<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 1498/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:I.CPG.1498.2015

Evidenčna številka:VSL0077981
Datum odločbe:24.11.2015
Senat, sodnik posameznik:Andreja Strmčnik Izak (preds.), Mateja Levstek (poroč.), Irena Dovnik
Področje:NEPRAVDNO PRAVO - PRAVO DRUŽB
Institut:umik predloga - nepravdni postopek - izpolnitev obveznosti nasprotnega udeleženca - pravica družbenika do informacije in vpogleda - povračilo stroškov

Jedro

V tej zadevi predlagatelj lahko umakne predlog brez soglasja nasprotnega udeleženca. Drugih udeležencev, ki so zainteresirani za izdajo odločbe, ni.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

II. Predlagatelj sam krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zaradi umika predloga postopek ustavilo (I. točka izreka sklepa) in nasprotnemu udeležencu naložilo, da predlagatelju povrne stroške postopka v znesku 863,98 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od naslednjega dne po preteku 8 dnevnega plačilnega roka (II. točka izreka sklepa).

2. Zoper sklep v celoti je laično pritožbo vložil nasprotni udeleženec. Ker sodišče prve stopnje pred ustavitvijo postopka ni odločilo o ugovoru nasprotnega udeleženca zoper predlagateljev umik predloga, je po mnenju pritožnika sodišče s tem kršilo pravico nasprotnega udeleženca do enakega varstva pravic. Sodišče prve stopnje bi moralo smiselno uporabiti 188. in 441. člen Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), po katerih sme to storiti brez soglasja nasprotnega udeleženca le do trenutka, ko se ta izjasni o glavni zadevi. Smiselno predlaga, da višje sodišče izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne v nov postopek, v katerem naj sodišče prve stopnje najprej odloči o ugovoru nasprotnega udeleženca.

3. Predlagatelj v odgovoru na pritožbo predlaga, da višje sodišče pritožbo zavrne in priglaša stroške odgovora na pritožbo.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. V tej zadevi je predlagatelj vložil zahtevo za izdajo sklepa po 513. členu Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).(1) Sodišče prve stopnje je predlogu ugodilo, ne da bi prej vročilo predlog nasprotnemu udeležencu v izjavo. Zato je višje sodišče na pritožbo nasprotnega udeleženca sklep razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (sklep I Cpg 676/2015 z dne 9. 6. 2015, red. št. 11, list. št. 39 spisa). V novem postopku je sodišče prve stopnje predlog vročilo nasprotnemu udeležencu, ta pa je v odgovoru (red. št. 12, list. št. 49 spisa) predlogu nasprotoval. Odgovor je sodišče poslalo predlagatelju, ta pa je v vlogi z dne 1. 9. 2015 (red. št. 13, list. št. 57 spisa) predlog umaknil, ker je nasprotni udeleženec 26. 8. 2015 sklical skupščino in na njej dal predlagatelju na vpogled celotno dokumentacijo nasprotnega udeleženca, s čimer je v celoti izpolnil svojo obveznost iz predloga. Na predlog, da sodišče postopek ustavi in odloči o povračilu stroškov postopka na podlagi tretjega odstavka 52. člena ZGD-1,(2) je sodišče prve stopnje izdalo izpodbijani sklep.

6. Nasprotni udeleženec v pritožbi zmotno meni, da se mora, ker je odgovoril na predlog predlagatelja, z umikom predloga strinjati. Zakon o nepravdnem postopku (v nadaljevanju: ZNP) tako procesno situacijo ureja drugače kot Zakon o pravdnem postopku, zato slednjega v tej zadevi ni mogoče niti smiselno uporabiti. Prvi odstavek 23. člena ZNP določa, da predlagatelj lahko umakne predlog do izdaje odločbe sodišča prve stopnje, drugi odstavek pa, da če je že izdana odločba sodišča prve stopnje, sme predlagatelj umakniti predlog do njene pravnomočnosti, če s tem niso kršene pravice drugih udeležencev, ki izvirajo iz te odločbe, ali če se z umikom strinjajo vse osebe, katerim so z odločbo sodišča prve stopnje priznane določene pravice, in v takem primeru sodišče svojo odločbo razveljavi.

7. Iz zgornjega izhaja, da v tej zadevi (odločba sodišča prve stopnje še ni bila izdana) predlagatelj lahko predlog umakne brez soglasja nasprotnega udeleženca. Drugih udeležencev, ki so morda zainteresirani za izdajo odločbe, pa v tem postopku ni. To izhaja tudi iz sodne prakse.(3)

8. Prvi odstavek 24. člena ZNP nadalje določa, da vsak udeleženec lahko v petnajstih dneh od dneva, ko je bil obveščen o umiku, predlaga nadaljevanje postopka. Iz pritožbe nasprotnega udeleženca je razvidno, da se za nadaljevanje postopka niti smiselno ne zavzema (za to pa tudi nima pravnega interesa). Težišče pritožbe nasprotnega udeleženca je namreč na stroškovni posledici izpodbijane odločitve o ustavitvi postopka. Zato sodišče s tem, ko je postopek ustavilo, nasprotnemu udeležencu ni kršilo nobene procesne pravice.

9. Odločitev o povračilu stroškov je sodišče prve stopnje sprejelo na podlagi tretjega odstavka 52. člena ZGD-1 z obrazložitvijo, da je nasprotni udeleženec šele na skupščini 26. 8. 2015 prostovoljno izpolnil obveznosti iz predloga. Te ugotovitve pritožnik ne izpodbija. Prav tako ni sporno, da je predlagatelj prvič podal zahtevo za vpogled že v mesecu juliju 2014, nasprotni udeleženec pa je svoje obveznosti izpolnil šele v mesecu avgustu 2015 in šest mesecev po vložitvi predloga v tem postopku. Nasprotni udeleženec v pritožbi tudi neutemeljeno trdi, da predlagatelju ni kratil pravice do vpogleda v dokumentacijo, saj naj bi se predlagatelj sam izogibal sejam skupščine z nedvigovanjem vabil, z družbeno pogodbo določene pravice predlagati sklic skupščine pa se ni posluževal. Iz predloženih dokazov (priloga B9 spisa) namreč izhaja, da je nasprotni udeleženec predlagatelja vabil na napačen naslov. Prav tako je pravica družbenika do informacije in vpogleda samostojna (upravljalska) pravica družbenika, za uresničevanje katere družbenik ni dolžan predlagati sklica skupščine (prvi odstavek 512. člena ZGD-1).(4) Pritožnik tudi ne pojasni, zakaj je predlogu najprej nasprotoval, potem pa predlagatelju omogočil vpogled v celotno dokumentacijo. Predlog je bil torej utemeljen, zahteva pa izpolnjena, zato je sodišče prve stopnje pravilno uporabilo tretji odstavek 52. člena ZGD-1 in stroške postopka naložilo v plačilo družbi, to je nasprotnemu udeležencu.

10. Glede na navedeno je pritožba neutemeljena, zato jo je višje sodišče zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP).

11. Predlagatelj sam krije svoje stroške pritožbenega postopka, saj v odgovoru na pritožbo ni navedel ničesar, kar sodišču ne bi bilo poznano in zato z odgovorom ni v ničemer pripomogel k odločitvi o pritožbi (prvi odstavek 155. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZPP).

-------------

Op. št. (1): Družbenik, ki mu informacije nisi bile dane ali mu ni bil dovoljen vpogled v knjige in spise ali je poslovodja zavrnil njegovo zahtevo v nasprotju z drugim odstavkom prejšnjega člena, sme od sodišča zahtevati, da s sodno odločbo dovoli, da se informacije dajo ali da se dovoli vpogled.

Op. št. (2): Kadar je predlog utemeljen, predlagateljeve stroške krije družba, če ta zakon ne določa drugače.

Op. št. (3): VSL sklep I Cp 1822/2004 z dne 13. 4. 2005, VSK sklep I Cp 177/2006 z dne 27. 6. 2006.

Op. št. (4): Poslovodja mora družbenika na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise.


Zveza:

ZNP člen 23, 23/1, 24, 24/1. ZGD-1 člen 52, 52/3, 512, 512/1, 513.
Datum zadnje spremembe:
29.02.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkxMzI2