<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 108/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:CST.108.2014

Evidenčna številka:VSL0080450
Datum odločbe:26.03.2014
Senat, sodnik posameznik:Renata Horvat (preds.), Vesna Jenko (poroč.), Nada Mitrović
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:prodaja premoženja stečajnega dolžnika

Jedro

Glede na dejstvo, da se v spisovnem gradivu ponudbi ne nahajata, pritožbeno sodišče ne more preizkusiti pravilnosti ugotovitve prvostopenjskega sodišča v izpodbijanem sklepu, da zbiranje ponudb po sklepu St 1726/2008 z dne 22. 10. 2013 ni bilo uspešno. Prvostopenjsko sodišče namreč tudi ni navedlo dokazov, iz katerih naj bi izhajala njegova ugotovitev, da ponudba izbranega ponudnika ni bila popolna.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

Obrazložitev

1. Z uvodoma citiranim sklepom je prvostopenjsko sodišče odločilo o prodaji nepremičnega premoženja:

- stavbno zemljišče v ulici M., ID znak 005, parc. št. x, k. o. X (ID 000),

- stavbno zemljišče v ulici M., ID znak 003, parc. št. x, k. o. X (ID 000),

- stavbno zemljišče v ulici M., ID znak 004, parc. št. x, k. o. X (ID 000),

tako, da se prodaja opravi na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb, izhodiščna cena se določi v višini 110.000,00 EUR, varščina pa v višini 11.000,00 EUR.

2. Zoper navedeni sklep se je pravočasno pritožil upnik A, d.d. „ iz vseh pritožbenih razlogov“ in predlagal razveljavitev izpodbijanega sklepa z navodilom prvostopenjskemu sodišču, da stečajni dolžnik sklene pogodbo s ponudnikom, ki je v postopku zavezujočega zbiranja ponudb podal ponudbo, s katero je izpolnil vse pogoje iz objavljenega vabila ter ponudil ceno, višjo od izhodiščne.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Kot izhaja iz obrazložitve izpodbijanega sklepa, zbiranje ponudb po predhodnem sklepu o prodaji ni bilo uspešno, ker najboljši ponudnik ni nastopal v svojem interesu, temveč v tujem in za tuj denar, kot pooblaščenec pa ni predložil veljavnega pooblastila.

5. Pritožnik sicer ne oporeka ugotovitvi prvostopenjskega sodišča, da najugodnejši ponudnik po izvedenem postopku zbiranja ponudb na podlagi sklepa o prodaji sodišča St 1726/2008 z dne 22. 10. 2013 (ki se nanaša na isto premoženje, ki je predmet tudi sedaj izpodbijanega sklepa), ni vložil popolne ponudbe, meni pa, da bi moral stečajni dolžnik skleniti prodajno pogodbo z naslednjim ponudnikom, ki je podal ponudbo za nakup za višjo kupnino od izhodiščne cene po sklepu z dne 22. 10. 2013. Pritožnik meni, da postopek po predhodni prodaji z zavezujočim zbiranjem ponudb po sklepu z dne 22. 10. 2013 še ni zaključen, zato novega sklepa o prodaji prvostopenjsko sodišče ne bi smelo izdati.

6. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je bilo že s sklepom St 1726/2008 z dne 22. 10. 2013 po tretjem odstavku 331. člena ZFPPIPP odločeno o drugi prodaji premoženja stečajnega dolžnika (ki je predmet tudi sedaj izpodbijanega sklepa o tretji prodaji) na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb in z določeno izhodiščno ceno 100.000,00 EUR. Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 20. 1. 2014 (ki ga je stečajni upravitelj priložil novemu predlogu za tretjo prodajo istega premoženja) pa izhaja, da je družba P. E. d.o.o. ponudila kupnino 110.000,00 EUR, družba T., d.o.o. pa kupnino 106.200,00 EUR. Iz navedenega zapisnika ni razvidno, da bi družba P. E. d.o.o. podala ponudbo kot pooblaščenec kogarkoli, kot najugodnejši ponudnik pa je bila izbrana P. E. d.o.o.

7. V predlogu tretje prodaje istega premoženja pa je stečajni upravitelj navedel ugotovitev, da z najboljšim ponudnikom pogodbe ni mogoče skleniti in predlogu priložil mnenje pooblaščenca stečajnega dolžnika odvetnika N. z dne 10. 7. 2013, iz katerega izhaja, da naj bi bili interesenti za nakup tega premoženja stanovalci, katerih nepremičnine se ogrevajo preko kotlovnice in da naj bi se dogovarjali z družbo P. d.d., ki naj bi kupila predmetne nepremičnine v „aranžmaju“ z njimi. Zgolj iz navedenega mnenja odvetnika pa ni mogoče sklepati o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, saj navedeni dopis sega v obdobje pred poskušano izvedbo prodaje po sklepu z dne 22. 10. 2013. Glede na datum dopisa odvetnika (10. 7. 2013), datum sklepa sodišča o drugi prodaji premoženja (22. 10. 2013) ter datum odpiranja prispelih ponudb za nakup premoženja (20. 1. 2014) ter dejstvo, da se v spisovnem gradivu ponudbi P. E. d.o.o. in T., d.o.o. ne nahajata, pa pritožbeno sodišče ne more preizkusiti pravilnosti ugotovitve prvostopenjskega sodišča v izpodbijanem sklepu, da zbiranje ponudb po sklepu St 1726/2008 z dne 22. 10. 2013 ni bilo uspešno. Prvostopenjsko sodišče namreč tudi ni navedlo dokazov, iz katerih naj bi izhajala njegova ugotovitev, da ponudba izbranega ponudnika ni bila popolna.

8. Podana je zato bistvena postopkovna kršitev po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP. Utemeljeni upnikovi pritožbi je zato že iz tega razloga pritožbeno sodišče ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 331, 331/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
13.03.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc1OTY2