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev, če seznam ne vsebuje njegove pravočasno prijavljene terjatve, ali če so podatki o tej terjatvi iz 2., 3. in 4. točke četrtega odstavka 61. člena ZFPPIPP nepravilni. Gre za identifikacijske podatke o upniku, ki je prijavil terjatev, znesek glavnice prijavljene terjatve ter kapitalizirani znesek obresti in stroškov, navedenih v 4. točki četrtega odstavka 61. člena ZFPPIPP ter podatke v zvezi z uveljavljano terjatvijo kot prednostno terjatvijo oziroma kot pogojno terjatvijo, navedene v 4. in 5. točki drugega odstavka 60. člena ZFPPIPP (prvi odstavek 62. člena ZFPPIPP).

6. Upravitelj izdela in sodišču predloži dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev, če je bil proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev vložen ugovor iz prvega odstavka 62. člena ZFPPIPP ali ugovor o prerekanju terjatve iz 63. člena ZFPPIPP, in sicer v osmih dneh po poteku roka za vložitev ugovora o prerekanju terjatve iz tretjega odstavka 63. člena ZFPPIPP. Z navedenim dopolnjenim seznamom preizkušenih terjatev dopolni osnovni seznam preizkušenih terjatev tako, da za vsako terjatev, proti kateri je bil vložen ugovor, vnese identifikacijske podatke o vlagatelju ugovora in podatke iz 2. do 4. točke petega odstavka 63. člena ZFPPIPP. Če pa je bil v skladu s petim odstavkom 62. člena ZFPPIPP objavljen popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev, mora upravitelj v dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev vključiti tudi podatke in popravke podatkov o terjatvah, vsebovanih v popravku osnovnega seznama preizkušenih terjatev (prvi in drugi odstavek 65. člena ZFPPIPP).

7. Proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev lahko vloži ugovor upnik, ki je pravočasno vložil ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev, če upravitelj njegovega ugovora ni upošteval v popravku osnovnega seznama preizkušenih terjatev po tretjem odstavku 62. člena ZFPPIPP, in upnik, ki je pravočasno vložil ugovor o prerekanju terjatve, če seznam ne vsebuje njegovega ugovora ali če so podatki o tem ugovoru nepravilni (prvi odstavek 66. člena ZFPPIPP).

8. Sodišče s sklepom o preizkusu terjatev v stečajnem postopku odloči: 1. o ugovorih proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev iz 66. člena ZFPPIPP in o zavrženju ugovorov iz devetega odstavka 63. člena ZFPPIPP, 2. katere terjatve so dokončno priznane ali prerekane ter 3. kdo mora v drugem postopku uveljaviti zahtevek za ugotovitev obstoja ali neobstoja prerekane terjatve (drugi odstavek 69. člena ZFPPIPP).

9. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da nihče od upnikov ni vložil ugovora proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev. Navedeni ugotovitvi pritožnika ne oporekata. Prav tako ne trdita, da sklep o preizkusu terjatev ne vsebuje vseh odločitev, ki jih mora vsebovati po drugem odstavku 69. člena ZFPPIPP ali da te odločitve niso pravilne. V pritožbi trdita le, da ni odločilno, ali sta se izjavila o dopolnjenem seznamu preizkušenih terjatev, temveč da gre za vprašanje, ki predstavlja uporabo materialnega prava, in sicer, ali transformatorska postaja z vso svojo vsebino predstavlja del nepremičnine, na kateri stoji, ali ne.

10. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da sta upnika prijavila terjatev in ločitveno pravico na nepremičnini k. o. X, parcela ..., v deležu do celote, upravitelj pa jima je terjatev in ločitveno pravico priznal tako, kot je bila prijavljena.1 Upnika nista vložila ugovora proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev niti ga nista vložila proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev. Zato njuna pritožba iz razlogov, ki bi jih lahko uveljavljala v ugovoru zoper dopolnjeni oziroma osnovni seznam preizkušenih terjatev, ni dovoljena.

11. Z vprašanjem, ali transformatorska postaja, ki stoji na zgoraj navedeni nepremičnini, predstavlja del nepremičnine, na kateri stoji, ali ne, pa se bo sodišče, glede na to, da sta upnika prijavila ločitveno pravico (le) na nepremičnini, ukvarjalo v postopku prodaje premoženja stečajnega dolžnika ter ob razdelitvi posebne (lahko tudi splošne) razdelitvene mase, kar navajata tudi pritožnika sama. Zato navedeno vprašanje ne more biti predmet tega pritožbenega preizkusa.

12. Pritožbeno sodišče je glede na navedeno pritožbi upnikov zavrglo kot nedovoljeni (1. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

-------------------------------
1 Pritožnika nasprotnega ne zatrjujeta.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 60, 60/2, 61, 61/1, 61/4, 62, 62/1, 62/3, 62/5, 63, 63/3, 63/5, 63/9, 65, 65/1, 65/2, 66, 66/1, 69, 69/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
24.05.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI4Njk5