<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep Cp 45/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:CP.45.2019

Evidenčna številka:VS00032155
Datum odločbe:17.10.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sklep II Ip 1462/2019
Datum odločbe II.stopnje:09.09.2019
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Jan Zobec (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:izločitev sodnika - predlog za izločitev višjih sodnikov - pristojnost predsednika senata - pomanjkanje pravnega interesa - pavšalne navedbe - pritožba zoper sklep o zavrženju zahteve za izločitev - zavrženje predloga

Jedro

V zahtevah za izločitev, o katerih je odločalo višje sodišče, dolžnik, razen pavšalnega očitka o kršitvah določb postopka, ni navedel nobenih konkretnih okoliščin in dokazov, s katerimi bi utemeljil svojo zahtevo za izločitev iz razloga po 6. točki 70. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ. Višje sodišče je zato njegove zahteve za izločitev pravilno zavrglo kot nepopolne in nerazumljive.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

II. Dolžnik sam krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodnica višjega sodišča zavrgla dolžnikove zahteve za izločitev višjih sodnic in sodnikov. Zahteve za izločitev A. A. in B. B. so bile zavržene iz razloga, ker za njuno izločitev dolžnik nima pravnega interesa, saj ne opravljata več sodniške funkcije. Zahteve za izločitev C. C., D. D., E. E., F. F. in razpravljajoče sodnice G. G. pa so bile nerazumljive in nepopolne.

2. Dolžnik zoper navedeni sklep vlaga pritožbo in predlaga, da mu Vrhovno sodišče ugodi, razveljavi in spremeni „sodniško“ izjavo višje sodnice, tako da jo kot nedovoljeno zavrže, ker ni bila izdana v postopku za njeno izločitev v skladu s predpisi Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Izpodbijani sklep je ničen in neizvršljiv, dolžnik pa uveljavlja vse pritožbene razloge iz prvega odstavka 338. člena ZPP. Navaja, da je „nasvet“ višje sodnice, da naj uveljavlja sodno varstvo pri Vrhovnem sodišču RS, pravno zmoten in napačen ter grobo posega v pristojnosti predsednika Vrhovnega sodišča. Vrhovnemu sodišču predlaga, da izvede kazenski postopek zoper višjo sodnico in ostale sodnike zaradi ponarejanja listin z overovitvijo lažne vsebine, ponarejanja uradne listine, zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic ter preprečevanja dokazovanja ter jih ustrezno kaznuje. Zahteva stroške izločitvenega postopka.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Zoper sklep, s katerim predsednik senata zavrže prepozno, nerazumljivo, nepopolno ali nedovoljeno zahtevo za izločitev sodnika, ZPP sicer ne predvideva posebne pritožbe,1 vendar pa je po ustaljeni sodni praksi Vrhovnega sodišča ta možna zoper sklep o zavrženju zahteve za izločitev, ki ga izda višji sodnik.2 V tem primeru namreč stranka, katere zahteva je bila zavržena, nima možnosti uveljavljati nepravilnosti ali nezakonitosti takega sklepa v pritožbi zoper sodno odločbo o glavni stvari. Opisani položaj je torej bistveno drugačen od tistega, ki je abstraktno vsebovan v pravilu sedmega odstavka 72. člena ZPP, zato citiranega določila v tovrstnih položajih ni mogoče uporabiti. Pojasnilo sodišča druge stopnje (kot tudi na njem temelječ pravni pouk) o možnosti pritožbe zoper izpodbijani sklep je tako pravilno in v skladu z ustavnopravnim jamstvom pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave RS.3

5. Ker dolžnik v nadaljnjih pritožbenih razlogih zgolj pavšalno zatrjuje kršitve pravil postopka, zmotno uporabo materialnega prava ter napačno ugotovitev dejanskega stanja (prvi odstavek 338. člena ZPP), je Vrhovno sodišče v nadaljevanju izpodbijani sklep preizkusilo le še v zvezi s kršitvami, na katere mora paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). V zahtevah za izločitev, o katerih je odločalo višje sodišče, dolžnik, razen pavšalnega očitka o kršitvah določb postopka, ni navedel nobenih konkretnih okoliščin in dokazov, s katerimi bi utemeljil svojo zahtevo za izločitev iz razloga po 6. točki 70. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ. Višje sodišče je zato njegove zahteve za izločitev pravilno zavrglo kot nepopolne in nerazumljive (šesti v zvezi s četrtim odstavkom 72. člena ZPP), saj se pri zahtevah za izločitev ne uporabljajo določbe 108. člena ZPP o vračanju nepopolnih vlog v popravo oziroma dopolnitev.4 Odločitev višjega sodišča je po presoji Vrhovnega sodišča pravilna tudi v delu, ki se nanaša na zavrženje zahtev za izločitev zaradi pomanjkanja pravnega interesa (prvi in četrti odstavek 343. člena ZPP v zvezi s šestim odstavkom 72. člena ZPP). Tako so tudi po oceni Vrhovnega sodišča izpolnjeni zakonski pogoji za zavrženje zahtev za izločitev s strani razpravljajoče sodnice5 v skladu šestim odstavkom 72. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ.

6. Ker Vrhovno sodišče ni ugotovilo zatrjevanih kršitev niti kršitev, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

7. Ker dolžnik s pritožbo ni uspel, je dolžan sam kriti stroške izločitvenega postopka (154. in 165. člena ZPP).

-------------------------------
1 Skladno s sedmim odstavkom 72. člena ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ.
2 VS RS sklepi: Cp 16/2018 z dne 16. 4. 2018, Cp 17/2018 z dne 27. 6. 2018, Cp 1/2018 z dne 7. 2. 2018, Cp 5/2018 z dne 16. 2. 2018.
3 Tako tudi: VS RS sklep Cp 16/2018 z dne 16. 4. 2018.
4 Gl. npr. VS RS sklep Cp 24/2019 z dne 17. 6. 2019, VS RS sklep Cp 16/2018 z dne 16. 4. 2018.
5 VS RS sklep Cp 16/2018 z dne 16. 4. 2018: „Drži sicer, da o zahtevi stranke za izločitev odloča predsednik sodišča (prvi odstavek 73. člena ZPP), vendar pa ZPP v šestem odstavku svojega 72. člena določa tudi, da prepozno, nerazumljivo, nepopolno ali nedovoljeno zahtevo za izločitev zavrže s sklepom predsednik senata. Čeprav je tudi odločanje o formalnih predpostavkah za vsebinsko obravnavanje tesno povezano z odločanjem o izločitvi, se je zakonodajalec za tako možnost odločil iz razlogov ekonomičnosti postopka, pravilnost odločitve pa prepustil pritožbeni presoji.“


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 70, 72, 72/4, 72/6, 343, 365
Datum zadnje spremembe:
19.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2MTAw