<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSK sklep II Ip 46/2012

Sodišče:Višje sodišče v Kopru
Oddelek:Izvršilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSKP:2012:II.IP.46.2012
Evidenčna številka:VSK0005142
Datum odločbe:02.03.2012
Področje:ZAVAROVANJE TERJATEV
Institut:zavarovanje terjatve z zastavno pravico na nepremičnini - vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke izvršbe ali zavarovanja - pridobitev ločitvene pravice

Jedro

V postopku zavarovanja z ustanovitvijo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini, se zastavna pravica na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiški knjigi, pridobi z vknjižbo (1. odst. 244. čl. ZIZ). Za predmetno zadevo je torej pomembno (le), ali je bila pred začetkom stečajnega postopka nad dolžnikom v zemljiški knjigi vknjižena zastavna pravica.

Izrek

Pritožba upnika se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje ustavilo postopek zavarovanja. V obrazložitvi je navedlo, da upnik do začetka stečajnega postopka nad dolžnikom ni pridobil ločitvene pravice na nepremičninah dolžnika.

Proti navedenemu sklepu je upnik po svojem pooblaščencu vložil pritožbo zaradi nepravilne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb postopka ter predlagal njegovo razveljavitev. Navaja, da je z začetkom stečajnega postopka nad dolžnikom po samem zakonu prišlo do prekinitve predmetnega postopka zavarovanja, zato sodišče ni moglo izdati nobenega novega sklepa v tem postopku, tudi sklepa o ustavitvi postopka zavarovanja ne. V vsakem primeru mora sodišče počakati, da se opravi postopek preizkusa prijavljenih terjatev upnikov v stečajnem postopku in šele, če ugotovi, da upnik svoje terjatve ni prijavil oziroma, da mu je bila ta pravnomočno prerekana, lahko izda sklep o ustavitvi postopka zavarovanja ter odredi izbris zastavnih pravic, pridobljenih s sklepom o zavarovanju. V stečajnem postopku nad družbo S. d.d. - v stečaju še ni bil objavljen končni seznam preizkušenih terjatev ter sklep o preizkusu terjatev, zato sodišče ne more ugotavljati, ali je upnik terjatev prijavil in ali mu je bila priznana. Ker je sodišče ravnalo preuranjeno, je sklep že iz tega razloga nezakonit. Prav tako je sodišče nepravilno uporabilo materialno pravo. Upnik je zastavno pravico na nepremičnini pridobil s trenutkom, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo sklep o zavarovanju Z 2/2011, torej dne 14.1.2011, ne glede na to, kdaj je (bo) zemljiškoknjižno sodišče odločilo o vknjižbi zastavne pravice, saj je ključen trenutek prejema listine, ki je podlaga za vpis, ker vpisi v zemljiško knjigo učinkujejo od trenutka prejema odločbe, ki je podlaga za vknjižbo, ne glede na to, kdaj se vknjižba dejansko opravi. Napačno je stališče sodišča prve stopnje, da se ločitveno pravico v stečajnem postopku pridobi šele s pravnomočnostjo sklepa o zavarovanju, izdanega v postopku zavarovanja, saj se v postopku zavarovanja uporabljajo določbe ZIZ, ki veljajo za izvršbo, če ni izrecno urejeno drugače. Tudi v izvršilnem postopku bi upnik pridobil ločitveno pravico z zaznambo sklepa o izvršbi, ki pa se opravi še pred pravnomočnostjo takšnega sklepa, kar je edino smiselno, saj bi v nasprotnem primeru lahko dolžnik preprečil poplačilo upnika z razpolaganjem z nepremičnino, ki bi bilo mogoče od prejema sklepa o izvršbi pa vse do njegove pravnomočnosti. Nobenega razloga ni, da bi bil upnik, ki izposluje sklep o zavarovanju na podlagi izvršilnega naslova, v slabšem položaju od upnika, ki na podlagi istega izvršilnega naslova predlaga izvršbo ter pridobi sklep o izvršbi. Zmotno je tudi stališče sodišča, da je mogoče opraviti vknjižbo hipoteke samo na podlagi pravnomočnega sklepa o zavarovanju, saj ZZK-1 v 40. čl. izrecno navaja, da je mogoče opraviti vknjižbo hipoteke na podlagi „sklepa o zavarovanju“, in to še pred njegovo pravnomočnostjo, kar je logično, ker sicer zavarovanje ne bi imelo nobenega smisla.

Pritožba upnika ni utemeljena.

Iz predmetnega spisa izhaja, da je bil postopek zavarovanja začet 10.1.2011, sodišče prve stopnje pa je v izpodbijanem sklepu ugotovilo, da je bil stečajni postopek nad dolžnikom začet 15.6.2011. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007 s sprem.) v 132. čl. posebej ureja vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke izvršbe ali zavarovanja in konkretno v 3. odst. določa pravne posledice začetka stečajnega postopka za tiste postopke (izvršbe ali) zavarovanja, ki so bili začeti pred začetkom stečajnega postopka; tako je v 1. tč. 3. odst. 132. čl. ZFPPIPP navedeno, da če v postopku (izvršbe ali) zavarovanja upnik do začetka stečajnega postopka še ni pridobil ločitvene pravice, se postopek (izvršbe ali) zavarovanja ustavi z začetkom stečajnega postopka. Torej nima prav pritožnik ko trdi, da je z začetkom stečajnega postopka nad dolžnikom po samem zakonu prišlo do prekinitve predmetnega postopka zavarovanja in da zato sodišče ni „moglo“ izdati nobenega sklepa.

V obravnavanem primeru gre za postopek zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na dolžnikovi nepremičnini. Po določilu 19. čl. ZFPPIPP je ločitvena pravica upnika njegova pravica do plačila terjatve iz določenega premoženja insolventnega dolžnika pred plačilom terjatev drugih upnikov tega dolžnika iz tega premoženja. Če je upnik pred začetkom postopka zaradi insolventnosti pridobil ločitveno pravico, ima glede terjatve, ki je zavarovana s to ločitveno pravico, položaj ločitvenega upnika. Sodišče prve stopnje je pravilno navedlo, da se v postopku zavarovanja z ustanovitvijo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini, zastavna pravica na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiški knjigi, pridobi z vknjižbo (1. odst. 244. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju, ZIZ). Za predmetno zadevo je torej pomembno (le), ali je bila pred začetkom stečajnega postopka nad dolžnikom (tj. pred 15.6.2011) v zemljiški knjigi vknjižena zastavna pravica. Tega pa upnik ne trdi. Ker pa predmetni postopek ni zemljiškoknjižni postopek, v katerem bi se odločalo o vpisu zastavne pravice v zemljiško knjigo, niso relevantne pritožbene trditve v smeri, da je za pridobitev zastavne pravice na nepremičnini pomemben datum, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo sklep o zavarovanju, ravno tako pa tudi ne trditve, da se sklep o zavarovanju realizira v zemljiški knjigi pred njegovo pravnomočnostjo, ne pa šele po pravnomočnosti. Glede na to je pravilen zaključek sodišča prve stopnje, da upnik pred začetkom stečajnega postopka nad dolžnikom ni pridobil ločitvene pravice.

Upoštevaje gornjo obrazložitev je pritožbeno sodišče, na podlagi 2. tč. 365. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. čl. ZIZ, pritožbo upnika zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZIZ člen 244, 244/1.

ZFPPIPP člen 19, 132, 132/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
10.08.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ2MDUy