<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 438/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.438.2019

Evidenčna številka:VS00028642
Datum odločbe:05.09.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSM Sklep I Ip 341/2019
Datum odločbe II.stopnje:07.06.2019
Senat:Jan Zobec (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), Karmen Iglič Stroligo
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŠTVA - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:dovoljenost predloga za dopustitev revizije - dovoljenost revizije v izvršilnem postopku - nedovoljen predlog - nedovoljena revizija - novela ZIZ-L - zavrženje predloga za dopustitev revizije

Jedro

Z novelo ZIZ-L je zakonodajalec omejil revizijo le na tiste sklepe v postopkih izvršbe in zavarovanja, s katerimi je bilo na drugi stopnji pravnomočno odločeno, da se predlog za izvršbo zavrže ali zavrne. To pomeni, da ne glede na spremembo ZIZ revizija zoper ostale sklepe, izdane v postopkih izvršbe in zavarovanja, še vedno ni dovoljena.

Izrek

Predlog se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je odločilo, da mora dolžnik upniku v osmih dneh povrniti 1.385,63 EUR nadaljnjih izvršilnih stroškov z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

3. Zoper sklep sodišča druge stopnje je dolžnik vložil vlogo, poimenovano „pritožba (v skladu s 127. členom Ustave RS)“. Meni, da je stališče sodišč nižjih stopenj o povrnitvi stroškov cenitve zmotno, saj temelji na tajnem in nepoštenem sojenju. Zakonite podlage za določitev stroškov cenitve ni, zato so kršene določbe Ustave RS, Splošne deklaracije človekovih pravic, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju EKČP) ter Zakona o sodiščih. Predlaga, naj Vrhovno sodišče pritožbi ugodi, upošteva Ustavo in Protokol k EKČP ter razsodi, da je cenitev neutemeljena.

4. Vloga, naslovljena na Vrhovno sodišče, po svojem smislu in vsebini pomeni predlog za dopustitev revizije in kot takega ga je Vrhovno sodišče tudi obravnavalo.

5. Predlog ni dovoljen.

6. Dolžnik vlaga predlog za dopustitev revizije v izvršilni zadevi zoper sklep, zoper katerega revizija ni dovoljena. Sklep sodišča prve stopnje je bil izdan 22. 3. 2019, torej po uveljavitvi novele Zakona o pravdnem postopku - E (v nadaljevanju ZPP), ki se je začela uporabljati 14. 9. 2017. Tako se uporablja določba drugega odstavka 367. člena ZPP, ki določa, da Vrhovno sodišče revizije ne more dopustiti, če zakon določa, da revizije ni. Zakon o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) v 10. členu določa, da je pod pogoji iz ZPP revizija dovoljena le zoper tisti sklep, s katerim je pravnomočno odločeno, da se predlog za izvršbo zavrže ali zavrne. Gre za novost, ki je bila uveljavljena 25. 3. 2018 z novelo ZIZ-L, o tem vprašanju pa se je že oblikovala tudi sodna praksa Vrhovnega sodišča.1 Med navedenimi sklepi, zoper katere je dovoljena revizija v izvršilnem postopku, dolžnikovega ni, kar pomeni, da njegov predlog za dopustitev revizije ni dovoljen.

7. Dodatna razloga, ki prav tako utemeljujeta zavrženje predlagateljevega predloga pa sta: (1.) pomanjkanje postulacijske sposobnosti dolžnika - predlagatelja;2 ter (2.) nedovoljenost revizije oziroma predloga za dopustitev revizije zoper sklep o stroških postopka.3

8. Zaradi vsakega od zgoraj navedenih razlogov je predlog za dopustitev revizije nedovoljen, zato ga je Vrhovno sodišče zavrglo (četrti odstavek 367. člena ZPP v zvezi s 10. členom ZIZ, 367.č člen ZPP in prvi odstavek 384. člena ZPP).

9. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu vrhovnih sodnic in sodnika, ki so navedeni v uvodu sklepa. Sklep je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).

-------------------------------
1 Primerjaj z II DoR 225/2018, II DoR 366/2018, II DoR 143/2019 in drugimi.
2 V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik, razen če ima sama ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit (tretji in četrti odstavek 86. člena ZPP). Predlagatelj predloga ni vložil po pooblaščencu, ki je odvetnik, temveč sam, pri čemer ni niti zatrjeval niti izkazal, da ima opravljen pravniški državni izpit. Za vložitev predloga zato nima postulacijske sposobnosti.
3 Sklep o stroških postopka ni sklep, s katerim se postopek pravnomočno konča, zato revizija zoper tak sklep ni dovoljena (prvi odstavek 384. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367, 367/2, 367a
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 10
Datum zadnje spremembe:
14.11.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMzMzc2