<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep III Cp 3022/2001

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2001:III.CP.3022.2001
Evidenčna številka:VSL48404
Datum odločbe:05.12.2001
Področje:statusno pravo
Institut:prehod obveznosti

Jedro

Na družbenike preidejo vse obveznosti izbrisane družbe, ki jih je ta imela do upnikov v trenutku njenega izbrisa iz sodnega registra po uradni dolžnosti v skrajšanem postopku.

 

Izrek

Ugovor se zavrne in se potrdi sklep o izvršbi sodišča prve stopnje. Nadaljnji izvršilni stroški upnika se odmerijo v znesku 9.103,50 SIT, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 5.12.2001 dalje do plačila.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom o izvršbi, izdanem po predlogu upnice na podlagi pravnomočne sodbe delovnega in socialnega sodišča kot izvršilnega naslova, dovolilo predlagano izvršbo za izterjavo denarne terjatve. Zoper sklep je v roku ugovarjala dolžnica iz razloga napačne uporabe materialnega prava, ki predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljavi in izvršilni postopek ustavi. Navaja, da je dolžnica po izvršilnem naslovu Tovarne M., orodja, strojev in livarna d.o.o., dolžnica pa naj bi po izbrisu Tovarne M. d.o.o. iz sodnega registra kot njena ustanoviteljica v smislu 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju ZFPP) v zvezi z 2. odstavkom 394. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) odgovarjala za obveznosti izbrisane družbe. Dolžnica meni, da ni podana njena neposredna odgovornost za obveznosti izbrisane družbe, ker v konkretnem primeru ne velja zakonska domneva o prevzemu njene obveznosti. Znani so namreč prevzemniki obveznosti Tovarne M. d.o.o., ker je bilo celotno premoženje izbrisane družbe razdeljeno med prevzemnike premoženja, prav tako obveznosti. To je bilo storjeno na podlagi sklepa Upravnega odbora Tovarne M. d.o.o. z dne 21.5.1993, s katerim je vse svoje obveznosti razdelila med hčerinska podjetja. Iz istega sklepa je razvidno, da se je upnika obveščalo o prevzemu obveznosti in vsi prevzemniki premoženja so bili obveščeni tudi o sporih, iz katerih izvira terjatev upnika. Da je potrebno v takem primeru spor obravnavati z vidika sklenjenega dogovora, je že odločil Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu v postopku pod opr.št. Pg 59/95. Dolžnica meni, da bi dolg v sklepu o izvršbi morali poravnati dejansk prevzemniki premoženja in obveznosti in ne dolžnica, ki je bila zgolj družbenik izbrisane družbe. Upnica v odgovoru na ugovor zavrača ugovorne navedbe dolžnice in predlaga zavrnitev ugovora in potrditev sklepa o izvršbi. Navaja, da ne drži, da bi bila upnica obveščena o prevzemu obveznosti in očitno ne drži niti trditev, da so bili vsi prevzemniki premoženja obveščeni o sporih, iz katerih izvirajo terjatve upnikov. V kolikor bi dolžnica ravnala tako, da bi upnika obvestila o teh prevzemih, sedaj upnica ne bi vlagala izvršilnega predloga zoper dolžnico, ampak bi že imela izvršilni naslov zoper prevzemnike obveznosti. Sodišče prve stopnje je ugovor dolžnice odstopilo višjemu sodišču, da o njem odloči kot o pritožbi, ker je ocenilo, da ugovor ni utemeljen (2. odstavek 54. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ). Ugovor ni utemeljen tudi po oceni pritožbenega sodišča. Nedvoumno je, kar izhaja iz podatkov v spisu, da je bila dolžnica po izvršilnem naslovu izbrisana iz sodnega registra po uradni dolžnosti v skrajšanem postopku po 1. odstavku 37. člena ZFPP in da je bila dolžnica v tem izvršilnem postopku ob izbrisu edina družbenica izbrisane družbe. V primeru takega izbrisa družbe iz sodnega registra se šteje, da so družbeniki oziroma delničarji gospodarske družbe podali izjavo, da prevzemajo obveznosti plačila morebitnih ostalih obveznosti izbrisane družbe (4. odstavek 27. člena v zvezi z 2. odstavkom 37. člena ZFPP in 1. odstavka 394. člena ZGD). To pomeni, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, da je odgovornost za dolgove tožene stranke - dolžnice po izvršilnem naslovu v tem postopku prešla na dolžnico v tej izvršbi kot družbenico iz registra izbrisane družbe. Ni mogoče slediti ugovorni trditvi dolžnice, da zaradi prenosa premoženja in s tem tudi obveznosti izbrisane družbe pred njenim izbrisom s sklepom upravnega odbora ni prešla odgovornost za obveznosti izbrisane družbe na družbenico, in da so za obveznosti izbrisane družbe izključno odgovorne prevzemnice premoženja in obveznosti po sklepu upravnega odbora. Na to ne vpliva niti dejstvo, da bi Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu že odločalo v smeri ugovornih trditev, ker je to lahko le ena izmed odločb sodišč, ki predstavlja del sodne prakse, na katero pa druga sodišča niso vezana. V ugovoru zatrjevani prehod obveznosti na hčerinska podjetja izbrisane družbe smiselno pomeni prevzem dolga, kar je zakonsko urejeno v členih 446. do 450. Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR). S pogodbo o prevzemu dolga namreč stopi prevzemnik na mesto prejšnjega dolžnika, ta pa je s tem prost obveznosti (1. odstavek 448. člena ZOR). Vendar mora v skladu s 1. odstavkom 446. člena ZOR, da o prevzemu dolga v smislu spremembe dolžnika lahko govorimo in da ima ta posledice nasproti upniku, upnik v tak prevzem privoliti. Ker dolžnica dejstva, da bi upnica v prevzem predmetnega dolga s strani hčerinskih podjetij izbrisane družbe privolila, ni dokazala niti ga ne zatrjuje, smiselno pa to oporeka v svojih navedbah tudi upnica, morebitna pogodba o prevzemu dolga nasproti upnici nima učinka. Zato je bila dolžnica po izvršilnem naslovu ob izbrisu iz sodnega registra še vedno dolžnica nasproti upnici za terjatev iz izvršilnega naslova, z njenim izbrisom iz registra pa je odgovornost za to obveznost prešla na družbenico - dolžnico iz tega izvršilnega postopka. Pritožbeno sodišče je zato pritožbo dolžnice kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep o izvršbi sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Odločitev o stroških ugovornega postopa temelji na določilu 1. odstavka 165. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ. Dolžnica z ugovorom ni uspela in je zato dolžna povrniti upnici stroške ugovornega postopka. Ti znašajo skupno 9.103,50 SIT (75 odvetniških točk za sestavo odgovora na ugovor, 1,5 odvetniške točke za materialne stroške, vse skupaj povišino za 19% DDV), kateri so odmerjeni kot nadaljnji izvršilni stroški upnice.

 


Zveza:

ZGD člen 394, 394/1, 394, 394/1. ZFPPod člen 27, 27/4, 37, 37/1, 37/2, 27, 27/4, 37, 37/1, 37/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01Njc1Mw==